Wythnos/week 252: 30 Mai/May-5 Mehefin/June 1919

[English below]

Caiff yr anrhydeddau lleol – ‘Local Honours’ – eu hargraffu’r wythnos hon yn y Cardigan and Tivyside a dangosir llun o’r Lefftenant-Gyrnol J. Evans Lewis. Yn y Cambrian News adroddir bod y diweddar David Parry, mab hynaf William Parry o Benparcau, wedi derbyn Medal am Wasanaeth Teilwng a hynny ar ôl ei farwolaeth. Yn drist iawn, bu farw David Parry o’r ffliw ac yntau ar fin cael ei ryddhau o’r fyddin.

Mae James Rees, Talgarreg yn cofnodi marwolaeth Walter, Maespwll yn ei ddyddiadur. Cyfeiriwyd at Walter ym mis Ionawr 1919 pan gyflwynwyd £17.9s.0d iddo yn dilyn cyngerdd yn Nhalgarreg.

Mae George Lawrence Evans, mab William Evans a’r ddiweddar Mrs Evans, gynt o Beulah, wedi marw yn Ysbyty Cyffredinol Johannesburg. Yn ôl ei ysgrif goffa, cafodd iechyd ‘Laurie’ ei daro gan galedi’r ymgyrch yn Nwyrain Affrica Almaenig.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhaliodd Dr Lloyd gwest i farwolaeth James Berry a fu farw yn Red Lion Court. Ymddengys fod Mr Berry wedi cael ei ryddhau o’r fyddin a’i fod wedi bod yn gweithio mewn ffatri arfau yn Coventry.

Rhagor o newyddion am y rheiny a ddaeth adref: Daeth Nyrs Agnes Peters adref i Geinewydd ar ôl bod yn gwasanaethu am rai misoedd ym Mesopotamia; daeth y Preifat Aubrey Thomas yn ôl i Dregaron; dychwelodd Garfield Jones i Salem ar ôl gwasanaethu am ddwy flynedd ym myddin yr Unol Daleithiau.

Mae J.B. Davies o Henllan bellach cael ei ryddhau ar ôl bod yn y fyddin ers dyddiau cynharaf y rhyfel.

Disgwylir y Preifat David Davies o Bontarfynach yn ôl adref a chafwyd telegram yn dweud y bydd rhai o aelodau Magnelfa Aberteifi – y Cardigan Battery – yn cyrraedd adref nos Iau yma.

Daeth tyrfa fawr ynghyd yng ngorsaf Aberystwyth i groesawu’r Uwchgapten Abraham Thomas adref a daeth Syd C. Humphreys yn ôl i Gapel Seion ar ryddhad o’r fyddin a rhoddwyd cyngerdd er anrhydedd iddo.

Yn adran ohebiaeth y Cambrian News dywed ‘Patriot’ fod angen croesawu’r milwyr a ryddhawyd – ‘have people forgotten that the men discharged are the volunteers of 1914-15 upon whom fell the whole brunt of the fighting,’ gofynna.

Gofynna gohebydd arall a oedd yn ffaith fod Clwb Golff Aberystwyth wedi cynnig cyflog o 30 swllt i ddyn a oedd wedi gwasanaethu ei wlad.

Gofynnir i gyflogwyr gynorthwyo a’r gwaith o ailsefydlu gweithwyr, yn ddynion a merched, drwy roi gwybod i’r gyfnewidfa waith agosaf am swyddi gwag sy’n bodoli neu ar ddod.

Dyfarnwyd ‘archddyfarniad nisi’ i John Morris Jones o Aberystwyth a fu’n gwasanaethu’n ddi-baid rhwng Awst 1916 ac Ionawr 1918. Stopiodd ei wraig ysgrifennu ato ym mis Medi 1916. Ym mis Gorffennaf 1918 rhoddodd hi enedigaeth i blentyn ac nid ef oedd y tad.

Mae’r erthygl ‘Pell ac Agos’ yn cyfeirio at waith E J Jones o Lynarthen yn naddu carreg fedd i ddau forwr anhysbys y canfuwyd eu cyrff mewn cwch ar y lan ar 12 Hydref 1917. Cyfeirir hefyd at sylwadau’r Arglwydd French ar hanes a methiannau blynyddoedd cynnar y rhyfel. Sonnir am y posibilrwydd o lofnodi’r Heddwch a’r sefyllfa ynghylch hynna.

