Wythnos/week 73; 23-30 Rhagfyr/December 1915

[English below]

Mae yna tipyn o eitemau ar gyfer wythnos 73.

Mae Enoch Davies yn ysgrifennu unwaith eto (ar ddiwrnod Nadolig y tro yma) i Mrs Davies i ddiolch am y parsel a dderbyniodd. Mae Jos De Ceuster a A. Hubrouck (ffoaduriaid o Belg) yn ysgrifennu i Faer Aberteifi i ddiolch am garedigrwydd pobl Aberteifi.

Yn ôl Prifathro Ysgol Sirol Llandysul mae nifer y merched ar y gofrestr wedi mynd yn fwy na nifer y bechgyn am y tro cyntaf erioed achos effaith y rhyfel tra fod Bwrdd Gwarcheidwaid Aberteifi yn beirniadu y Swyddfa Ryfel am esgeuluso’r gwragedd a phlant sy’n dibynnu ar y rhai sydd wedi mynd i’r Rhyfel.

Ceir adroddiad ar farwolaeth Syr John Rhys yn y Cardigan and Tivyside Advertiser. Gweler batrwm ar gyfer crosio llong ryfel yng nghylchgrawn Home Notes – ‘a delightful souvenir’!

Ni chofnodir unrhyw golledigion o Sir Aberteifi ond claddwyd gweddillion Don Jose Manuel Segarra yn Llansanffraed.

Week 73 and there are quite a few interesting items to report.

Remember last week’s post card to Mrs Davies, Sychbant from Enoch – well, another arrives which is postmarked Dec 26 1915. On Xmas day Enoch writes to thank all for the lost parcel which is greatly appreciated.

Jos De Ceuster, a Belgian refugee writes to the Mayor to thank the people of Cardigan for their kindness whilst the Headmaster of Llandysul County School notes that for the first time the number of girls in the school outnumbers the boys which he is in no doubt due to the war.

Again in Cardigan, A. Hubrouck (a Belgian refugee) writes to the Mayor thanking Cardigan benefactors for their generosity whilst the Cardigan Board of Guardians criticise the War office for ‘not treating properly the dependents of men who are already soldiers’.

The death of Sir John Rhys who was born in Ponterwyd is reported in the Cardigan and Tivyside Advertiser.

In the Home Notes publication week ending Dec 25 there are instructions for a ‘delightful souvenir’ of a crocheted battleship! (I wonder if anybody actually made one of these and gave it to a friend as a Christmas gift as suggested?)

There are no Cardiganshire losses this week but the body of Don Jose Manuel Segarra is washed ashore in Llansanffraed.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

26 Rhagfyr/ December 1915

Don Jose Manuel Segarra of unknown age, residence and place of death. Buried in Llansanffraed after body washed ashore.

 

Wythnos/week 70 & 71, 1-14 Rhagfyr/December 1915

[English below]

Ar y 9fed o Ragfyr enlistiodd John James , Gilwern, Buarth Rd. yn Aberystwyth. Llofnodwyd ei ffurflen gan Uwchgapten L. J. Matthias.

Gweler hysbysiad gan y ‘Pavilion’ yn Aberteifi am gyngerdd ar ddydd Calan 1916 – y ffoaduriaid o Belg yn perfformio.

Yn ôl Howell Morgan, Medical Hall, Cardigan mae trethi rhyfel a’r galw am fwy o de gan y Cynghreiriaid yn golygu y fod te wedi codi mewn pris.

Yn olaf mae ‘Bowen Bros’ o Aberteifi yn hysbysu eu pwdin Nadolig. Yn ol nhw gellir ddanfon pwdin Nadolig mewn tun i’r milwyr sydd dramor.

John James of Gilwern, Buarth Rd. enlists with the Army Reserve from the Aberystwyth station. His form is signed by Major L. J. Matthias.

The ‘Pavilion’ advertises a professional concert to be held on New Year’s night 1916,  the distinguished artistes being the Belgian refugees, Messrs. Laoubreux, Staquet, Van Adorpe and Guillame.

Howell Morgan takes out an advertisement explaining the rise in tea prices – a combination of war taxes and the Russians giving up vodka and buying more and more tea.

Finally, Christmas is approaching and Bowen Bros of Cardigan advertise their Xmas puddings and state that the ‘Crosse & Blackwell’s Plum Puddings’ are ‘of superior quality in Tins for sending out to the Troops Abroad’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Rhagfyr/December 1915

George Bowen of Cardigan, age 28. Corporal, Welsh Regiment

7 Rhagfyr/December 1915

John Worthington Davies. Lived in Darlington but parents from Lampeter. Age unknown. Sapper, Royal Engineers

10 Rhagfyr/December 1915

William Davies, age 49. Sapper, Royal Engineers

Wythnos 38/Week 38: 20-26 Ebrill/April 1915

[English below]

Cyhoeddir y gerdd ‘Bedd y Milwr’ yn rhifyn Gwanwyn 1915 ‘Y Wawr’ – cylchgrawn Coleg Prifysgol Aberystwyth.

Caiff Mr W.G.C. Gladstone M.P., is-lefftenant gyda’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, ei ladd ar faes y gad, a lladdir John Selwyn James ar Ebrill 10 yn Le Havre, Ffrainc.

Mae ffoaduriaid o Wlad Belg yn dal i ddod i Aberteifi, a chyhoeddir ei bod yn ofynnol i aelodau o’r Gwarchodlu Cymreig ‘fod o dras Cymreig, ar un ochr o’r teulu o leiaf, neu’n byw yng Nghymru neu Fynwy, neu’n Wŷr â chyfenwau Cymreig.’

The poem ‘Bedd y Milwr’ (The Soldier’s Grave) is published in the Spring 1915 issue of ‘Y Wawr’,- an Aberystwyth University College Magazine.

Mr W.G.C. Gladstone M.P. second-lieutenant in the Royal Welsh Fusiliers is killed in action and John Selwyn James is killed on April 10th in Le Havre, France.

Belgian refugees continue to arrive in Cardigan whilst recruits for the Welsh Guards are required to be of ‘Welsh parentage on one side at least, or domiciled in Wales or Monmouth, or Men with Welsh surnames’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

24 Ebrill/April 1915

David Charles Morgan, of Devil’s Bridge, emigrated to Canada shortly before war, aged 37.  Private, Canadian Infantry.

25 Ebrill/April 1915

Charles Davies Vaughan, of Brynog, Felinfach, aged 47.  Major, Border Regiment.

26 Ebrill/April 1915

Wallace Williams, born in Llanfihangel Genau’r Glyn, aged 21.  Lance Corporal, South Wales Borderers.

Wythnos 29 a 30/Week 29 and 30: 16 Chwefror/February-1 Mawrth 1915

[English below]

Ceir newyddion da am fedyddio baban rhyfel yn y Cilgwyn.  Cawn ragor o hanesion yn y golofn ‘Llith o fyd y milwyr’ lle mae’r Preifat Griffiths yn addo dal ati i ysgrifennu hyd nes y rhydd magnelau’r Almaenwyr daw arno. Roedd y Pavilion yn Aberteifi’n hysbysebu darlith gan Mons. Carain, ffoadur o Wlad Belg, ynglŷn â “Goresgyniad Gwlad Belg”.  Yn ôl y ‘Latest Wires’ roedd y Prydeinwyr yn dal eu tir wrth frwydro ger Ypres.

Good news of the christening of a Cilgwyn war baby.  More tales from the column ‘Llith o fyd y milwyr’ where Private Griffiths vows to continue to write until the German guns possibly stop him. The Pavillion, Cardigan was advertising a lecture by Mons. Carain, a Belgian refugee on “The Invasion of Belgium”.  In the ‘Latest Wires’ the British were holding their own in battles near Ypres.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

20 Chwefror / February 1915

Stephen John Jones, of Gartheli.  Died at The Bluff, Ypres. Private, Welsh Regiment.

Wythnos/Week 26: 26 Ionawr/January-1 Chwefror/ February 1915

[English below]

Mae is-bwyllgor lleol Aberystwyth o Bwyllgor Addysg Sir Aberteifi yn ystyried rhoi cymorth ariannol i Lywodraethwyr Ysgol Sirol Aberteifi fel y gallant dalu’r costau ychwanegol o gyflogi athrawon llanw yn lle’r tri athro a ymrestrodd yn y fyddin. Mae Mr Inker ymhlith y recriwtiaid o Aberteifi sy’n cael ffarwel go iawn yn Neuadd y Dref. Ac yn olaf, pwt arall am Wlad Belg – caiff baban bach Belgaidd ei eni yn Aberteifi a’i enwi ar ôl y Maer a’r dref ei hunan – Mathias Cardigan Vandewalle.

The Aberystwyth local sub-committee of the Cardiganshire Education Committee consider granting financial aid to the Governors of Cardigan County School to meet extra charges in connection with engaging substitutes in place of three teachers volunteering for military service. Mr Inker is amongst the Cardigan recruits who receive a hearty send-off at the Guild-Hall, Cardigan. And finally, another Belgian extract – a little Belgian baby born in Cardigan is named after the Mayor and the town itself: Mathias  Cardigan Vandewalle.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

26 Ionawr / January 1915

Morgan Owen Evans, of Glynarthen, lived in Newcastle Emlyn, aged 22. Died of wounds suffered in First Action of Givenchy. Buried in Bethune Town Cemetery, France.  Private, Welsh Regiment.