Wythnos/week 111: 15-21 Medi/September 1916

[English below]

Ymhlith y lluniau a gyhoeddir yr wythnos hon mae un o’r Preifat D.B. Blake o Aberteifi, a laddwyd ar faes y gad yn Ffrainc, ac arwyr ysbyty Aberystwyth, y Preifat Hughie Jones a’r Preifat Senior.

Cawn glywed am wŷr eraill o Sir Aberteifi a fu farw yn y rhyfel – Is-gapten Henry Loyn Pugh o Aberaeron; Preifat Dan Davies o Felin-fach a’r Preifat D Handel Lewis o Geinewydd.

Mae sawl un o lanciau Tregaron ar eu ffordd i flaen y gad ar ddwy ffrynt – Mesopotamia a Salonica.

Ceir adroddiadau yn Gymraeg hefyd:-

‘Deil y newyddion…’ – daw newyddion da o’r amryw feysydd y gad, ac mae pethau’n gwella bob dydd.

‘Ymddengys fel pe bai…’ – er gwaethaf y newyddion gobeithiol, nid oes dim arwydd y daw’r rhyfel i ben. Ymysg y rhai hynny sy’n darogan diwedd yr ymladd mae’r nofelydd mawr, H.G Wells, sydd o’r farn y daw’r rhyfel i ben ym mis Mai.

’Yn ôl yr ystadegau…’ –  mae swyddfa Cyllid y Wlad yn cyhoeddi bod pobl dosbarth gweithiol yn ennill tair gini bob wythnos ar gyfartaledd, a hynny o ganlyniad i weithio am oriau maith yn y diwydiant arfau.

’Er yn amser rhyfel… ‘- bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth yn llwyddiant ysgubol, sy’n glod i wladgarwch y dref.

Ar 11 Medi ysgrifenna Evan Evans lythyr ar ran Cyngor Sir Aberteifi at yr is-ysgrifennydd yn y Swyddfa Ryfel, ynglŷn â chais am Lwfans Gwahanu gan Mrs Nell Jones o Laura House, Aberarth.

Yn olaf, ar 21 Medi anfona J. Islan Jones lythyr arall, y tro hwn at y Preifat Harry Barlow. Mae’n sôn ei bod yn lawog iawn gartref a bod yr hydref wedi dod – bydd yn dygymod yn awr â diwrnodau byrach a thywydd caletach. Gyda gaeaf arall ar y gorwel mae’n ofni dros y milwyr yn y ffosydd wrth i’r glaw mawr ddisgyn, ac mae’n gweddïo na fydd gaeaf arall cyn diwedd y rhyfel. ‘The sufferings of this war are quite sufficient for one generation to bear,’ meddai.

Amongst photographs published this week is that of Private D.B. Blake of Cardigan who has been killed in action in France, and Aberystwyth hospital heroes Private Hughie Jones and Private Senior.

News of losses across Cardiganshire are reported: Lieutenant Henry Loyn Pugh of Aberaeron, Private Dan Davies of Felinfach and Private D Handel Lewis of New Quay.

Several local men of Tregaron are on their way to different fronts – Mesopotamia and Salonika.

The Welsh reports are as follows:

‘Deil y newyddion…’-news from various battlefields is favourable and  improving daily.

‘Ymddengys fel pe bai…’ – although the news is favourable there is no sign  that the war is coming to an end. Amongst those who are prophesying the end of the fighting is the famous novelist Mr H.G. Wells who believes it will end next May.

’Yn ol yr ystadegau…’ –  the Inland Revenue reports that on average the working class are earning 3 guineas weekly which is due to the long hours working in the munitions industry.

’Er yn amser rhyfel… ‘- the National Eisteddfod in Aberystwyth was a sweeping success and reflects upon the town’s patriotic stance.

Dated the 11th September, Evan Evans writes on behalf of the Cardiganshire County Council  to the under Secretary at the War Office regarding a claim for a Separation Allowance of Mrs Nell Jones of Laura House, Aberarth.

Finally, dated the 21st September, another letter is sent by J. Islan Jones, this time to Private Harry Barlow. He writes that the weather is very wet at home and  Autumn has set in; they will have to resign themselves now to shorter days and more severe conditions. He fears that as another winter approaches the rain awaits those who are in the trenches and prays that this will be the last winter of the war. He states that  ‘The sufferings of this war are quite sufficient for one generation to bear’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses 

15 Medi/September 1916

Marteine Kemes Arundel Lloyd of Henllan, aged 26. Captain, Grenadier Guards

Tommy Thomas of Cardigan, aged 28. Private, Australian Imperial Force

Llewellyn Davies of Llandysul, aged 24. Private, King’s Own Yorkshire Light Infantry

16 Medi/September 1916

David Hughes of Llanybydder, aged 32. Private, South Wales Borderers

James Thomas of Llanybydder, aged 26. Sergeant, Grenadier Guards

17 Medi/September 1916

John Owen Lloyd of Llanarth, aged 20. Gunner, Royal Field Artillery

20 Medi/September 1916

Jenkin Jones of Llanrhystud, aged 22. Able Seaman, Mercantile Marine

Wythnos/Week 108: 25-31 Awst/August 1916

[English below]

Daw mwy o newyddion o bob cwr o’r sir. Mae mwy o luniau o’r gwŷr sy’n ymladd a chawn adroddiad am yr arwr o Aberystwyth, y Preifat F.J. Senior, yn cael Medal am Ymddygiad Rhagorol, a sonnir am y ‘Gallant Men of Wales’ nad oes neb yn gwybod beth ddigwyddodd iddynt.

