Wythnos/week 146: 18-24 Mai/May 1917

[English below]
24 Mai yw Diwrnod yr Ymerodraeth a darllenodd y Maer A. Clougher Ddatganiad y Brenin yn Aberteifi ac mae cais am ganiatâd i gynnal raffl ar ran y Groes Goch a Chronfa Mr Fear yn Aberystwyth.

Mae Ioan Gwendraeth wedi cyfansoddi cerdd er cof am y Preifat D.J. Thomas a gafodd ei ladd yn yr ‘Ymgyrch Fawr’.

Mae yna bytiau o newyddion ynglŷn â dyrchafiad y Preifat L.T. Rees ac mae’r Preifat D. M. Thomas a’r Is-lefftenant S. Thomas ar seibiant.

Mae effeithiau’r rhyfel wedi eu cofnodi yng nghoflyfrau llawer o’r ysgolion: bydd Mr Goronwy Morgan o Ysgol Langynfelyn yn mynd gerbron y Bwrdd Meddygol; mae’r Corporal J.T. Jones yn dadorchuddio ‘Rhestr Anrhydeddau’ yn Ysgol Pen-uwch; yn Ysgol Ffordd Alexandra mae’r merched yn pigo mwsogl migwyn a’i lanhau, ac ar Ddiwrnod yr Ymerodraeth mae’r plant yn gwrando ar Ddatganiad Arbed Bwyd y Brenin sy’n cael ei ddarllen gan y Maer o flaen Neuadd y Dref.

Mae rhybudd i ddarllenwyr y Cardigan and Tivyside Advertiser ynglŷn â pheryglon clefydau heintus. Mae’n bosib gwneud rhywbeth yn eu cylch trwy ddefnyddio sebon diheintio ‘Cymorth Cyntaf’ yn rheolaidd. Mae hwnnw’n cael ei ddefnyddio mewn ysbytai milwrol ac mae’n gymeradwy gan ddynion meddygol.

The 24th May is Empire Day; Mayor A. Clougher reads the King’s Proclamation in Cardigan and an application is made for permission to have a draw on behalf of the Red Cross and Mr Fear’s fund in Aberystwyth.

Ioan Gwendraeth has composed a poem in memory of Private D.J. Thomas who was killed in the ‘Big Push’.

Further snippets of news can be read regarding Private L.T. Rees’ promotion and that both Private D. M. Thomas and Second-Lieutenant S. Thomas are on leave.

The effects of the War are recorded in the log books of many schools: Mr Goronwy Morgan of Llancynfelyn school is to appear before the Medical Board; Corporal J.T.Jones unveils a ‘Roll of Honour’ in Penuwch school; in Alexandra Road school girls pick and clean sphagnum moss; and on Empire Day the children listen to the King’s Food Saving Proclamation being read by the Mayor in front of the Town Hall.

Readers of the Cardigan and Tivyside Advertiser are warned of the danger of infectious disease which may be averted by constant use of ‘First Aid’ disinfectant soap which is used in military hospitals and recommended by medical men.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

19 Mai/May 1917

Benjamin Jones Davies of Llandysul, aged 31. Captain, South Wales Borderers

20 Mai/May 1917

John James Nuttall of Sarnau, aged 19. Steward, Mercantile Marine

Thomas Davies of Llandysul, aged 27. Sapper, Royal Engineers

21 Mai/May 1917

William Davies of Llanwenog, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers

Advertisements

Wythnos/week 103: 21-27 Gorffennaf/July 1916

[English below]

Cyhoeddir lluniau yn y Cambrian News o’r Is-gapten E.D.T. Jenkins o Langwyryfon; ac ymhlith y gwŷr o Aberystwyth mae’r Preifat Stanley West (a fu farw o dwymyn ym Mesopotamia); y ddau Breifat, Evan Douglas Davies a Llewelyn Humphreys; y Magnelwr Evan T. Lloyd a’r Cloddiwr E.S. Evans o Bontsian, a laddwyd ar faes y gad ar Ionawr 21.

Ym Mhontarfynach daw’r fro ynghyd i gydymdeimlo’n ddwys â rhieni’r Is-lefftenant J. Emrys Lewis a fu farw ger y Somme.

Sonnir am yr Is-gapten Oswald Green unwaith eto o dan y pennawd ‘Local War Casualties’.