Unwaith eto, ceir adroddiadau am y drychineb ar fferm Clawddmoel ger Cribyn. Datgelir tystiolaeth newydd ynghylch dod o hyd i ragor o getris yn y tŷ. Ond dywedodd Mr Trevor Hunter, ar ran yr amddiffyniad, nad oedd digon o dystiolaeth ‘i grogi ci’. Ym marn y Fainc, cyfrifoldeb rheithgor oedd pwyso a mesur y dystiolaeth a dod i benderfyniad.

 

‘Local Honours’ are printed this week in the Cardigan and Tivyside and a picture of Lieutenant-Colonel J. Evans Lewis also appears. In the Cambrian News it is reported that the late Mr David Parry, the elder son of Mr William Parry of Penparcau has posthumously received the Meritorious Service Medal. Sadly Mr David Parry died of influenza on the eve of being demobilized.

James Rees, Talgarreg, records the death of Walter, Maespwll in his diary. There has been previous reference to Walter in January, 1919 when he was presented with the sum of  £17.9s.0d  which had been collected for him in a concert in Talgarreg.

Mr George Lawrence Evans, son of Mr William Evans and the late Mrs Evans, formerly of Beulah, has died at the General Hospital, Johannesburg. According to his obituary ‘Laurie’s’ health was affected by the hardships of the campaign in German East Africa.

In Lampeter Dr Lloyd holds an inquest into the death of James Berry who died at Red Lion Court. It appears that Mr Berry was discharged from the Army and had been working at a Coventry munition works.

More news of those arriving home – Nurse Agnes Peters arrives home in New Quay having been on active service for many months in Mesopotamia; Private Aubrey Thomas returns to Tregaron; Mr Garfield Jones returns to Salem having served 2 years with the United States Army.

Mr J.B. Davies of Henllan is now demobilised after being in the Army since the early days of the war.

Expected home is Private David Davies of Devil’s Bridge whilst a wire has been received stating that some members of the Cardigan Battery will arrive home this Thursday evening.

A large crowd gathers at Aberystwyth station to welcome home Major Abraham Thomas’ return whilst  home on leave in Capel Seion is Mr Syd C. Humphreys and a concert is given in his honour.

However, in the ‘Correspondence’ section of the Cambrian News ‘Patriot’ notes that there is something to be said regarding the non-reception of the men discharged: ‘have people forgotten that the men discharged are the volunteers of 1914-15 upon whom fell the whole brunt of the fighting?’

Another correspondent comments upon the effrontery of the Aberystwyth golf club to offer a man who had served the country the wage of thirty shillings.

Employers are asked to help in the resettlement of workers of both sexes by notifying existing and impending vacancies to the nearest employment exchange.

John Morris Jones of Aberystwyth has been granted a decree nisi. Mr Jones was continuously on active service from August 1916 to January 1918 and his wife ceased to write to him in September 1916. In July 1918 she gave birth to a child of which he was not the father.

‘Pell ac Agos’ (‘Near and Far’) refers to Mr E.J. Jones of Glynarthen’s monumental work in inscribing the tombstone of two unknown sailors whose bodies came ashore in a boat on October 12th, 1917. There is also references to Lord French’s comments on the history and failings of the early years of the War and the situation regarding the signing of Peace.

And once more the Cribyn farm tragedy is reported upon. Fresh evidence is uncovered in the discovery of further cartridges in the house. However Mr Trevor Hunter, for the defence, said that there was not sufficient evidence to hang a dog. In the opinion of the Bench it was for the jury to balance the evidence and come to a decision.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge

Wythnos/week 241: 15-21 Mawrth/March 1919

[English below]

Mae teuluoedd a ffrindiau yn y Sir yn parhau i dderbyn newyddion drwg. Mae’r Preifat David Mathew Williams o Aberteifi wedi marw ar ôl salwch byr tra ar wasanaeth gweithredol. Cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Breifat James Jones ym Mryn-gwyn. Tybir bod y Lefftenant R.W.P. Richardes o Benglais, Aberystwyth bellach yn farw yn dilyn adroddiadau ei fod wedi’i anafu a’i fod ar goll ers mis Medi. Mae Emrys Williams, 20 oed, o’r Ffynnon Haearn wedi marw o’r ffliw yn Ffrainc.

Caiff y diweddar Ynnwr Evan Owen a’r diweddar Breifat Thomas Morris Jones eu crybwyll yn y golofn ‘In Memoriam’ a gwelir eu heisiau yn fawr gan eu gwragedd a’u teuluoedd.

Mae’r Swyddfa Dramor yn cyhoeddi telerau’r cytundeb a drefnwyd rhwng Llywodraethau Ffrainc a Phrydain ar gyfer gofalu am feddau Prydeinig yn Ffrainc.

