Wythnos / week 256: 27 Mehefin/June – 3 Gorffennaf/July 1919

[English below]

Mae’r paratoadau yn mynd rhagddynt ar gyfer y Dathliadau Heddwch. Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau wedi’i llunio ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn yn Aberteifi ac mae rhai masnachwyr eisoes wedi creu ‘ffenestri heddwch’.

Yn Henllan, mae’r Gronfa Les ac eraill yn mynd i uno i gynnal y dathliadau heddwch ac ysgrifenna Mr H. Bonsall, Pendibyn mai’r bwriad yw cynnau coelcerth ar gopa Pumlumon am ddeg o’r gloch ar ddydd Sadwrn. Cynhelir gwasanaeth Diolchgarwch ar y copa.  Mae gwasanaethau Diolchgarwch yn parhau i gael eu cynnal yn Llantrisant.

Yn ôl colofn ‘Week by Week’, mae gwibdeithiau i ddathlu’r heddwch yn cael eu trefnu gan chwiorydd yr urddau a’r pwyllgorau elusennol a oedd ar waith yn ystod y rhyfel ond sydd bellach yn dod i ben.

‘Rhestr y Gwroniaid’ – mae wyth deg wyth o ffotograffau o ddynion Aberystwyth a’r ardal a syrthiodd yn y rhyfel wedi cael eu gosod yn y Llyfrgell Gyhoeddus. Fe’u darparwyd gan Mr Culliford ac mae Mr George Eyre Evans wedi ysgrifennu enw, rheng a gwasanaeth pob un o dan bob llun.

Yn Llanbedr Pont Steffan, daeth hysbysiad i law gan y Swyddfa Ryfel i ddweud bod y ddiweddar nyrs Ella Richards wedi’i henwi mewn adroddiadau a hynny am ei gwasanaeth rhagorol a’i hymroddiad. Yn Llandysul, nodwyd bod enw’r Preifat J.O. Jones, Brondeifi, wedi’i gynnwys drwy gamgymeriad yn y rhestr o’r rheiny a fu’n destun cyflwyniadau mewn cyfarfod cyflwyno.

Mae enwau’r rheiny sydd wedi dychwelyd adre neu sydd ar gyfnod gwyliau yn cynnwys y Preifat W.T. Williams o Lanon, y Preifat E.B. Evans o Dregaron, y Preifat R.D. Hughes o’r Borth a’r Parchedig Gwilym Williams o Geinewydd.

Yn Aberaeron, mae Mr Lewis Davies, The Beach wedi rhoi gwybod y bydd yn ysgwyddo’r gost o dalu am do’r neuadd goffa. Yn ôl y gohebydd ‘Ypres’, dylai’r Neuadd Goffa gael ei hadeiladu ar y Cae Sgwâr ond mae rhai o hoelion wyth y dref yn dweud y dylai gael ei chodi ar un o’r lonydd cyfagos.

Yn Nhregaron, mae’r Cyngor Plwyf yn barod i gydweithio o ran lleoliad cofroddion y rhyfel ac mae’r Tregaron Guardians wedi penderfynu’n unfrydol rhoi rhagor o gymorth yn sgil y dathliadau Heddwch.

Mae’r artist o Wlad Belg sydd wedi bod yn byw ar bwys Aberystwyth am y pedair blynedd a hanner diwethaf, sef Valerius de Saadeeleer, wedi cael gwybod bod Brenhines y Belgiaid wedi prynu ei lun ‘Winter in Cardiganshire’’ ar gyfer ei chasgliad preifat.

Mae Aberteifi a’r Ardal wedi buddsoddi £66,000 yn y Victory Loan tra bod cyfanswm Llanbedr Pont Steffan yn £46,089.

Mae’r Weinyddiaeth Fwyd yn mynd i barhau â phwerau llawn am y tro. Bydd cyflenwadau bara, menyn, cig, marjarîn, bacwn, llaeth, pysgod, caws, wyau a rhai bwydydd eraill yn cael eu rheoleiddio dros y gaeaf.

Preparations are being made for the Peace Celebrations. A full programme of events has been drawn up for Friday and Saturday in Cardigan and some tradesmen have already put in ‘Peace windows’.

At Henllan the local Welfare Fund and others are to unite to carry out the peace celebrations and Mr H. Bonsall, Pendibyn writes that it is intended to light a bonfire on the summit of Plynlimon Mountain at ten o’clock on Saturday. A Thanksgiving service is to be held on the summit.  Thanksgiving services continue to be held at Llantrisant.

