Wythnos/week 270: 5-11 Hydref/October 1919

[English below]

‘In Memoriam’ – mae Lizzie Williams a oedd wedi gweithio yn Ffatri Arfau Pen-bre ac a fu farw yn Aberteifi ym 1916 yn cael ei chofio gan ei mam a’i brawd.

Nodir yn y Cardigan and Tivy-side fod enw’r Preifat James Davies o Lechryd wedi’i hepgor o’r rhestr o arwyr sydd wedi cwympo.

Mae rhagor o filwyr Aber-porth yn cael eu dadfyddino: David John Jones ar ôl blynyddoedd lawer o wasanaeth gweithredol, Tom Hywel Davies ar ôl bod ar y môr am dros dair blynedd a John Daniel Jenkins ar ôl treulio llawer o’i amser yn Ffrainc a Gwlad Belg.

Yn Swyddffynnon, mae argymhellion y Pwyllgor Cofebau wedi’u mabwysiadu yn yr ystyr y dylid gosod ffenestr liw yn Eglwys Ystradmeurig a senotaff gwenithfaen ar sgwâr y pentref yn Swyddffynnon.

Yn Aberteifi cynhelir ”Cinio Heddwch” ar gyfer dros 50 o ddynion cyhoeddus mwyaf blaenllaw’r dref, ynghyd â’u gwragedd.

Dywedir bod dau sefydliad gwych Aberystwyth, -Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Brifysgol, wedi wynebu’r problemau anodd a gododd ar ôl i ryfel ddihysbyddu dynion ac arian y byd. Hefyd yn Aberystwyth, agorir arddangosfa o baentiadau’r arlunydd o Wlad Belg, M. de Saadeleer, yn yr Hen Ystafelloedd Ymgynnull (Daeth M. de Saadeleer o hyd i gartref yn ardal Aberystwyth ar ôl i’r Almaenwyr oresgyn ei wlad).

Mae ‘Hiraeth y Cardi’ gan Lloyd Rowlands yn gerdd a ysgrifennwyd yn Bab-el-Hadid ar Fedi 7fed ac mae’n mynegi ei hiraeth am ddychwelyd i’w gartref yng Nghymru.

Mae’r Bwrdd Amaeth wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r cynllun ar gyfer rhoi hyfforddiant byr mewn canolfannau i gyn-filwyr cydnerth sy’n dymuno dod yn weithwyr fferm.

‘Colofn Gymysg’ – mae enwau fel Coedwig Mametz a Chefn Pilkem yn gyfarwydd i’r mwyafrif yn ogystal â rhai lleoedd eraill yn Salonica a Phalesteina. Bydd llawer o leoedd am byth yn gysegredig i’r teuluoedd hynny sydd wedi colli anwyliaid. Mae ‘Gwersi’r Gorffennol’ yn cyfeirio at y streiciau diweddar – mae’n drawiadol sut mae’r wlad wedi ymdopi â’r sefyllfa heb fawr o drafferth yn bennaf oherwydd y profiadau a’r problemau y bu’n rhaid eu hwynebu yn ystod blynyddoedd y rhyfel.

‘In Memoriam’ – Lizzie Williams who had worked at the Pembrey Munitions Factory and died at Cardigan in 1916 is remembered by her mother and brother.

It is noted in the Cardigan and Tivyside that the name of Private James Davies of Llechryd has been omitted from the list of fallen heroes.

More Aberporth soldiers are demobilised – David John Jones after many years of active service, Tom Hywel Davies having been on the sea for over three years and John Daniel Jenkins having spent much of his time in France and Belgium.

In Swyddffynnon the recommendations of the Monuments Committee have been adopted in that there is to be an insertion of a stained glass window in Ystrad Meurig Church and a granite cenotaph on the village square at Swyddffynnon.

In Cardigan a ”Peace Dinner” is held for over 50 of the foremost public men in the town, together with their wives.

The two great institutions of Aberystwyth, -the National Library of Wales and the University are reported to have faced up to the difficult problems which arose after war had drained the world of men and of money. Also in Aberystwyth, at the Old Assembly Rooms an exhibition is opened of paintings of the Belgian artist, M. de Saadeleer. (M.de Saadeleer on the invasion of his country by the Germans found a home in the Aberystwyth area).

‘Hiraeth y Cardi’ (The Yearning of the Cardi) by Lloyd Rowlands is a poem penned in Bab-el-Hadid on September 7th and expresses his longing to return to his home in Wales.

The Board of Agriculture has decided discontinue the scheme for giving short training at centres to able-bodied ex-servicemen who wish to become farm labourers.

