Wythnos /week 231: 3-9 Ionawr/January 1919

[English below]

Er na chofnodir unrhyw golledion, mae gwasanaethau coffa yn dal i gael eu cynnal.  Mae Llanfyrnach yn coffáu marwolaeth chwe milwr ar faes y gad sy’n gysylltiedig â chynulleidfaoedd Brynmyrnach a Llwynyrhwrdd.

Mae mwy o garcharorion rhyfel yn dychwelyd adref ac yn sôn am eu profiadau a chynhelir cyngherddau a chyfarfodydd i’w croesawu adref. Trafodir hyfforddiant dynion a ryddhawyd ym Mhwyllgor Pensiynau Rhyfel Sir Aberteifi a gyfarfu yn Aberystwyth ac mae’r Brifysgol yn ystyried ailddechrau astudiaethau’r dynion ifanc hynny sydd wedi bod ar wasanaeth milwrol yn ystod y rhyfel. Hefyd yn Aberystwyth gwneir apêl gyhoeddus am £10,000 ar gyfer codi adeilad coffa.

Mynegir gobaith yn y gerdd ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’ am flwyddyn lawen yn hytrach na gwrthdaro. Mae J. E. Morgan o Gapel Evan yn gofyn beth fydd yn cael ei wneud gyda’r Caiser nawr ei fod wedi methu â gorchfygu Lloegr. Yn y pennill olaf mae’n ysgrifennu y byddai merched Sir Aberteifi yn hoffi i’r Caiser ymweld â Chymru er mwyn iddynt ei roi wysg ei ben i mewn i afon Taf neu afon Teifi. Mae Dewi Aeron sydd yn Ffrainc wedi ysgrifennu ‘Bedd y Milwr’ sy’n disgrifio bedd milwr ar ryw lwybr anghysbell mewn man lle’r oedd ymladd trwm ddwy flynedd yn ôl.

Mae Miss Ethel Nicholas, aelod o Fyddin y Tir, wedi derbyn y Bar Gwasanaeth Nodedig am ymddygiad clodwiw.

Mae’r cynnig o Ryddid Bwrdeistref Aberteifi i’r Prif Weinidog bellach wedi’i dderbyn er y bydd cryn dipyn o amser cyn y gall ymweld â’r fwrdeistref.

Mae’r Rhingyll D. Harton Davies yn derbyn arwydd bach o werthfawrogiad o’i wasanaethau i’w Deyrn a’i Wlad a chyhoeddir llun yn y Cardigan and Tivyside o Wersyll Carcharorion Quedlinberg, yr Almaen.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur bod nifer o Domis wedi cael eu trywanu yn Alex (Alexandria) yn ddiweddar.

Although no losses are recorded memorial services continue to be held.  Llanfyrnach commemorates the death in action of six soldiers connected with the congregations of Brynmyrnach and Llwynyrhwrdd.

More prisoners of war return home and relate of their experiences and concerts and meetings are held to welcome them home. The training of discharged men is discussed in the Cardiganshire War Pensions Committee which met at Aberystwyth and the resumption of studies by those young men who have been on national service during the war is being considered by the University. Also in Aberystwyth a public appeal is made for £10,000 for the erection of a memorial building.

Hope is expressed in the poem ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’  for a glad year above all conflict. J. E. Morgan of Capel Evan asks what will be done with the Kaiser now that he has failed to conquer England. In the last verse he writes that Cardiganshire girls would like the Kaiser to visit Wales in order that they might put him head first into the river Taf or Teifi. Dewi Aeron who is in France, has written ‘Bedd y Milwr’ (The Soldier’s Grave) which describes a soldier’s grave on some remote path in a place where there was heavy fighting two years ago.

Miss Ethel Nicholas, a member of the Land Army has been awarded the Distinguished Service Bar for meritorious conduct.

The offer of the Freedom of the Borough of Cardigan to the Prime Minister has now been accepted although it will be some considerable time before he can visit the borough.

Sergeant D. Harton Davies receives a small token of appreciation of his services to his King and Country and a photograph appears in the Cardigan and Tivyside  of the Quedlinberg Internment Camp, Germany.

