Wythnos/Week 104: 28 Gorffennaf/July – 3 Awst/August 1916

[English below]

Mae diwedd mis Gorffennaf ar y gorwel, ac wrth i J. Islan Jones ddychwelyd i Bolton ar ôl bod ar ei wyliau yng Nghribyn, mae’n ysgrifennu dau lythyr arall – un i’w nai, Preifat David Jones a’r llall i’r Corporal H. Pendlebury.

Mae’r papurau newydd yn dal i gyhoeddi newyddion am effaith y rhyfel ar hyd a lled y sir:-

Mydroilyn – bu’r Capten Jonathon Evans, Glendower adref am seibiant, ac mae Cymdeithas Gristnogol y Gwŷr Ifainc yn galw ar bawb i dynnu ei bwysau yn glodwiw.

Aberaeron – cyhuddir y milwr David Owen Jones o dorri’r gyfraith drwy ddefnyddio datganiad ysgrifenedig i gael lwfans gwahanu, a chyflwynir i’r Preifat James William Pugh oriawr arddwrn arian.

Y Ceinewydd – rhoddir arian i nifer o filwyr a fu’n ymladd ar faes y gad, yn ogystal â rhieni’r diweddar Breifatiaid D. Morley Jenkins a John James Rees, a laddwyd ill dau yn ymgyrch Dardanelles.

Aberystwyth – cyhoeddir ysgrif coffa i’r Is-gapten Ceredig Ellis yn y Cambrian News, a cheir rhestr o’r hyn sydd ei angen i fedru derbyn mwy o gleifion i Ysbyty’r Groes Goch o dan y pennawd ‘Aber’s Hospital‘.

Caiff pinnau addurnol Ffrengig eu gwerthu ar y Promenâd er budd ‘beloved France‘.

Pontarfynach – mae rhieni’r Is-lefftenant J. Emrys Lewis yn derbyn llythyr o gydymdeimlad oddi wrth swyddogion a gwŷr y bataliwn.

Llyfrgell y Rhyfel – mae’r Groes Goch a Llyfrgell Ryfel Urdd Sant Ioan yn cyhoeddi apêl am lyfrau a chylchgronau ar gyfer y milwyr a’r morwyr.

Yn olaf, cawn restr arall o filwyr a laddwyd, ac fel yn yr wythnosau o’r blaen, ni wyddys ymhle y claddwyd llawer ohonynt.

Coming to the end of July, and J. Islan Jones returning to Bolton after his holiday in Cribyn pens another 2 letters, one to his nephew Private David Jones and another to Corporal H. Pendlebury.

Across the county news of the effect of the war continues to be published in the newspapers:

Mydroilyn: Captain Jonathon Evans, Glendower has been home on leave and Y.M.C.A calls for all to do their own share honourably.

Aberayron: soldier David Owen Jones is charged with having unlawfully used a written statement in order to obtain a separation allowance, whilst Private James William Pugh is presented with a wristlet silver watch.

New Quay: monetary gifts are to be made to a number of soldiers who have been on active service and also to the parents of the late Privates D. Morley Jenkins and John James Rees who were both killed in the Dardanelles campaign.

Aberystwyth: an obituary is placed in the Cambrian News for Lieutenant Ceredig Ellis, whilst the articles required in order to facilitate further accomodation at the Red Cross Hospital are listed under ‘Aber’s Hospital’.

Little French sword pins are sold on the Promenade in order to help ‘beloved France’.

Devil’s Bridge: the parents of Second-Lieutenant J. Emrys Lewis receive a letter of sympathy from the officers and men of the battalion.

War Library: the British Red Cross and Order of St. John War Library appeal for books and magazines for the sailors and soldiers.

