Wythnos/week 98:16-22 Mehefin/June 1916

[English below]

Mae’n Wythnos 98, a gallwn ddiolch na fu farw neb o Geredigion yr wythnos hon. Ymhlith y lluniau yn y Cambrian News gwelwn griw o forwyr o Aberystwyth a de Cymru ar fwrdd H.M.S. Caesar yn y trofannau.

Yn newyddion Aberystwyth sonnir bod y Preifat T. O. Jones wedi’i anafu; mae dau gerddor o Wlad Belg wedi ymuno â band y dref, sydd wedi dechrau perfformio ar y Bandstand ar y Prom; mae Pwyllgor Addysg Sir Gâr yn gwrthod cais cyflogaeth ar ran athro ardystiedig yn Aberystwyth.

Cymeradwyir cynigion y Maer ynglŷn â marwolaeth Lord Kitchener yn unfrydol mewn cyfarfod arbennig o Gyngor Tref, Bwrdeistref a Libart Aberystwyth. Roedd hynny’n cynnwys cynnig i annog y Llywodraeth i gymryd camau ar fyrder i gaethiwo estroniaid.

Mydroilyn – mae’r Cloddiwr John Daniel Thomas wedi’i ryddhau o’r fyddin ar sail ei iechyd.

Mae Albert Lewis a Lewis Roberts Jones wedi bod adref yn Aberaeron ar seibiant, ac mae Mr John James, y gwerthwr llyfrau, yn cael newyddion trist am farwolaeth ei ŵyr, Richard T. Evans, llanc ugain oed o Lundain.

Mae’r mudiad o blaid rhoi menywod ar waith ar y tir yn parhau, gyda Mrs Crawley-Boevey, Trawsgoed yn sôn am brofiadau’r mudiad yn Aberystwyth. Bydd Mrs Silyn Roberts hefyd yn annerch cyfarfodydd cyhoeddus yn Llanon, Aberaeron, Ceinewydd a Felin-fach.

Bu morwr ieuengaf Aberteifi, y Magnelwr un ar bymtheg oed Arthur Edward Fearnley, yn ymladd y frwydr fawr gyda’r Llynges ym Môr y Gogledd. Mae’n llwyddo i ddod drwyddi heb fod dim mymryn gwaeth, heblaw am ambell i grafiad o’r shrapnel, ond mae’n sôn fod ei long ef, H.M.S. Dublin, wedi dod yn agos at y Defence pan fu’r frwydr yn ei hanterth, a’i fod wedi gweld y Preifat Parry Maclean o Aberteifi ar y llong honno.

Mae J. Islan Jones, sy’n byw yn 149 Ivy Pond, Bolton ond a gafodd ei eni a’i fagu yng Nghribyn, yn ysgrifennu at C. S. M Tinker yn Paderborn yn Yr Almaen. Mae J. Islan Jones yn ffrind i deulu C. S. M. Tinker ac yn weinidog yn yr eglwys fechan gyferbyn â’i gartref ar Halliwell Road. Mae J. Islan Jones yn hel atgofion am ei brofiadau yntau yn Yr Almaen, yn sôn am fannau cyfarwydd yn Bolton, ac yn crybwyll sensoriaeth a llythyrau serch. Mae’n cloi’r llythyr drwy ddweud ‘We are calm and confident.’

Week 98 and thankfully there are no losses to report. Amongst the photographs printed in the Cambrian News are a group of Aberystwyth and other South Wales seamen on H.M.S. Caesar in the Tropics.

Under Aberystwyth is the news that Private T. O. Jones has been reported wounded; 2 Belgian instrumentalists living at Aberystwyth are members of the town band which has commenced its season performances on the Promenade Bandstand; Carmarthenshire Education Committee refuses an employment application made on behalf of a certified Aberystwyth teacher.

Resolutions pertaining to the death of Lord Kitchener are moved by the Mayor and unanimously passed in a special meeting of the council of the Town, Borough, and Liberty of Aberystwyth. including a resolution urging His Majesty’s Government to take immediate steps for the internment of aliens.

Mydroilyn;-Sapper John Daniel Thomas of Ffynnoniwan has been discharged on medical grounds.

Albert Lewis and Lewis Roberts Jones have been home on leave in Aberayron whilst Mr John James, bookseller receives the sad news of the death of his grandson, 20 year old Richard T. Evans of London.

The movement for the employment of women on the land continues, Mrs Crawley-Boevey, Crosswood, speaking of the experiences of the movement in Aberystwyth and Mrs Silyn Roberts is to address public meetings at Llanon, Aberayron, New Quay and Felinfach.

Cardigan’s youngest sailor, 16 year old Gunner Arthur Edward Fearnley, who saw action in the great naval fight in the North Sea, escapes with slight shrapnel scratches but mentions that during the fight his ship the H.M.S. Dublin was near H.M.S. Defence and that he saw Private Parry Maclean of Cardigan on the latter vessel.

