Wythnos/week 122: 1-7 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Gweler coffadwriaeth Is-gapten D.G.Owen yn y Cardigan and Tivyside. Yn ol Is-gyrnol F.T.H. Bernard nid oedd yr Is-gapten D.G.Owen wedi dod dros effaith ymgyrch Gallipoli.

Mwy o newyddion o Borth lle mae pwyllgor y ‘Christmas Pudding Fund’ yn paratoi anrhegion ar gyfer y saith deg bachgen sydd wedi ymuno â’r fyddin gan amgau arysgifau yn dymuno Nadolig Llawen i bob un ohonynt.

Hefyd yn Borth mae Mr a Mrs Jenkins yn derbyn y newyddion trist fod darnau o’r SS Cannangian wedi eu darganfod ger Montrose. Roedd Daniel, mab hynaf Mr a Mrs Jones yn brif beiriannydd ar y llong.

Ymysg y ffotograffau mae Mrs Loxdale a’i llanc-filwyr. Yn ol toriadau o bapurau Aberystwyth mae Mrs Loxdale o Castle Hill, Llanilar yn cyfathrebu yn rheolaidd gyda llawer sy’n ymladd dros eu gwlad.

Gweler cyfieithad o The Lonely Cross gan J.R. Williams. Darn o farddoniaeth sy’n cyfeirio at groes sydd wedi ei gorchuddio a mwsogl ac sy’n coffau y rhai a syrthiodd ar Faes-Rhyfel Fflandrys.

Mae Pwyllgor Adran Ddeheuol Prif Ffyrdd, Pontydd ac Adeiladau Cyhoeddus wedi cynnal cyfarfod arbennig i drafod cais y Swyddfa Ryfel am weithwyr medrus a phrofiadol i adeiladu a chynnal a chadw heolydd yn Ffrainc.

Derbyniwyd chwech o geisiadau am drwyddedau oddi wrth mudiadau a phersonau gan y Cyd Bwyllgor Sefydlog.

Hysbysa’r Cambrian News ei bod yn barod i gynhyrchu cardiau gwasanaethau coffa o dan ‘Something To Remember Him By’.

Ar nodyn ysgafnach hysbysa Rowntree’s fod ei cocoa yn gwneud byd o les i’r gweithiwr ffatri yn rhif 8 o gyfres y ‘Women Workers’.

The obituary of the late Lieutenant D.G. Owen is printed in the Cardigan and Tivyside Advertiser. According to Lieutenant Colonel F.T.H. Bernard, Lieutenant Owen had never seemed to get over the effects of the Gallipoli campaign.

More news from Borth where the Committee of the ‘Christmas Pudding Fund’ meet to prepare Christmas gifts for the seventy boys with the colours and enclose an inscription wishing them Xmas cheer.

Sadly, Mr and Mrs Jenkin Jones, Caradog, also of Borth have received news stating that wreckage of the SS Cannangian has been picked up off Montrose. Mr and Mrs Jones’ eldest son Daniel was chief engineer of the vessel.

Amongst the photographs are those of Mrs Loxdale and her soldier boys. According to the Aberystwyth clippings Mrs Loxdale of Castle Hill, Llanilar corresponds regularly with many who are serving their country.

The Lonely Cross has been translated into Welsh by J.R. Williams and is poem relating to a moss covered cross commemorating those who fell in Flanders Field.

The Main Roads, Bridges, and Public Buildings Committee for the southern division of the County have held a special meeting to discuss the War Office’s request for skilled and experienced workmen to construct and maintain roads in France.

Applications for permits from six societies and persons are received by the Standing Joint Committee.

The Cambrian News under ‘Something to Remember him by’ advertises that they are prepared to produce ‘Service Memorial Cards’.

On a lighter note, Rowntree’s advertise their cocoa as doing the factory worker a power of good in ‘Women Workers’ Series No. 8.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

1 Rhagfyr/December 1916

William Hazelby Jones of Princess Street, Aberystwyth, aged 39. Private, Welsh Regiment

Wythnos/week 96: 2-8 Mehefin/June 1916

[English below]

Bu farw dau arall yr wythnos hon – John Morgan Evans o Aberaeron a John David Williams o Langwyryfon.

Gwelir lluniau yn y Cambrian News o’r Preifat E. Davies o Lambed a’r Cloddiwr R. Hopton o Aberystwyth, ynghyd â’r ddau frawd, Robert a Teddy Lloyd. Yn Archifdy Ceredigion cedwir mwy o luniau (Casgliad Sue Passmore, Bocsys 12.1 a 12.2) o’r ddau frawd Penry ac Alwyn Davies, y cyntaf ohonynt wedi goroesi’r brwydo yn Gallipoli.