Mae Trysorydd cronfa cofgolofn Aberaeron wedi derbyn £105 gan y Capten J.W. Evans a £25 gan y Capten William Jones.

Yn Aberystwyth mae criw o ddeugain o filwyr Americanaidd wedi cyrraedd y Coleg. Mae’r Capten Sidney Hubert Morgan a’r Uwchgapten Cyril Morgan wedi cael eu hurddo â’r Groes Filwrol am ddewrder ac mae’r Lefftenant Archie McPherson wedi cael ei ddyrchafu i reng Capten. Mae gan y cyn-Uwch-ringyll Gurney, sy’n byw yn Stryd y Dollborth, ddeg o feibion ac wyrion sydd wedi gwasanaethu yn y rhyfel. Mae cyfraniad y dref i ariannu’r rhyfel bellach wedi’i gadarnhau yn record ar gyfer yr Ymerodraeth Brydeinig gyfan.

Mae’r Preifat James Thomas wedi cyrraedd adref yn Aber-porth ac mae bellach wedi cael ei ryddhau o’r Fyddin. Collodd frawd yn Ffrainc ac mae ganddo frawd arall sy’n gwasanaethu gyda Llu Awstralia.

Mae’r Preifat Henry Price gartref ar seibiant yn Llanbadarn tra bod y Capten Tom Jones, yr Uwchgapten J.D. Thomas, y Preifat Evan Morris a’r Preifat Danile Pugh gartref unwaith eto yn Llan-non.

Cynhelir derbyniad yn Llandysul i’r Preifat Evan Davies ac un arall ym Mhontarfynach i’r Gyrrwr John Davies a’r Preifat Benjamin Davies. Cynhelir cyngherddau croeso gartref yn Llangynfelyn a Berth tra cynhelir cyfarfod milwyr yn Llangeler.

Mae’r holl bobl ifanc o ardal Llannarth a alwyd i’r fyddin wedi cael eu rhyddhau.

Mae gêm bêl-droed wedi cael ei chwarae rhwng y Morwyr a’r Milwyr a Ryddhawyd a sifiliaid Aberteifi ac mae casgliad wedi’i gymryd ar gyfer Ffederasiwn y Morwyr a Milwyr a Ryddhawyd.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod wedi glanio yn Southampton am 4pm ddydd Iau 6 Mawrth.

Mae hysbyseb yn ymddangos yn y Cambrian News ar gyfer y Sturmey Archer Countershaft Gear, y mae ei hundod a’i chryfder wedi bod ‘yn sylw cyffredinol gan bob beiciwr modur drwy’r rhyfel. Ni fydd gan negeswyr brys, sy’n gwybod, gêr arall’.

Families and friends in the County continue to receive bad news. Private David Mathew Williams of Cardigan has died after a brief illness contracted while on active service. A memorial service to the late Private James Jones is to be held at Bryngwyn. Lieutenant R.W.P. Richardes of Penglaies, Aberystwyth is now presumed dead having been reported as wounded and missing since September. 20 year old  Emrys Williams of Chalybeate Street has died from influenza in France.

The late Gunner Evan Owen and the Late Private Thomas Morris Jones are mentioned in the ‘In Memoriam’ column and are sadly missed by their wives and families.

The Foreign office announces the terms of the treaty arranged between the French and British Governments for the care of British graves in France.

The Treasurer of the Aberayron war memorial fund has received £105 from Captain J.W. Evans and £25 from Captain William Jones.

In Aberystwyth a party of forty American soldiers have arrived at the College. Captain Sidney Hubert Morgan and Major Cyril Morgan have been invested with the Military Cross for bravery whilst Lieutenant Archie McPherson has been promoted to the rank of Captain. Ex Sergeant-major Gurney who is living at Northgate Street has had ten sons and grandsons serving in the war . The town’s contribution in financing the war has now been established as a record for the whole of the British Empire.

Private James Thomas has arrived home in Aberporth and is now discharged from the Army. He lost a brother in France and has another brother who is serving with the Australian Force.

Private Henry Price is home on leave in Llanbadarn whilst Captain Tom Jones, Major J.D. Thomas, Private Evan Morris and Private Danile Pugh are home once more in Llanon.

A reception is held in Llandyssul to Private Evan Davies and another held in Devil’s Bridge to Driver John Davies and Private Benjamin Davies. Welcome home concerts are held in Llangynfelin and Berth whilst a soldiers meeting is held in Llangeler.

All the young people from the Llanarth district called to the army have been discharged.