J. Islan Jones of 149 Ivy Pond, Bolton (but born and bred in Cribyn, Cardiganshire) writes to C. S. M Tinker in Paderborn in Germany. J. Islan Jones is a friend of C. S. M. Tinker’s family and the minister of the little church opposite his home on Halliwell Road. Mention is made of J.Islan Jones’ recollections of his experiences in Germany, familiar places in Bolton, censorship and love-letters. Finally he signs off with the statement ‘We are calm and confident’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

 

 

Wythnos /week 97: 9-15 June/Mehefin 1916

[English below]

Mae’n wythnos 97 yn y Rhyfel ac ni chaiff Daniel Williams a W.E. Edwards, athrawon yn Ysgol Sirol Aberteifi, eu galw i’r rhyfel cyn Gorffennaf 31. Mae’r disgyblion yn barod i gynorthwyo gyda’r cynhaeaf gwair.

Darllena Maer Aberteifi lythyr yng nghyfarfod Cyngor y Dref ynglŷn â chynnig i goffáu’r dioddefaint yn Serbia.

Daw newyddion trist bod Mathias Cardigan Vendewalle, y baban Belgaidd cyntaf a aned yn Aberteifi, wedi marw yn Llundain.

Caiff Baner y Gorfforaeth ei hanner-gostwng yn Aberteifi pan glywir am farwolaeth Kitchener.

Cyhoeddir llun o’r Preifat Parry Maclean yn y Cardigan and Tivyside Advertiser o dan y pennawd ‘Local Men and the Naval Fight’. Roedd Maclean ar fwrdd HMS Defence (y soniwyd amdani yn wythnos 95) pan suddwyd y llong a’r criw i gyd.

Yng ngholofn ‘Teithiau’r Milwr’ nodir bod wyth o bob deg menyw yn nhref Bedford yn gwisgo dillad duon – prin iawn yw’r teuluoedd nad ydynt wedi profi’r boen ar ôl ugain mis o ymladd ar y Cyfandir.

Dylai ffermwyr wneud trefniadau ymlaen llaw ar gyfer prynu a thrwsio peiriannau amaethyddol, yn ôl y Bwrdd Amaeth a Physgotfeydd.

Yn y Cambrian News gwelir lluniau o’r ddau frawd, y Preifat Willie Joseph a’r Is-gorporal David Joseph, a dysgwn fod Cyngor Tref Aberystwyth wedi trafod cynnig i godi cofadail parhaol pan ddaw’r rhyfel i ben.

Mae Cymdeithas Athrawon Aberteifi’n cynnal ei chynhadledd flynyddol yn Llanbedr Pont Steffan, lle mae pleidlais o blaid cynnig i fynegi cydymdeimlad â Mr a Mrs Osborne Jones, Swyddffynnon.

Mae’r Is-gapten Dros Dro Daniel Walter Morgan, nai Mr David Morgan, Ffosgoy, Lledrod, yn cael y Groes Filwrol, ac felly hefyd yr Is-gapten John Gwynne Howell o Dal-y-bont.

Bu farw tri arall yr wythnos hon.

Week 97 of the war and Cardigan County School  teachers Daniel Williams and W.E. Edwards are not to be called up before July 31. Pupils are prepared to help with the hay harvest.

The Mayor of Cardigan reads a letter at the Cardigan Town Council regarding a proposal to commemorate the sufferings of Serbia.

Sadly, Mathias Cardigan Vendewalle, the first Belgian baby born in Cardigan, has died in London.

The Corporation Flag flies at half-mast in Cardigan as news is received of the death of Lord Kitchener.

A photograph of Private Parry Maclean is published in the Cardigan and Tivyside Advertiser under the heading ‘Local Men and the Naval Fight’. Private Maclean was on the HMS Defence (as recorded in week 95’s losses),- the entire crew was lost.

‘Teithiau’r Milwr’ writes that 8 out of 10 women in Bedford are in black,- very few families are unaffected by the 20 months of fighting on the Continent.

Farmers are advised to make early arrangements for the purchase and repair of agricultural machinery by the ‘Board of Agriculture and Fisheries’

Phographs of brothers Private Willie Joseph and Lance Corpl David Joseph are to be seen in the Cambrian News and Aberystwyth Town Council discuss the proposition that a permanent memorial should be raised at the close of the war.

The Cardiganshire Association of Teachers N.U.T. holds its annual conference in Lampeter where a vote of sympathy is passed with Mr and Mrs Osborne Jones, Swyddffynnon.

Temporary-lieut Daniel Walter Morgan, a nephew of Mr David Morgan, Ffosgoy, Lledrod is awarded the Military Cross as is also Lieut John Gwynne Howell of Talybont.

