Wythnos/week 203: 21-27 Mehefin/June 1918

[English below]

Sonnir am y diweddar Lefftenant Simon Jones yn y papur newydd. Rhoddir gwerthfawrogiad gan ‘gyfaill’ sy’n rhoi clod i’w ddisgleirdeb a’i galon dda. Cyhoeddir mwy o golledion yn Roll of Honour – gan gynnwys marwolaeth Mr Tom Morgan o Aberporth a fu farw allan ar y môr, a Mr Tom Morgan, nai Mr Dan Phillips o Aberteifi, a fu farw o’i anafiadau.

Mae’r Preifat Oswald Thomas yn yr ysbyty yn Aberystwyth ar ôl iddo gael ei wenwyno â nwy, ac mae’r Signalwr David John Jones o Poplar Row wedi dychwelyd adref o ysbyty yn Llundain ar ôl iddo gael ei anafu a’i wenwyno â nwy. Mae’r Preifat E.W. Edwards o Daliesin yn yr ysbyty oherwydd anafiadau, a’i frawd, y Preifat Garfield Edwards, yn yr ysbyty oherwydd iddo gael ei wenwyno â nwy. Mae’r Gyrrwr Ted Evans hefyd yn yr ysbyty, ac mae’r Lefftenant Howard Cooke Ellis yn dioddef o lid y pendics. Mae’r Gyrrwr W.D. Jones o Borth wedi cyrraedd gartref ar ôl iddo gael ei anafau dair gwaith a cholli ei fraich, ac mae ef wedi derbyn braich artiffisial. Mae’r Preifat W. Hughes o Hafod wedi cael ei ddadfyddino oherwydd anaf difrifol i’w fraich dde.

Cynhelir gwasanaeth coffa er cof am Mr Llewelyn Davies ddydd Sul, ac un arall ar gyfer y Preifat Brinley Rees yng Nghapel Seion, Llandysul, a chynhelir gwasanaeth er cof am y Preifat Alban David Crompton ym Mryngwyn.

Mae Emlyn Jones, ffrind y diweddar William James o Daliesin, yn gweld colled fawr ar ei ôl.

Mae’r ymwelwyr o Wlad Belg yn Aberteifi wedi gadael y wlad, a derbyniodd Maer a Maeres Aberteifi lythyr o ddiolch gan Helene Vande Walle, tra mae Mrs G.H. Mathias a Mrs Mary Jones o Aberaeron wedi derbyn ‘Medalle de la Reine Elisabeth’ gan Frenin Gwlad Belg.

Dyfarnwyd y Groes Filwrol am ddewrder i’r Lefftenant Gwylon Davies o Lanon, ac mae W. Sidney James o Langoedmor wedi pasio Arholiad Terfynol y Swyddfa Ryfel.

Yr wythnos hon, gweler lluniau o aelodau gwladgarol y teulu Owen o Aberystwyth. Adroddiad arall o Gwm Rheidol ynglŷn â’r Gynnwr David Morgan sydd wedi dychwelyd i’r lluest ar ôl bod gartref am bum diwrnod, ac mae Mrs Jenkins o Aberaeron wedi derbyn dau gerdyn post gan ei mab, John, o Limburg yn yr Almaen.

Yn Nhalybont, cynhelir cyfarfod brys i ffermwyr yng Ngwesty’r Llew i drafod galw amaethwyr i’r fyddin.

Mae J.H. Davies yn mynychu cyfarfod Pwyllgor Sefydliadol Cymru, a ffurfiwyd yn ddiweddar, yn ymwneud â thrin morwyr a milwyr anabl. Soniodd Mr Davies am gynllun i greu sefydliad ymadfer yn Aberystwyth.

Yn ôl dyddiadur y Capten Gwilym James, mae ganddo sawl achos i’w trin sy’n ymestyn i bellter o 50 milltir. Ar 25 Mehefin bu’n trin Cyrnol Wilson, ac ar y 27ain mae’n nodi ei fod wedi trin oddeutu 45 achos o’r ffliw.

Derbyniodd J. Islan Jones lythyr arall gan ei frawd, Griff, sydd yn Lahore. Cwynodd Griff am gornwydydd ar ei fraich, ac mae’n gofidio nad yw’r lleoliad y mae wedi ei lleoli ynddo yn un iach yr olwg, ac mae carthffosiaeth yn broblem fawr. Mae oddeutu deuddeg o ddynion wedi marw yn yr ysbyty o fewn pythefnos, ac mae gan Uwch-ringyll y dwymyn goludd – cred Griff nad oes llawer o obaith iddo. Yna mae’n myfyrio ar gyflwr y rhyfel ac yn gobeithio y bydd y Tanciau yn gwneud rhywbeth i helpu.

The late Lieutenant Simon Jones is again mentioned in the newspaper. An appreciation is given by ‘A Friend’ reflecting on Sim’s brilliance and fine heart.  The Roll of Honour this week reveals more losses, from the loss at sea of Mr Tom Morgan, Aberporth to the death of Mr Tom Phillips, the nephew of Mr Dan Phillips, Cardigan, from his wounds.

