Wythnos/week 117: 27 Hydref/October-2 Tachwedd/November 1916

[English below]

Ceir rhestr o rhai sydd wedi eu hanafu yn y Cambrian News ac y mae Mr R. Jones, Prospect Place, Llanbadarn yn derbyn y newyddion fod ei fab, Preifat Evan R. Jones wedi ei ladd ar faes y gad.

Ceir adroddiad ar wasanaeth coffa i’r diweddar Capten Kemes Lloyd, etifedd teulu’r Bronwydd yn y Cardigan and Tivyside Advertiser.

Ni dderbyniwyd unrhyw wybodaeth am Mr Ithel Jones, Gwynfa yng Nghei Newydd. Roedd Mr Jones ar fwrdd yr S.S. “Astora” pan ei thrawyd â thorpido yn Môr y Gogledd.

Mae Maer Aberystwyth yn galw cyfarfod o’r cyngor cyfan i ystyried sut i gario allan y cynnig dylai cofgolofn parhaol cael ei godi er cof am y rhai a aberthodd eu bywydau yn y rhyfel.

Mae Mrs S. Jones, 47 Stryd y Bont, Aberystwyth yn derbyn carden bost gwasanaeth yn y maes oddi wrth Jack yn ei hysbysu ei fod yn iawn ac y mae J. Islan Jones yn derbyn llythyr arall oddi wrth Alf Hunter yn ei hysbysu fod pencadlys Sgwadron 36 yn nawr wedi ei leoli yn Newcastle.

Yn gynwysiedig yn y lluniau yr wythnos yma mae un o’r morwr Y Gynnwr Stephen Owen o Ystrad Meurig a ymladdodd o dan y Llyngesydd Jellicoe ym mrwydr Jutland.

Ymddangosa hysbyseb ‘Rowntree’s Elect Cocoa’ arall,- y tro yma yn rhif 3 o gyfres y “Women Workers”.

Local casualties are reported in the Cambrian News and Mr R. Jones, Prospect Place, Llanbadarn receives the news that his son Private Evan R. Jones has been killed in action.

The memorial service to the late Captain Kemes Lloyd of the Bronwydd family is reported in the Cardigan and Tivyside Advertiser. 

New Quay, and no news has been received regarding Mr Ithel Jones, Gwynfor who was on board the SS. “Astora” which was torpedoed in the North Sea.

The Mayor of Aberystwyth calls a meeting of the whole council to consider how to carry out the resolution that a permanent memorial should be raised in commemoration of those who sacrificed their lives at the call of duty.

Mrs S. Jones of 47 Bridge St, Aberystwyth receives a field service post card from Jack informing that he is quite well whilst J Islan Jones receives another letter from Alf Hunter  informing him that 36 Squadron Headquarters is now based in Newcastle.

Photographs include that of Ystrad Meurig sailor Gunner Stephen Owen who fought under Admiral Jellicoe in the Jutland engagement.

Another Rowntree’s Elect Cocoa advert appears,- this time the number 3 of the Women Workers’ Series. 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Hydref/October 1916

David Lewis Richards of Llangynfelyn, aged 19. Private, Royal Welch Fusiliers

Thomas Davies of Cribyn, aged 27. Private, Middlesex Regiment

David Jones of Pontrhydfendigaid, aged 29. Private, Royal Welch Fusiliers

1 Tachwedd/November 1916

David John Jones of Borth, aged 29. Private, Canadian Infantry

 

Advertisements

Wythnos/week 95: 26 Mai/May-1 Mehefin/June 1916

[English below]

