Wythnos/week 103: 21-27 Gorffennaf/July 1916

[English below]

Cyhoeddir lluniau yn y Cambrian News o’r Is-gapten E.D.T. Jenkins o Langwyryfon; ac ymhlith y gwŷr o Aberystwyth mae’r Preifat Stanley West (a fu farw o dwymyn ym Mesopotamia); y ddau Breifat, Evan Douglas Davies a Llewelyn Humphreys; y Magnelwr Evan T. Lloyd a’r Cloddiwr E.S. Evans o Bontsian, a laddwyd ar faes y gad ar Ionawr 21.

Ym Mhontarfynach daw’r fro ynghyd i gydymdeimlo’n ddwys â rhieni’r Is-lefftenant J. Emrys Lewis a fu farw ger y Somme.

Sonnir am yr Is-gapten Oswald Green unwaith eto o dan y pennawd ‘Local War Casualties’.

Yn nhudalennau’r Cardigan and Tivyside Advertiser cawn wybod am y gwŷr lleol a gwympodd yn yr Ymgyrch Fawr, ac yn llyfr cofnodion Ysgol Fwrdd Penlon mae’r pennaeth yn cofnodi marwolaeth cyn-ddisgybl, Timothy Jones, Gwynfe.

Mae deg gŵr yn colli eu hapeliadau yn Nhribiwnlys Sirol Aberteifi.

Yng ngogledd y sir mae’r Cloddiwr William Richards o’r Borth adref ar seibiant ar ôl treulio saith mis yn yr ysbyty.

Yn y cyfamser, gwelir llawer o raddedigion yn gwisgo caci yn Niwrnod Graddio Prifysgol Aberystwyth, ac mae sawl un arall sy’n graddio yn absennol.

Menywod a gyflogir yn bennaf i fedi’r cynhaeaf yn Nhregaron, a bydd diddymu Gŵyl Banc Mis Awst yn amharu ar y busnesau hynny sy’n dibynnu ar ymwelwyr a gwibdeithwyr.

Mae’r feiolinydd o Wlad Belg, M. Laoureux, yn dod i roi ei drydydd cyngerdd ar y ffidil yn yr Ysgol Sirol yn Aberystwyth brynhawn dydd Iau, 21 Gorffennaf.

Mae’r Parchedig J. Islan Jones yn sôn eto am yr Ymgyrch Fawr yn ei lythyr at Sarsiant T. Sefton yn Ffrainc. Mae’n dweud fod bywyd yn mynd yn ei flaen yn araf yng nghefn gwlad Sir Aberteifi, er bod teuluoedd yn yr ardal yn gofidio am fod cymaint o’u perthnasau yn ymladd ar faes y gad – ‘the district had responded splendidly to the call at the very outset.’

Photographs are published in the Cambrian News of Lieutenant E.D.T. Jenkins of Llangwyryfon; Aberystwyth men Private Stanley West (who has died from fever in Mesopotamia); Privates Evan Douglas Davies and Llewelyn Humphreys; Gunner Evan T. Lloyd and Sapper E.S. Evans of Pontshan who was killed in action on January 21st

The community of Devil’s Bridge express their deep sympathy with the parents of Second Lieutenant J. Emrys Lewis who fell near the Somme.

Lieutenant Oswald Green is again mentioned under ‘Local War Casualties’.

In the Cardigan and Tivyside Advertiser the Cardigan and district casualties of the ‘Big Push’ are recorded whilst the headmaster of Penlon Board School records the death of an old pupil, Timothy Jones, Gwynfe in the school log book.

10 men have their appeals dismissed by the Cardigan County Tribunal.

North of the county Sapper William Richards of Borth is home on leave having spent 7 months in hospital.

Meanwhile in Aberystwyth, several degree men appear in khaki in the University Degree Day but a large number of degrees are conferred in absentia.

Female labour is largely employed on the land in the Tregaron harvest whilst the cancellation of the August Bank holiday will affect the season’s takings at places which rely on visitors and trippers.

The Belgian violinist M. Laoureux gives his third violin recital at the County School in Aberystwyth on Thursday afternoon, 21 July.

The ‘Big Push’ is again mentioned in J. Islan Jones’ letter to Col. Sergeant T. Sefton in France. He describes the slow pace of life in rural Cardiganshire although families in the area are very anxious as the ‘district had responded splendidly to the call at the very outset’ and many have near relatives in the trenches.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

19 Gorffennaf/July 1916

John Griffiths of Castle Street, Cardigan aged 32. Private, Royal Warwickshire Regiment

21 Gorffennaf/July 1916

Timothy Melvin Jones of Llanarth, aged 21. Sapper, Royal Engineers

22 Gorffennaf/July 1916

Martyn Tulloch Vaughan Lewes,aged 21. Parents from Felinfach. Second Lieutenant, Welsh Regiment

23 Gorffennaf/July 1916

David Jones of Silian, Lampeter, aged 27. Corporal, Oxfordshire and Buckingham Light Infantry

25 Gorffennaf/July 1916

Evan Jenkin Davies of Llanon, aged 25. Private, South Wales Borderers

William David Evans of Llechryd, aged 21. Private, South Wales Borderers

27 Gorffennaf/July 1916

Daniel Lewis Evans of Felinfach, aged 23. Driver, Army Service Corps

 

Wythnos/week 102: 14-20 Gorffennaf/July 1916

[English below]

Wythnos 102 ac mae’r colledion yn parhau – mae naw arall wedi marw.