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

Wythnos /week 227:6-12 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Mae’r colledion yn parhau. Mae nifer o adroddiadau am farwolaethau sy’n deillio o’r ffliw a’i effeithiau.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir gwasanaeth coffa i’r Nyrs Ella Richards a fu farw o niwmonia ddydd Llun, 14 Hydref 1918 yn Salonika. Roedd hi’n 31 mlwydd oed. Cynhelir gwasanaeth arall o’r fath yng Nglynarthen er cof am y diweddar Lefftenant Sim Evans o Benbanc a fu farw o niwmonia a chynhelir gwasanaeth coffa yn Ysbyty Ystwyth i’r diweddar Ynnwr Lotton Breeze sydd wedi marw mewn ysbyty yn Cairo.

Mae’r milwr o Flaenannerch, y Preifat Tom L Rees wedi marw yn y 55fed Ysbyty Cyffredinol yn Boulogne. Roedd wedi bod ar wasanaeth gweithredol ers bron i ddwy flynedd ac wedi cael ei anafu’n ddrwg ym mis Awst 1917. Yn anffodus, bu farw o niwmonia bronciol yn dilyn ffliw.

Mae’r gyrrwr 24 oed James Evans o Aberteifi hefyd wedi marw o niwmonia yn Ffrainc.

Dioddefwyr eraill y ffliw yw’r Preifat Richard W. Milman o Aberystwyth, y Preifat Evan Edward o Lan-non a Mr Jack Edwards o Dregaron.

Cafodd John Davies o Lwynpiod, Tregaron, ei ladd mewn damwain modur wrth deithio i Lundain.

Mae llawer o filwyr wedi cyrraedd gartref, mae rhai wedi bod yn garcharorion rhyfel. Roedd y Preifat Richard Lewis o Aberystwyth yn garcharor yn Westphalia, yr Almaen; roedd y Preifat D.L. Evans, brawd Mrs Hughes, y Stryd Fawr yn garcharor yn Limburg; roedd y Rhingyll Hughes o Dregaron yn garcharor ym Mwlgaria; mae’r Preifat James Jones o Landysul newydd gyrraedd gartref o’r Almaen, lle cafodd amser caled ar y dechrau, ond cafodd swydd well wedyn oherwydd ei allu fel mecanydd.

Mae’r Preifat Jenkin Richards, Constant, y Borth wedi cyrraedd yr Iseldiroedd ar ôl bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen ac mae’r Preifat David Lewis yn galw heibio i’w gartref, Bwthyn Penrheol. Mae’r arfer rheolaidd o gynnal cyngerdd croesawu yn cael ei rwystro oherwydd y ffliw.

Mae Miss Elsie Jones o Aberporth gartref ar seibiant. Mae ei thad yn Ffrainc gyda’r Fyddin Ymgyrchol.

Cyhoeddir lluniau o enillwyr medalau, y Llongwr Robert Humphreys a’r Cloddiwr W.J. Jones.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi gwneud cais i neilltuo gwn Almaenig sydd wedi’i gipio i Aberteifi.

Mae Magnelfa Sir Aberteifi bellach yn Alexandria ac mae disgwyl iddynt ddechrau byrddio llong i Loegr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn 39 oed ac yn gobeithio mai dyma fydd ei ben-blwydd olaf ar y Cyfandir.

Mae Edyth Davies o Aberteifi yn derbyn llythyr oddi wrth ei ‘true and loving husband Dani’ (y Rhingyll Daniel Harton Davies) a anfonir o wersyll milwrol yn Nenmarc. Mae’n credu y bydd gartref cyn y Nadolig ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at fod gartref o flaen eu tân eu hunain. Mae’n anfon ei gariad at Eldred ac yn dweud wrth Edyth i beidio â gadael iddo gael gormod o’i ffordd ei hun.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae cerddi a gyhoeddir yn ystyried diwedd y rhyfel. Mae ‘Dydd Olaf y Rhyfel’ yn mynegi’r gobaith na fyddwn ni erioed yn gweld rhyfel o’r fath eto, ac wrth ysgrifennu ‘End of the War’, mae Awen yn nodi mai dyma oedd y rhyfel mwyaf a grëwyd gan ddyn.

The loss of life continues. There are numerous reports of deaths resulting from the influenza and its effects.

In Lampeter a memorial service is held to Nurse Ella Richards who died from pneumonia on Monday, October 14th, 1918 in Salonika. She was 31 years old. Another such service is held in Glynarthen in memory of the late Lieutenant Sim Evans of Penbank who died of pneumonia and a memorial serice is held in Ysbyty Ystwyth to the late Gunner Lotton Breeze who has died in a hospital in Cairo.

