Wythnos/week 145: 11-17 Mai/May 1917

[English below]
Mae colledion eraill wedi eu cofnodi ledled y Sir o Lanilar i’r Ceinewydd. Yn ysgol Glynarthen mae cofnod ysgrifenedig yn y Llyfr Log o farwolaeth cyn-ddisgybl, sef yr ail Lefftenant Thomas Jones.

Ar hyd yr arfordir mae malurion yn dal i ddod i’r wyneb gan gynnwys y bwrdd toredig ac arno’r geiriau SS Scansdale a ddaeth i’r lan ar dir sych ger Llan-non (ymhlith malurion eraill) a bwrdd enw’r llong Eunistown ger Aberaeron.

Mae cofnodion Cyngor Bwrdeistref Aberystwyth yn nodi bod Maer Aberystwyth wedi sôn am ymweliad y Cyrnol Starkey a’r Uwch Gapten Maclean o Bencadlys Canada, Llundain a’r Lefftenant Bevan o’r Swyddfa Ryfel ynglŷn â lletya milwyr o Ganada sydd wedi eu hanafu yn y dref.

Mae’r Capten Gwilym James wedi derbyn gorchmynion ynglŷn â brechiadau (gweler wythnos 141) ac yn y Cardigan and Tivyside mae cerdd gan ‘Un o Bwlchygroes’ yn gofyn a wnaiff y milwyr ddychwelyd adref ac yn dweud pa mor wych fyddai eu gweld nhw gartref yn ddiogel ar ôl yr ymladd caled yn y ffosydd yn Ffrainc.

Further losses are recorded across the county from Llanilar to New Quay. In Glynarthen school a record is written in the log book of the death of a former pupil, second Lieutenant Dan Thomas Jones.

Along the coast wreckage continues to be salvaged, from the valueless broken board marked SS Scansdale found ashore high and dry near Llanon to (amongst other wreckage) a ship’s nameboard marked Eunistown near Aberaeron.

The minutes of the Aberystwyth Borough Council record that the Mayor of Aberystwyth reported the visit of Colonel Starkey and Major Maclean of the Canadian Headquarters, London and Lieutenant Bevan of the War Office with regard to accommodating convalescent Canadian soldiers in the town.

Further orders regarding inoculations are received by Captain Gwilym James (see week 141) and in the Cardigan and Tivyside a poem is penned by ‘Un o Bwlchygroes’ asking whether the soldiers will return and how wonderful it would be to see them home safely after the hard fighting in the trenches in France.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

12 Mai/May 1917

David Morris Evans of Llanilar, aged 31. Private, London Regiment

Thomas George Clements of Llanbadarn Fawr, aged 32. Private, Royal Fusiliers

13 Mai/May 1917

Trevor Jones of Llanafan, aged 22. Private, Royal Army Medical Corps

James Richards of Lampeter, aged 23. Private, East Yorkshire Regiment

17 Mai/May 1917

Edward Jones of New Quay, aged 28. Gunner, Royal Field Artillery

Advertisements

Wythnos/week 141: 13-19 Ebrill/April 1917

[English below]

Deg colled arall yr wythnos yma a nifer o adroddiadau am filwyr o Aberteifi a’r ardal sydd wedi eu hanafu.

Mae Capten George P.W. Hope wedi derbyn dyrchafiad i reng Ôl-Lyngesydd ac yn Aberporth mae D. Davies, Cynrychiolydd Milwrol Aberteifi Wledig, yn rhoi adroddiad ar wir sefyllfa’r Gwasanaeth Cenedlaethol yn yr ardal. Ceir eglurhad am y ffordd mae recriwtiaid y Gwasanaeth Cenedlaethol yn cael eu dewis, eu hyfforddi a’u gosod mewn adroddiad dan y teitl ‘Women’s Land Army’.

Mae Mr Evan George o ysgol Aberbanc yn cael ei alw lan.

Mewn ymateb i’r lythyr a gyhoeddwyd yn wythnos 138 mae M. Powell, Trysorydd Pwyllgor Cyngerdd Rhydlewis, yn datgan fod croeso i unrhyw un sydd â chwestiwn ynglŷn â chyfrifon y pwyllgor ofyn am eu gweld.