Derbynia’r Capten Goronwy Owen o Benllwyn fedal yr Urdd Gwasanaeth Nodedig.

Cynhelir yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth ym mis Awst, a fyddai’n gyfle i fanteisio ar ymdeimlad gwladgarol wrth godi arian at y rhyfel.

Mae R.S.M. Fear yn cael mwy o lythyrau oddi wrth wŷr o Aberystwyth sy’n ymladd dramor – sonia’r Magnelwr Sam Cook ei fod yn credu y bydd y Rhyfel yn para’n hwy na’r hyn y mae llawer yn ei ddisgwyl.

Llandysul – bydd casgliad yn mynd o amgylch drysau tai i godi arian i helpu carcharorion rhyfel, a chyhoeddir apêl yn Aberteifi a’r cyffiniau am weithwyr i gynorthwyo Mrs Gower wrth becynnu ac anfon parseli at garcharorion rhyfel.

Ceir cythrwfl mewn tribiwnlys yn Aberteifi ar ôl i gynrychiolydd y fyddin, Is-gapten Lewis, honni fod Miss Jane Evans yn ymyrryd ag ymgeiswyr.

Another 2 losses this week,- John Morgan Evans of Aberaeron and John David Williams of Llangwyryfon.

Photographs in the Cambrian News are of Lampeter’s Private E. Davies and Aberystwyth’s Sapper R. Hopton and brothers Robert and Teddy Lloyd. Additional  photographs are held in Ceredigion Archives (Sue Passmore Collection Box 12.1 and Box 12.2) of brothers Penry and Alwyn Davies, the former being a survivor of Gallipoli.

Penllwyn native Captain Goronwy Owen is awarded the D.S.O.

The National Eisteddfod to be held at Aberystwyth in August is to provide a patriotic opportunity aiding war funds.

R.S.M. Fear receives more letters from Aberystwyth men on active service abroad,-Gunner Sam Cook writes that he thinks the War will last longer than some believe.

Llandysul,- there is to be a house to house collection to raise funds in order to help prisoners of war whilst an appeal is made in Cardigan and district for workers to assist Mrs Gower in packing and addressing parcels which are to be sent to the prisoners of war.

Also at Cardigan there are stormy scenes at a tribunal due to Miss Jane Evans apparently interfering with applicants according to the military representative Lieut. Lewis.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

6 Mehefin/June 1916

John Morgan Evans of Alban Square, Aberaeron, aged 34. Sergeant (Signaller), 562 South African Rifles

8 Mehefin/June 1916

John David Williams of Llangwyryfon, aged 20. Private, Welsh Regiment

Wythnos/week 79: 4-10 Chwefror/February 1916

[English below]

Yr wythnos yma gweler lluniau o’r brodyr Edwards o Langwyryfon. Bu son am y teulu’r wythnos ddiwetha’ o’r Cambrian News. Gweler hefyd lun o Preifet David J. Jones o Ffair Rhos, – bu son am yntau hefyd yr wythnos ddiwetha’.

Parha a wneir trafodaethau ynglŷn â chynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth yn 1916.

Mae Mrs James, Compton House, Llanbedr pont Steffan wedi derbyn llythyr oddi wrth ei mab, Preifet J. T. James yn son am ei brofiadau yn y rhyfel.

Cynhaliwyd cyfarfod o ffermwyr yn ysgol Penparc. Maent yn achwyn am ddiffyg gweithwyr amaethyddol.

Ceir mwy o newyddion yn War Items am ddynion o ardal Aberteifi,- Ronw Hughes ag Edgar Rees o Aberteifi; Benjamin John o Flaenffos; T. O. Jones o Lechryd.

Diflas yw cofnodi marwolaethau John Gale Southby a David Davies,- y ddau yn marw o’u clwyfau.

This week there are photographs of the Edwards’ boys of Llangwyryfon who were also mentioned in the previous week’s Cambrian News. There is also a photograph of Private David J. Jones of Ffair Rhos (again mentioned in previous week’s Cambrian News) who has received the Distinguished Conduct medal and Russian Order of St. George.

Discussions continue with regard to Aberystwyth holding the 1916 National Eisteddfod.

Sergeant James of Lampeter writes home to his mother of his experiences at the front.

Farmers are complaining of great hardships owing to the scarcity of labour available whilst War Items has further reports regarding men of Cardigan area.

