Wythnos /week 231: 3-9 Ionawr/January 1919

[English below]

Er na chofnodir unrhyw golledion, mae gwasanaethau coffa yn dal i gael eu cynnal.  Mae Llanfyrnach yn coffáu marwolaeth chwe milwr ar faes y gad sy’n gysylltiedig â chynulleidfaoedd Brynmyrnach a Llwynyrhwrdd.

Mae mwy o garcharorion rhyfel yn dychwelyd adref ac yn sôn am eu profiadau a chynhelir cyngherddau a chyfarfodydd i’w croesawu adref. Trafodir hyfforddiant dynion a ryddhawyd ym Mhwyllgor Pensiynau Rhyfel Sir Aberteifi a gyfarfu yn Aberystwyth ac mae’r Brifysgol yn ystyried ailddechrau astudiaethau’r dynion ifanc hynny sydd wedi bod ar wasanaeth milwrol yn ystod y rhyfel. Hefyd yn Aberystwyth gwneir apêl gyhoeddus am £10,000 ar gyfer codi adeilad coffa.

Mynegir gobaith yn y gerdd ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’ am flwyddyn lawen yn hytrach na gwrthdaro. Mae J. E. Morgan o Gapel Evan yn gofyn beth fydd yn cael ei wneud gyda’r Caiser nawr ei fod wedi methu â gorchfygu Lloegr. Yn y pennill olaf mae’n ysgrifennu y byddai merched Sir Aberteifi yn hoffi i’r Caiser ymweld â Chymru er mwyn iddynt ei roi wysg ei ben i mewn i afon Taf neu afon Teifi. Mae Dewi Aeron sydd yn Ffrainc wedi ysgrifennu ‘Bedd y Milwr’ sy’n disgrifio bedd milwr ar ryw lwybr anghysbell mewn man lle’r oedd ymladd trwm ddwy flynedd yn ôl.

Mae Miss Ethel Nicholas, aelod o Fyddin y Tir, wedi derbyn y Bar Gwasanaeth Nodedig am ymddygiad clodwiw.

Mae’r cynnig o Ryddid Bwrdeistref Aberteifi i’r Prif Weinidog bellach wedi’i dderbyn er y bydd cryn dipyn o amser cyn y gall ymweld â’r fwrdeistref.

Mae’r Rhingyll D. Harton Davies yn derbyn arwydd bach o werthfawrogiad o’i wasanaethau i’w Deyrn a’i Wlad a chyhoeddir llun yn y Cardigan and Tivyside o Wersyll Carcharorion Quedlinberg, yr Almaen.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur bod nifer o Domis wedi cael eu trywanu yn Alex (Alexandria) yn ddiweddar.

Although no losses are recorded memorial services continue to be held.  Llanfyrnach commemorates the death in action of six soldiers connected with the congregations of Brynmyrnach and Llwynyrhwrdd.

More prisoners of war return home and relate of their experiences and concerts and meetings are held to welcome them home. The training of discharged men is discussed in the Cardiganshire War Pensions Committee which met at Aberystwyth and the resumption of studies by those young men who have been on national service during the war is being considered by the University. Also in Aberystwyth a public appeal is made for £10,000 for the erection of a memorial building.

Hope is expressed in the poem ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’  for a glad year above all conflict. J. E. Morgan of Capel Evan asks what will be done with the Kaiser now that he has failed to conquer England. In the last verse he writes that Cardiganshire girls would like the Kaiser to visit Wales in order that they might put him head first into the river Taf or Teifi. Dewi Aeron who is in France, has written ‘Bedd y Milwr’ (The Soldier’s Grave) which describes a soldier’s grave on some remote path in a place where there was heavy fighting two years ago.

Miss Ethel Nicholas, a member of the Land Army has been awarded the Distinguished Service Bar for meritorious conduct.

The offer of the Freedom of the Borough of Cardigan to the Prime Minister has now been accepted although it will be some considerable time before he can visit the borough.

Sergeant D. Harton Davies receives a small token of appreciation of his services to his King and Country and a photograph appears in the Cardigan and Tivyside  of the Quedlinberg Internment Camp, Germany.