Darganfuwyd 3 cist o ffrwydron ar y traeth yn Borth – fe’i cludwyd oddi yno ar y tren i Aberystwyth.

Mae Capten Gwilym James, sy’n gwasanaethu yn y Corfflu Meddygol Brenhinol, yn ysgrifennu at ei wraig, Sarah Annie James o’r ‘Land of Desolation’. Mae’n holi am ei hiechyd ac am iechyd eu baban bach ac am drefniadau bedyddio’r plentyn. Mae’n ofni na fydd yn medru cael seibiant ar gyfer yr achlysur. Ysgrifenna Capten James am ei brofiadau yn marchogaeth drwy adfeilion pentrefi lle mae’r difrod yn ddifrifol iawn. Mae’n dangos consyrn am ei wraig ac yn ei cynghori i yfed llaeth yn hytrach na gruel ac mae’n gobeithio nad yw hi’n teimlio’r straen o fagu’r babi yn ormodol. Ysgrifenna hefyd am ymgais un o’r milwyr i gyflwyno hunan laddiad y noson cyn iddo ysgrifennu’r llythyr. Anfona ei gariad at ei fam yng nghyfraith a Dora a gorffenna’r llythyr gyda’r geiriau, ‘Your most affect. and loving husband, Gwil’.

Mae yna mwy o ohebiaeth (dyddiedig 5ed Ebrill) ynglŷn â Chapten Gwilym James, sef gorchmynion cyffredinol yn cyfeirio at frechiadau i rwystro twymyn y coluddion. Yn rhinwedd ei swydd fel Swyddog Meddygol, bydd rhaid i Capten James sicrhau fod y milwyr yn derbyn eu brechiadau mewn grwpiau bychan.

Another ten losses suffered this week and there are many casualties reported amongst the Cardigan and district soldiers.

Captain George P.W. Hope gains promotion to the rank of rear-admiral and in Aberporth D. Davies, the Military Representative Cardigan Rural, reports on the actual position with regard to the National Service in the locality. An explanation is given of how the National Service recruit is selected, trained and placed under the report heading ‘Women’s Land Army’.

Mr Evan George of Aberbanc school is called up for military service.

Referring to the letter printed in week 138, M. Powell the Treasurer of the Concert Committee of Rhydlewis replies that anyone who questions the Committee’s accounts are welcome to view them.

3 cases of explosives are found ashore high and dry at Borth and are removed to Aberystwyth by rail.

Annie James receives a letter from the ‘Land of Desolation’ which was written by her husband, Captain Gwilym James, who is serving in the Royal Army Medical Corps. He enquires after her and their baby’s health and the arrangements for the christening  fearing he will not be able to have leave for the occasion. He relates of his experiences riding through the ruined and desolate villages, the destruction being terrible. Concerned for Annie he advises her to drink more milk rather than gruel and hopes that she is not feeling the strain. He mentions a suicide attempt by one of the soldiers the previous night to his writing the letter. Sending his love to Annie’s mother and Dora he signs off ’Your most affect. and loving husband, Gwil.’

Further correspondence concerning Captain Gwilym James is dated April 5th and are routine orders with regard to inoculations for enteric fever. Being the Medical Officer, Captain James will arrange to inoculate the men in small batches.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

13 Ebrill/April 1917

Frank Hinton Jones of North Parade, Aberystwyth, aged 19. Private, King’s Own (Royal Lancashire Regiment)

David ‘Dai’ Jones of Talybont, aged 28. First Engineer, Mercantile Marine

John Parry Williams of New Cross, aged 23. Third Engineer, Mercantile Marine

Charles Herbert Morris of Lampeter St. David’s College, aged 25. Lieutenant, Royal Flying Corps

Richard Bernard Boyle of Llanbadarn Trefeglwys, aged 19. Second Lieutenant, Royal Fusiliers

16 Ebrill/April 1917

Philip Roderick of Pontrhydfendigaid, aged 30. Corporal, Honourable Artillery Company

17 Ebrill/April 1917

David Rowlands of Llanafan. Private, King’s Shropshire Light Infantry

18 Ebrill/April 1917

David Davies of Aberarth, aged 45. Second Mate, Mercantile Marine

Wilfred Howell Williams of Sarnau, aged 29. First Mate, Mercantile Marine

George William Scott of Felinfach, aged 40. Corporal, South Wales Borderers