According to ‘Week by Week’, outings are being arranged to celebrate peace by the female members of various war charity guilds and committees the days of which are now over.

Roll of Honour: eighty eight portraits  of local Aberystwyth men who fell in the war has been placed in the Public library. These were provided by Mr Culliford and Mr George Eyre Evans has written the name, rank and service under each portrait.

In Lampeter notification is received from the war Office that the late Nurse Ella Richards has been mentioned in despatches for distinguished services and devotion to duty. In Llandysul it is noted that the name of the late Private J.O. Jones of Brondeifi was inadvertently included in the list of those to whom presentations were made at the reception meeting.

The names of those who have returned home or who are on leave include Private W.T. Williams of Llanon, Private E.B. Evans of Tregaron, Private R.D. Hughes of Borth, and the Rev Gwilym Williams of New Quay.

In Aberaeron Mr Lewis Davies, The Beach has intimated that he will undertake to bear the cost of the memorial hall roof. According to correspondent  ‘Ypres’ the Memorial Hall should be built on the Square Field but leading men of the town suggest that it should be built in one of the side alleys.

In Tregaron the Parish Council  are prepared to co-operate as regards the location of war souvenirs and Tregaron Guardians have unanimously decided to grant extra relief in view of the celebrations of Peace.

The Belgian artist, Valerius de Saadeeleer, who has been living near Aberystwyth for the past four and a half years has been informed that the Queen of the Belgians has purchased his ‘Winter in Cardiganshire’ for her private collection.

Cardigan and District has invested £66,000 in the Victory Loan whilst Lampeter’s total  is £46,089.

The Ministry of Food is to continue for the present with full powers. Supplies and distribution of bread, butter, meat, margarine, bacon, milk, fish, cheese, eggs and certain subsidiary foods are to be regulated during the winter.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge

Wythnos/week 247:25 Ebrill/April – 1 Mai/May 1919

[English below]

Ceir rhagor o adroddiadau ar drychineb Cribyn.  Mae William Joseph Evans, mab ieuengaf y diweddar Mary Evans a brawd y diweddar Samuel Evans o Fferm Clawddmoel wedi’i gyhuddo o achosi marwolaeth ei fam a’i frawd trwy eu saethu gyda dryll hela. Yn dilyn hynny, daethpwyd William a’i frawd, James, gerbron Llys Ynadon Aberaeron ddydd Iau.

Yn anffodus, dywedir bellach bod milwr o Aberystwyth, y Preifat Percy Gunn sydd wedi bod ar goll ers Mawrth 24, 1918, wedi’i ladd.

Yn Llanbedr Pont Steffan dadorchuddir darlun y Nyrs Ella Richards a roddodd ei bywyd er mwyn ei gwlad. Cynhelir cyfarfod o Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan ac mae’r Cynghorydd T.W. Jones yn beirniadu’r Pwyllgor Gwladgarol yn honni nad oedd rhai dynion a oedd wedi bod ar wasanaeth dramor wedi derbyn parsel neu arian rhodd tra bod nifer o ddynion ifanc a oedd wedi bod gartref mewn cyflogaeth sifil wedi derbyn arian rhodd.

Mae’r Anelwr Bomiau Ambrose Lloyd o Aberystwyth wedi cael ei ddadfyddino fel y mae Alfred Harper o Aber-porth a gwneir cyflwyniad i Willie Mathias a James Edwards yn yr Hen Gapel. Cynhelir cyngerdd derbyn i’r Preifat D.J. Reed a’r Morwr G.O. Jones ym Mlaenwenen a chynhelir cyngherddau yn y Borth i groesawu’r Preifat R. Jenkins, y Preifat David Morgan a’r Corporal Howard Lloyd Roberts.

Bydd Esgob Tyddewi yn dadorchuddio’r reredos a gyflwynwyd i Eglwys Llanfihangel-y-Creuddyn fel arwydd o heddwch. Cerfiwyd y reredos gan Felgiad ac mae’n cynrychioli Crist a’r Apostolion yn y swper olaf.

Yn Nhrefechan, mae’r brodyr David a James Jenkins wedi cael eu gwysio yn Nhalybont am ddwyn picas. O ystyried eu gwasanaeth rhagorol yn ystod y rhyfel, mae’r ddau ddiffynnydd wedi’u rhwymo mewn £5 am ddwy flynedd i ddod i gael eu barnu os oes angen.

