Wythnos/week 208: 26 Gorffennaf/July – 1 Awst/August 1918

[English below]

Gwasanaeth coffa arall eto, ar yr achlysur hwn yn Llechryd lle caiff y diweddar Breifat James Davies a’r diweddar Breifat Joseph Griffiths eu cofio. Galarir yn fawr am y Gynnwr Willie Mathias Jones, a laddwyd ar faes y gad ym mis Awst 1917, gan ei deulu.

Cyhoeddir lluniau o garcharor rhyfel, y Preifat J.T. Price o Gapel Bangor a’r Preifat Owen Humphreys a laddwyd, fel y crybwyllwyd yn wythnos 202, yn ddiweddar mewn damwain beic.

Mae’r Preifat Idris Jones o Benparcau wedi cael ei anafu’n ddifrifol ac mae’r Is-gorporal William Timothy Evans wedi cyrraedd Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth.

Dyrchafwyd y Pedolwr-Ringyll E.D. Morris o Benparcau, i Staff-Bedolwr-Ringyll y mis diwethaf.

Mae Dr Burtt o Goleg Aberystwyth wedi trefnu i arddangos mwsogl Carrageen yn Ellis y Fferyllydd gan ei fod yn addas ar gyfer gwneud gelatin ar gyfer milwyr wedi’u hanafu. Mae ei gasglu felly’n werthfawr iawn.

Yn Aberteifi, cynhelir cyfarfod o filwyr a morwyr sydd wedi’u dadfyddino yn Neuadd y Dref ac a fynychwyd gan nifer. Nod y Gymdeithas yw sicrhau cyfiawnder i gyn-filwyr. Hefyd yn Aberteifi, mae Miss Frances Margaret Morgan yn priodi’r Capten Norman Rees Williams o Lu Ymerodrol Awstralia.

Mae’r Gynnwr Joseph Evans o Ystumtuen gartref.

Mae Mr Walter Morgan o Dregaron, gwrthwynebwr cydwybodol, wedi cael ei drosglwyddo o Wormwood Scrubbs i anheddiad y Swyddfa Gartref yn Swydd Dyfnaint.

Ysgrifenna Emily Ede o Aberystwyth Awst 4 sy’n weddi am ddiwedd y rhyfel ac mae Archesgob Caergaint yn galw ar y genedl gyfan i weddïo ddydd Sul, Awst 4, wrth i ddechrau pumed flwyddyn y rhyfel nesáu.

Mae gan ‘Y Golofn Gymraeg’ gerdd o’r enw Gwlad Belg, Awst, 1914 sy’n ystyried caeau euraidd Gwlad Belg a dyddiau hapus cyn i’r rhyfel ddinistrio’r erwau euraidd a distewi cri’r diniwed gyda dur.

Yet another memorial service, on this occasion at Llechryd where both the late Privates James Davies and Joseph Griffiths are remembered. Gunner Willie Mathias Jones who was killed in action in August 1917 is deeply mourned by his family.

Photographs appear of war prisoner, Private J.T. Price of Capel Bangor and Private Owen Humphreys who, as mentioned in week 202, was recently killed in a bicycle accident.

Private Idris Jones of Penparke has been seriously wounded and Lance Corporal William Timothy Evans has reached the Red Cross Hospital at Aberystwyth.

Farrier-sergeant E.D. Morris of Penparke was, last month, promoted to Staff Farrier-sergeant.

Dr Burtt of Aberystwyth College has arramged to exhibit Carrageen moss at Ellis’ the Chemist as it is suitable for the making if gelatine for wounded soldiers. Its collection is therefore most valuable.

In Cardigan a well- attended meeting of discharged soldiers and sailors is held at the Guildhall. The object of the Association is to ensure justice for ex-service men. Also in Cardigan, Miss Frances Margaret Morgan marries Captain Norman Rees Williams of the Australian Imperial Force.

Gunner Joseph Evans of Ystumtuen is home.

Mr Walter Morgan of Tregaron, a conscientious objector, has been transferred from Wormwood Scrubbs to the Home Office Settlement in Devonshire.

Emily Eded of Aberystwyth writes August 4 which is a prayer pleading for an end to the war and the Archbishop of Canterbury calls the whole nation to prayer on Sunday, August 4 as the beginning of the fifth year of the war approaches.

‘Y Golofn Gymraeg’ has a poem entitled Belgium, Awst, 1914 which reflects upon the golden fields of Belgium and happy days before the war destroyed the golden acres and silenced the innocents’ cry with steel.