Blaenanerch soldier, Private Tom L  Rees has passed away at the 55th General Hospital in Boulogne. He had been on active service for nearly two years and badly wounded in August 1917. Sadly, he succumbed to bronchial pneumonia following influenza.

24 year old driver James Evans of Cardigan  has also died of pneumonia in France.

Other victims of the influenza are Private Richard W. Milman of Aberystwyth, Private Evan Edward of Llanon and Mr Jack Edwards of Tregaron.

Private John Davies of Llwynpiod, Tregaron has been killed in a motor accident while travelling to London.

Many soldiers have arrived home, some have been prisoners of war. Private Richard Lewis of Aberystwyth was a prisoner in Westphalia, Germany; Private D.L. Evans, the brother of Mrs Hughes, Great Darkgate Street was a prisoner in Limburg; Sergeant Hughes of Tregaron was a prisoner in Bulgaria; Private James Jones of Llandyssul has just arrived home from Germany where, at first, he experienced hard times but was then given a better job on account of his ability as a mechanic.

Private Jenkin Richards, Constant, Berth has arrived in Holland having been a prisoner of war in Germany and Private David Lewis pays a visit to his home, Penrheol Cottage. The regular custom of holding a welcoming  concert is abandoned owing to the influenza.

Miss Elsie Jones of Aberporth  is home on leave. Her father is in France with the Expeditionary Force.

Photographs appear of medallists, Seaman Robert Humphreys and Sapper W.J. Jones.

Cardigan Town Council have made a request that a captured German gun be allocated to Cardigan.

The Cardiganshire Battery are now in Alexandria and are expected to embark for England during the next few weeks.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is 39 years old and hopes that it will be his last birthday on the Continent.

Edyth Davies of Cardigan receives a letter from her ‘true and loving husband Dani’ (Sgt. Daniel Harton Davies) which is sent from a Danish military camp. He believes he will be home before Christmas and is greatly looking forward to being at home in front of their own fire. He sends his love to Eldred and tells Edyth not to let him have too much of his own way.

Finally for this week, poems published reflect upon the end of the war. Dydd Olaf y Rhyfel (‘The Last Day of the War’) expresses the hope that we will never again see such a war, and Awen in writing The End of the War states that this has been the greatest war conceived by man.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

6 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

8 Rhagfyr/December 1918

John Davies of Llangeitho, aged 19. Cadet, Royal Air Force

12 Rhagfyr/December 1918

David Clifford Jones of St Dogmaels, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Wythnos/week 226: 29 Tachwedd/November-5 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Er bod y Cadoediad wedi’i lofnodi, mae’r adroddiadau am golledion yn parhau ac mae’n ymddangos bod cymaint o newyddion yn ymwneud â’r rhyfel ag erioed.

Mae’r Preifat Tom Davies o Gapel Seion wedi marw o niwmonia yn Salonika ac mae’r Llongwr Dick Morgan o Lanbedr Pont Steffan wedi marw yn Iwerddon o niwmonia yn dilyn y ffliw.

Mae Prifathro ysgol Llanafan yn cofnodi, gwaetha’r modd, farwolaeth Job Evans o’i glwyfau yn Ffrainc, cyn-ddisgybl yr ysgol. Mae cyn-ddisgybl arall, David B Edwards, wedi cael ei anafu ac wedi colli ei fraich dde.

Mae Miss Nellie Owen o’r Borth wedi cael gwybod am farwolaeth ei brawd. Cafodd y Preifat David Owen ei anafu yn y pen ychydig wythnosau’n ôl ac mae wedi marw yn Ysbyty Weymouth. Mae Mrs Edwards, Angorfa wedi derbyn gwybodaeth bod ei mab yn garcharor rhyfel yn yr Almaen.

Mae Mr Jack Edwards o Dregaron wedi marw yn sydyn. Roedd wedi bod ers rhai blynyddoedd yn Ffrainc lle cafodd ei glwyfo.

Mae’r Capten Llewellyn Watkin Howell Tringham, mab y diweddar Mr William Tringham a Mrs Tringham, Aber-porth wedi marw ar y ffordd adref o Rouen, ac mae gwasanaeth coffa i’r diweddar Gapten Thomas, Tŷ Trefor yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Cynfil. Mae dau frawd o Aber-porth wedi cyrraedd adref ar ôl pedair blynedd a phedwar mis mewn gwersyll Almaenig yn Ruhleben. Mae un o’r brodyr, Mr Evan Owen yn disgrifio’r newid o Ruhleben i Aber-porth fel mynd o uffern i’r nefoedd.

Mae’r Gyrrwr R.E. Humphreys o Lanbadarn yn beryglus o wael yn yr ysbyty yn Salonika ar ôl bod ar ffrynt Salonika am y tair blynedd diwethaf.

