Wythnos /week 227:6-12 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Mae’r colledion yn parhau. Mae nifer o adroddiadau am farwolaethau sy’n deillio o’r ffliw a’i effeithiau.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir gwasanaeth coffa i’r Nyrs Ella Richards a fu farw o niwmonia ddydd Llun, 14 Hydref 1918 yn Salonika. Roedd hi’n 31 mlwydd oed. Cynhelir gwasanaeth arall o’r fath yng Nglynarthen er cof am y diweddar Lefftenant Sim Evans o Benbanc a fu farw o niwmonia a chynhelir gwasanaeth coffa yn Ysbyty Ystwyth i’r diweddar Ynnwr Lotton Breeze sydd wedi marw mewn ysbyty yn Cairo.

Mae’r milwr o Flaenannerch, y Preifat Tom L Rees wedi marw yn y 55fed Ysbyty Cyffredinol yn Boulogne. Roedd wedi bod ar wasanaeth gweithredol ers bron i ddwy flynedd ac wedi cael ei anafu’n ddrwg ym mis Awst 1917. Yn anffodus, bu farw o niwmonia bronciol yn dilyn ffliw.

Mae’r gyrrwr 24 oed James Evans o Aberteifi hefyd wedi marw o niwmonia yn Ffrainc.

Dioddefwyr eraill y ffliw yw’r Preifat Richard W. Milman o Aberystwyth, y Preifat Evan Edward o Lan-non a Mr Jack Edwards o Dregaron.

Cafodd John Davies o Lwynpiod, Tregaron, ei ladd mewn damwain modur wrth deithio i Lundain.

Mae llawer o filwyr wedi cyrraedd gartref, mae rhai wedi bod yn garcharorion rhyfel. Roedd y Preifat Richard Lewis o Aberystwyth yn garcharor yn Westphalia, yr Almaen; roedd y Preifat D.L. Evans, brawd Mrs Hughes, y Stryd Fawr yn garcharor yn Limburg; roedd y Rhingyll Hughes o Dregaron yn garcharor ym Mwlgaria; mae’r Preifat James Jones o Landysul newydd gyrraedd gartref o’r Almaen, lle cafodd amser caled ar y dechrau, ond cafodd swydd well wedyn oherwydd ei allu fel mecanydd.

Mae’r Preifat Jenkin Richards, Constant, y Borth wedi cyrraedd yr Iseldiroedd ar ôl bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen ac mae’r Preifat David Lewis yn galw heibio i’w gartref, Bwthyn Penrheol. Mae’r arfer rheolaidd o gynnal cyngerdd croesawu yn cael ei rwystro oherwydd y ffliw.

Mae Miss Elsie Jones o Aberporth gartref ar seibiant. Mae ei thad yn Ffrainc gyda’r Fyddin Ymgyrchol.

Cyhoeddir lluniau o enillwyr medalau, y Llongwr Robert Humphreys a’r Cloddiwr W.J. Jones.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi gwneud cais i neilltuo gwn Almaenig sydd wedi’i gipio i Aberteifi.

Mae Magnelfa Sir Aberteifi bellach yn Alexandria ac mae disgwyl iddynt ddechrau byrddio llong i Loegr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn 39 oed ac yn gobeithio mai dyma fydd ei ben-blwydd olaf ar y Cyfandir.

Mae Edyth Davies o Aberteifi yn derbyn llythyr oddi wrth ei ‘true and loving husband Dani’ (y Rhingyll Daniel Harton Davies) a anfonir o wersyll milwrol yn Nenmarc. Mae’n credu y bydd gartref cyn y Nadolig ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at fod gartref o flaen eu tân eu hunain. Mae’n anfon ei gariad at Eldred ac yn dweud wrth Edyth i beidio â gadael iddo gael gormod o’i ffordd ei hun.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae cerddi a gyhoeddir yn ystyried diwedd y rhyfel. Mae ‘Dydd Olaf y Rhyfel’ yn mynegi’r gobaith na fyddwn ni erioed yn gweld rhyfel o’r fath eto, ac wrth ysgrifennu ‘End of the War’, mae Awen yn nodi mai dyma oedd y rhyfel mwyaf a grëwyd gan ddyn.

The loss of life continues. There are numerous reports of deaths resulting from the influenza and its effects.