Jack Watkins writes in his diary that several Tommies have been stabbed in Alex (Alexandria) lately.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click images to enlarge]

Wythnos /week 227:6-12 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Mae’r colledion yn parhau. Mae nifer o adroddiadau am farwolaethau sy’n deillio o’r ffliw a’i effeithiau.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir gwasanaeth coffa i’r Nyrs Ella Richards a fu farw o niwmonia ddydd Llun, 14 Hydref 1918 yn Salonika. Roedd hi’n 31 mlwydd oed. Cynhelir gwasanaeth arall o’r fath yng Nglynarthen er cof am y diweddar Lefftenant Sim Evans o Benbanc a fu farw o niwmonia a chynhelir gwasanaeth coffa yn Ysbyty Ystwyth i’r diweddar Ynnwr Lotton Breeze sydd wedi marw mewn ysbyty yn Cairo.

Mae’r milwr o Flaenannerch, y Preifat Tom L Rees wedi marw yn y 55fed Ysbyty Cyffredinol yn Boulogne. Roedd wedi bod ar wasanaeth gweithredol ers bron i ddwy flynedd ac wedi cael ei anafu’n ddrwg ym mis Awst 1917. Yn anffodus, bu farw o niwmonia bronciol yn dilyn ffliw.

Mae’r gyrrwr 24 oed James Evans o Aberteifi hefyd wedi marw o niwmonia yn Ffrainc.

Dioddefwyr eraill y ffliw yw’r Preifat Richard W. Milman o Aberystwyth, y Preifat Evan Edward o Lan-non a Mr Jack Edwards o Dregaron.

Cafodd John Davies o Lwynpiod, Tregaron, ei ladd mewn damwain modur wrth deithio i Lundain.

Mae llawer o filwyr wedi cyrraedd gartref, mae rhai wedi bod yn garcharorion rhyfel. Roedd y Preifat Richard Lewis o Aberystwyth yn garcharor yn Westphalia, yr Almaen; roedd y Preifat D.L. Evans, brawd Mrs Hughes, y Stryd Fawr yn garcharor yn Limburg; roedd y Rhingyll Hughes o Dregaron yn garcharor ym Mwlgaria; mae’r Preifat James Jones o Landysul newydd gyrraedd gartref o’r Almaen, lle cafodd amser caled ar y dechrau, ond cafodd swydd well wedyn oherwydd ei allu fel mecanydd.

Mae’r Preifat Jenkin Richards, Constant, y Borth wedi cyrraedd yr Iseldiroedd ar ôl bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen ac mae’r Preifat David Lewis yn galw heibio i’w gartref, Bwthyn Penrheol. Mae’r arfer rheolaidd o gynnal cyngerdd croesawu yn cael ei rwystro oherwydd y ffliw.

Mae Miss Elsie Jones o Aberporth gartref ar seibiant. Mae ei thad yn Ffrainc gyda’r Fyddin Ymgyrchol.

Cyhoeddir lluniau o enillwyr medalau, y Llongwr Robert Humphreys a’r Cloddiwr W.J. Jones.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi gwneud cais i neilltuo gwn Almaenig sydd wedi’i gipio i Aberteifi.

Mae Magnelfa Sir Aberteifi bellach yn Alexandria ac mae disgwyl iddynt ddechrau byrddio llong i Loegr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn 39 oed ac yn gobeithio mai dyma fydd ei ben-blwydd olaf ar y Cyfandir.

Mae Edyth Davies o Aberteifi yn derbyn llythyr oddi wrth ei ‘true and loving husband Dani’ (y Rhingyll Daniel Harton Davies) a anfonir o wersyll milwrol yn Nenmarc. Mae’n credu y bydd gartref cyn y Nadolig ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at fod gartref o flaen eu tân eu hunain. Mae’n anfon ei gariad at Eldred ac yn dweud wrth Edyth i beidio â gadael iddo gael gormod o’i ffordd ei hun.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae cerddi a gyhoeddir yn ystyried diwedd y rhyfel. Mae ‘Dydd Olaf y Rhyfel’ yn mynegi’r gobaith na fyddwn ni erioed yn gweld rhyfel o’r fath eto, ac wrth ysgrifennu ‘End of the War’, mae Awen yn nodi mai dyma oedd y rhyfel mwyaf a grëwyd gan ddyn.

The loss of life continues. There are numerous reports of deaths resulting from the influenza and its effects.

