Wythnos/week 163: 14-20 Medi/September 1917

[English below]

Rhestr hirfaith arall o anafusion Ceredigion ac mae tribiwnlysoedd apêl y Sir yn parhau. Gohiriwyd achos Llanbedr Pont Steffan, Walter Davies, Blaencruiser – ai dyma ddyn ffordd y Cyngor Sir, ‘Watkin’ eto fel y crybwyllwyd yn ystod wythnos 156, ac ati? (neu berthynas i Watkin o bosib?)

‘Er Cof’ – Mae cof am y Capten M. Kemes A. Lloyd fel ‘un o anfarwolion y 1st 7 divisions’ ac mae newyddion am y rhai a glwyfwyd ac a laddwyd yn ymddangos yn y ‘Gofrestr Anrhydeddau’.

Llongyfarchiadau i’r Cynghorydd Lefftenant B.T. Lloyd a’r Cynghorydd Yr Uwch Gapten G. Fossett Roberts  yng nghyfarfod Cyngor Bwrdeistref Aberystwyth a bu ffrindiau lu Sapper Joshua T. Jones, Rhydlas, Penmorfa yn ei longyfarch ar ennill Medal y Fyddin am wrhydri.

Mae ‘Tommy’ yn llongyfarch rhywun neu’i gilydd ar y cerdyn post, dyddiedig 14 Medi, ag arno lun o filwyr. Mae’r cerdyn post hwn o albwm Sarjant Major Harton Daniel Davies (Cyf ADX/375) The Eagles, Stryd y Castell, Aberteifi.

Mae Cyngor Sir Aberteifi’n derbyn llythyr gan y Pwyllgor Gwaith i sefydlu cangen o Gymdeithas y Cyn Forwyr a’r Cyn Filwyr ac, fel y soniwyd yr wythnos diwethaf, mae siwgr wrthi’n cael ei ddosbarthu,- a’r gobaith yw y bydd y siwgr yn cyrraedd Siop y Coop yn Aberteifi ar 17 Medi neu ar ôl hynny.

Yet another long list of Cardiganshire casualties and the county appeal tribunals continue. The Lampeter case of Walter Davies, Blaencruiser is adjourned – could this be County Council roadman ‘Watkin’ again as mentioned in week 156, etc? (or possibly a relative of Watkin?)

‘In Memoriam’ – Captain M. Kemes A. Lloyd is remembered as ‘One of the immortal 1st  7 Divisions’ whilst news of the wounded and killed appear in the ‘Roll of Honour’.

Congratulations are extended to Councillor Lieutenant B.T. Lloyd and Councillor Major G. Fosset Roberts  in the  Aberystywth Borough Council meeting and the many friends of Sapper Joshua T. Jones of Rhydlas, Penmorfa congratulate him on having won the Military Medal for gallantry.

‘Tommy’  extends his congratulations to some unknown person on the postcard dated 14th September which depicts a couple of soldiers. This postcard is to be found in the album of Sergeant Major Daniel Harton Davies (Ref ADX/375) of The Eagle, Castle Street, Cardigan.

Cardiganshire County Council receive a letter from the Executive Committee for the setting up of a branch of the  Discharged Soldiers and Sailors Association  and, as mentioned last week, the distribution of sugar is underway; hopefully, the sugar will arrive at the Cooperative Stores in Cardigan on or after September 17th.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

15 Medi/September 1917

William David Stephens of New Cross, aged 30. Gunner, Royal Garrison Artillery

Humphrey Taylor Lewis of Llangynfelyn, aged 44. Sergeant, Royal Garrison Artillery

16 Medi/September 1917

John Lloyd Evans of New Quay, aged 25. Second Engineer, Mercantile Marine

18 Medi/September 1917

Albert Sydney Watson of New Quay, aged 39. Third Engineer, Mercantile Marine

20 Medi/September 1917

Evan Thomas Davies of New Quay, aged 26. Private, Welsh Regiment

Jenkin Robert Davies of Nantcwnlle, aged 19. Private, Gloucestershire Regiment

David Lewis Evans of Llanwenog, aged 28. Private, Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry

John Arllwyd Jones of Devil’s Bridge, aged 34. Second Lieutenant, Welsh Regiment

Morris James Marsden of Cribyn, aged 22. Second Lieutenant, Machine Gun Corps

Tom Thomas of Bryngwyn, aged 31. Private, Lancashire Fusiliers

Wythnos/week 117: 27 Hydref/October-2 Tachwedd/November 1916

[English below]

Ceir rhestr o rhai sydd wedi eu hanafu yn y Cambrian News ac y mae Mr R. Jones, Prospect Place, Llanbadarn yn derbyn y newyddion fod ei fab, Preifat Evan R. Jones wedi ei ladd ar faes y gad.