‘Colofn Gymysg’ , such names as Mametz Wood and Pilkem Ridge are familiar to most as well as some other places in Salonika and Palestine. Many places will forever be sacred to those families who have lost loved ones. ‘Gwersi’r Gorffennol’ (Lessons of the Past’), refers to the recent strikes,- it being impressive how the country has coped with the situation with little trouble mainly due to the experiences and problems which had to be confronted during the war years.

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on images below to enlarge

 

Wythnos / week 256: 27 Mehefin/June – 3 Gorffennaf/July 1919

[English below]

Mae’r paratoadau yn mynd rhagddynt ar gyfer y Dathliadau Heddwch. Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau wedi’i llunio ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn yn Aberteifi ac mae rhai masnachwyr eisoes wedi creu ‘ffenestri heddwch’.

Yn Henllan, mae’r Gronfa Les ac eraill yn mynd i uno i gynnal y dathliadau heddwch ac ysgrifenna Mr H. Bonsall, Pendibyn mai’r bwriad yw cynnau coelcerth ar gopa Pumlumon am ddeg o’r gloch ar ddydd Sadwrn. Cynhelir gwasanaeth Diolchgarwch ar y copa.  Mae gwasanaethau Diolchgarwch yn parhau i gael eu cynnal yn Llantrisant.

Yn ôl colofn ‘Week by Week’, mae gwibdeithiau i ddathlu’r heddwch yn cael eu trefnu gan chwiorydd yr urddau a’r pwyllgorau elusennol a oedd ar waith yn ystod y rhyfel ond sydd bellach yn dod i ben.

‘Rhestr y Gwroniaid’ – mae wyth deg wyth o ffotograffau o ddynion Aberystwyth a’r ardal a syrthiodd yn y rhyfel wedi cael eu gosod yn y Llyfrgell Gyhoeddus. Fe’u darparwyd gan Mr Culliford ac mae Mr George Eyre Evans wedi ysgrifennu enw, rheng a gwasanaeth pob un o dan bob llun.

Yn Llanbedr Pont Steffan, daeth hysbysiad i law gan y Swyddfa Ryfel i ddweud bod y ddiweddar nyrs Ella Richards wedi’i henwi mewn adroddiadau a hynny am ei gwasanaeth rhagorol a’i hymroddiad. Yn Llandysul, nodwyd bod enw’r Preifat J.O. Jones, Brondeifi, wedi’i gynnwys drwy gamgymeriad yn y rhestr o’r rheiny a fu’n destun cyflwyniadau mewn cyfarfod cyflwyno.

Mae enwau’r rheiny sydd wedi dychwelyd adre neu sydd ar gyfnod gwyliau yn cynnwys y Preifat W.T. Williams o Lanon, y Preifat E.B. Evans o Dregaron, y Preifat R.D. Hughes o’r Borth a’r Parchedig Gwilym Williams o Geinewydd.

Yn Aberaeron, mae Mr Lewis Davies, The Beach wedi rhoi gwybod y bydd yn ysgwyddo’r gost o dalu am do’r neuadd goffa. Yn ôl y gohebydd ‘Ypres’, dylai’r Neuadd Goffa gael ei hadeiladu ar y Cae Sgwâr ond mae rhai o hoelion wyth y dref yn dweud y dylai gael ei chodi ar un o’r lonydd cyfagos.

Yn Nhregaron, mae’r Cyngor Plwyf yn barod i gydweithio o ran lleoliad cofroddion y rhyfel ac mae’r Tregaron Guardians wedi penderfynu’n unfrydol rhoi rhagor o gymorth yn sgil y dathliadau Heddwch.

Mae’r artist o Wlad Belg sydd wedi bod yn byw ar bwys Aberystwyth am y pedair blynedd a hanner diwethaf, sef Valerius de Saadeeleer, wedi cael gwybod bod Brenhines y Belgiaid wedi prynu ei lun ‘Winter in Cardiganshire’’ ar gyfer ei chasgliad preifat.

Mae Aberteifi a’r Ardal wedi buddsoddi £66,000 yn y Victory Loan tra bod cyfanswm Llanbedr Pont Steffan yn £46,089.

Mae’r Weinyddiaeth Fwyd yn mynd i barhau â phwerau llawn am y tro. Bydd cyflenwadau bara, menyn, cig, marjarîn, bacwn, llaeth, pysgod, caws, wyau a rhai bwydydd eraill yn cael eu rheoleiddio dros y gaeaf.

Preparations are being made for the Peace Celebrations. A full programme of events has been drawn up for Friday and Saturday in Cardigan and some tradesmen have already put in ‘Peace windows’.

At Henllan the local Welfare Fund and others are to unite to carry out the peace celebrations and Mr H. Bonsall, Pendibyn writes that it is intended to light a bonfire on the summit of Plynlimon Mountain at ten o’clock on Saturday. A Thanksgiving service is to be held on the summit.  Thanksgiving services continue to be held at Llantrisant.