In Lampeter a memorial service is held to Nurse Ella Richards who died from pneumonia on Monday, October 14th, 1918 in Salonika. She was 31 years old. Another such service is held in Glynarthen in memory of the late Lieutenant Sim Evans of Penbank who died of pneumonia and a memorial serice is held in Ysbyty Ystwyth to the late Gunner Lotton Breeze who has died in a hospital in Cairo.

Blaenanerch soldier, Private Tom L  Rees has passed away at the 55th General Hospital in Boulogne. He had been on active service for nearly two years and badly wounded in August 1917. Sadly, he succumbed to bronchial pneumonia following influenza.

24 year old driver James Evans of Cardigan  has also died of pneumonia in France.

Other victims of the influenza are Private Richard W. Milman of Aberystwyth, Private Evan Edward of Llanon and Mr Jack Edwards of Tregaron.

Private John Davies of Llwynpiod, Tregaron has been killed in a motor accident while travelling to London.

Many soldiers have arrived home, some have been prisoners of war. Private Richard Lewis of Aberystwyth was a prisoner in Westphalia, Germany; Private D.L. Evans, the brother of Mrs Hughes, Great Darkgate Street was a prisoner in Limburg; Sergeant Hughes of Tregaron was a prisoner in Bulgaria; Private James Jones of Llandyssul has just arrived home from Germany where, at first, he experienced hard times but was then given a better job on account of his ability as a mechanic.

Private Jenkin Richards, Constant, Berth has arrived in Holland having been a prisoner of war in Germany and Private David Lewis pays a visit to his home, Penrheol Cottage. The regular custom of holding a welcoming  concert is abandoned owing to the influenza.

Miss Elsie Jones of Aberporth  is home on leave. Her father is in France with the Expeditionary Force.

Photographs appear of medallists, Seaman Robert Humphreys and Sapper W.J. Jones.

Cardigan Town Council have made a request that a captured German gun be allocated to Cardigan.

The Cardiganshire Battery are now in Alexandria and are expected to embark for England during the next few weeks.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is 39 years old and hopes that it will be his last birthday on the Continent.

Edyth Davies of Cardigan receives a letter from her ‘true and loving husband Dani’ (Sgt. Daniel Harton Davies) which is sent from a Danish military camp. He believes he will be home before Christmas and is greatly looking forward to being at home in front of their own fire. He sends his love to Eldred and tells Edyth not to let him have too much of his own way.

Finally for this week, poems published reflect upon the end of the war. Dydd Olaf y Rhyfel (‘The Last Day of the War’) expresses the hope that we will never again see such a war, and Awen in writing The End of the War states that this has been the greatest war conceived by man.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

6 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

8 Rhagfyr/December 1918

John Davies of Llangeitho, aged 19. Cadet, Royal Air Force

12 Rhagfyr/December 1918

David Clifford Jones of St Dogmaels, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Wythnos/week 190: 22-28 Mawrth/March 1918

[English below]

Parhau y mae’r colledion trwm a derbynia Mr Isaac Lloyd o Dal-y-bont y newyddion brawychus fod ei fab ieuengaf wedi marw. Ychydig fisoedd yn unig aeth heibio ers i’r Swyddfa Ryfel ei hysbysu fod ei fab hynaf ar goll yn Ffrainc. Mynegir cydymdeimlad dwys â Mr a Mrs James Davies o Flaenwaun, Mwnt yn dilyn marwolaeth eu mab, Prif Beiriannydd William Lewis Davies, a cheir clywed yn Aberaeron fod y Preifat David Armstrong wedi marw.

Mae R.S.M. Fear wedi derbyn mwy o lythyrau oddi wrth wŷr o Aber yn y gad dramor, i gydnabod y pecynnau a anfonwyd atynt, ac mae’r Rhingyll D H Davies yn anfon cerdyn post at ei wraig yn Aberteifi i roi gwybod iddi ei fod yn fyw ac iach, ond yn cael ei gadw’n garcharor rhyfel yn Yr Almaen. Ysgrifenna’r Preifat Iwan Jones o Dŷ Brynglas, Tregaron i’r Cambrian News i ddiolch i bobl y dref am y croeso cynnes a roddwyd iddo pan ddychwelodd wedi treulio deuddeg mis yn y ffosydd. Mae’n erfyn arnynt i weddïo drosto fel y gall ddod adref a diolch iddynt wyneb yn wyneb.

Cafodd criw o Sgandinafiaid ar eu ffordd i dorri coed yn Llwyngwair eu camgymryd am garcharorion rhyfel yn Aberteifi, ac mae’r Albanes Mrs Abel Jones yn mynegi’r farn bod tri phryd o fwyd wedi’i goginio’n dda yn ddigon am y dydd, heb fod angen y fath anfadrwydd â ‘The Deg’.

