Wythnos/week 141: 13-19 Ebrill/April 1917

[English below]

Deg colled arall yr wythnos yma a nifer o adroddiadau am filwyr o Aberteifi a’r ardal sydd wedi eu hanafu.

Mae Capten George P.W. Hope wedi derbyn dyrchafiad i reng Ôl-Lyngesydd ac yn Aberporth mae D. Davies, Cynrychiolydd Milwrol Aberteifi Wledig, yn rhoi adroddiad ar wir sefyllfa’r Gwasanaeth Cenedlaethol yn yr ardal. Ceir eglurhad am y ffordd mae recriwtiaid y Gwasanaeth Cenedlaethol yn cael eu dewis, eu hyfforddi a’u gosod mewn adroddiad dan y teitl ‘Women’s Land Army’.

Mae Mr Evan George o ysgol Aberbanc yn cael ei alw lan.

Mewn ymateb i’r lythyr a gyhoeddwyd yn wythnos 138 mae M. Powell, Trysorydd Pwyllgor Cyngerdd Rhydlewis, yn datgan fod croeso i unrhyw un sydd â chwestiwn ynglŷn â chyfrifon y pwyllgor ofyn am eu gweld.

Darganfuwyd 3 cist o ffrwydron ar y traeth yn Borth – fe’i cludwyd oddi yno ar y tren i Aberystwyth.

Mae Capten Gwilym James, sy’n gwasanaethu yn y Corfflu Meddygol Brenhinol, yn ysgrifennu at ei wraig, Sarah Annie James o’r ‘Land of Desolation’. Mae’n holi am ei hiechyd ac am iechyd eu baban bach ac am drefniadau bedyddio’r plentyn. Mae’n ofni na fydd yn medru cael seibiant ar gyfer yr achlysur. Ysgrifenna Capten James am ei brofiadau yn marchogaeth drwy adfeilion pentrefi lle mae’r difrod yn ddifrifol iawn. Mae’n dangos consyrn am ei wraig ac yn ei cynghori i yfed llaeth yn hytrach na gruel ac mae’n gobeithio nad yw hi’n teimlio’r straen o fagu’r babi yn ormodol. Ysgrifenna hefyd am ymgais un o’r milwyr i gyflwyno hunan laddiad y noson cyn iddo ysgrifennu’r llythyr. Anfona ei gariad at ei fam yng nghyfraith a Dora a gorffenna’r llythyr gyda’r geiriau, ‘Your most affect. and loving husband, Gwil’.

Mae yna mwy o ohebiaeth (dyddiedig 5ed Ebrill) ynglŷn â Chapten Gwilym James, sef gorchmynion cyffredinol yn cyfeirio at frechiadau i rwystro twymyn y coluddion. Yn rhinwedd ei swydd fel Swyddog Meddygol, bydd rhaid i Capten James sicrhau fod y milwyr yn derbyn eu brechiadau mewn grwpiau bychan.

Another ten losses suffered this week and there are many casualties reported amongst the Cardigan and district soldiers.

Captain George P.W. Hope gains promotion to the rank of rear-admiral and in Aberporth D. Davies, the Military Representative Cardigan Rural, reports on the actual position with regard to the National Service in the locality. An explanation is given of how the National Service recruit is selected, trained and placed under the report heading ‘Women’s Land Army’.

Mr Evan George of Aberbanc school is called up for military service.

Referring to the letter printed in week 138, M. Powell the Treasurer of the Concert Committee of Rhydlewis replies that anyone who questions the Committee’s accounts are welcome to view them.

3 cases of explosives are found ashore high and dry at Borth and are removed to Aberystwyth by rail.

Annie James receives a letter from the ‘Land of Desolation’ which was written by her husband, Captain Gwilym James, who is serving in the Royal Army Medical Corps. He enquires after her and their baby’s health and the arrangements for the christening  fearing he will not be able to have leave for the occasion. He relates of his experiences riding through the ruined and desolate villages, the destruction being terrible. Concerned for Annie he advises her to drink more milk rather than gruel and hopes that she is not feeling the strain. He mentions a suicide attempt by one of the soldiers the previous night to his writing the letter. Sending his love to Annie’s mother and Dora he signs off ’Your most affect. and loving husband, Gwil.’