Yn Aberystwyth, anerchir Cymdeithas y Morwyr a Milwyr a Ryddhawyd yng Nghlwb y Triongl Coch. Yn ôl Mr T.E. Thomas, Rhymni, nod y Gymdeithas yw dim ond delio â chymhellion pur sy’n effeithio ar ddynion a ryddhawyd.

Yn olaf am yr wythnos mae Berianfa wedi ysgrifennu’r gerdd Cân Ddisgrifiadol o Babell y Milwr, sy’n mawrygu rhinweddau’r lloches hon.

Reports on the Cribyn tragedy continue to appear.  William Joseph Evans, the youngest son of the late Mary Evans and brother of the late Samuel Evans of Clawddmoel Farm  is charged with causing the death of his mother and brother by shooting them with a sporting gun. Subsequently, William and his brother, James were brought before the Aberayron Magistrates on Thursday.

Sadly, Aberystwyth soldier Private Percy Gunn who has been missing since March 24th, 1918 is now officially reported killed.

In Lampeter the portrait of Nurse Ella Richards who laid down her life for her country is unveiled. A meeting  of the Lampeter Town Council is held and Councillor T.W. Jones criticises the Patriotic Committee alleging that some men who had been on foreign service had not received a parcel or gratuity while several young men who had been at home in civil employment had received a gratuity.

Bombardier Ambrose Lloyd of Aberystwyth has been demobilised as has Alfred Harper of Aberporth and a presentation is made to Willie Mathias and James Edwards at Hen Gapel. A reception concert to Private D.J. Reed and Seaman G.O. Jones is held in Blaenwenen whilst concerts are given in Borth to welcome Private R. Jenkins, Private David Morgan and Corporal Howard Lloyd Roberts.

The Bishop of St. David’s is to unveil the reredos presented to Llanfihangel-y-Creuddyn Church as an emblem of peace. The reredos has been carved by a Belgian and represents Christ and the Apostles at the last supper.

In Trefechan, brothers David and James Jenkins have been summoned at Talybont for stealing a pickaxe. In view of their excellent wartime service both defendants are bound over in £5 for two years to come up for judgement if required.

In Aberystwyth an address is given to the Discharged and Demobilised Sailors and Soldiers Association at the Red Triangle Club. According to Mr T.E. Thomas, Rhymney the aim of the Association is to deal only with pure motives affecting discharged men.

Finally for the week, Berianfa has penned the poem Cân Ddisgrifiadol o Babell y Milwr – a ‘Descriptive Song of the Soldier’s Tent’ which extols the virtues of this shelter.

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

Wythnos/week 228: 13-19 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Nyrs Ella Richards yng Nghapel Soar yn Llanbedr Pont Steffan, tra yn y Tabernacl, Aberystwyth gwneir cyfeiriadau coffa i’r Preifat W.M. Millman (a grybwyllwyd yr wythnos diwethaf) o Drefechan a fu farw o niwmonia yng Ngogledd Ffrainc.

Yn Nhregaron mae angladd y Cadét Hedfan 19 oed John Davies o Bencastell (a grybwyllwyd yr wythnos diwethaf) wedi digwydd yn Eglwys Sant Caron, ac yn Aber-cuch, mae Mr a Mrs William Davies wedi cael gwybod am farwolaeth eu mab. Cyhoeddwyd bod y Preifat Gwilym Davies ar goll ond mewn gwirionedd, cafodd ei ladd ar Ebrill 11.

Mae llawer o adroddiadau am y rhai a anafwyd: y milwr o Aberteifi, yr Is-gorporal James Owen Jones, y brodyr o Lynarthen, y Signalwr David Lloyd Jones a’r Gynnwr Tommy John Jones,

Mae’r diweddar Lefftenant Laurence Picton Evans a laddwyd yn y rhyfel ar Awst 21 wedi gadael £1,671. Rhoddir llythyrau gweinyddu i’w chwaer.

Cyhoeddir lluniau o’r Llongwr o Aberystwyth, David Lewis a’r Preifat H. Hughes, a’r brodyr yr Is-swyddog Evan Edwards, y Llongwr-Gynnwr Edward John Edwards a’r Preifat Clarence Edwards.