Finally, a list of further losses, many of whom – as in previous weeks – have no known graves.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

30 Gorffennaf/July 1916

Francis Burge of Llandysul, age unknown. Private, King’s Own Regiment

James Jones of Henfynyw, age unknown. Private, Lancashire Fusiliers

1 Awst/August 1916

Evan James of Ciliau Aeron, aged 40. Private, South African Infantry

3 Awst/August 1916

Alfred Thomas Edwards of Little Darkgate Street, Aberystwyth, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers

 

Wythnos/week 66: 3-9 Tachwedd/November 1915

[English below]
Newyddion yn ‘Local and other War Items’ y bod Mr G. Tremain Davies wedi gadael am yr Aifft: mae Mr Harold Mathias yn derbyn comisiwn; ar ol ei anafu mae’r milwr Laird Clough yn ymweld a Chardigan. Yn drist iawn, ychydig fisoedd yn unig ar ol aelodi gyda’r fyddin lladdwyd Preifet Johnny Jones yn y Dardanelles. Mae  Preifet David O. Davies fodd bynnag yn gwella’n dda ar ol gael ei anafu yn y frwydr am ‘Hill 70’.

Yn ‘Pell ac Agos’ mae son am farwolaewth y cricedwr enwog Dr. W. G. Grace; mae marwolaeth Nyrs Edith Cavell wedi cynhyrfu y wlad ac mae y Brenin Albert o Belgium yn rhoi diolch i Pab Benedict XV am ei addewid i arfer ei ddylanwad i gael byddinoedd y Kaiser allan o’i wlad. Yn y cyfamser mae’r Brenin Sior yn apelio am filwyr ychwanegol i’r fyddin a mae’r Prif Wenidog yn dychwelyd i’w ddyletswyddau ar ol ychydig ddiwrnodau o gystudd.

Parha y Blaid Lafur i drefnu dilynydd i Keir Hardie a mae’n debyg y bod yna 25,000 o garcharorion Prydeinig yn yr Almaen.

Mae Preifet D. W. Jenkins a anafwyd yn Gallipoli yn ysgrifennu am ei brofiadau i Mrs Richards tra bu farw Edwin Thomas Richards ar Tachwedd 4ydd.

This week ‘War Items’ has news of Mr G. Tremain Davies’ leaving for Egypt; Mr Harold Mathias receives a commission; Trooper Laird Clough visits Cardigan after being wounded at the front, whilst, sadly, Private Johnny Jones has been killed in the Dardanelles only a few months after joining the army. 

‘Pell ac Agos’ has news of the death of the famous cricketer Dr. W. G. Grace; feelings are running high with regard to the execution of the British nurse Miss Edith Cavell and King Albert of Belgium thanks Pope Benedict XV for promising to use his influence in order to get the Kaiser’s army out of Belgium. Meanwhile King George appeals for reinforcements for the army and the Prime Minister returns to his duties after a few days illness. The Labour Party continues the process of finding a successor for Keir Hardie and apparently there are 25,000 British prisoners in Germany.

Private D. W. Jenkins who was wounded in Gallipoli has written to Mrs Richards relating of his experiences and sadly on the 4th November Edwin Thomas Richards dies at the age of 28.

However, Private David O. Davies is making a good recovery after being wounded in the battle for ‘Hill 70’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Tachwedd/November 1915

Edwin Thomas Richards of Llandre, age 28. Private, Royal Welsh Fusiliers

 

 

Wythnos 58/Week 58: 9-15 Medi/September 1915

[English below]

Wythnos 58 a dim colledion.

Cyhoeddir  llythyron â ysgrifennwyd gan y milwyr yn y Dardanelles yn y ‘Cardigan and Tivyside’.

Ceir erthyglau am glowyr De Cymru yn ‘Pell ac Agos’.

Mae’n debyg ei bod hi’n anodd asesu beth sy’n digwydd yn Galicia,-‘Rhyw gael a cholli, colli a chael’.  Tro diddordeb lleol tuag at Gallipoli a’r Dardenels lle mae’r 4ydd Gatrawd Gymreig yn ymladd.

Mae Arglwydd Cromer yn datgan barn yn erbyn gorfodaeth filwrol. Ceir hefyd gyfeiriad at bris bara a sefyllfa truenus gwlad Belg.