Further correspondence concerning Captain Gwilym James is dated April 5th and are routine orders with regard to inoculations for enteric fever. Being the Medical Officer, Captain James will arrange to inoculate the men in small batches.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

13 Ebrill/April 1917

Frank Hinton Jones of North Parade, Aberystwyth, aged 19. Private, King’s Own (Royal Lancashire Regiment)

David ‘Dai’ Jones of Talybont, aged 28. First Engineer, Mercantile Marine

John Parry Williams of New Cross, aged 23. Third Engineer, Mercantile Marine

Charles Herbert Morris of Lampeter St. David’s College, aged 25. Lieutenant, Royal Flying Corps

Richard Bernard Boyle of Llanbadarn Trefeglwys, aged 19. Second Lieutenant, Royal Fusiliers

16 Ebrill/April 1917

Philip Roderick of Pontrhydfendigaid, aged 30. Corporal, Honourable Artillery Company

17 Ebrill/April 1917

David Rowlands of Llanafan. Private, King’s Shropshire Light Infantry

18 Ebrill/April 1917

David Davies of Aberarth, aged 45. Second Mate, Mercantile Marine

Wilfred Howell Williams of Sarnau, aged 29. First Mate, Mercantile Marine

George William Scott of Felinfach, aged 40. Corporal, South Wales Borderers

Advertisements

Wythnos/week 136: 9-15 Mawrth/March 1917

[English below]

Pump colled wedi eu cofnodi yr wythnos yma. Ni ŵyr am fedd Preifat Tom Kane nac ychwaith am fedd Preifat John Ashworth. Bu farw’r blaenorol yn Mesopotamia a’r llall, a oedd yn ohebydd i’r Cambrian News cyn iddo adael am Ffrainc ar ddechrau Chwefror, 1917, yn y ffosydd yng nghanol Mawrth.

Yn anffodus roedd Llongwr Abl David John Jones ar fwrdd yr HMS Q7 pan y trawyd gan dorpido llong tanfor Almeinig.

Cynhelir gwasanaeth coffa arall, y tro yma i gofio John Henry Lloyd, Ffosteilwr, Llangoedmore (gweler wythnos 133). Ni fedr ei frawd, Preifat James Lloyd fynychu y gwasanaeth gan ei fod yn y fyddin.

Cynhelir achlysur hapusach yn Llangoedmore ym mhriodas Miss Gwladys Margretta Thomas i Mr John Peter Griffiths, prif beiriannydd ar yr SS Snowdonia. Gweler cofnod o’u priodas yng Nghofrestr Plwyf Llangoedmore.

Gweler rhaglen datganiad bwriadedig y fiolinydd o wlad Belg, M. Nicolas Laoureux yn Llyfr Cofnodion Ysgol Sirol Aberystwyth (Ardwyn) Cyfrol II.

Gellir archebu ffurflenni cais ar gyfer milwyr sy’n rhydd i wneud gwaith amaethyddol oddi wrth D.J. Morgan, Ysgrifennydd Pwyllgor Amaethyddol Sir Aberteifi. Bydd dynion Sir Aberteifi wedi eu lleoli yn y Gwersyll Milwrol yng Nghaerdydd.

Ffermwyr yn y newyddion eto, y tro yma ynglyn a’r Gwasanaeth Cenedlaethol. Mae Mr Morgan, trefnydd yr ardal yma o Gymru o dan y cynllun.  Gwasanaeth Cenedlaethol yn flin clywed yn rhyw dref yn ddiweddar mai y rheswm nad yw’r rhyfel wedi dod i ben yw bod ffermwyr ‘Duwiol’ Sir Aberteifi yn gweddio iddo barhau.

Five recorded losses this week. Private Tom Kane and Private John Ashworth have no known graves, the former dying in Mesopotamia and the latter, who had been a reporter for the Cambrian News before leaving for France in early February 1917, dies in the trenches in mid March.

Sadly, Able Seaman David John Jones is aboard the HMS Q7 which is torpedoed by a German submarine.

Another memorial service is held. This time it is in memory of John Henry Lloyd, Ffosteilwr, Llangoedmore (see week 133). His brother, Private James Lloyd, being with the colours is unable to attend.

A happier occasion in Llangoedmore is that of the wedding of Miss Gwladys Margretta Thomas to Mr John Griffith Peters, chief engineer on the SS Snowdonia. The marriage is recorded in the Llangoedmore Parish Register.

M. Nicolas Laoureux the Belgian violinist’s intended recital programme is to be found in the Aberystwyth (Ardwyn) County School’s Records Book Vol II.

Application forms for soldiers available for agricultural work are to be obtained from D.J. Morgan, the Secretary of the Cardiganshire War Agricultural Committee. Men for Cardiganshire will be stationed at the Military Depot, Cardiff.

Farmers are again in the news in Cardigan with regard to National Service. Mr Morgan, organiser under the National Service scheme for this part of Wales, is sorry to have heard in a certain town recently that the reason why the war was not ended was that the ‘Godly’ Cardiganshire farmers were praying for it to continue.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

9 Mawrth/March 1917

Tom Kane of Blaenporth, aged 35. Private, Welsh Regiment

10 Mawrth/March 1917

John Ashworth, born Manchester, resided Penparcau, Aberystwyth, aged 26. Private, Lancashire Fusiliers

12 Mawrth/March 1917

Alfred William Thomas, former pupil of Aberystwyth County School. Second Engineer, Mercantile Marine

13 Mawrth/March 1917

David John Jones of Penparcau, Aberystwyth, aged 20. Able Seaman, Royal Navy

Lewis Wigley of Cardigan, aged 42. First Engineer, Mercantile Marine