Wythnos/Week 129: 19-25 Ionawr/January 1917

[English below]

Mwy o golledion eto, gan gynnwys William Griffith James, 31 mlwydd oed o Flaenporth a laddwyd yn Kut.

Ar ddydd Sadwrn, Ionawr 20fed mae Maeres Aberteifi wedi trefnu gwerthiant baneri er budd ‘St Dunstan’s Home for Blinded Soldiers’. Yn ôl George Goodchild, golygydd The Soldiers and Sailors Gift Book, ‘At St Dunstan’s, Regent’s Park, Braille reading, writing and typewriting are taught’ and ‘instruction is given in carpentry, boot-repairing, mat-making, basket-making, massage, poultry farming and market gardening’.

Yn ddiddorol iawn, darllenwn yma ac eto yn y Cardigan and Tivyside Advertiser am lwyddiant Mr Ben Morgan (cyn aelod o staff yr Ysgol Sir) ym myd y celfyddydau. Derbyniodd Mr Morgan gomisiwn yn ddiweddar i beintio llun o’r diweddar Arglwydd Kitchener.

Newyddion o’r gymuned gyfagos yn Aberporth,- ysgrifenna’r carcharor Rhyfel, Capten John Williams o Mainz yn yr Almaen yn dweud ei fod yn iach ac yn ddiogel. (cafwyd adroddiad yn wythnos 123 yn datgan fod ei long, yr SS Reapwell wedi ei tharo gan dorpido).

Derbynia J. Islan Jones lythyr arall oddi wrth Alf Hunter sydd wedi ei leoli nawr yn ‘Glenholm’, Parkfield Rd., Bradford. Dioddefodd ddamwain ar ddydd Calan ac o ganlyniad bu’n ffodus, mae’n dweud i gael aros nôl pan ddanfonwyd eraill tramor.

Derbyniwyd llythyron hefyd gan y Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd ynglŷn ag aredig tir ar gyfer plannu tato. Gwnaethpwyd penderfyniadau ynglŷn â’r tir sydd ar gael – y mesuriadau a sut i’w ddosbarthu a’i osod i ymgeiswyr ac yn y blaen.

Yn Ysgol y Cyngor, Alexandra Rd. (Adran y Bechgyn) mae Mr Saer, y prifathro yn ysgrifennu yn y llyfr Log fod 144 yn cyfrannu i’r Cynilon Ryfel sydd, hyd yma, a chyfanswm o £334.12.6.

Ac yn olaf, mae “Pro Patria” yn derbyn y wobr gyntaf yn Eisteddfod Hawen am ei bennill i’r tanc sy’n cael ei ddisgrifio fel anghenfil anferthol,- diafol dur sy’n tasgu tân o’i grombil.

More losses, including 31 year old William Griffith James of Blaenporth who is killed at Kut.

On Saturday, 20th January, the Mayoress of Cardigan has arranged that flags will be sold for the benefit of the St. Dunstan’s Home for Blinded Soldiers. According to George Goodchild the editor of The Blinded Soldiers and Sailors Gift Book, ‘At St. Dunstan’s, Regent’s Park, Braille reading, writing and typewriting are taught’ and ‘instruction is given in carpentry, boot-repairing, mat-making, basket-making, massage, poultry farming, and market gardening.’

Interestingly, and again in The Cardigan and Tivyside Advertiser, the success of Mr Ben Morgan (a past member of staff of the County School) in the art world is noted.  Mr Morgan has recently been commissioned to paint a portrait of the late Lord Kitchener.

News from the neighbouring community of Aberporth: a prisoner of War, Captain John Williams, writes from Mainz, Germany stating that he is safe and in good health. (The torpedoing of his ship the SS Reapwell was reported in week 123)

J. Islan Jones receives another letter from Alf Hunter who is now stationed at ‘Glenholm’, Parkfield Rd. Bradford. He suffered an accident on New Years Day which fortunately, he says, resulted in him being left behind when several others were sent overseas.

Letters are also received by the Food Production Committee regarding the ploughing up of land for potato cultivation. Various resolutions were made with regard to available land – the measurements thereof, how they can be divided and let to applicants, etc.

In the Alexandra Road Council School (Boys Department), the headmaster, Mr Saer records in the Log book that the total war savings to date is £334-12-6 from 114 subscribers.

And lastly, ‘Pro Patria’ is awarded the first prize in the Hawen Eisteddfod for his stanza to the tank which he describes as a gigantic monster, a steel devil throwing fire from its belly.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

21 Ionawr/January 1917

William Griffith James of Blaenporth, aged 31. Private, Welsh Regiment

Thomas Richards of Tregaron, aged 32. Private, South Wales Borderers

25 Ionawr/January 1917

John James of Cardigan, aged 41. Able Seaman, Royal Naval Reserve

David Thomas Emyr James of Cardigan, aged 31. Lieutenant, Mercantile Marine

Advertisements

Wythnos/week 99: 23-29 Mehefin/June 1916

[English below]

Gyda chanfed wythnos y Rhyfel ar y gorwel, mae dau filwr arall yn marw, sef John Llewellyn Griffiths o Bontrhydfendigaid a fu’n brwydro yn y Somme a Jenkin Isaac Jenkins a fu farw wrth amddiffyn rhag y gwarchae a godwyd ar ddinas Kut.

