Wythnos/Week 114: 6-12 Hydref/October 1916

[English below]

Ceir adroddiad gan Brif Gwnstabl Heddlu Sir Aberteifi yn dweud ei bod hi’n debyg y bod P.C. 33, Thomas Owen Price, wedi ei anafu yn Ffrainc. Ar hyn o bryd treulia’r Heddlu hanner cant y cant o’u hamser ar waith milwrol.

Yn yr adroddiad ‘Return of Tramps apprehended for offences’ mae un tramp gwryw rhwng 30 a 40 oed o Loegr wedi ei gyhuddo o dan y Ddeddf Cofrestru Cenedlaethol tra dyfarnwyd 4 yn euog o fod yn absennol o dan y ‘Ddeddf Milwrol’ a 2 yn euog am fethu dangos eu cardiau Cofrestru Cenedlaethol.

Ceir amryw o adroddiadau yn y papurau newydd ynglyn a dyrchafiadau, milwyr ar seibiant, rhai sydd wedi eu hanafu a gwasanaethau coffa yn ogystal a lluniau o’r rhai mewn iwnifform.

Yn olaf, mae’r Ystwythian yn cynnwys rhestr o enwau’r bechgyn hynny oedd yn gyn ddisgyblion yn Yr Ysgol Sirol Aberystwyth, sydd wedi syrthio ynghyd a newyddion am bedair o gyn ferched, Sophie Rowlands, Nesta Morgan, Beryl Morgan a Myfanwy Owen, sy’n ymwneud a ‘gwaith rhyfel’.

The Chief Constable of the Cardiganshire Constabulary reports that P.C. 33, Thomas Owen Price, has apparently been wounded in France. 50 per cent of the Police Force’s time is now taken up with military work.

In the ‘Return of Tramps apprehended for offences’ one male tramp aged between 30 to 40 from England is charged under the National Registration Act whilst in the ‘Return of Persons Summoned and Apprehended’, 4 are summarily convicted under the Army Act of being an absentee and 2 are summarily convicted of failing to produce their National Registration cards.

Reports regarding promotions, soldiers on leave, casualties and memorial services are scattered throughout the newspapers as are photographs of those in uniform.

Finally, The Ystwythian carries a list of the names of those old pupils of the Aberystwyth County School who have fallen and also news of some of the old girls, Sophie Rowlands, Nesta Morgan, Beryl Morgan and Myfanwy Owen, who are doing ‘war work’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion /Losses

7 Hydref/October

Richard Ellis – family from Taliesin, aged 30 (brother Tom also fell). Private, King’s Liverpool Regiment

9 Hydref/October

Evan Ithel Jones of New Quay, aged 21. Third Mate, Mercantile Marine

 

Wythnos 24/Week 24: 12-18 Ionawr/January 1915

Sonnir am y Belgiaid mewn sawl erthygl – mae llyfr cofnodion Ardwyn yn dangos nifer y plant o Wlad Belg a ddaeth i’r ysgol yn nhymor y Grawys ym 1915, a cheir sôn am y plant yn dysgu’r Gymraeg.  Mae llyfr cofnodion y Fwrdeistref yn nodi cais i greu cytundeb newydd ar gyfer lletya milwyr.  Ceir erthygl Nadoligaidd ddirdynnol iawn, lle mae John Richard Jones yn disgrifio’i brofiadau yn y ffosydd Ddydd Nadolig 1914.

The Belgians are mentioned in a number of articles – the Ardwyn minute book records the number of Belgian children entering the school in the Lent term 1915 and there is reference to the Belgian children picking up the Welsh language.  The Borough minute book records the request for a fresh agreement to be put in place for the billeting of troops.  The Xmas article is very poignant in its description of John Richard Jones’ experience of Christmas Day 1914 in the trenches.

Wythnos/Week 20: 15-21 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Disgwylir y garfan gyntaf o filwyr i ddod am hyfforddiant yn Aberystwyth. Ceir mwy o newyddion am Is-gapten Lloyd o Fronwydd – y tro hwn ar ôl iddo gael ei achub gan gath!  Anfonir telegram arall ynglŷn â marwolaeth milwr ar gam i deulu ym Mhentre-cwrt.  Anogwyd bechgyn a merched ifanc i ddod i adnabod eu cyd-ddisgyblion o Wlad Belg mewn adroddiad am ddiwrnod gwobrwyo blynyddol Ysgol Ramadeg Ardwyn.

Aberystwyth is awaiting the first contingent of troops for training. Lieutenant Lloyd of Bronwydd is in the news again- this time in relation to his having been saved by a cat!  Another telegram of a soldier’s death is mistakenly sent to a Pentrecourt family.  Young boys and girls were encouraged to make acquaintances with their Belgian counterparts in the Ardwyn Grammar school’s annual speech day report.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

19 Rhagfyr / December 1914

Evan Lloyd of Llanddewi Brefi, aged 40.  Died at Cardiff.  Private, Welsh Regiment.