[Cliciwch ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

Colledigion / Losses

27 Gorffennaf/July 1918

Evan Douglas Davies of Llanbadarn, aged 22. Private, South Wales Borderers

George Percy Innes Kerr of Tregaron Hospital, aged 29. Royal Naval Reserve

29 Gorffennaf/July 1918

Ernest Lewis of Aberystwyth. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers

Awst/August 1918

George Lawrence Evans of Cenarth. Private, South African Infantry

Reginald Llewelyn Evans of Lampeter, aged 24. Third Engineer, Mercantile Marine

Wythnos/week 173: 23-29 Tachwedd/November 1917

[English below]

Mae’r colledion yn drwm yr wythnos hon, ac yn llyfryn er cof am y Capten Cyril Mortimer Green gwelir llun o’i wraig, Gwendoline Mortimer Green, yn dal eu plentyn. Lladdwyd y Capten Cyril Mortimer Green ar faes y gad ar 6 Tachwedd – diwrnod pen-blwydd cyntaf ei blentyn.

‘Cyfaill’ sydd wedi cyfansoddi’r gerdd Ffarwel Olaf er cof am ei frawd annwyl, Evan James o Synod Inn, a fu farw o afiechyd ar ôl bod yn ymladd gyda’r fyddin yn Ffrainc am rai misoedd. Fe’i claddwyd ym Mrynrhiwgaled.

Mae tri bachgen lleol (o ardal Aberteifi) wedi ennill medalau milwrol, ac ym Mhenbryn caiff y Preifat Timothy O Thomas groeso’n ôl adref ar ôl bod yn rhan o sawl brwydr waedlyd.

Yn y golofn ‘Week by Week’ ceir sôn fod carfan o Rwsiaid o’r Ffindir yn gweithio yng nghyffiniau Trefdraeth, Sir Benfro, ac yn Llambed mae Pwyllgor Gweithredol Amaethyddol Sir Aberteifi’n penderfynu ategu gwrthdystiadau pobl Llanafan, Ysbyty a Thrisant yn erbyn mewnforio gweithwyr o dramor i dorri coed a’u cludo.

Ceir mwy o newyddion am Bwyllgor Gweithredol Amaethyddol Sir Aberteifi, wrth iddo gyhoeddi bod llawer iawn o filwyr di-fedr ar gael i’w hyfforddi i aredig â cheffylau, yn ogystal ag ychydig iawn o aradrwyr medrus.

Yng nghyfarfod yr Ysgol Sirol yn Aberystwyth mae dadl danbaid ynglŷn â chyflogi gwrthwynebwr cydwybodol, sef Mr D J Davies, Ph.D., ac yn Ysgol Wladol Aberystwyth mae’r pennaeth yn nodi y bu’r ysgol gyfan yn y sinema i weld darlith ar ryfel yn yr awyr.

Caiff J Islan Jones lythyr arall oddi wrth ei frawd, Griff, sy’n dal yn Peshawar. Mae’n debyg nad yw disgyblaeth y fyddin yn llym iawn, ond mae’n anodd cael deupen llinyn ynghyd gyda dim ond tair rwpî bob wythnos. Mae’n sôn am yr Americanwyr yn dod i Loegr i gael hyfforddiant, y tanciau a ddefnyddiwyd yn y rhyfel a’r sefyllfa yn Yr Eidal a Rwsia. Dywed Griff hefyd ei fod wedi cael parsel yn ddiweddar ac ynddo sigarennau a thalp o sebon Lifebuoy drwy haelioni Cronfa Gysur Milwyr Cribyn.

So many more losses this week and the memorial leaflet for Captain Cyril Mortimer Green shows the sad image of his wife, Gwendoline Mortimer Green holding their child. Captain Cyril Mortimer Green was killed in action on the 6th of November, the date of his child’s first birthday.

‘Cyfaill’ (‘Friend’) writes the poem Ffarwel Olaf (‘Last Farewell’) to his dear brother, Evan James of Synod Inn who died through ill health after serving with the Army in France for some months. He was buried in Brynrhiwgaled.

Three local (Cardigan area) lads have been awarded military medals and in Penbryn, Private Timothy O Thomas is welcomed home after being involved in many bloody battles.

‘Week by Week’ reports that a colony of Russian Finns are working near Newport, Pembrokeshire whilst in Lampeter the Cardiganshire Agricultural Executive Committee decide to support the protest from the District of Llanafan, Ysbytty and Trisant against the importation of foreign labour to fell and cart timber.

The Cardiganshire Agricultural Executive Committee is again in the news as it advertises the availability of a large number of unskilled soldiers for training in horse ploughing and a very limited number of skilled ploughmen.

At Aberystwyth a heated discussion takes place at a meeting of the County School regarding the engagement of conscientious objector, Mr D J Davies, Ph.D., and at Aberystwyth National School the headmaster records that the whole school went to the cinema for a lecture on ”War in the air”.