In Lampeter a memorial service is held to Nurse Ella Richards who died from pneumonia on Monday, October 14th, 1918 in Salonika. She was 31 years old. Another such service is held in Glynarthen in memory of the late Lieutenant Sim Evans of Penbank who died of pneumonia and a memorial serice is held in Ysbyty Ystwyth to the late Gunner Lotton Breeze who has died in a hospital in Cairo.

Blaenanerch soldier, Private Tom L  Rees has passed away at the 55th General Hospital in Boulogne. He had been on active service for nearly two years and badly wounded in August 1917. Sadly, he succumbed to bronchial pneumonia following influenza.

24 year old driver James Evans of Cardigan  has also died of pneumonia in France.

Other victims of the influenza are Private Richard W. Milman of Aberystwyth, Private Evan Edward of Llanon and Mr Jack Edwards of Tregaron.

Private John Davies of Llwynpiod, Tregaron has been killed in a motor accident while travelling to London.

Many soldiers have arrived home, some have been prisoners of war. Private Richard Lewis of Aberystwyth was a prisoner in Westphalia, Germany; Private D.L. Evans, the brother of Mrs Hughes, Great Darkgate Street was a prisoner in Limburg; Sergeant Hughes of Tregaron was a prisoner in Bulgaria; Private James Jones of Llandyssul has just arrived home from Germany where, at first, he experienced hard times but was then given a better job on account of his ability as a mechanic.

Private Jenkin Richards, Constant, Berth has arrived in Holland having been a prisoner of war in Germany and Private David Lewis pays a visit to his home, Penrheol Cottage. The regular custom of holding a welcoming  concert is abandoned owing to the influenza.

Miss Elsie Jones of Aberporth  is home on leave. Her father is in France with the Expeditionary Force.

Photographs appear of medallists, Seaman Robert Humphreys and Sapper W.J. Jones.

Cardigan Town Council have made a request that a captured German gun be allocated to Cardigan.

The Cardiganshire Battery are now in Alexandria and are expected to embark for England during the next few weeks.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is 39 years old and hopes that it will be his last birthday on the Continent.

Edyth Davies of Cardigan receives a letter from her ‘true and loving husband Dani’ (Sgt. Daniel Harton Davies) which is sent from a Danish military camp. He believes he will be home before Christmas and is greatly looking forward to being at home in front of their own fire. He sends his love to Eldred and tells Edyth not to let him have too much of his own way.

Finally for this week, poems published reflect upon the end of the war. Dydd Olaf y Rhyfel (‘The Last Day of the War’) expresses the hope that we will never again see such a war, and Awen in writing The End of the War states that this has been the greatest war conceived by man.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

6 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

8 Rhagfyr/December 1918

John Davies of Llangeitho, aged 19. Cadet, Royal Air Force

12 Rhagfyr/December 1918

David Clifford Jones of St Dogmaels, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Wythnos/week 184: 8-14 Chwefror/February 1918

[English below]

Yr wythnos hon ceir coffa da yn y Cardigan and Tivyside am ‘Hero of Many Adventures’, sef T. Edgar Rees o Aberteifi. Roedd yn brif swyddog ar fwrdd S.S. Wairuna pan suddodd y llong, wedi’i dryllio gan y gelyn yn ôl pob tebyg. Ceir sôn hefyd am y Rhingyll D. Jones o Aberporth a laddwyd yn Ffrainc ar 22 Tachwedd, 1917. Adroddir am golledion yn Aberystwyth (Capten D.H. Jones); Ceinewydd (y Morwyr David Davies, Eddie Jones a Guy Patrick) a Phontrhydfendigaid (Preifat Philip Edwards). Yng nghyfarfod Cyngor Sir Aberteifi, mynegir cydymdeimlad dwys â’r Henadur Barchedig Daniel Evans yn sgil marwolaeth ei fab.

Yn Llanon, mae’r Preifat Tom Morgans wedi’i ryddhau o’r fyddin wedi i straen yr hyfforddiant fynd yn drech nag ef, ac mae David Evans, Penlanfair yn gwneud yn dda yn yr ysbyty yn Llundain, ar ôl anafu ei freichiau a’i goesau. Draw yn Alexandria, mae’r Milwr Evan Stephens o Lambed mewn cyflwr enbyd.