Mae mwy o garcharorion rhyfel yn cyrraedd gartref – y Preifat Tom Evans o’r Almaen, y Preifat Emrys J. Edwards o’r Borth, y Capten J. Evans o Benmorfa, y Preifat Tom Halley o Dregaron a gafodd ei garcharu am fisoedd yn Awstria a’r Mecanig Awyr J. L. Jones o Lynarthen.

Cynhelir rhai cyngherddau croeso gartref – yn y Borth, Glynarthen a Phenmorfa, tra cyfeirir at y rheiny sydd gartref yn ystod yr wythnos. Yn y Borth, gadawodd y Preifatiaid Thomas Davies ac R. R. Davies, Trigfan ddydd Gwener ar ôl treulio pedwar diwrnod ar ddeg gartref. Fodd bynnag, ni allodd y Preifat David Bonner o Bontarfynach ddychwelyd i ddyletswyddau milwrol oherwydd pwl o’r ffliw.

Ym Mlaenpennal gosodir mater o godi cofeb i filwyr lleol gerbron cynulleidfa Capel y Methodistiaid Calfinaidd, tra bod Bwrdd y Gwarcheidwaid yn cefnogi’r penderfyniad a basiwyd gan Undeb Lewisham yn Nhregaron: ‘That immediate steps be taken to hand over the ex-Kaiser for trial, his presence in Holland being a grave menace to the cause of the Allies’.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur am gael dannedd wedi’u tynnu ond heb ddioddef poen.

Yn ‘Y Golofn Cymraeg’, ceir y gerdd Cyfarch Nadolig, sy’n mynegi’r teimlad y bydd cadw’r ŵyl eleni yn …… nawr bod y gynnau’n dawel.

A memorial service to the late Nurse Ella Richards is held at Soar Chapel in Lampeter whilst in the Tabernacle, Aberystwyth memorial references are made to Private W.M. Millman (mentioned last week) of Trefechan who died from pneumonia in Northern France.

In Tregaron the funeral of 19 year old Flight-Cadet John Davies of Pencastell (mentioned last week) has taken place at St Caron’s Church, and in Abercych, Mr and Mrs William Davies have been informed of their son’s death. Private Gwilym Davies had been posted missing but was actually killed on the 11th of April.

There are many reports of the wounded – Cardigan soldier, Lance-Corporal James Owen Jones, Glynarthen brothers, Signaller David Owen Jones and Gunner Tommy John Jones,

The late Lieut. Laurence Picton Evans who was killed in the war on August 21 has left £1,671. Letters of administration are granted to his sister.

Photographs appear of Aberystwyth Seaman David Lewis and Private H Hughes and brothers Petty Officer Evan Edwards, Seaman Gunner Edward John Edwards and Private Clarence Edwards.

More prisoners of war arrive home,- Private Tom Evans from Germany, Private Emrys J. Edwards of Borth, Captain J. Evans of Penmorfa, Private Tom Halley of Tregaron who had been imprisoned for months in Austria and Air-mechanic J. L. Jones of Glynarthen.

A few welcome home concerts are held in Borth, Glynarthen and Penmorfa, whilst references are made to those home during the week. In Borth, Privates Thomas Davies and R. R. Davies, Trigfan left on Friday after spending fourteen days at home. However Private David Bonner of Devil’s Bridge was unable to return to military duties owing to an attack of influenza.

In Blaenpennal the matter of erecting a memorial to local soldiers is placed before the congregation of the C.M. Chapel whilst in Tregaron the Board of Guardians supports the resolution passed by the Lewisham Union ‘That immediate steps be taken to hand over the ex-Kaiser for trial, his presence in Holland being a grave menace to the cause of the Allies’.

Jack Watkins writes in his diary of having teeth extracted but suffering no pain.

‘Y Golofn Cymraeg’ (The Welsh Column) carries the poem Cyfarch Nadolig (‘Christmas Greeting’), which expresses the feeling that keeping the festival this year will be pleasant now that the guns are silent.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

17 Rhagfyr/December 1918

David George Griffiths of Llangrannog, aged 28. MC Lieutenant, Royal Field Artillery

18 Rhagfyr/December 1918

William Biddyr Davies of Cardigan, aged 21. Lance Bombardier, Royal Garrison Artillery

Wythnos /week 227:6-12 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Mae’r colledion yn parhau. Mae nifer o adroddiadau am farwolaethau sy’n deillio o’r ffliw a’i effeithiau.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir gwasanaeth coffa i’r Nyrs Ella Richards a fu farw o niwmonia ddydd Llun, 14 Hydref 1918 yn Salonika. Roedd hi’n 31 mlwydd oed. Cynhelir gwasanaeth arall o’r fath yng Nglynarthen er cof am y diweddar Lefftenant Sim Evans o Benbanc a fu farw o niwmonia a chynhelir gwasanaeth coffa yn Ysbyty Ystwyth i’r diweddar Ynnwr Lotton Breeze sydd wedi marw mewn ysbyty yn Cairo.