Week 58 and no losses.

Letters from those fighting in the Dardenelles are published in this week’s Cardigan and Tivy-side Advertiser and give us a glimpse of life in the trenches.

‘Pell ac Agos’ [‘Far and Near’] has articles relating to the coalminers of South Wales. A general strike was feared but this seems to have been averted.

Apparently the situation regarding the fighting in Galicia is difficult to assess as it is a continual effort of gaining and losing and vice versa.

Interest at the moment is centred on Gallipoli and the Dardanelles where the 4th Welsh Regiment are fighting.

Lord Cromer declares his opposition to compulsory conscription.

The price of bread is high but if the Dardanelles were to be opened it would have a positive  effect on the market. However the situation in this country is good compared to the situation in Belgium where agriculture and industry are nearly at a standstill.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos 52/week 52: 25-31 Gorffennaf/July 1915

[English below]

Yn y golofn ‘Pell ag Agos’ mae yna sylwadau ar ddiwedd streic y glowyr ar ol iddynt dderbyn gwell amodau, e.e. cyflogau cyfartal i’r  halwyr nos a dydd.

Bydd yna cofrestriad cyffredinol i bawb rhwng 15 a 65 oed i ddarganfod sut y gallant gyfrannu at yr ymgyrch i ennill y Rhyfel. Amcangyfrir y bod y Rhyfel yn costio dros 3 miliwn y dydd i’r wlad.

The ‘Pell ac Agos’ column this week comments on the end of the coalminers strike after ensuring 7 privileges such as equal pay for both night and day hauliers. The ‘Turk’ is losing ground in the Dardenelles.

At home there will be a general registration of everyone between the age of 15 and 65 in order to ascertain what they can contribute to the war effort.

It is estimated that the war costs the country over 3 million pounds a day.

There are 3 Cardiganshire casualties. Edward Wilmot Vaughan’s cousin, Charles Davies also fell.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

25 Gorffennaf/July 1915

William Daniel Williams of Llanddewi Brefi, aged 25. Private, South Wales Borderers

Wythnos 43/Week 43: 25-31 Mai/May 1915

[English below]

Newyddion o golledion trwm a gweler ffotograff o John James Morgan, Quay, Aberteifi a bu farw yn y Dardanelles.

Gwobrwywyd Capten J. R. Jones, Trecregin gan Lywodraeth Norwy a llongyfarchwyd Capten Taylor, Maesycregin ar achub 53 goroeswr o’r Lusitania

Apêl gan Pwyllgor Cymdeithas Aberteifi yng Nghaerdydd am £25 tuag at ddarparu gwely i’w ddefnyddio yn Serbia.

Yn y cyfamser mae disgyblion Ysgol Babanod Peterwell yn Llanbedr Pont Steffan yn saliwtio’r faner ac yn ymdeithio o amgylch yr iard gan dderbyn cyfarwyddiadau ynglyn â Diwrnod yr Ymerodraeth.

This week brings news of heavy Cardiganshire losses and the Cardigan and Tivyside Advertiser publishes a photograph of John James Morgan, son of the late Mr Thomas Morgan, Quay, Cardigan who dies in the Dardanelles.

Captain J. R. Jones, Trecregin is awarded a silver cup by the Norwegian Government and Captain Taylor, Maesycregin is congratulated on rescuing 53 survivors of the torpedoed Lusitania.

The Committee of the Cardiganshire Society in Cardiff makes an appeal for £25 in order to provide one bed to be named the ‘Cardiganshire Bed’ for use in Serbia. Meanwhile in Lampeter the pupils of Peterwell Infants school salute the flag as they march around the yard and receive instructions about Empire Day.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Casualties

25 Mai/May 1915

Frank Rollings of Ystrad Meurig, aged 30. Private, Welsh Regiment

27 Mai/May 1915

Thomas Evans born in Cardigan and residing in St Dogmaels, aged 24. Seaman, Royal Navy Reserve

John Thornton of Llanon aged  18. Private, Welsh Regiment