Ceir adroddiad ar wasanaeth coffa i’r diweddar Capten Kemes Lloyd, etifedd teulu’r Bronwydd yn y Cardigan and Tivyside Advertiser.

Ni dderbyniwyd unrhyw wybodaeth am Mr Ithel Jones, Gwynfa yng Nghei Newydd. Roedd Mr Jones ar fwrdd yr S.S. “Astora” pan ei thrawyd â thorpido yn Môr y Gogledd.

Mae Maer Aberystwyth yn galw cyfarfod o’r cyngor cyfan i ystyried sut i gario allan y cynnig dylai cofgolofn parhaol cael ei godi er cof am y rhai a aberthodd eu bywydau yn y rhyfel.

Mae Mrs S. Jones, 47 Stryd y Bont, Aberystwyth yn derbyn carden bost gwasanaeth yn y maes oddi wrth Jack yn ei hysbysu ei fod yn iawn ac y mae J. Islan Jones yn derbyn llythyr arall oddi wrth Alf Hunter yn ei hysbysu fod pencadlys Sgwadron 36 yn nawr wedi ei leoli yn Newcastle.

Yn gynwysiedig yn y lluniau yr wythnos yma mae un o’r morwr Y Gynnwr Stephen Owen o Ystrad Meurig a ymladdodd o dan y Llyngesydd Jellicoe ym mrwydr Jutland.

Ymddangosa hysbyseb ‘Rowntree’s Elect Cocoa’ arall,- y tro yma yn rhif 3 o gyfres y “Women Workers”.

Local casualties are reported in the Cambrian News and Mr R. Jones, Prospect Place, Llanbadarn receives the news that his son Private Evan R. Jones has been killed in action.

The memorial service to the late Captain Kemes Lloyd of the Bronwydd family is reported in the Cardigan and Tivyside Advertiser. 

New Quay, and no news has been received regarding Mr Ithel Jones, Gwynfor who was on board the SS. “Astora” which was torpedoed in the North Sea.

The Mayor of Aberystwyth calls a meeting of the whole council to consider how to carry out the resolution that a permanent memorial should be raised in commemoration of those who sacrificed their lives at the call of duty.

Mrs S. Jones of 47 Bridge St, Aberystwyth receives a field service post card from Jack informing that he is quite well whilst J Islan Jones receives another letter from Alf Hunter  informing him that 36 Squadron Headquarters is now based in Newcastle.

Photographs include that of Ystrad Meurig sailor Gunner Stephen Owen who fought under Admiral Jellicoe in the Jutland engagement.

Another Rowntree’s Elect Cocoa advert appears,- this time the number 3 of the Women Workers’ Series. 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Hydref/October 1916

David Lewis Richards of Llangynfelyn, aged 19. Private, Royal Welch Fusiliers

Thomas Davies of Cribyn, aged 27. Private, Middlesex Regiment

David Jones of Pontrhydfendigaid, aged 29. Private, Royal Welch Fusiliers

1 Tachwedd/November 1916

David John Jones of Borth, aged 29. Private, Canadian Infantry

 

Wythnos/Week 113: 29Medi/Sept-5Hydref/October 1916

[English below]
Cofnodwyd pedwar o golledigion yr wythnos yma a cheir adroddiadau am y rhai a gollwyd yn y papurau lleol.

Mae teulu a ffrindiau yr Is-gapten Henry Loyn Pugh o Aberaeron mewn galar ar ôl clywed ei fod wedi marw o’i anafiadau ar yr 11eg o Fedi. Dyma’r milwr cyntaf o Aberaeron i syrthio ar faes y gâd.

