Wythnos/week 161: 31 Awst/August-6 Medi/September 1917

[English below]

Mae’r Capten Gwilym James yn derbyn 2 hysbysiad arall, y naill ynghylch baddonau poeth ar gyfer Pencadlys yr R.C.E. (mae angen bath poeth ar bob dyn unwaith yr wythnos) a’r llall ynghylch archwilio’r dynion at ddibenion eglurhad yn ôl categori.

Mae Clerc y Cydbwyllgor Sefydlog yn derbyn llythyr o Siambrau’r Trysorlys sy’n ddweud nad yw Comisiynwyr Trysorlys Tŷ’r Arglwyddi Ei Fawrhydi yn gallu caniatáu dim lwfans ychwanegol ar gyfer cynnal a chadw beiciau Heddlu Sir Aberteifi.

Mae’r Datganiadau Amaethyddol yn dangos cynnydd mawr mewn tir âr ers mis Mehefin 1916. Bu cynnydd hefyd yn nifer y ceffylau ar y ffermydd hefyd.

Mae modd bwcio cadair nawr ar gyfer dangosiad y ffilm, The German Retreat and The Battle of Arras yn y Pafiliwn, Aberteifi yn ogystal â ffilm y Llywodraeth, From Hen To Hospital.

Mae’n debyg bod o leiaf 43 o forwyr o’r Ceinewydd wedi eu taro gan dorpidos, rhai ddwywaith ac eraill yn amlach fyth.

Caiff cerdd arall gan Ap Dulas ei chyhoeddi. Mae Deigryn Atgof er cof am y Preifat David Richards, Allt Fawr, Henllan a fu farw ar 1 Gorffennaf, 1917.

Captain Gwilym James receives another 2 notifications, one regarding the availability of hot baths for R.C.E. Headquarters (every man must have a hot bath once a week) and the other regarding the examination of men for clarification by category.

The Clerk to the Standing Joint Committee receives a letter from the Treasury Chambers stating that the Lords Commissioners of His Majesty’s Treasury are unable to sanction any additional allowance in respect to the upkeep of bicycles used by Cardiganshire County Police Force.

The Agricultural Returns show a great increase in arable land since June 1916. The number of horses on farms has also increased.

Chairs may now be booked for the screening of The German Retreat and The Battle of Arras at the Pavilion, Cardigan which is also showing the Government film From Hen To Hospital.

Apparently at least 43 sailors from New Quay have been torpedoed, some twice and others more.

Another poem by Ap Dulas is published. Deigryn Atgof (‘A Tear of Remembrance’) is written in memory of Private David Richards, Alltfawr, Henllan who died on July 1st, 1917.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion /Losses

4 Medi/September 1917

Thomas Davies Evans of Lampeter, aged 40. Sergeant, Royal Engineers

Advertisements

Wythnos/week 137: 16-22 Mawrth/March 1917

[English below]

Diolch byth, nid oes yna gofnod o unrhyw golledion o Sir Aberteifi’r wythnos yma. Yn anffodus serch hynny, mae yna sôn am 2 golled yn y Cardigan and Tivyside: Preifat John Griffiths o Landyfrïog a gyfeiriwyd ato yn wythnos 135 a’r Is-gapten D. Jacob Lewis o Landysul. Lladdwyd Is-gapten Lewis  o’r Fusiliers Brenhinol, yn y frwydr ar yr Ancre ac ni ddaethpwyd o hyd i’w gorff. Roedd yn 22 oed. Mae ei enw ar Gofgolofn Thiepval yn Ffrainc.

Mae adroddiad yr Is-bwyllgor o’r Cyd Bwyllgor Sefydlog wedi dod i’r casgliad y dylai ‘r Prif Gwnstabl  fod wedi cychwyn ymchwiliad newydd i mewn  i’r diffyg gweithwyr ar  Fferm Glanrafon, Llanbadarn, Aberystwyth (Cyfeiriwyd at y mater yma yn wythnos 130).

Yn ysgol Talgarreg mae’r plant yn dathlu Dydd Gŵyl Ddewi drwy ganu cân a ysgrifennwyd gan Ap Dulas. Mae’n cyfeirio at Ysgallen yr Alban, Y Feillionen Wyddelig a’r traddodiad Cymreig o wisgo cenhinen. Yn y pumed pennill mae Ap Dulas yn sôn am y rhai hynny draw yn Ffrainc a’r pwysigrwydd i gadw’r fflam i losgi nes eu bod yn cyrraedd adre .

Yn Preston, Sir Gaerhirfryn daw bron i 250 o filwyr Cymreig a dinasyddion sifil oedrannus a merched ifanc at ei gilydd i ddathlu Gŵyl Ddewi trwy fwynhau gwledd sylweddol yn Ysgolion Bedyddwyr Stryd Carey.

‘Food Economies’-anogir darllenwyr y Cardigan and Tivyside i osgoi gwastraffu bwyd a meddwl am eraill yn ystod y cyfnod yma o brinder bwyd a gwneud ymdrech i baratoi bwyd mewn modd mwy economaidd.

Thankfully, there are no Cardiganshire losses recorded for this week. However 2 losses are mentioned: Private John Griffiths of Llandyfriog who was mentioned in week 135, and 22 year old Lieut. D Jacob Lewis of Llandyssul. Lieut. Lewis of the Royal Fusiliers was killed in action on the Ancre and his body lost on the battlefield. He is remembered on the Thiepval Memorial, France.

The report of the Sub-Committee of the Standing Joint Committee has come to the conclusion that the Chief Constable should have instituted a fresh inquiry into the depletion of labour at Glanrafon Farm, Llanbadarn, Aberystwyth (This issue was referred to in week 130).

At Talgarreg school the children celebrate St David’s Day with the song written by Ap Dulas in which is mentioned the Scottish thistle, the Irish shamrock and the tradition of wearing the leek in Wales.  The fifth verse refers to those in France and how the home fires are to be kept burning until they return.

In Preston, Lancashire nearly 250 Welsh soldiers together with elderly civilians and young ladies sit down to a substantial repast in the Carey Street Baptist Schools.

‘Food Economies’ – readers of the Cardigan and Tivyside Advertiser are encouraged to avoid deliberate extravagance by thinking of others in these days of food shortage and to prepare food in an economical fashion.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]