Aberaeron – Mrs Abel Jones yw’r prif siaradwr mewn cyfarfod o bobl y dref ynglŷn ag amaethyddiaeth, ac mae R.S.M. Fear o Aberystwyth yn cael pum llythyr difyr oddi wrth wŷr Magnelwyr Aberteifi yn Yr Aifft.
Mae’r awdurdodau lleol yn nalgylch Coleg Aber oll yn gwrthod penodi llywodraethwyr er mwyn nodi eu siom ynglŷn â’r hyn a wnaeth y Brifysgol o ran pensiwn Dr Ethe.
Pleser o’r mwyaf yw i Faer Aberystwyth weld y Sgowtiaid, Brigâd Llanciau’r Eglwys a’r Geidiaid yn saliwtio baner Prydain ar Ddiwrnod yr Ymerodraeth.
Mae’r Is-gapten ‘Ianto’ Hopkins Jones o Cartrefle, Swyddffynnon am gael dyrchafiad, ac yntau’n dal y record am fomio o bell, a cheir sôn unwaith eto am Lefftenant Osborne (gweler y newyddion yr wythnos diwethaf) fel un o’r ‘Cardis’ a fu’n rhan o’r cyrch bomio dros ffosydd yr Almaenwyr ddydd Llun, Mai 8.
Ymddengys fod holl wŷr Tregaron ar bob ffrynt yn fyw ac iach.
Gyda thristwch y clywir fod gŵr arall o Landysul, Preifat David Jones, wedi’i ladd ar faes y gad. Gwneir casgliadau ar Ddiwrnodau Fflagiau, ac ar Ddiwrnod yr Ymerodraeth cyhoeddir rhestr o’r gwŷr hynny sydd gartref ar eu seibiant.
Mae Archddiacon Aberteifi yn rhoi anerchiad yn annog pawb i wneud eu gorau glas wrth drin y tir a chynhyrchu bwyd i borthi pobl y dref a’r gweithwyr yn y cadarnleoedd diwydiannol.
Yn ‘Llith y Milwr’ ceir sôn am y gwcw a rhegen yr ŷd yn ymweld â meysydd y gad, a’r gobaith y byddant yn adrodd gweddïau’r rhai sydd gartref i’r milwyr yn y ffosydd.
Gwelir mwy o ohebiaeth ynglŷn â dibynyddion milwyr a morwyr a’u lwfansau yn Llyfr Llythyrau Cyngor Sir Aberteifi.
Caiff Parry Maclean ei ladd ym Mrwydr Jylland ar fwrdd HMS Defence ar ôl i’r Almaenwyr danio dwy rownd at y llong.

Aberaeron: Mrs Abel Jones is the chief speaker at a meeting of townspeople interested in agriculture whilst R.S.M. Fear of Aberystwyth receives 5 interesting letters from men of the Cardigan Battery in Egypt.
Local authorities throughout the Aber College area are declining to appoint representative governors as a mark of their disapproval of the action of Aberystwyth University in respect of Dr Ethe’s pension.
The Mayor of Aberystwyth has great pleasure in seeing the Boy Scouts, Church Lads Brigade and Girls Guides saluting the flag on Empire Day.
Corporal ‘Ianto’ Hopkins Jones of Cartrefle, Swyddffynnon is to be promoted and holds the record for long distance bombing whilst Lieut Osborne is again mentioned (see last week’s news) as one of the ‘North Cardis’ engaged in the bombing raid made on the German trenches on Monday, May 8th.
Tregaron men on all fronts seem to be casualty free.
Sadly, another Llandysul man, Private David Jones, is killed in action. Collections are made on Flag Days and on Empire Day and a list is published of those men who are home on leave.
The Archdeacon of Cardigan delivers an address urging everyone to do their utmost in order that the land is tilled and food provided for townspeople and the populations in industrial centres.
‘Llith y Milwr’ mentions the visit of the cuckoo and the corncrake to the fields of blood and would like to believe that these birds have conveyed the prayers of those at home who are praying for those at the Front.
Further correspondence regarding dependents of soldiers and sailors and allowances can be seen in the Cardiganshire Council Letter Book.
Parry Maclean is killed in the battle of Jutland, aboard HMS Defence struck by 2 German salvoes.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

31 Mai/May 1916

Parry Maclean of Cardigan, aged 21. Private, Royal Marine Artillery