J Islan Jones receives another letter from his brother, Griff who is still at Peshawar. Apparently stern discipline and militarism is not enforced but it is difficult to get by on three rupees a week. He comments on the Americans arriving in England to be trained, the use of tanks in the fighting and the position of Italy and Russia at present. Griff also mentions that he has recently received a parcel containing cigarettes and a tablet of Lifebuoy soap from the Cribyn Soldiers Comfort Fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Colledigion/Losses

23 Tachwedd/November 1917

Timothy Idwal Hope Evans of Llangrannog, aged 28. Captain, Royal Welch Fusiliers

Evan Evans of Llanbadarn Trefeglwys, aged 36. Lance Corporal , Welsh Regiment

Thomas Davies of Lampeter, aged 20. Private, Welsh Regiment

Llewellyn George Tudor of Cardigan, aged 20. Private, Tank Corps

James Davies (50) and David Davies (21) of Borth. Uncle and nephew who disappeared whilst fishing and salvaging in Borth bay.

24 Tachwedd /November 1917

John Richards of Llanbadarn Fawr, aged 26. Private, Middlesex Regiment

Leonard Glynne Lewis, MC of Lampeter, aged 23. Second Lieutenant, Welsh Regiment

Evan Davies of Cilcennin, aged 25. Private, Welsh Regiment

25 Tachwedd/November 1917

Howard Hughes of Talybont, aged 31. Private, South Wales Borderers

John William Davies of Llanon, aged 21. Lance Corporal, Welsh Regiment

27 Tachwedd / November 1917

Charles Guy Patrick of New Quay, aged 35. Third Engineer, Mercantile Marine

Oliver Stewart Roper of Llandysul, aged 24. Captain, Kings Own Yorkshire Light Infantry

28 Tachwedd/ November 1917

Edwin Charles Gregory of Cardigan, aged 19. Private, Royal Welch Fusiliers

29 Tachwedd/November 1917

David Jones of Cardigan, aged 36. Sailor, Mercantile Marine

Wythnos/week 83: 3-9 Mawrth/March 1916

[English below]

Can mlynedd yn ôl i’r wythnos daeth conscriptiwn i rym a gweler yn llyfr cofnodion Aberystwyth County School (casgliad Ardwyn yn Archifdy Ceredigion) gofnod ynglŷn ag athrawon yn ymddangos o flaen tribiwnlys lleol.

Yn ‘All Life Sacred’ mae athro o Aberystwyth yn gwneud cais i’w eithrio o’r rhyfel,-yn ôl yr adroddiad ‘To him all war was wrong, and he could not take part in it’. Ceir son am dribiwnlysoedd hefyd yn Llanbedr pont Steffan ac Aberteifi.

Unwaith eto mae yna adroddiadau am y rhai hynny sydd wedi ymateb i’r alwad,- o Lanon, Llanbedr pont Steffan, Aberystwyth, Pontrhydygroes a Mydroilyn.

Dydd Gŵyl Ddewi ac y mae ysgolion Aberystwyth yn dathlu, – mae bechgyn ‘Alexandra Road’ yn cymryd rhan mewn seremoni i anrhydeddu saith o’u cyn-ddisgyblion a laddwyd yn y brwydro a disgyblion y ‘National School’ yn saliwtio’r Rhestr Anrhydedd.

Trist iawn i gofnodi rhagor o golledion,- un ar Fawrth 3ydd a thri o’r Gatrawd Gymreig ar Fawrth 9fed.

One hundred years ago to this week conscription came into force and in Aberystwyth County School Records Book (to be found in the Ardwyn collection held at Ceredigion Archives) there is an entry regarding teachers who appear before the local tribunal for exemption.

‘All Life Sacred’ refers to the views of an Aberystwyth teacher who applies for exemption as ‘To him all war was wrong, and he could not take part in it’ . There are also reports of such tribunals in Lampeter and Cardigan area.

Again there are many reports on those who have ‘responded to their country’s call’- from Llanon, Lampeter, Aberystwyth, Pontrhydygroes and Mydroilyn.

Aberystwyth schools celebrate St. David’s day, the boys of Alexandra Road participating in a ceremony which honours the memory of seven old pupils who had fallen in the war, whilst in the National School the pupils undertake the ‘march past’ with the ‘Roll of Honour’ as the saluting base.

Finally, there are 4 losses.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/ Losses

3 Mawrth/March 1916

Josiah Williams of Ystumtuen, aged 22. Private, Royal Welch Fusiliers

9 Mawrth/March 1916

Daniel Thomas Evans of Blaenpennal, aged 34. Private, Welsh Regiment

Nathaniel Davies of Lampeter, aged 19. Private, Welsh Regiment

John Jones of Lampeter, aged 19. Private, Welsh Regiment