Cynhelir cyngerdd derbyn mawr yn anrhydeddu’r Mecanig Awyr Tom Davies yn ysgol Glynarthen, ac mae llawer o ddynion lleol sydd wedi bod yn garcharorion wedi dychwelyd i Aberteifi a’r ardal ac yn sôn am eu profiadau yn ystod y rhyfel.

Mr Dickie Williams o Aberaeron yw’r milwr cyntaf a ryddhawyd i gyrraedd gartref yn y dref. Mae’r Preifat David Thomas Williams wedi ysgrifennu o’r carchar yn yr Almaen gan ddweud ei fod yn ddiogel, ond yn wael.

Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol pwysig yn Aberaeron mewn perthynas â choffa rhyfel.

Mae llawer o ddynion gartref yn ystod yr wythnos yn Aberystwyth, ac mae newyddion da gan fod yr Is-gorporal David Evans, Dolguan, wedi cyrraedd Lloegr ar ôl bod yn garcharor rhyfel ers mis Mawrth 1918.

Mae’r golofn ‘Week by Week’ yn dweud y deellir y bydd y gwaharddiadau ar nwyddau bwyd yn cael eu diddymu yn raddol. Mae’r Gynnwr Evan J Jones o Lynarthen wedi ymweld â mannau yn Ffrainc lle mae rhai o’r rhai sydd wedi syrthio wedi eu claddu ac mae wedi dod â cherrig mân o’r beddau i’r teuluoedd profedigaethus gartref.

Mae ‘Newyddion yr Wythnos’ yn sôn bod 32,371 o farwolaethau wedi bod o’r ffliw yn ystod y chwe wythnos diwethaf. Mae 14,235 o filwyr Prydain a 494 o swyddogion wedi cyrraedd gartref ar ôl bod yn garcharorion yn yr Almaen. Mae ein colledion ar y môr yn ystod y rhyfel wedi bod yn fach o’u cymharu â’r rhai a gollwyd ar dir.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn drist am farwolaeth yr is-lawfeddyg, y Capten Cottrill, ac mae Jack Watkins yn ysgrifennu bod y ffliw a’r niwmonia yn ddrwg a bod chwech o ddynion wedi marw.

Although the Armistice is signed the reports of losses continue and there seems to be as much war-related news as ever.

Private Tom Davies of Capel Seion has died from pneumonia at Salonika and Seaman Dick Morgan of Lampeter has died in Ireland from pneumonia following influenza.

The Headmaster of Llanafan school records with regret the death from wounds in France of Job Evans a former scholar of the school. Another former scholar, David B Edwards has been wounded and lost his right arm.

Miss Nellie Owen of Borth has been notified of her brother’s death. Private David Owen had been wounded in the head a few weeks ago and has died in Weymouth Hospital. Mrs Edwards, Angorfa has received information that her son is a prisoner of war in Germany.

Mr Jack Edwards of Tregaron has died suddenly. He had been for some years in France where he was wounded.

Captain Llewellyn Watkin Howell Tringham, son of the late Mr William Tringham and Mrs Tringham, Aberporth has died on the way home from Rouen, and a memorial service to the late Captain Thomas, Trefor House is held at St Cynfil’s Church, Aberporth. Two brothers from Aberporth have arrived home after four years and four months internment in a German camp at Ruhleben. One of the brothers, Mr Evan Owen describes the change from Ruhleben to Aberporth as from hell to heaven.

Driver R.E. Humphreys of Llanbadarn is dangerously ill in hospital in Salonika having been at the Salonika front for the past three years.

A grand reception concert in honour of Air Mechanic Tom Davies is held at the Glynarthen school, and many local men who have been prisoners have returned to  Cardigan and the district and tell of their wartime experiences.

Mr Dickie Williams of Aberaeron is the first discharged soldier to have arrived home at the town. Private David Thomas Williams has written from prison in Germany that he is safe, but ailing.

An important general meeting has been held in Aberayron in regard to war commemoration.

Many men are at home during the week in Aberystwyth and good news in that lance-Corporal David Evans, Dolguan has arrived in England having been a prisoner of war since March, 1918.

The ‘Week by Week’ column reports that it is understood that the bans on articles of consumption will be gradually removed. Gunner Evan J Jones of Glynarthen has visited the burial spots in France of some of fallen and brought home pebbles from the graves to the families at home.

‘Newyddion yr Wythnos’ (News of the Week) reports that there have been 32,371 deaths from influenza during the last six weeks. 14,235 British soldiers and 494 officers have arrived home home having been prisoners in Germany. Our losses at sea during the war have been small in comparison with those lost on land.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is saddened at the death of second surgeon, Captain Cottrill, and Jack Watkins writes that the flu and pneumonia are bad and that six men have died.