Jack Watkins writes in his diary that several Tommies have been stabbed in Alex (Alexandria) lately.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click images to enlarge]

Wythnos /week 227:6-12 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Mae’r colledion yn parhau. Mae nifer o adroddiadau am farwolaethau sy’n deillio o’r ffliw a’i effeithiau.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir gwasanaeth coffa i’r Nyrs Ella Richards a fu farw o niwmonia ddydd Llun, 14 Hydref 1918 yn Salonika. Roedd hi’n 31 mlwydd oed. Cynhelir gwasanaeth arall o’r fath yng Nglynarthen er cof am y diweddar Lefftenant Sim Evans o Benbanc a fu farw o niwmonia a chynhelir gwasanaeth coffa yn Ysbyty Ystwyth i’r diweddar Ynnwr Lotton Breeze sydd wedi marw mewn ysbyty yn Cairo.

Mae’r milwr o Flaenannerch, y Preifat Tom L Rees wedi marw yn y 55fed Ysbyty Cyffredinol yn Boulogne. Roedd wedi bod ar wasanaeth gweithredol ers bron i ddwy flynedd ac wedi cael ei anafu’n ddrwg ym mis Awst 1917. Yn anffodus, bu farw o niwmonia bronciol yn dilyn ffliw.

Mae’r gyrrwr 24 oed James Evans o Aberteifi hefyd wedi marw o niwmonia yn Ffrainc.

Dioddefwyr eraill y ffliw yw’r Preifat Richard W. Milman o Aberystwyth, y Preifat Evan Edward o Lan-non a Mr Jack Edwards o Dregaron.

Cafodd John Davies o Lwynpiod, Tregaron, ei ladd mewn damwain modur wrth deithio i Lundain.

Mae llawer o filwyr wedi cyrraedd gartref, mae rhai wedi bod yn garcharorion rhyfel. Roedd y Preifat Richard Lewis o Aberystwyth yn garcharor yn Westphalia, yr Almaen; roedd y Preifat D.L. Evans, brawd Mrs Hughes, y Stryd Fawr yn garcharor yn Limburg; roedd y Rhingyll Hughes o Dregaron yn garcharor ym Mwlgaria; mae’r Preifat James Jones o Landysul newydd gyrraedd gartref o’r Almaen, lle cafodd amser caled ar y dechrau, ond cafodd swydd well wedyn oherwydd ei allu fel mecanydd.

Mae’r Preifat Jenkin Richards, Constant, y Borth wedi cyrraedd yr Iseldiroedd ar ôl bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen ac mae’r Preifat David Lewis yn galw heibio i’w gartref, Bwthyn Penrheol. Mae’r arfer rheolaidd o gynnal cyngerdd croesawu yn cael ei rwystro oherwydd y ffliw.

Mae Miss Elsie Jones o Aberporth gartref ar seibiant. Mae ei thad yn Ffrainc gyda’r Fyddin Ymgyrchol.

Cyhoeddir lluniau o enillwyr medalau, y Llongwr Robert Humphreys a’r Cloddiwr W.J. Jones.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi gwneud cais i neilltuo gwn Almaenig sydd wedi’i gipio i Aberteifi.

Mae Magnelfa Sir Aberteifi bellach yn Alexandria ac mae disgwyl iddynt ddechrau byrddio llong i Loegr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn 39 oed ac yn gobeithio mai dyma fydd ei ben-blwydd olaf ar y Cyfandir.

Mae Edyth Davies o Aberteifi yn derbyn llythyr oddi wrth ei ‘true and loving husband Dani’ (y Rhingyll Daniel Harton Davies) a anfonir o wersyll milwrol yn Nenmarc. Mae’n credu y bydd gartref cyn y Nadolig ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at fod gartref o flaen eu tân eu hunain. Mae’n anfon ei gariad at Eldred ac yn dweud wrth Edyth i beidio â gadael iddo gael gormod o’i ffordd ei hun.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae cerddi a gyhoeddir yn ystyried diwedd y rhyfel. Mae ‘Dydd Olaf y Rhyfel’ yn mynegi’r gobaith na fyddwn ni erioed yn gweld rhyfel o’r fath eto, ac wrth ysgrifennu ‘End of the War’, mae Awen yn nodi mai dyma oedd y rhyfel mwyaf a grëwyd gan ddyn.

The loss of life continues. There are numerous reports of deaths resulting from the influenza and its effects.

In Lampeter a memorial service is held to Nurse Ella Richards who died from pneumonia on Monday, October 14th, 1918 in Salonika. She was 31 years old. Another such service is held in Glynarthen in memory of the late Lieutenant Sim Evans of Penbank who died of pneumonia and a memorial serice is held in Ysbyty Ystwyth to the late Gunner Lotton Breeze who has died in a hospital in Cairo.

Blaenanerch soldier, Private Tom L  Rees has passed away at the 55th General Hospital in Boulogne. He had been on active service for nearly two years and badly wounded in August 1917. Sadly, he succumbed to bronchial pneumonia following influenza.

24 year old driver James Evans of Cardigan  has also died of pneumonia in France.

Other victims of the influenza are Private Richard W. Milman of Aberystwyth, Private Evan Edward of Llanon and Mr Jack Edwards of Tregaron.

Private John Davies of Llwynpiod, Tregaron has been killed in a motor accident while travelling to London.

Many soldiers have arrived home, some have been prisoners of war. Private Richard Lewis of Aberystwyth was a prisoner in Westphalia, Germany; Private D.L. Evans, the brother of Mrs Hughes, Great Darkgate Street was a prisoner in Limburg; Sergeant Hughes of Tregaron was a prisoner in Bulgaria; Private James Jones of Llandyssul has just arrived home from Germany where, at first, he experienced hard times but was then given a better job on account of his ability as a mechanic.

Private Jenkin Richards, Constant, Berth has arrived in Holland having been a prisoner of war in Germany and Private David Lewis pays a visit to his home, Penrheol Cottage. The regular custom of holding a welcoming  concert is abandoned owing to the influenza.

Miss Elsie Jones of Aberporth  is home on leave. Her father is in France with the Expeditionary Force.

Photographs appear of medallists, Seaman Robert Humphreys and Sapper W.J. Jones.

Cardigan Town Council have made a request that a captured German gun be allocated to Cardigan.

The Cardiganshire Battery are now in Alexandria and are expected to embark for England during the next few weeks.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is 39 years old and hopes that it will be his last birthday on the Continent.

Edyth Davies of Cardigan receives a letter from her ‘true and loving husband Dani’ (Sgt. Daniel Harton Davies) which is sent from a Danish military camp. He believes he will be home before Christmas and is greatly looking forward to being at home in front of their own fire. He sends his love to Eldred and tells Edyth not to let him have too much of his own way.

Finally for this week, poems published reflect upon the end of the war. Dydd Olaf y Rhyfel (‘The Last Day of the War’) expresses the hope that we will never again see such a war, and Awen in writing The End of the War states that this has been the greatest war conceived by man.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

6 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

8 Rhagfyr/December 1918

John Davies of Llangeitho, aged 19. Cadet, Royal Air Force

12 Rhagfyr/December 1918

David Clifford Jones of St Dogmaels, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Wythnos/week 207: 19-25 Gorffennaf/July 1918

[English below]

Mae rhieni’r diweddar Lefftenant W. Lloyd a grybwyllwyd yn newyddion yr wythnos ddiwethaf wedi derbyn llythyr yn cyfeirio at y modd y syrthiodd eu mab tra bod Mr a Mrs O. Jones o Rydlewis wedi derbyn cadarnhad swyddogol bod eu mab ar goll. Hysbyswyd bod y Preifat David Davies o Bontarfynach ar goll bedwar mis yn ôl. Fodd bynnag, mae Mr a Mrs Davies o Lanafan wedi derbyn llythyr gan eu mab sy’n garcharor rhyfel. Hysbyswyd ei fod ar goll rai misoedd yn ôl. Erbyn hyn, darganfuwyd bod yr Is-lefftenant Thomas o Dal-y-bont yr hysbyswyd ei fod ar goll ym mis Ionawr yn garcharor rhyfel yn Kricgsgefangenen. Bu farw’r Preifat James Rees o Benparcau fel carcharor yn yr Almaen ac mae ‘Anna’ wedi ysgrifennu’r gerdd ‘Galar Gerdd’ (cerdd farwnad) er cof amdano.

Yn Aberystwyth mae Mr R Davies, Y Ffynnon Haearn wedi derbyn llythyr gan ei fab, y Gynnwr R.J. Davies gan ddweud ei fod yn dda ac yn garcharor yn Langensalza ac mae llun yn ymddangos o’r Preifat Harry Griffiths o Aberystwyth a ymunodd ym mis Mehefin.

Yn Aberaeron mae cronfa’r carcharorion rhyfel wedi tyfu’n gyson.

Mae Mr J.H. Davies yn cyhoeddi bod Mr Laurence Philipps wedi cyflwyno £15,000 tuag at ddarparu cartrefi i filwyr o Gymru sy’n dioddef o siel-syfrdandod a pharlys llwyr.