Ceir sôn eto am Alexandria yn ‘Torpedoed Transport’, adroddiad am dynged y rhai hynny oedd ar fwrdd  y llong “Aragon” ar 30 Rhagfyr 1917.  Bu farw nifer o ‘Noble Britishers’ ond glanio’n ddiogel yn Alex fu hanes y Nyrsys Maggie Jones a Flossy Jones, o gyffiniau Llandysul.

Ar hyd a lled y sir cynhelir cyngherddau, derbyniadau a chyflwyniadau – yn Nhal-y-bont, Goginan, Ceinewydd, Tregaron, Ystumtuen a Phontrhydfendigaid. Anfonir llythyr o Ysgol y Cyngor ym Mhontrhydfendigaid at y Prif Gwnstabl, yn gofyn am ganiatâd i gynnal cyngerdd ar 6 Chwefror. Fel y gwelir o’r poster a luniwyd ar gyfer yr achlysur, bydd yr arian a godir yn mynd i filwyr lleol.  Bwriedir cynnal cyngerdd arall yng Nghwm Rheidol, y tro hwn er budd Is-gapten William Timothy Evans.

Yn y gerdd ‘Borth’ mae’r bardd Evan Morgan o Aberpennar yn myfyrio ynghylch harddwch hudolus Y Borth. Wrth hel atgofion am ei blentyndod yn y pentref mae’n meddwl am ei holl gyfoedion aeth ar y môr, a llawer ohonynt bellach wedi disgyn o dan y don.

Yn olaf, am y tro, cyhoeddir hysbysiad pwysig yn y papur ynglŷn â milwyr a morwyr a ryddhawyd o’u dyletswyddau cyn mis Tachwedd 1916. Erfynnir arnynt i gysylltu ag Ysgrifennydd y Pwyllgor Pensiynau Rhyfel Lleol yn Aberystwyth fel y gallant gael cymorth a chyfle i gael hyfforddiant os nad ydynt mwyach yn abl i wneud y gwaith oedd ganddynt cyn y rhyfel.

 

This week ‘A Hero of Many Adventures’, T. Edgar Rees of Cardigan is commemorated in the Cardigan and Tivyside. He was the chief officer aboard the SS Wairuna which was lost at sea presumably as a result of enemy action. Sergeant D. Jones of Aberporth who was killed in France on November 22nd, 1917 is also commemorated. Losses are also suffered in Aberystwyth (Captain D.H. Jones); New Quay (sailors David Davies, Eddie Jones and Guy Patrick); Pontrhydfendigaid (Private Philip Edwards) and in a meeting of the Cardiganshire County Council sincere sympathy is tendered to Alderman Rev. Daniel Evans on the loss of his son.

In Llanon, Private Tom Morgans has obtained his discharge, being unable to bear the strain of training whilst David Evans, Penlanfair is progressing satisfactorily in a London hospital after suffering injuries to his arms and legs. Meanwhile Trooper Evan Stephens of Lampeter is dangerously ill at Alexandria.

Alexandria is again mentioned in ‘Torpedoed Transport’, a report on the fate of those who were aboard the transport “Aragon” on the 30th December, 1917.  ‘Noble Britishers’ perished but Nurses Maggie Jones and Flossy Jones from the Llandyssul district landed safely at Alexandria.

Concerts and receptions are given and presentations made in many a village and town,- Talybont, Goginan, New Quay, Tregaron,  Ystumtuen and Pontrhydfendigaid. A letter is sent from Pontrhydfendigaid Council School to the Chief Constable regarding permission to hold a concert on February 6th. As can be seen from the poster produced, the money raised will go to local soldiers. Another concert is intended to be held in the Rheidol Valley, for the benefit of Lance Corporal William Timothy Evans.

‘Borth’, a poem written by Evan Morgan of Mountain Ash, reflects on the beauty and magic of Borth. He reminisces on his childhood in the village and how many of his contemporaries went to sea, many of whom are now in watery graves.

Finally for now, an important notice appears in the paper regarding soldiers and sailors discharged prior to November 1916. They are urged to communicate with the Secretary of the Local War Pensions Committee in Aberystwyth in order that they may be given every assistance and opportunity  for training if they are no longer fit for their pre-war occupation.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

8 Chwefror/February 1918

Daniel Edwin Evans of Llanrhystud, aged 26.  Air Mechanic 2nd Class, Royal Flying Corps

13 Chwefror/February 1918

William Evans of Llangybi, aged 33. Driver, Royal Field Artillery