Mae’r milwr o Flaenannerch, y Preifat Tom L Rees wedi marw yn y 55fed Ysbyty Cyffredinol yn Boulogne. Roedd wedi bod ar wasanaeth gweithredol ers bron i ddwy flynedd ac wedi cael ei anafu’n ddrwg ym mis Awst 1917. Yn anffodus, bu farw o niwmonia bronciol yn dilyn ffliw.

Mae’r gyrrwr 24 oed James Evans o Aberteifi hefyd wedi marw o niwmonia yn Ffrainc.

Dioddefwyr eraill y ffliw yw’r Preifat Richard W. Milman o Aberystwyth, y Preifat Evan Edward o Lan-non a Mr Jack Edwards o Dregaron.

Cafodd John Davies o Lwynpiod, Tregaron, ei ladd mewn damwain modur wrth deithio i Lundain.

Mae llawer o filwyr wedi cyrraedd gartref, mae rhai wedi bod yn garcharorion rhyfel. Roedd y Preifat Richard Lewis o Aberystwyth yn garcharor yn Westphalia, yr Almaen; roedd y Preifat D.L. Evans, brawd Mrs Hughes, y Stryd Fawr yn garcharor yn Limburg; roedd y Rhingyll Hughes o Dregaron yn garcharor ym Mwlgaria; mae’r Preifat James Jones o Landysul newydd gyrraedd gartref o’r Almaen, lle cafodd amser caled ar y dechrau, ond cafodd swydd well wedyn oherwydd ei allu fel mecanydd.

Mae’r Preifat Jenkin Richards, Constant, y Borth wedi cyrraedd yr Iseldiroedd ar ôl bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen ac mae’r Preifat David Lewis yn galw heibio i’w gartref, Bwthyn Penrheol. Mae’r arfer rheolaidd o gynnal cyngerdd croesawu yn cael ei rwystro oherwydd y ffliw.

Mae Miss Elsie Jones o Aberporth gartref ar seibiant. Mae ei thad yn Ffrainc gyda’r Fyddin Ymgyrchol.

Cyhoeddir lluniau o enillwyr medalau, y Llongwr Robert Humphreys a’r Cloddiwr W.J. Jones.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi gwneud cais i neilltuo gwn Almaenig sydd wedi’i gipio i Aberteifi.

Mae Magnelfa Sir Aberteifi bellach yn Alexandria ac mae disgwyl iddynt ddechrau byrddio llong i Loegr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn 39 oed ac yn gobeithio mai dyma fydd ei ben-blwydd olaf ar y Cyfandir.

Mae Edyth Davies o Aberteifi yn derbyn llythyr oddi wrth ei ‘true and loving husband Dani’ (y Rhingyll Daniel Harton Davies) a anfonir o wersyll milwrol yn Nenmarc. Mae’n credu y bydd gartref cyn y Nadolig ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at fod gartref o flaen eu tân eu hunain. Mae’n anfon ei gariad at Eldred ac yn dweud wrth Edyth i beidio â gadael iddo gael gormod o’i ffordd ei hun.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae cerddi a gyhoeddir yn ystyried diwedd y rhyfel. Mae ‘Dydd Olaf y Rhyfel’ yn mynegi’r gobaith na fyddwn ni erioed yn gweld rhyfel o’r fath eto, ac wrth ysgrifennu ‘End of the War’, mae Awen yn nodi mai dyma oedd y rhyfel mwyaf a grëwyd gan ddyn.

The loss of life continues. There are numerous reports of deaths resulting from the influenza and its effects.

In Lampeter a memorial service is held to Nurse Ella Richards who died from pneumonia on Monday, October 14th, 1918 in Salonika. She was 31 years old. Another such service is held in Glynarthen in memory of the late Lieutenant Sim Evans of Penbank who died of pneumonia and a memorial serice is held in Ysbyty Ystwyth to the late Gunner Lotton Breeze who has died in a hospital in Cairo.