Yn nhudalennau’r Cardigan and Tivyside Advertiser cawn wybod am y gwŷr lleol a gwympodd yn yr Ymgyrch Fawr, ac yn llyfr cofnodion Ysgol Fwrdd Penlon mae’r pennaeth yn cofnodi marwolaeth cyn-ddisgybl, Timothy Jones, Gwynfe.

Mae deg gŵr yn colli eu hapeliadau yn Nhribiwnlys Sirol Aberteifi.

Yng ngogledd y sir mae’r Cloddiwr William Richards o’r Borth adref ar seibiant ar ôl treulio saith mis yn yr ysbyty.

Yn y cyfamser, gwelir llawer o raddedigion yn gwisgo caci yn Niwrnod Graddio Prifysgol Aberystwyth, ac mae sawl un arall sy’n graddio yn absennol.

Menywod a gyflogir yn bennaf i fedi’r cynhaeaf yn Nhregaron, a bydd diddymu Gŵyl Banc Mis Awst yn amharu ar y busnesau hynny sy’n dibynnu ar ymwelwyr a gwibdeithwyr.

Mae’r feiolinydd o Wlad Belg, M. Laoureux, yn dod i roi ei drydydd cyngerdd ar y ffidil yn yr Ysgol Sirol yn Aberystwyth brynhawn dydd Iau, 21 Gorffennaf.

Mae’r Parchedig J. Islan Jones yn sôn eto am yr Ymgyrch Fawr yn ei lythyr at Sarsiant T. Sefton yn Ffrainc. Mae’n dweud fod bywyd yn mynd yn ei flaen yn araf yng nghefn gwlad Sir Aberteifi, er bod teuluoedd yn yr ardal yn gofidio am fod cymaint o’u perthnasau yn ymladd ar faes y gad – ‘the district had responded splendidly to the call at the very outset.’

Photographs are published in the Cambrian News of Lieutenant E.D.T. Jenkins of Llangwyryfon; Aberystwyth men Private Stanley West (who has died from fever in Mesopotamia); Privates Evan Douglas Davies and Llewelyn Humphreys; Gunner Evan T. Lloyd and Sapper E.S. Evans of Pontshan who was killed in action on January 21st

The community of Devil’s Bridge express their deep sympathy with the parents of Second Lieutenant J. Emrys Lewis who fell near the Somme.

Lieutenant Oswald Green is again mentioned under ‘Local War Casualties’.

In the Cardigan and Tivyside Advertiser the Cardigan and district casualties of the ‘Big Push’ are recorded whilst the headmaster of Penlon Board School records the death of an old pupil, Timothy Jones, Gwynfe in the school log book.

10 men have their appeals dismissed by the Cardigan County Tribunal.

North of the county Sapper William Richards of Borth is home on leave having spent 7 months in hospital.

Meanwhile in Aberystwyth, several degree men appear in khaki in the University Degree Day but a large number of degrees are conferred in absentia.

Female labour is largely employed on the land in the Tregaron harvest whilst the cancellation of the August Bank holiday will affect the season’s takings at places which rely on visitors and trippers.

The Belgian violinist M. Laoureux gives his third violin recital at the County School in Aberystwyth on Thursday afternoon, 21 July.

The ‘Big Push’ is again mentioned in J. Islan Jones’ letter to Col. Sergeant T. Sefton in France. He describes the slow pace of life in rural Cardiganshire although families in the area are very anxious as the ‘district had responded splendidly to the call at the very outset’ and many have near relatives in the trenches.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

19 Gorffennaf/July 1916

John Griffiths of Castle Street, Cardigan aged 32. Private, Royal Warwickshire Regiment

21 Gorffennaf/July 1916

Timothy Melvin Jones of Llanarth, aged 21. Sapper, Royal Engineers

22 Gorffennaf/July 1916

Martyn Tulloch Vaughan Lewes,aged 21. Parents from Felinfach. Second Lieutenant, Welsh Regiment

23 Gorffennaf/July 1916

David Jones of Silian, Lampeter, aged 27. Corporal, Oxfordshire and Buckingham Light Infantry

25 Gorffennaf/July 1916

Evan Jenkin Davies of Llanon, aged 25. Private, South Wales Borderers

William David Evans of Llechryd, aged 21. Private, South Wales Borderers

27 Gorffennaf/July 1916

Daniel Lewis Evans of Felinfach, aged 23. Driver, Army Service Corps