Ceir rhagor o adroddiadau o bentrefi a threfi’r Sir:

Borth: anafwyd John Simon a Harry Roberts, yr olaf am yr eilwaith.

Cwrtnewydd: cyhoeddir rhestr o enwau’r rhai hynny a fu gartref ar seibiant.

Llanon: daeth torf o bobl i wasanaeth angladdol y Gyrrwr John Evans Clarke, A.S.C.

Y Ceinewydd: gwenwynwyd y Preifat Tudor Phillips gan nwy wrth gymryd rhan yn yr ‘ymgyrch fawr’ yr wythnos flaenorol.

Tregaron: ymddengys fod pob un o wŷr Tregaron a gymerodd ran yn yr ‘ymgyrch fawr’ wedi dod drwyddi’n ddianaf. Mae Dr J.T. Lloyd, Llys Einon a’r Preifat Frank T. Evans, Prospect House yn falch o weld ei gilydd ar faes y gad.

Ceir ‘Café Chantant’ (codi canu) yn yr Hen Ystafelloedd Cynnull, a chyhoeddir hysbyseb i nodi Wythnos Cynilion Rhyfel yn y Cambrian News.

Urddwyd y Capten Goronwy Owen yn Gydymaith yr Urdd Gwasanaeth Nodedig, yn ôl Llyfr Cofnodion Ysgol Sirol Aberystwyth Cyfrol II 1913 – 1926 (Archifdy Ceredigion, Casgliad Ardwyn ARD/3/2).

Gwelir llun o faes y gad a dynnwyd ar 1 Gorffennaf, 1916.

Yn olaf, gwelwn fwy o hysbysebion sy’n sôn am y lluoedd arfog, gan gynnwys Soldier Sam (Bird’s Blanc-Mange) ac mae hysbyseb am ddillad isaf Chileprufe yn cyfeirio at y Llynges.

 

Week 102 and the casualties continue – another 9 losses.

More reports can be read from the villages and towns of the County:

Borth: John Simon and Harry Roberts have been injured, the latter for the second time.

Cwrtnewydd: a list is printed of the names of those who have been home on furlough.

Llanon: large numbers attend the funeral sermon to Driver John Evans Clarke, A.S.C.

New Quay: Private Tudor Phillips has been gassed taking part in last week’s ‘great advance’.

Tregaron: all the Tregaron men involved in last week’s ‘great advance’ seem to have escaped injury. Dr J.T. Lloyd, Llys Einon and Private Frank T. Evans, Prospect House are glad to meet each other at the front.

A ‘Café Chantant’ (a bit of a sing song) is held at the Old Assembly Rooms, and an advert for ‘War Savings Week’ is placed in the Cambrian News.

Captain Goronwy Owen has been made a Companion of the Distinguished Service Order which is recorded in the Aberystwyth County School Records Book Vol. II, 1913 – 1926 (Ceredigion Archives Ref. Ardwyn Collection ARD/3/2)

An image from the front can be seen dated 1 July 1916.

Finally, advertisements continue to refer to the armed forces, e.g. ‘S of course for Soldier Sam’ (Bird’s Blanc-Mange) and there is a reference to the Navy by ‘Chileprufe Underwear’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Colledigion/Losses

14 Gorffennaf/July 1916

Edward John Evans of Baker Street, Aberystwyth, aged 29. Company Sergeant Major, Kings Shropshire Light Infantry

15 Gorffennaf/July 1916

John Pates of Llanddewi Brefi, aged 26. Corporal, South Lancashire Regiment

18 Gorffennaf/July 1916

John Owen of Llangranog, aged 36. First Mate, Mercantile Marine

19 Gorffennaf/July 1916

James Evans of Llandysul, aged 24. Private, Machine Gun Corps

Richard David Davies of Strata Florida, aged 33. Private, Australian Force

Ceredig Ellis of Aberystwyth, aged 34. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

20 Gorffennaf/July 1916

John Davies of Cellan, aged 23. Rifleman, London Regiment

John Garfield Evans of Cellan, aged 22. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers

Daniel Edwin Edwards of Llanon, aged 25. Private, Royal Welch Fusiliers