Blaenanerch soldier, Private Tom L  Rees has passed away at the 55th General Hospital in Boulogne. He had been on active service for nearly two years and badly wounded in August 1917. Sadly, he succumbed to bronchial pneumonia following influenza.

24 year old driver James Evans of Cardigan  has also died of pneumonia in France.

Other victims of the influenza are Private Richard W. Milman of Aberystwyth, Private Evan Edward of Llanon and Mr Jack Edwards of Tregaron.

Private John Davies of Llwynpiod, Tregaron has been killed in a motor accident while travelling to London.

Many soldiers have arrived home, some have been prisoners of war. Private Richard Lewis of Aberystwyth was a prisoner in Westphalia, Germany; Private D.L. Evans, the brother of Mrs Hughes, Great Darkgate Street was a prisoner in Limburg; Sergeant Hughes of Tregaron was a prisoner in Bulgaria; Private James Jones of Llandyssul has just arrived home from Germany where, at first, he experienced hard times but was then given a better job on account of his ability as a mechanic.

Private Jenkin Richards, Constant, Berth has arrived in Holland having been a prisoner of war in Germany and Private David Lewis pays a visit to his home, Penrheol Cottage. The regular custom of holding a welcoming  concert is abandoned owing to the influenza.

Miss Elsie Jones of Aberporth  is home on leave. Her father is in France with the Expeditionary Force.

Photographs appear of medallists, Seaman Robert Humphreys and Sapper W.J. Jones.

Cardigan Town Council have made a request that a captured German gun be allocated to Cardigan.

The Cardiganshire Battery are now in Alexandria and are expected to embark for England during the next few weeks.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is 39 years old and hopes that it will be his last birthday on the Continent.

Edyth Davies of Cardigan receives a letter from her ‘true and loving husband Dani’ (Sgt. Daniel Harton Davies) which is sent from a Danish military camp. He believes he will be home before Christmas and is greatly looking forward to being at home in front of their own fire. He sends his love to Eldred and tells Edyth not to let him have too much of his own way.

Finally for this week, poems published reflect upon the end of the war. Dydd Olaf y Rhyfel (‘The Last Day of the War’) expresses the hope that we will never again see such a war, and Awen in writing The End of the War states that this has been the greatest war conceived by man.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

6 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

8 Rhagfyr/December 1918

John Davies of Llangeitho, aged 19. Cadet, Royal Air Force

12 Rhagfyr/December 1918

David Clifford Jones of St Dogmaels, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Wythnos/Week 219: 10-16 Hydref/October 1918

[English below]

Cofnodir llawer mwy o golledion a sonnir am dipyn o farwolaethau yn y papur newydd.

Trist yw Llanbedr Pont Steffan pan geir y newyddion am farwolaeth Miss Ella Richards o niwmonia a chaiff Mrs Elizabeth Morgan, Dyffryn Rheidol wybod bod ei mab, y Preifat Evan Arthur Morgan wedi cael ei ladd ar faes y gad ar Awst 23.

Cynhelir gwasanaeth coffa i’r Preifat Clement Richards yn Ystumtuen. Yn bresennol mae’r Preifat Sidney Richards (brawd yr ymadawedig) y soniwyd amdano yn newyddion yr wythnos ddiwethaf fel gartref ar seibiant o wersyll hyfforddi.

Mae’r Lefftenant D. Jones, mab Mr and Mrs Henry Jones, Henllan wedi cael ei ladd ar faes y gad ac mae Mr a Mrs Rd. Jones, Fferm Glanrafon, Llanbadarn wedi cael gwybod bod eu mab, y Preifat Daniel Evans Jones wedi marw o’i glwyfau (soniwyd am deulu Jones yn wythnosau 130 a 137).

Cyhoeddir llun o’r Preifat David Lloyd ar ei daflen goffa a chyhoeddir adroddiad yn y Cambrian News am farwolaeth Syr Edward Webley-Parry-Pryse, Barwnig Gogerddan. Ar ôl bod yn Ffrainc am ddwy flynedd a hanner, dychwelodd i Ogerddan gyda’i gyfansoddiad cadarn wedi ei danseilio, yn anffodus.