Cawn gofnod o ble bu Dr Gwilym James yn teithio fis Mawrth. Mae’n hwylio o Boulogne ar y deuddegfed ac yn ennill awr erbyn iddo gyrraedd Victoria. Dychwela i Aber ar y trydydd ar ddeg, ac mae’n arbennig o falch i weld Nan unwaith eto. Aiff y ddau yn eu blaenau wedyn i Lanon i weld Margaret, sydd wedi tyfu o fod yn faban bellach, yn ôl Gwilym. Ar y pumed ar hugain mae’n teithio i Lundain, cyn hwylio drannoeth i Boulogne. Mae’n nodi ar y seithfed ar hugain bod yn rhaid i bawb aros wrth eu gorsafoedd, gan y tybir fod yr ‘Hun’ yn gollwng bomiau ar Amiens. Drannoeth mae’n cwrdd â Chapten arall a fu gydag ef yn Ysbyty Cyffredinol Rhif 8 yn Rouen ym 1915.

Heavy losses continue and Mr Isaac Lloyd of Talybont receives the distressing news of his youngest son’s death. It is a only a few months since he received the notification from the War Office that his eldest son is missing in France. Deepest sympathy is extended to Mr and Mrs James Davies of Blaenwaun, Mount on the loss of their son, Chief Engineer William Lewis Davies, and news arrives in Aberaeron of the death of Private David Armstrong.

R.S.M. Fear has received more letters in acknowledgement of parcels by Aber men serving abroad whilst Sergeant D H Davies sends a postcard to his wife in Cardigan informing her that he is well but a Prisoner of War in Germany. Private Iwan Jones of Brynglas House, Tregaron writes to the Cambrian News thanking his fellow Tregaronians for the warm welcome he received on his return after spending twelve months in the trenches. He pleads for them to pray for him so that he may be able to return home and thank them face to face.

A batch of Scandinavians who were on their way to Llwyngwair for timber-felling were mistakenly taken for prisoners of war in Cardigan, whilst ‘a Scotch lady’, Mrs Abel Jones, considers three properly cooked meals a day is quite sufficient and healthy, there being no need for the iniquitous practice of ‘Te Deg’.

Dr Gwilym James records his comings and goings during the month of March. He sails from Boulogne on the 12th and gains an hour as he arrives at Victoria. He arrives in Aber on the 13th and is very glad to see Nan again. Both then proceed to Llanon where he sees Margaret who is, according to Gwilym, no longer a baby. On the 25th he travels to London and the next day sails to Boulogne. On the 27th he records that they are detained at the Base whilst the ‘Huns’ supposedly are bombing Amiens. The following day he meets up with a fellow Captain who used to be with him at No 8 General Hospital at Rouen in 1915.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

 22 Mawrth / March 1918

Arthur Frank Newman Henstock of Aberystwyth, aged 25. MC Captain, Notts & Derby (Sherwood Foresters)

Evan Griffith Evans of New Quay, aged 28. Royal Army Medical Corps

Thomas Samuel Davies of Derry Ormond, aged 26. Rifleman, London Regiment

Evan Davies of Llanddewi, aged 21. Private, Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry

David Griffiths of Llanarth. Private, Royal Welch Fusiliers

Ellis James of Llangoedmor, aged 38. King’s Liverpool Regiment

23 Mawrth / March 1918

Percy Gunn of Penrhyncoch, aged 21. Private, South Wales Borderers

24 Mawrth / March 1918

James Ryan of Llandyfriog, aged 29. Sergeant, Royal Flying Corps

25 Mawrth / March 1918

John William Davies of Felinfach, aged 30. Pioneer, Royal Engineers

26 Mawrth / March 1918

Edward Hugh Evans of Llanbadarn Fawr, aged 19. Private

27 Mawrth / March 1918

Robert Owen of Aberystwyth, aged 33. Private, Royal Welch Fusiliers

George Fowler of New Quay. MM Bombardier, Royal Field Artillery

28 Mawrth / March 1918

John Davies of Maesllyn, aged 23. Private, Machine Corps

Evan Griffiths of Llanbadarn, aged 22. Private, Northumberland Fusiliers

Albert James of Lampeter, aged 26. Lieutenant, Machine Gun Corps

Evan James Davies of Gartheli, aged 18. Second Lieutenant, Welsh Guards