According to ‘Week by Week’, outings are being arranged to celebrate peace by the female members of various war charity guilds and committees the days of which are now over.

Roll of Honour: eighty eight portraits  of local Aberystwyth men who fell in the war has been placed in the Public library. These were provided by Mr Culliford and Mr George Eyre Evans has written the name, rank and service under each portrait.

In Lampeter notification is received from the war Office that the late Nurse Ella Richards has been mentioned in despatches for distinguished services and devotion to duty. In Llandysul it is noted that the name of the late Private J.O. Jones of Brondeifi was inadvertently included in the list of those to whom presentations were made at the reception meeting.

The names of those who have returned home or who are on leave include Private W.T. Williams of Llanon, Private E.B. Evans of Tregaron, Private R.D. Hughes of Borth, and the Rev Gwilym Williams of New Quay.

In Aberaeron Mr Lewis Davies, The Beach has intimated that he will undertake to bear the cost of the memorial hall roof. According to correspondent  ‘Ypres’ the Memorial Hall should be built on the Square Field but leading men of the town suggest that it should be built in one of the side alleys.

In Tregaron the Parish Council  are prepared to co-operate as regards the location of war souvenirs and Tregaron Guardians have unanimously decided to grant extra relief in view of the celebrations of Peace.

The Belgian artist, Valerius de Saadeeleer, who has been living near Aberystwyth for the past four and a half years has been informed that the Queen of the Belgians has purchased his ‘Winter in Cardiganshire’ for her private collection.

Cardigan and District has invested £66,000 in the Victory Loan whilst Lampeter’s total  is £46,089.

The Ministry of Food is to continue for the present with full powers. Supplies and distribution of bread, butter, meat, margarine, bacon, milk, fish, cheese, eggs and certain subsidiary foods are to be regulated during the winter.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge

Wythnos/Week 80: 11-17 Chwefror/February 1916

[English below]

Y pedwar ugeinfed wythnos o’r Rhyfel ac nid oes colledigion yr wythnos yma.

Yng nghofnodion tymor y Pasg ysgol Sirol Aberystwyth (Ardwyn) cofnodwyd y bod M. de Saedeleer wedi cyflwyno un o’i luniau i’r ysgol. (Ffoadur o wlad Belg oedd M. de Saedeleer a oedd yn byw yn Rhydyfelin, Aberystwyth). Nodwyd hefyd y bod nifer o gyn disgyblion yr ysgol yn y Fyddin. (Gweler y cofnodion yma yng Nghasgliad Ardwyn sydd ar gael yn Archifdy Ceredigion)

Ceir adroddiad a llun am y Prif Nyrs G. Morris o Aberystwyth sydd yn garcharor yn ‘Feldpost 258.

Mae Preifet John Owen a Gilbert Paintin adre ym Mydroilyn tra bod David Thomas, Sarnaugwynion sydd yn garcharor yn yr Almaen, yn diolch y Dosbarth Gwnïo am y parseli a dderbyniodd adeg y Nadolig. Gweler hefyd diweddariad ynglŷn â’r recriwtio yn yr ardal o dan drefn yr Arglwydd Derby.

Mae Gilbot Davies, Maxwell yn gwneud argraff ar drigolion Cei Newydd yn ei fotymau pres a’i iwnifform prentis tra bod John H. Howell o Lanbedr Pont Steffan yn ddiogel ar ôl ei ryddhau.

Yn olaf, cynigir gwlân khaki i’r cyhoedd am 4/11 gan Thomas Ellis & Co, Aberystwyth.

The eightieth week of the War and there are no casualties this week.

In the minutes for the Lent term in Aberystwyth County School (Ardwyn) the presentation of a picture to the school by M. de Saedeleer is recorded.  (M. de Saedeleer was a Belgian refugee who lived in Rhydyfelin, Aberystwyth). It is also noted that many former pupils have entered the Army. (These County School Records are part of the Ardwyn Collection held at Ceredigion Archives)

Sister G. Morris, formerly town district nurse at Aberystwyth, is reported in the Cambrian News as being a prisoner.

Privates John Owen and Gilbert Paintin have been home in Mydroilyn whilst David Thomas, Sarnaugwynion who is a prisoner at Ruhleben, Germany, thanks members of the local Knitting Class for the parcels he received at Christmas time. There is also an update regarding recruiting in the Mydroilyn area under Lord Derby’s scheme.

Mr Gilbot Davies, Maxwell in his brass buttons and apprentice’s uniform impresses the residents of New Quay whilst Sub-Lieut. John H. Howell of Lampeter is released  after being captured by the Germans whilst returning home as a convalescent aboard the liner ‘Appam’.

Finally, Thomas Ellis & Co of Terrace Road, Aberystwyth offer khaki wool to the public at the price of 4/11 per pound.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]