Mae tri gŵr o Fydroilyn yn ymadael am faes y gad ar y ffrynt Ddwyreiniol, a chynhelir casgliad yng Nghapel yr Annibynwyr i gynorthwyo’r Iddewon yng Ngwlad Pwyl. O dan y Ddeddf Gwasanaeth Milwrol caiff pob dyn sy’n ddigon hen ei ystyried yn filwr.

Yn Nhregaron, caiff y Preifat W. Jones Thomas ddyrchafiad i reng is-gorporal.

Yn Llangeitho mae’r Preifat Tom Williams yn ymadael am y rhyfel, a chaiff Mrs Lyons o Alltyderw wybod bod ei mab, Mr Bob Lyons, wedi’i anafu ar faes y gad.

Yn Y Borth mae’r Corporal J. Roberts adref am seibiant, a chaiff Mr O. Williams ddyrchafiad i fod yn Brif Is-swyddog. Mae Mr W. J. Lunt hefyd wedi dod adref, yn ôl yr adroddiad ar seibiant salwch ar ôl i’r holl waith trydanol trwm fynd yn ormod iddo.

Gwelir mwy o luniau o’r rhai sy’n ymladd dros eu gwlad, gan gynnwys yr wythnos hon y Prif Nyrs Peggy Lyons, sydd ar staff Ysbyty Maes rywle yn y Dwyrain. Mae hi’n ferch i Mrs Lyons o Alltydderw,  Llangeitho a enwyd uchod.

Aberystwyth – Mae Capten Wakeling wedi bod adref am seibiant ac mae Miss Elizabeth Ellen Rees, 32 Stryd y Frenhines a’r Reifflwr Joseph Bridgman yn priodi’n dawel bach yng Nghapel y Tabernacl.

Cyhoeddir enwau’r cleifion diweddaraf i’w derbyn yn Ysbyty’r Groes Goch.

Ysgrifenna J. Islan Jones lythyr arall. Yr wythnos hon mae’n gohebu â John Ward ynglŷn â hynt y Rwsiaid, a’i farn y daw’r Rhyfel i ben erbyn y Nadolig. Yna mae’n sôn am faterion yn nes at adref, gan holi sut mae teulu Mr. Ward yn cadw, a sut mae pethau yn Bolton yn gyffredinol. Mae’n cloi’r llythyr drwy fynegi gobaith y bydd gwobr deilwng yn aros am y rhai hynny sy’n aberthu cymaint dros eu gwlad pan ddeuant adref.

Yn olaf, ar 20 Mehefin ysgrifenna Tom Sefton at J. Islan Jones o faes y gad. Mae’n dweud mai dyma’r gosteg cyn y storm, a’i fod wedi cael sawl profiad annymunol yn ddiweddar.

Approaching the hundredth week of the war and a further two lives are lost in John Llewellyn Griffiths of Pontrhydfendigaid who dies on the Somme and Jenkin Isaac Jenkins of Llanarth who dies in the operation to relieve the besieged city of Kut.

Three Mydroilyn men leave for active service in the East whilst a collection is made in the Congregational chapel to assist the Polish Jews. Under the Military Service Act, every man of military age will be regarded as a soldier.

In Tregaron, Private W. Jones Thomas is promoted lance corporal.

In Llangeitho, Private Tom Williams leaves for one of the fronts and Mrs Lyons of Alltyderw is notified that her son, Mr Bob Lyons, has been wounded in action.

In Borth Corporal J. Roberts is home on leave and Mr O. Williams is promoted Chief Petty Officer. Mr W. J. Lunt has also arrived home and, according to the report is ‘doing strenuous electrical work and having a breakdown is on sick leave.’

More photographs can be seen of those serving their country which includes this week a photograph of Sister Peggy Lyons, who is now attached to the Field Hospital Staff, somewhere in the East. She is also the daughter of the aforementioned Mrs Lyons of Alltydderw of Llangeitho.

Aberystwyth,- Captain Wakeling has been home on leave and Miss Elizabeth Ellen Rees, 32 Queen Street marries Rifleman Joseph Bridgman in a quiet wedding at Tabernacle Chapel.

The names of the latest arrivals at the Red Cross Hospital are published.

J. Islan Jones writes another letter. This week he is writing to John Ward commenting on the progress of the Russians and how he believes the war will be at an end by Christmas. He then proceeds on more local matters such as the welfare of Mr Ward’s family and Bolton in general. He draws to a close with the hope that those who are sacrificing so much will be well repaid when they return home.

Lastly, on the 20th June Tom Sefton writes to J. Islan Jones from the trenches. He mentions that it is the lull before the storm and that he has experienced many unpleasant events of late.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/ Losses

26 Mehefin/June 1916

John Llewellyn Griffiths of Pontrhydfendigaid, aged 22. Second Lieutenant, Northumberland Fusiliers.

29 Mehefin/June

Jenkin Isaac Jenkins of Llanarth, aged 23. Private, Welsh Regiment.