Yet another 3 losses this week.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

10 Mehefin/June 1916

Absalom Williams of Talybont, aged 53. Sergeant, Royal Welch Fusiliers

11 Mehefin/June 1916

John Evan Clarke of Llanrhystud, aged 27. Driver, Royal Army Service Corps.

13 Mehefin/June 1916

Arthur Parker of Llandysul, aged 21. Private, Canadian Infantry.

&nbsp

Wythnos/week 95: 26 Mai/May-1 Mehefin/June 1916

[English below]

Aberaeron – Mrs Abel Jones yw’r prif siaradwr mewn cyfarfod o bobl y dref ynglŷn ag amaethyddiaeth, ac mae R.S.M. Fear o Aberystwyth yn cael pum llythyr difyr oddi wrth wŷr Magnelwyr Aberteifi yn Yr Aifft.
Mae’r awdurdodau lleol yn nalgylch Coleg Aber oll yn gwrthod penodi llywodraethwyr er mwyn nodi eu siom ynglŷn â’r hyn a wnaeth y Brifysgol o ran pensiwn Dr Ethe.
Pleser o’r mwyaf yw i Faer Aberystwyth weld y Sgowtiaid, Brigâd Llanciau’r Eglwys a’r Geidiaid yn saliwtio baner Prydain ar Ddiwrnod yr Ymerodraeth.
Mae’r Is-gapten ‘Ianto’ Hopkins Jones o Cartrefle, Swyddffynnon am gael dyrchafiad, ac yntau’n dal y record am fomio o bell, a cheir sôn unwaith eto am Lefftenant Osborne (gweler y newyddion yr wythnos diwethaf) fel un o’r ‘Cardis’ a fu’n rhan o’r cyrch bomio dros ffosydd yr Almaenwyr ddydd Llun, Mai 8.
Ymddengys fod holl wŷr Tregaron ar bob ffrynt yn fyw ac iach.
Gyda thristwch y clywir fod gŵr arall o Landysul, Preifat David Jones, wedi’i ladd ar faes y gad. Gwneir casgliadau ar Ddiwrnodau Fflagiau, ac ar Ddiwrnod yr Ymerodraeth cyhoeddir rhestr o’r gwŷr hynny sydd gartref ar eu seibiant.
Mae Archddiacon Aberteifi yn rhoi anerchiad yn annog pawb i wneud eu gorau glas wrth drin y tir a chynhyrchu bwyd i borthi pobl y dref a’r gweithwyr yn y cadarnleoedd diwydiannol.
Yn ‘Llith y Milwr’ ceir sôn am y gwcw a rhegen yr ŷd yn ymweld â meysydd y gad, a’r gobaith y byddant yn adrodd gweddïau’r rhai sydd gartref i’r milwyr yn y ffosydd.
Gwelir mwy o ohebiaeth ynglŷn â dibynyddion milwyr a morwyr a’u lwfansau yn Llyfr Llythyrau Cyngor Sir Aberteifi.
Caiff Parry Maclean ei ladd ym Mrwydr Jylland ar fwrdd HMS Defence ar ôl i’r Almaenwyr danio dwy rownd at y llong.

Aberaeron: Mrs Abel Jones is the chief speaker at a meeting of townspeople interested in agriculture whilst R.S.M. Fear of Aberystwyth receives 5 interesting letters from men of the Cardigan Battery in Egypt.
Local authorities throughout the Aber College area are declining to appoint representative governors as a mark of their disapproval of the action of Aberystwyth University in respect of Dr Ethe’s pension.
The Mayor of Aberystwyth has great pleasure in seeing the Boy Scouts, Church Lads Brigade and Girls Guides saluting the flag on Empire Day.
Corporal ‘Ianto’ Hopkins Jones of Cartrefle, Swyddffynnon is to be promoted and holds the record for long distance bombing whilst Lieut Osborne is again mentioned (see last week’s news) as one of the ‘North Cardis’ engaged in the bombing raid made on the German trenches on Monday, May 8th.
Tregaron men on all fronts seem to be casualty free.
Sadly, another Llandysul man, Private David Jones, is killed in action. Collections are made on Flag Days and on Empire Day and a list is published of those men who are home on leave.
The Archdeacon of Cardigan delivers an address urging everyone to do their utmost in order that the land is tilled and food provided for townspeople and the populations in industrial centres.
‘Llith y Milwr’ mentions the visit of the cuckoo and the corncrake to the fields of blood and would like to believe that these birds have conveyed the prayers of those at home who are praying for those at the Front.
Further correspondence regarding dependents of soldiers and sailors and allowances can be seen in the Cardiganshire Council Letter Book.
Parry Maclean is killed in the battle of Jutland, aboard HMS Defence struck by 2 German salvoes.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

31 Mai/May 1916

Parry Maclean of Cardigan, aged 21. Private, Royal Marine Artillery