Bu’r Preifat Tom Evans adref yn Llanddewi, ond mae’r pentref hefyd yn cael y newyddion fod yr Is-gapten Tommy Davies, Tŷ Mawr wedi marw.

Yn Felin-fach cynhelir gwasanaeth er cof am yr Is-gapten T.H. Davies, y Swyddfa Bost, a laddwyd yn Ffrainc ar Orffennaf 10.

Tua de’r sir cawn fwy o adroddiadau am wŷr wedi’u clwyfo, ac mae’r Is-gorporal J.E. Jenkins yn ysgrifennu at ei dad yn Aberteifi, i ddweud ei fod yn garcharor rhyfel yn Dulmen, Westffalia.

Bydd ffatrioedd gwlân y Gorllewin yn mynd ati i gyflogi menywod gan dalu’r un cyflog iddynt â’r dynion. Fodd bynnag, bydd gofyn i’r menywod roi’r gorau iddi pe bai’r gwaith yn mynd yn brin.

Mewn ymateb i gwynion sydd wedi dod i sylw’r ysbyty, mae claf yn ysgrifennu i ddweud bod cleifion Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth yn cytuno nad yw’r lifrai llwyd a’r sgarff goch yn addas.

Yn olaf, mae llawer o sôn am yr Eisteddfod Genedlaethol, gan gynnwys ymweliad Lloyd George a’r enillydd am y casgliad gorau o chwyn!

More news from across the county. Photographs of those involved in the fighting are again published and reports can be read regarding the Aberystwyth hero, Private F.J. Senior, being awarded the Distinguished Conduct Medal and of the ‘Gallant men of Wales’ who have been, or are reported missing.

Private Tom Evans has been home in Llanddewi but sadly the village also learns of the death of Corporal Tommy Davies, Ty Mawr.

Meanwhile in Felinfach a memorial service is held for Corporal T.H. Davies, Post Office who was killed in France on July 10th.

South of the County, there are further reports of local men being wounded and Lance-Corporal J.E. Jenkins writes home to his father in Cardigan stating that he is a prisoner of war at Dulmen, Westphalia.

Women are to be employed by the West Wales woollen factories and are to be paid the same rate of wages as males. However, the women are to stand off should any shortage of work arise.

In response to complaints which have reached ‘hospital ears’, ‘A Patient’ writes that the patients of the Red Cross Hospital in Aberystwyth are in agreement that a grey uniform and scarlet neckerchief is unbecoming.

Finally, there is much reporting of the National Eisteddfod from the visit of Lloyd George to W. Craven Llewelyn being the winner of the best collection of weeds!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Awst/August 1916

John Richard Jones of Llanrhystud, age unknown. Private, South Wales Borderers

29 Awst/August 1916

David Lewis Davies of Llangybi, age unknown. Private, King’s Shropshire Light Infantry

31 Awst/August 1916

Thomas Mathews of Glandyfi, aged 26. Driver, Royal Field Artillery

Thomas David Foulkes of Rhydyfelin, aged 25. Sergeant, Machine Gun Corps (Motors)

Wythnos 60/Week 60: 23-29 Medi/September 1915

Wythnos 60 o’r Rhyfel a gwelir y bod 8 cwnstabl wedi ymuno a’r Fyddin yn ol Cydbwyllgor Sefydlog Sir Aberteifi.

Mae Cymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol yn apelio i Bwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth i gynnal yr Eisteddfod yn 1916, ond mae Deddf Llywodraeth Iwerddon 1914 a dyddiad  Deddf Datgysylltiad yr Eglwys yng Nhgymru 1914 wedi eu gohirio.

Adroddir ar argyfwng gwlad Pwyl a’r defnydd o gynnau mawr yn y ffosydd  gan Fyddin Ffrainc yn ‘The War Illustrated’

The sixtieth week of the War and as can be seen from the County of Cardigan Standing Joint Committee eight constables have been granted leave to join the Army.

The National Eisteddfod Association appeals to the Executive Committee of the Aberystwyth National Eisteddfod not to postpone the Eisteddfod till after the War. However, the Government of Ireland Act, 1914 and the date of Disestablishment under the Welsh Church Act, 1914 are to be postponed.

‘The War Illustrated’ reports on the plight of Poland and the use of trench artillery by the French Army.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

25 Medi/September 1915

John Owen of Newcastle Emlyn, age unknown. Driver, Royal Army Service Corps.

John Jones of Pwllcornol Isaf, Penrhiwllan, aged 22. Private, Royal Welch Fusiliers.

John Austin Dawson of Aberystwyth, aged 20. Private, Royal Warwickshire Regiment.

James Samuel Evans of Bridgend, born in Cardigan, aged 32. Private, Black Watch.

David Davies, age unknown. Private, Welsh Regiment.

Thomas Watkin Davies of Llanfair Clydogau, aged 20. Private, Welsh Regiment.

David Rowlands of Llangeitho, aged 22. Private, Devonshire Regiment.

27 Medi/September 1915

Thomas Davies of Llandysul, aged 23. Private, Welsh Guards.