Two poems are published: ‘Cywydd Coffa’, a poem in memory of Lewis Jones of Beulah who fell in the war sometime in mid-September 1918, and ‘Y Botwm Du’ (The Black Button), which is worn by a soldier in mourning. This black button is described as being  of so much more significance than any other decoration worn on the soldier’s chest.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Tachwedd/November 1918

John Edwards of Tregaron, aged 32. Private, Welsh Regiment

30 Tachwedd/November 1918

David Owen of Capel Bangor, aged 26. Private, Royal Welch Fusilers

Late 1918

Robert Brython Jones of Aberystwyth, aged 25. Royal Army Medical Corps

1 Rhagfyr /December 1918

Thomas James Edwards of Aberystwyth, aged 27. Flight Cadet, Royal Air Force

2 Rhagfyr/December 1918

Frederick Howes of Llandyfriog. Sergeant, Army Service Corps

Toma Davies of Llandyfriog, aged 27. Private, Welsh Regiment

4 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

David Edward Davies of Llanbadarn Fawr, aged 34. Driver, Royal Field Artillery

5 Rhagfyr/December 1918

Philip Edmund Vaughan of Felinfach, aged 40. DSO Major, Worcestershire Regiment

 

Wythnos/week 206: 12-18 Gorffennaf/July 1918

[English below]

 Cyhoeddir lluniau o’r diweddar Breifat David Davies o Lan-non, y Rhingyll S.G. Schwartz, nai Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth a hefyd o’r tri brawd Pateman o Lanbadarn. Mae’r Preifat John Davies o Landysul gartref wedi cael ei ddadfyddino ac mae’r Corporal William Jones wedi cael triniaeth hir yn yr ysbyty. Mae dau adroddiad am y clwyfedig yn ‘Aberystwyth’: y Preifat J. D. Theophilus sydd mewn gorsaf glirio yn Ffrainc a’r Lefftenant John J. Evans a anafwyd yn Ffrainc ar 12 Gorffennaf.

Mae tua 70 o filwyr a staff clwyfedig wedi cael pleserdaith i Byllau Teifi trwy garedigrwydd y Foneddiges Pryse.

Mae’r Preifat Llewelyn Morgan o Bontarfynach wedi bod gartref ar seibiant am 4 wythnos ac mae Mr Sidney Richards of Ystumtuen wedi ymuno â’r fyddin yn ddiweddar.

Mae’r Capten Gwilym James yn sôn am y ffliw eto. Ar Sadwrn 13eg caiff ei ddeffro am 1.15 am gan gyrch awyr. Yn ystod y dydd mae’n ymweld â Poulainville lle mae’n brechu rhai o’r dynion. Nifer isel a ddychwelodd o Draeth Paris ar Sul 14eg.

Mae Mrs Elizabeth Davies Jenkins, brodor o Aberteifi wedi’i gwobrwyo am ei gwaith yn ninas Caerdydd ac mae Miss Margaret Richards, recriwt cyntaf Ceredigion ym Myddin y Tir, bellach yn hyfforddwraig yn Fferm y Coleg, Aberystwyth. Yn y cyfamser cynhelir cyfarfod o Fyddin Tir y Merched yn Aberteifi a fynychwyd gan nifer. Mae Miss Margaret Richards a enwyd uchod yn bresennol i gefnogi’r Fonesig Jenkins. Yn ei haraith, mae Mrs Cotwil, trefnydd y Sir yn cyfeirio at iechyd da Margaret Richards gan ddweud ei fod o ganlyniad i’w gwaith ar ffermydd Ceredigion.

Mae Sarah Ann Evans o Fferm Coybal, Ceinewydd yn gwneud cais i gael ei chofrestru fel etholwraig Seneddol ar gyfer Etholaeth Ceredigion.

Cenir caneuon gwerin Ffrangeg a Chymraeg gan blant ysgol yn Aberystwyth mewn cyfarfod gorlawn yn y Coliseum ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ffrainc, ac mae’r Maer yn anfon neges yn enw’r trigolion i Arlywydd Gweriniaeth Ffrainc.

Dogni,- daeth y cynllun newydd i rym ar 15 Gorffennaf ac mae’n cynnwys dogni siwgr, lard, menyn, margarîn, te, bacwn a chig.

Erbyn hyn mae’n ofynnol i berchnogion cerbydau ffordd sy’n cario nwyddau ddarparu manylion eu cerbydau ar ffurflenni y gellir eu cael yn yr Orsaf Heddlu.