In Aberystwyth there is news that Private Oswald Thomas is now in hospital having been gassed and Signaller David John Jones of Poplar Row has returned home from a London hospital having been wounded and gassed. Private E.W. Edwards of Taliesin and his brother Private Garfield Edwards are both in hospital, the former being wounded and the latter gassed.  Also in hospital is Driver Ted Evans and Lieutenant Howard Cooke Ellis who has appendicitis. Driver W.D. Jones of Borth arrives home having been wounded three times and having had his arm amputated. He has been provided with an artificial arm, whilst Private W. Hughes of Hafod has been discharged due to severe injury to his right arm.

In Lampeter a memorial service to Mr Llewelyn Davies is held on Sunday, and another to Private Brinley Rees at Seion Chapel, Llandysul and  to Private Alban David Crompton at Bryngwyn.

The late Pnr.-Chemist William James of Taliesin is sadly missed by his friend, Emlyn Jones.

The Belgian guests of Cardigan depart the country and the Mayor and Mayoress of Cardigan receive a letter of gratitude from Helene Vande Walle, whilst Cardigan lady, Mrs G. H. Mathias and Mrs Mary Jones, Aberaeron have received the ‘Medalle de la Reine Elisabeth’ from the King of Belgium.

Awarded the M.C. for bravery is Lieut. Gwylon Davies of Llanon whilst W. Sidney James of Llangoedmore has passed the Final War Office Examination.

Photographs of another Aber patriotic family appear,- this week those of the Owen’s family.

Another report from the Rheidol valley regarding Gunner David Morgan who has returned to camp after being home for five days and great joy for Mrs Jenkins of Aberaeron when she receives two postcards from her son, John from Limburg, Germany.

At Talybont a hastily-convened meeting of farmers is held at the Lion Hotel. This was to discuss the calling up of agriculturists.

Mr J.H. Davies of Aberystwyth attends a meeting of the recently-formed Institutional Committee of Wales for the treatment of disabled soldiers and sailors. Mr Davies mentioned a scheme for the creation of a convalescent institution at Aberystwyth.

According to Captain Gwilym James’ diary he now has cases to attend to covering a distance of about 50 miles. On the 25th June he attends to Col. Wilson and on the 27th he notes that he has attended about 45 cases of influenza.

Islan Jones receives another letter from his brother, Griff in Lahore. Griff complains of boils on his arms and fears that the station in which he is stationed is not a healthy one, the drainage being a big problem. About twelve men have died in hospital in a fortnight and a Sergeant Major has enteric fever; Griff thinks there is little hope for him. He then continues by reflecting upon the state of the War and hoping that the Tanks will do something.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge

Colledigion / Losses

 21 Mehefin/June 1918

John Evans of Cardigan, aged 23. Private, Welsh Regiment

Benjamin Davies of Llechryd, aged 24. Gunner, Royal Field Artillery

Thomas Henry Thomas of Penrhyncoch, aged 21. Corporal, Royal Welch Fusiliers

24 Mehefin/June 1918

George Jones of Rhydlewis, aged 18. Ordinary Seaman, Royal Navy

Gwilym Jones of Aberporth, aged 18. Ordinary Seaman, Royal Navy

Wythnos 58/Week 58: 9-15 Medi/September 1915

[English below]

Wythnos 58 a dim colledion.

Cyhoeddir  llythyron â ysgrifennwyd gan y milwyr yn y Dardanelles yn y ‘Cardigan and Tivyside’.

Ceir erthyglau am glowyr De Cymru yn ‘Pell ac Agos’.

Mae’n debyg ei bod hi’n anodd asesu beth sy’n digwydd yn Galicia,-‘Rhyw gael a cholli, colli a chael’.  Tro diddordeb lleol tuag at Gallipoli a’r Dardenels lle mae’r 4ydd Gatrawd Gymreig yn ymladd.

Mae Arglwydd Cromer yn datgan barn yn erbyn gorfodaeth filwrol. Ceir hefyd gyfeiriad at bris bara a sefyllfa truenus gwlad Belg.

Week 58 and no losses.

Letters from those fighting in the Dardenelles are published in this week’s Cardigan and Tivy-side Advertiser and give us a glimpse of life in the trenches.

‘Pell ac Agos’ [‘Far and Near’] has articles relating to the coalminers of South Wales. A general strike was feared but this seems to have been averted.

Apparently the situation regarding the fighting in Galicia is difficult to assess as it is a continual effort of gaining and losing and vice versa.

Interest at the moment is centred on Gallipoli and the Dardanelles where the 4th Welsh Regiment are fighting.

Lord Cromer declares his opposition to compulsory conscription.

The price of bread is high but if the Dardanelles were to be opened it would have a positive  effect on the market. However the situation in this country is good compared to the situation in Belgium where agriculture and industry are nearly at a standstill.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/week 4: 25-31 Awst/August 2014

Wrth i’r rhyfel rygnu ymlaen yn Ewrop, mae Gwlad Belg yn encilio o Frwsel.  Gartref yn Aberteifi, mae’r bobl leol wrthi’n ddiwyd yn casglu arian at y Gronfa Gymorth Genedlaethol ac yn gwneud trefniadau i fenywod y dref ddarparu dillad cynnes i Diriogaethwyr Aberteifi.

As the war continues in Europe the Belgians retire from Brussels.  On the home front Cardigan is busy collecting money for the National Relief Fund and making arrangements for the local women to provide warm clothes for the Cardigan Territorials.