Cyhoeddir dau lythyr yn y papur newydd,- mae’r Arglwydd Raglaw H.Davies- Evans o Blas y Dolau, Llanybydder yn apelio at deyrngarwch ac ewyllys da Ceredigion i ymateb i awydd y Brenin am wasanaethau eirioli, tra bod ‘Cardi Bach’ yn cwyno am y driniaeth a roddwyd gan gyrff cyhoeddus yng Ngheredigion i gyn-filwyr a morwyr sydd wedi cael eu hanafu wrth ymladd dros eu gwlad.

Mae’r Capten G James yn cofnodi gweithgarwch mawr yn yr awyr yn ei gyffiniau.

Mae’n debyg bod angen cerrig ffrwythau a chregyn cnau caled ar frys i’w troi’n siarcol. Ni wyddys am unrhyw sylwedd arall sy’n amddiffyn cystal pan gaiff ei ddefnyddio mewn masgiau nwy Prydeinig yn erbyn nwy gwenwynig.

Mae ‘Pell ac Agos’ yn tynnu sylw at y newyddion mwy cadarnhaol sy’n dod i’r amlwg o Ffrynt y Gorllewin; sibrydion bod Awstria yn blino ar y Rhyfel a saethu cyn-Tsar Rwsia, Nicholas Romanoff, yr wythnos ddiwethaf.

Ac yn olaf, bu ymosodiad ar Ardal Aberteifi – nid gan y gelyn ond gan y Daniaid. ‘Allan i blesio llygaid y merched’, maen nhw wedi eu gwisgo’n grand ac maen nhw’n gwrtais ac yn ôl y sôn, maen nhw’n eithaf hoff o dybaco, siocled a ‘dŵr tȃn’.

 

The parents of the late Lieutenant W.R. Lloyd who was mentioned in last week’s news, have received a letter referring to the manner in which their son fell whilst Mr and Mrs O. Jones of Rhydlewis have received intimation that their son is officially reported as missing. Private David Davies of Devil’s Bridge was reported missing four months ago. However Mr and Mrs Davies of Llanafan have received a letter from their son who is a prisoner of war. He was reported missing some months ago. Second Lieutenant Thomas of Talybont who was reported as missing in January has now been found to be a prisoner of war at Kricgsgefangenen. Private James Rees of Penpark died as a prisoner in Germany and ‘Anna’ has written the poem Galar Gerdd (a poem of mourning) in his memory.

In Aberystwyth Mr R Davies, Chalybeate Street  has received a letter from his son, Gunner R.J. Davies stating that he is well and a prisoner at Langensalza and a photograph appears of Private Harry Griffiths of Aberystwyth who joined up in June 1918.

In Aberayron the prisoners of war fund has grown steadily.

Mr J.H. Davies announces that Mr Laurence Philipps has presented  £15,000 towards the provision of homes for Welsh soldiers suffering from shell-shock and total paralysis.

Two letters are published in the newspaper,- H.M.Lieutenant H.Davies- Evans of Highmead, Llanybyther appeals to the loyalty and good feeling of Cardiganshire to respond to the King’s desire for services of intercession, whilst ‘Cardi Bach’ complains of the treatment meted out by public bodies in Cardiganshire to ex-soldiers and sailors who have been maimed in fighting for their country.

Captain G James records great aerial activity in his vicinity.

Apparently  fruit stones and hard nut shells are urgently  required for conversion into charcoal. No other substance is known to give equal protection when used in British respirators against poison gas.

‘Pell ac Agos’ (Near and Far) comments on the more positive news which is emerging from the Western Front; whispers that Austria is tiring of the War and last week’s shooting of the ex-Czar of Russia Nicholas Romanoff.

An lastly, Cardigan District has had an invasion – not by the enemy but by the Danes. ‘Out to gladden the eyes of the girls’, they are flashily dressed and well-mannered and apparently, they are quite partial to tobacco, chocolate and ‘fire water’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

20 Gorffennaf/July 1918

Thomas James of Aberporth, aged 46. Third Engineer, Mercantile Marine

John Daniel Jones of Llanddeiniol, aged 24. Private, Duke of Wellington’s Regiment

Isaac Evans of Cilcennin, aged 19. Private, Machine Gun Corps

23 Gorffennaf / July 1918

Rhys Davies of Rhydlewis, aged 20. Private, South Wales Borderers

24 Gorffennaf / July 1918

David Jones of Dihewyd, aged 28. Lieutenant, South Wales Borderers