Mae Aronfa, a grybwyllwyd yn yr wythnosau diwethaf, wedi bod yn sâl ers sawl wythnos ac mae’n gorwedd yn yr ysbyty yn Ffrainc. Estynnir cydymdeimlad iddo ef ac i holl ddarllenwyr a gohebwyr ffyddlon y Cardigan and Tivyside sydd ar y Ffrynt.

Cyhoeddir lluniau o’r Rhingyll Bob Jones o Aberystwyth sydd wedi goroesi ar ôl i’r ‘Leinster’ gael ei tharo â thorpido, a hefyd o’r milwr o Aberystwyth, y Preifat D.J. James sy’n gwasanaethu ym Mhalestina.

Newyddion pellach o Aberystwyth:

Mae’r Parch D. Lynne Davies wedi gadael i ymgymryd â gwaith yng nghytiau Byddin yr Eglwys; mae nifer o filwyr gartref ar seibiant; mae Mr Wallace E. Whitehouse wedi dychwelyd o’r Iseldiroedd lle mae wedi rhoi darlithoedd i swyddogion a swyddogion heb gomisiwn sy’n garcharorion rhyfel; mae’r Rhingyll J.E. Burbeck wedi derbyn y Fedal Ymddygiad Rhagorol ac mae’r Capten Griffith D. Ellis wedi ennill y Groes Filwrol.

Many more losses are recorded and quite a few deaths are reported in the newspapers.

Gloom is cast over Lampeter when the news of Miss Ella Richards’ death from pneumonia is received and Mrs Elizabeth Morgan, Rheidol Valley receives notification that her son, Private Evan Arthur Morgan was killed in action on August 23rd.

A memorial service is held to Private Clement Richards in Ystumtuen. Attending is Private Sidney Richards (deceased’s brother) who was  mentioned in  last week’s news as being home on leave from a training camp.

Lieutenant D. Jones, the son of Mr and Mrs Henry Jones, Henllan has been killed in action  and Mr and Mrs Rd. Jones, Glanrafon Farm, Llanbadarn has been notified that their son, Private Daniel Evans Jones, has died of his wounds. (The Jones family were mentioned in weeks 130 and 137).

A photograph of Private David Lloyd appears on his memorial  leaflet and a report appears in the Cambrian News of the death of Sir Edward Webley-Parry-Pryse, the Baronet of Gogerddan. Having been in France for two and a half years, he returned to Gogerddan, his robust constitution having been sadly undermined.

Aronfa, who has been mentioned in previous weeks has been ill for many weeks and is lying in hospital in France. Sympathy is extended to him and to all those faithful readers and  reporters of the Cardigan and Tivyside who are at the Front.

Photographs appear of Aberystwyth Sergeant Bob Jones who has survived the torpedoing of the ‘Leinster’, and also of Aberystwyth soldier, Private D.J. James who is serving in Palestine.

Further news from Aberystwyth:

The Rev D. Lynne Davies has left to take up work in the Church Army huts; several soldiers are home on leave; Mr Wallace E. Whitehouse has returned from Holland where he has given lectures to officers and  n.c.o. prisoners of war; Sergeant J.E. Burbeck has received the D.C.M. and Captain Griffith D. Ellis has been awarded the Military Cross.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

11 Hydref/October 1918

Thomas Roberts of Aberystwyth, aged 34. Second Lieutenant, York and Lancaster Regiment

12 Hydref / October 1918

James Pugh of Aberystwyth, aged 34. Seaman, Royal Naval Reserve

Daniel Evan Evans of Llanddewi, aged 29. Private, North Staffordshire Regiment

Zaccheus Williams of Llanddewi, aged 32. Private, London Regiment

13 Hydref/ October 1918

David Ernest Davies of Felinfach, aged 23. Royal Naval Volunteer Reserve

Gwilym Phillips of Cardigan, aged 22. Second Lieutenant, Gloucestershire Regiment

14 Hydref / October 1918

Ella Richards of Lampeter, aged 31. Nurse, Voluntary Aid Detachment

Daniel Evans Jones of Llanbadarn Fawr, aged 27. MM Private, Welsh Guards

William John Davies of Llangybi, aged 32. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

Thomas Llewellyn James of Llandre, aged 19. Rifleman, Kings Royal Rifle Corps

Daniel Evan Jones, aged 27. MM Private, Welsh Guards

William John Davies of Aberystwyth, aged 32. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

15 Hydref / October 1918

David Lloyd of Llandysul, aged 32. Private, South Wales Borderers