Mae ‘Dymuniad Heddwch’ yn gerdd a ysgrifennwyd gan W.G. Evans yn mynegi dymuniad am heddwch i ddychwelyd i reoli dros y byd tra bod Aronfa yn ôl pob golwg yn ysgrifennu o ‘rywle yn Ffrainc’,- ac yn dweud ei fod wedi dod i sylweddoli 3 pheth ar fynd i Ffrainc y tro hwn,-

  1. Mae pris ffrwythau yn ormodol gartref
  2. Mae’r Almaenwyr yn fwy gweithgar nag erioed yn yr awyr
  3. Mae ysbryd y Ffrancwyr mor fywiog ag erioed.

Gosodir hysbyseb arall ynglŷn â Bondiau Rhyfel Cenedlaethol ac anogir pobl Aberaeron i roi eu harian i’r wlad – gwobr y llwyddiant fydd ‘Awyren i Aberaeron’ – tra bod Aberystwyth wedi rhyfeddu’r Deyrnas ynglŷn â’r cyfanswm o £682,448 a godwyd yn ystod Wythnos y Tanc.

Digwyddiadau hapus yn Swindon a De Dyfnaint,- Y Lefftenant Martin Jones o Feulah yn priodi Miss Winnie Martha Evans o Swindon ac mae Miss Olive Lettice Jones o Aberteifi yn priodi’r Capten Oliver Stanley Webb o Dde Dyfnaint.

Photographs appear of the late Private David Davies of Llanon, Sergeant S.G. Schwartz, nephew of Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth and also of the three Pateman brothers of Llanbadarn. Private John Davies of Llandysul is home discharged and Corporal William Jones has undergone lengthy treatment in hospital. There are two reports of the wounded in ‘Aberystwyth’: Private J. D. Theophilus who is in a clearing station in France and Lieutenant John J. Evans who was wounded in France on July 12th.

Around 70 wounded soldiers and staff have been treated to an outing to Teify Pools through the kindness of Lady Pryse.

Private Llewelyn Morgan of Devil’s Bridge has been home on furlough for 4 weeks and Mr Sidney Richards of Ystumtuen has recently joined the army.

Captain Gwilym James mentions the influenza epidemic again. On Saturday 13th he is woken at 1.15 am by an air-raid. During the day he visits Poulainville where he inoculates some of the men. Low returns from Paris Plage on Sunday 14th.

Mrs Elizabeth Davies Jenkins, a native of Cardigan is decorated for her work in the city of Cardiff and Miss Margaret Richards, the first Cardiganshire recruit for the Land Army is now the instructress at the College Farm, Aberystwyth. Meanwhile a well-attended meeting of the Women’s Land Army is held in Cardigan. Aforementioned Miss Margaret Richards is present in support of Lady Jenkins. In her speech, Mrs Cotwil, the County organiser refers to Margaret Richards’ healthiness being as a result of her work on Cardiganshire farms.

Sarah Ann Evans of Coybal Farm, New Quay makes a claim to be registered as a Parliamentary elector for the Constituency of Cardiganshire.

French and Welsh folksongs are sung by schoolchildren in Aberystwyth at a crowded meeting at the Coliseum on French National Day, and the Mayor sends a message in the name of the inhabitants to the President of the French Republic.

Rationing: the new scheme came into force on July 15th and involves the rationing of sugar, lard, butter, margarine, tea, bacon and meat.

Owners of goods-carrying road vehicles are now required to furnish the particulars of their vehicles on forms obtainable at the Police Station.

‘Dymuniad Heddwch’ (Wish for Peace) is a poem written by W.G. Evans expressing the wish for peace to return to rule over the world whilst Aronfa apparently writes from somewhere in France – ‘Rhywle yn Ffrainc’ – and states that he has come to realise 3 things on entering France this time:

  1.  Fruit is overpriced at home
  2. The Germans are more active than ever in the air
  3. The French spirit is as lively as ever.

Another advert is placed regarding National War Bonds and the people of Aberayron are urged to lend their money to the country – the prize of success will be ‘Aberayron’s Own Aeroplane’ – whilst Aberystwyth has amazed the Kingdom regarding the grand total of £682,448 raised during Tank Week.

Happy events in Swindon and South Devon: Lieutenant Martin Jones of Beulah marries Miss Winnie Martha Evans of Swindon and Miss Olive Lettice Jones of Cardigan marries Captain Oliver Stanley Webb of South Devon.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 12 Gorffennaf / July 1918

 William Robert Lloyd of Aberystwyth, aged 24. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers