Wythnos/Week 129: 19-25 Ionawr/January 1917

[English below]

Mwy o golledion eto, gan gynnwys William Griffith James, 31 mlwydd oed o Flaenporth a laddwyd yn Kut.

Ar ddydd Sadwrn, Ionawr 20fed mae Maeres Aberteifi wedi trefnu gwerthiant baneri er budd ‘St Dunstan’s Home for Blinded Soldiers’. Yn ôl George Goodchild, golygydd The Soldiers and Sailors Gift Book, ‘At St Dunstan’s, Regent’s Park, Braille reading, writing and typewriting are taught’ and ‘instruction is given in carpentry, boot-repairing, mat-making, basket-making, massage, poultry farming and market gardening’.

Yn ddiddorol iawn, darllenwn yma ac eto yn y Cardigan and Tivyside Advertiser am lwyddiant Mr Ben Morgan (cyn aelod o staff yr Ysgol Sir) ym myd y celfyddydau. Derbyniodd Mr Morgan gomisiwn yn ddiweddar i beintio llun o’r diweddar Arglwydd Kitchener.

Newyddion o’r gymuned gyfagos yn Aberporth,- ysgrifenna’r carcharor Rhyfel, Capten John Williams o Mainz yn yr Almaen yn dweud ei fod yn iach ac yn ddiogel. (cafwyd adroddiad yn wythnos 123 yn datgan fod ei long, yr SS Reapwell wedi ei tharo gan dorpido).

Derbynia J. Islan Jones lythyr arall oddi wrth Alf Hunter sydd wedi ei leoli nawr yn ‘Glenholm’, Parkfield Rd., Bradford. Dioddefodd ddamwain ar ddydd Calan ac o ganlyniad bu’n ffodus, mae’n dweud i gael aros nôl pan ddanfonwyd eraill tramor.

Derbyniwyd llythyron hefyd gan y Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd ynglŷn ag aredig tir ar gyfer plannu tato. Gwnaethpwyd penderfyniadau ynglŷn â’r tir sydd ar gael – y mesuriadau a sut i’w ddosbarthu a’i osod i ymgeiswyr ac yn y blaen.

Yn Ysgol y Cyngor, Alexandra Rd. (Adran y Bechgyn) mae Mr Saer, y prifathro yn ysgrifennu yn y llyfr Log fod 144 yn cyfrannu i’r Cynilon Ryfel sydd, hyd yma, a chyfanswm o £334.12.6.

Ac yn olaf, mae “Pro Patria” yn derbyn y wobr gyntaf yn Eisteddfod Hawen am ei bennill i’r tanc sy’n cael ei ddisgrifio fel anghenfil anferthol,- diafol dur sy’n tasgu tân o’i grombil.

More losses, including 31 year old William Griffith James of Blaenporth who is killed at Kut.

On Saturday, 20th January, the Mayoress of Cardigan has arranged that flags will be sold for the benefit of the St. Dunstan’s Home for Blinded Soldiers. According to George Goodchild the editor of The Blinded Soldiers and Sailors Gift Book, ‘At St. Dunstan’s, Regent’s Park, Braille reading, writing and typewriting are taught’ and ‘instruction is given in carpentry, boot-repairing, mat-making, basket-making, massage, poultry farming, and market gardening.’

Interestingly, and again in The Cardigan and Tivyside Advertiser, the success of Mr Ben Morgan (a past member of staff of the County School) in the art world is noted.  Mr Morgan has recently been commissioned to paint a portrait of the late Lord Kitchener.

News from the neighbouring community of Aberporth: a prisoner of War, Captain John Williams, writes from Mainz, Germany stating that he is safe and in good health. (The torpedoing of his ship the SS Reapwell was reported in week 123)

J. Islan Jones receives another letter from Alf Hunter who is now stationed at ‘Glenholm’, Parkfield Rd. Bradford. He suffered an accident on New Years Day which fortunately, he says, resulted in him being left behind when several others were sent overseas.

Letters are also received by the Food Production Committee regarding the ploughing up of land for potato cultivation. Various resolutions were made with regard to available land – the measurements thereof, how they can be divided and let to applicants, etc.

In the Alexandra Road Council School (Boys Department), the headmaster, Mr Saer records in the Log book that the total war savings to date is £334-12-6 from 114 subscribers.

And lastly, ‘Pro Patria’ is awarded the first prize in the Hawen Eisteddfod for his stanza to the tank which he describes as a gigantic monster, a steel devil throwing fire from its belly.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

21 Ionawr/January 1917

William Griffith James of Blaenporth, aged 31. Private, Welsh Regiment

Thomas Richards of Tregaron, aged 32. Private, South Wales Borderers

25 Ionawr/January 1917

John James of Cardigan, aged 41. Able Seaman, Royal Naval Reserve

David Thomas Emyr James of Cardigan, aged 31. Lieutenant, Mercantile Marine

Wythnos/week 98:16-22 Mehefin/June 1916

[English below]

Mae’n Wythnos 98, a gallwn ddiolch na fu farw neb o Geredigion yr wythnos hon. Ymhlith y lluniau yn y Cambrian News gwelwn griw o forwyr o Aberystwyth a de Cymru ar fwrdd H.M.S. Caesar yn y trofannau.

Yn newyddion Aberystwyth sonnir bod y Preifat T. O. Jones wedi’i anafu; mae dau gerddor o Wlad Belg wedi ymuno â band y dref, sydd wedi dechrau perfformio ar y Bandstand ar y Prom; mae Pwyllgor Addysg Sir Gâr yn gwrthod cais cyflogaeth ar ran athro ardystiedig yn Aberystwyth.

Cymeradwyir cynigion y Maer ynglŷn â marwolaeth Lord Kitchener yn unfrydol mewn cyfarfod arbennig o Gyngor Tref, Bwrdeistref a Libart Aberystwyth. Roedd hynny’n cynnwys cynnig i annog y Llywodraeth i gymryd camau ar fyrder i gaethiwo estroniaid.

Mydroilyn – mae’r Cloddiwr John Daniel Thomas wedi’i ryddhau o’r fyddin ar sail ei iechyd.

Mae Albert Lewis a Lewis Roberts Jones wedi bod adref yn Aberaeron ar seibiant, ac mae Mr John James, y gwerthwr llyfrau, yn cael newyddion trist am farwolaeth ei ŵyr, Richard T. Evans, llanc ugain oed o Lundain.

Mae’r mudiad o blaid rhoi menywod ar waith ar y tir yn parhau, gyda Mrs Crawley-Boevey, Trawsgoed yn sôn am brofiadau’r mudiad yn Aberystwyth. Bydd Mrs Silyn Roberts hefyd yn annerch cyfarfodydd cyhoeddus yn Llanon, Aberaeron, Ceinewydd a Felin-fach.

Bu morwr ieuengaf Aberteifi, y Magnelwr un ar bymtheg oed Arthur Edward Fearnley, yn ymladd y frwydr fawr gyda’r Llynges ym Môr y Gogledd. Mae’n llwyddo i ddod drwyddi heb fod dim mymryn gwaeth, heblaw am ambell i grafiad o’r shrapnel, ond mae’n sôn fod ei long ef, H.M.S. Dublin, wedi dod yn agos at y Defence pan fu’r frwydr yn ei hanterth, a’i fod wedi gweld y Preifat Parry Maclean o Aberteifi ar y llong honno.

Mae J. Islan Jones, sy’n byw yn 149 Ivy Pond, Bolton ond a gafodd ei eni a’i fagu yng Nghribyn, yn ysgrifennu at C. S. M Tinker yn Paderborn yn Yr Almaen. Mae J. Islan Jones yn ffrind i deulu C. S. M. Tinker ac yn weinidog yn yr eglwys fechan gyferbyn â’i gartref ar Halliwell Road. Mae J. Islan Jones yn hel atgofion am ei brofiadau yntau yn Yr Almaen, yn sôn am fannau cyfarwydd yn Bolton, ac yn crybwyll sensoriaeth a llythyrau serch. Mae’n cloi’r llythyr drwy ddweud ‘We are calm and confident.’

Week 98 and thankfully there are no losses to report. Amongst the photographs printed in the Cambrian News are a group of Aberystwyth and other South Wales seamen on H.M.S. Caesar in the Tropics.

Under Aberystwyth is the news that Private T. O. Jones has been reported wounded; 2 Belgian instrumentalists living at Aberystwyth are members of the town band which has commenced its season performances on the Promenade Bandstand; Carmarthenshire Education Committee refuses an employment application made on behalf of a certified Aberystwyth teacher.

Resolutions pertaining to the death of Lord Kitchener are moved by the Mayor and unanimously passed in a special meeting of the council of the Town, Borough, and Liberty of Aberystwyth. including a resolution urging His Majesty’s Government to take immediate steps for the internment of aliens.

Mydroilyn;-Sapper John Daniel Thomas of Ffynnoniwan has been discharged on medical grounds.

Albert Lewis and Lewis Roberts Jones have been home on leave in Aberayron whilst Mr John James, bookseller receives the sad news of the death of his grandson, 20 year old Richard T. Evans of London.

The movement for the employment of women on the land continues, Mrs Crawley-Boevey, Crosswood, speaking of the experiences of the movement in Aberystwyth and Mrs Silyn Roberts is to address public meetings at Llanon, Aberayron, New Quay and Felinfach.

Cardigan’s youngest sailor, 16 year old Gunner Arthur Edward Fearnley, who saw action in the great naval fight in the North Sea, escapes with slight shrapnel scratches but mentions that during the fight his ship the H.M.S. Dublin was near H.M.S. Defence and that he saw Private Parry Maclean of Cardigan on the latter vessel.

J. Islan Jones of 149 Ivy Pond, Bolton (but born and bred in Cribyn, Cardiganshire) writes to C. S. M Tinker in Paderborn in Germany. J. Islan Jones is a friend of C. S. M. Tinker’s family and the minister of the little church opposite his home on Halliwell Road. Mention is made of J.Islan Jones’ recollections of his experiences in Germany, familiar places in Bolton, censorship and love-letters. Finally he signs off with the statement ‘We are calm and confident’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

 

 

Wythnos /week 97: 9-15 June/Mehefin 1916

[English below]

Mae’n wythnos 97 yn y Rhyfel ac ni chaiff Daniel Williams a W.E. Edwards, athrawon yn Ysgol Sirol Aberteifi, eu galw i’r rhyfel cyn Gorffennaf 31. Mae’r disgyblion yn barod i gynorthwyo gyda’r cynhaeaf gwair.

Darllena Maer Aberteifi lythyr yng nghyfarfod Cyngor y Dref ynglŷn â chynnig i goffáu’r dioddefaint yn Serbia.

Daw newyddion trist bod Mathias Cardigan Vendewalle, y baban Belgaidd cyntaf a aned yn Aberteifi, wedi marw yn Llundain.

Caiff Baner y Gorfforaeth ei hanner-gostwng yn Aberteifi pan glywir am farwolaeth Kitchener.

Cyhoeddir llun o’r Preifat Parry Maclean yn y Cardigan and Tivyside Advertiser o dan y pennawd ‘Local Men and the Naval Fight’. Roedd Maclean ar fwrdd HMS Defence (y soniwyd amdani yn wythnos 95) pan suddwyd y llong a’r criw i gyd.

Yng ngholofn ‘Teithiau’r Milwr’ nodir bod wyth o bob deg menyw yn nhref Bedford yn gwisgo dillad duon – prin iawn yw’r teuluoedd nad ydynt wedi profi’r boen ar ôl ugain mis o ymladd ar y Cyfandir.

Dylai ffermwyr wneud trefniadau ymlaen llaw ar gyfer prynu a thrwsio peiriannau amaethyddol, yn ôl y Bwrdd Amaeth a Physgotfeydd.

Yn y Cambrian News gwelir lluniau o’r ddau frawd, y Preifat Willie Joseph a’r Is-gorporal David Joseph, a dysgwn fod Cyngor Tref Aberystwyth wedi trafod cynnig i godi cofadail parhaol pan ddaw’r rhyfel i ben.

Mae Cymdeithas Athrawon Aberteifi’n cynnal ei chynhadledd flynyddol yn Llanbedr Pont Steffan, lle mae pleidlais o blaid cynnig i fynegi cydymdeimlad â Mr a Mrs Osborne Jones, Swyddffynnon.

Mae’r Is-gapten Dros Dro Daniel Walter Morgan, nai Mr David Morgan, Ffosgoy, Lledrod, yn cael y Groes Filwrol, ac felly hefyd yr Is-gapten John Gwynne Howell o Dal-y-bont.

Bu farw tri arall yr wythnos hon.

Week 97 of the war and Cardigan County School  teachers Daniel Williams and W.E. Edwards are not to be called up before July 31. Pupils are prepared to help with the hay harvest.

The Mayor of Cardigan reads a letter at the Cardigan Town Council regarding a proposal to commemorate the sufferings of Serbia.

Sadly, Mathias Cardigan Vendewalle, the first Belgian baby born in Cardigan, has died in London.

The Corporation Flag flies at half-mast in Cardigan as news is received of the death of Lord Kitchener.

A photograph of Private Parry Maclean is published in the Cardigan and Tivyside Advertiser under the heading ‘Local Men and the Naval Fight’. Private Maclean was on the HMS Defence (as recorded in week 95’s losses),- the entire crew was lost.

‘Teithiau’r Milwr’ writes that 8 out of 10 women in Bedford are in black,- very few families are unaffected by the 20 months of fighting on the Continent.

Farmers are advised to make early arrangements for the purchase and repair of agricultural machinery by the ‘Board of Agriculture and Fisheries’

Phographs of brothers Private Willie Joseph and Lance Corpl David Joseph are to be seen in the Cambrian News and Aberystwyth Town Council discuss the proposition that a permanent memorial should be raised at the close of the war.

The Cardiganshire Association of Teachers N.U.T. holds its annual conference in Lampeter where a vote of sympathy is passed with Mr and Mrs Osborne Jones, Swyddffynnon.

Temporary-lieut Daniel Walter Morgan, a nephew of Mr David Morgan, Ffosgoy, Lledrod is awarded the Military Cross as is also Lieut John Gwynne Howell of Talybont.

Yet another 3 losses this week.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

10 Mehefin/June 1916

Absalom Williams of Talybont, aged 53. Sergeant, Royal Welch Fusiliers

11 Mehefin/June 1916

John Evan Clarke of Llanrhystud, aged 27. Driver, Royal Army Service Corps.

13 Mehefin/June 1916

Arthur Parker of Llandysul, aged 21. Private, Canadian Infantry.

&nbsp