Sadly there are 2 losses to report: John Gale Southby who had been wounded at Gallipoli and David Davies who was injured in the Givenchy area and died of his wounds.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

1 Chwefror/February 1916

John Gale Southby, born Middlesex, resided Trebared, Cardigan, age 21. Private, Welsh Regiment

8 Chwefror/February 1916

David Davies of Aberystwyth, resided Tonypandy, age 35. Private, Royal Welch Fusiliers

 

 

Wythnos/week 66: 3-9 Tachwedd/November 1915

[English below]
Newyddion yn ‘Local and other War Items’ y bod Mr G. Tremain Davies wedi gadael am yr Aifft: mae Mr Harold Mathias yn derbyn comisiwn; ar ol ei anafu mae’r milwr Laird Clough yn ymweld a Chardigan. Yn drist iawn, ychydig fisoedd yn unig ar ol aelodi gyda’r fyddin lladdwyd Preifet Johnny Jones yn y Dardanelles. Mae  Preifet David O. Davies fodd bynnag yn gwella’n dda ar ol gael ei anafu yn y frwydr am ‘Hill 70’.

Yn ‘Pell ac Agos’ mae son am farwolaewth y cricedwr enwog Dr. W. G. Grace; mae marwolaeth Nyrs Edith Cavell wedi cynhyrfu y wlad ac mae y Brenin Albert o Belgium yn rhoi diolch i Pab Benedict XV am ei addewid i arfer ei ddylanwad i gael byddinoedd y Kaiser allan o’i wlad. Yn y cyfamser mae’r Brenin Sior yn apelio am filwyr ychwanegol i’r fyddin a mae’r Prif Wenidog yn dychwelyd i’w ddyletswyddau ar ol ychydig ddiwrnodau o gystudd.

Parha y Blaid Lafur i drefnu dilynydd i Keir Hardie a mae’n debyg y bod yna 25,000 o garcharorion Prydeinig yn yr Almaen.

Mae Preifet D. W. Jenkins a anafwyd yn Gallipoli yn ysgrifennu am ei brofiadau i Mrs Richards tra bu farw Edwin Thomas Richards ar Tachwedd 4ydd.

This week ‘War Items’ has news of Mr G. Tremain Davies’ leaving for Egypt; Mr Harold Mathias receives a commission; Trooper Laird Clough visits Cardigan after being wounded at the front, whilst, sadly, Private Johnny Jones has been killed in the Dardanelles only a few months after joining the army. 

‘Pell ac Agos’ has news of the death of the famous cricketer Dr. W. G. Grace; feelings are running high with regard to the execution of the British nurse Miss Edith Cavell and King Albert of Belgium thanks Pope Benedict XV for promising to use his influence in order to get the Kaiser’s army out of Belgium. Meanwhile King George appeals for reinforcements for the army and the Prime Minister returns to his duties after a few days illness. The Labour Party continues the process of finding a successor for Keir Hardie and apparently there are 25,000 British prisoners in Germany.

Private D. W. Jenkins who was wounded in Gallipoli has written to Mrs Richards relating of his experiences and sadly on the 4th November Edwin Thomas Richards dies at the age of 28.

However, Private David O. Davies is making a good recovery after being wounded in the battle for ‘Hill 70’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Tachwedd/November 1915

Edwin Thomas Richards of Llandre, age 28. Private, Royal Welsh Fusiliers

 

 

Wythnos 65/week 65: 27 Hydref-2Tachwedd/27 Oct-2Nov 1915

Dim colledigion yr wythnos yma er y mae nifer o adroddiadau am y rhai hynny sydd ar goll neu wedi eu hanafu yn ‘Local War Items’. ‘Will YOU VOLUNTEER – OR – BE FETCHED’, –poster eitha’ bygythiol a ymddengesir yn y Cardigan and Tivyside Advertiser. Mae Preifet David Jones yn gofyn am beiriant torri gwallt gan mai siswrn yn unig sydd ganddo a mae’n debyg ei fod yn ‘very slow to use’. Ceir adroddiad manwl ar ymgyrch y Gwarchodlu Cymreig i ail-gipio ‘Hill 70’,- lleoliad Almaenig pwysig ger Loos a gweler hefyd naratif Preifet Andrew Thom o brofiadau dynion Aberteifi pan yn ymladd yn Gallipoli.

No losses this week but there are many reports of those who have been wounded or lost in ‘Local War Items’, whilst there is a rather intimidating poster,- Will YOU VOLUNTEER – OR –BE Fetched?’ in the Cardigan and Tivyside Advertiser. Private David Jones asks for the donation of a ‘hair-cutting’ machine as he has only a pair of scissors which apparently ‘are very slow to use’. There is also a detailled report on the actions of the Welsh Guard in their drive to recapture the important German position of Hill 70 near Loos and Private Andrew Thom’s narrative regarding the experiences of Cardigan men fighting in Gallipoli.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]