Fel cofnodwyd mewn adroddiadau yr wythnos ddiwethaf, mae teulu Bronwydd yn disgwyl yn bryderus i glywed am dynged Capten Kemes Lloyd. Nid ydynt wedi derbyn cadarnhad swyddogol eto am ddatganiad a wnaed gan ei gydswyddog yn honni ei fod wedi ei ladd ar faes y gad.

Yn Llanfyrnach mae rhieni’r Arloeswr Tommy Thomas yn derbyn y newyddion trist fod eu mab wedi marw o’i anafiadau, gan y nyrs a fu’n gofalu amdano.

Mae Mrs Phillips, Llwynderi-bach yn derbyn llythyr yn dweud wrthi fod ei mab, Preifat Harry Phillips wedi ei ladd tra ar ddyletswydd ar y ffrynt.

Mae Corporal D.A. Evans, Penrhiwpal wedi derbyn Y Fedal Filwrol.

Aberporth: dim ond yr ieuengaf o’i phedwar mab oedd ar gael i fynychu angladd Mrs Ellen Davies, Mount Pleasant. (O ran y tri mab arall, mae un yn garcharor yn yr Almaen, yr ail ar y Ffrynt a’r trydydd yn gwasanaethu ar long fasnach).

Ceir rhagor o newyddion am y rhai hynny sydd wedi ei hanafu yn ‘Local Casualties’.

Llanon: mae Preifat Tom David Evans a Phreifat Walter R. Hicks wedi cyrraedd adre’ ar seibiant, ond mae Preifat Johnnie Davies wedi ei rhyddhau o’r fyddin ar sail iechyd.

Derbyniodd Sarsiant W. H. Prior o Aberystwyth gomisiwn fel is-gapten tra bod newyddion o’r milwyr sydd adre’ ar seibiant ar gael o dan golofnau Cei Newydd, Borth, Cwrtnewydd, Penuwch a Felinfach.

Newyddion am y brwydro: Yn ol yr adroddiad ‘Yn Amser Rhyfel,’ brwydr y Somme yw’r frwydr mwyaf gwaedlyd mewn hanes.

Ysgrifenna W.A.P. yn Yr Ystwythian (cyf. ADX/1512/1) am ei argraffiadau o Salonika. Yn ol W.A.P. mae’r rhai sydd yn gwasanaethu ym mhryniau Macedonia yn edrych ymlaen yn eiddgar i dreulio diwrnod yn Salonika a chael seibiant o’u dyletswyddau yn y bryniau diarffordd.

Yn olaf, daw cyfnod “Amser Haf” i ben ganol nos, Nos Sadwrn.

Four casualties are recorded this week and reports of those lost may be read in the local newspapers.

Family, friends and acquaintances in Aberaeron mourn the loss of Lieutenant Henry Loyn Pugh who died of his wounds on the 11th of September. He is Aberaeron’s first soldier to fall.

The Bronwydd family, as reported last week, anxiously await to hear of the fate of Captain Kemes Lloyd as no official announcement has been made to confirm a brother officer’s statement that he has been killed in action.

The parents of Pioneer Tommy Thomas of Llanfyrnach are informed that their son has died of his wounds by the nurse who attended him.

Mrs Phillips, Llwynderi-bach receives a letter from her son’s officer informing her that Private Harry Phillips was killed whilst on sentry duty at the front line.

Corporal D.A. Evans, Penrhiwpal is awarded the Military medal.

Aberporth, and only the younger of four sons is able to attend the funeral of Mrs Ellen Davies, Mount Pleasant. (Of the other 3 sons, one is a prisoner of war in Germany, the second is in the front line and the third is serving in a merchant ship).

‘Local Casualties’ relays further news of those wounded in action.

Llanon: Private Tom David Evans is on leave, as is Private Walter R Hicks. Private Johnnie Davies, however, has been discharged from the army owing to medical unfitness.

Aberystwyth Sergeant W.H. Prior has been given a commission as lieutenant whilst news of soldiers on leave can be found under the New Quay, Borth, Cwrtnewydd, Penuwch and Felinfach columns.

News of the fighting: according to the report ‘Yn Amser Rhyfel’ there has never in history been bloodier fighting than that which is taking place on the Somme.

W.A.P. writes in the Michaelmas edition of The Ystwythian (ref. ADX/1512/1) of his impressions of Salonika. According to W.A.P. troops serving in the Macedonian hills eagerly anticipate the opportunity of spending a day in Salonika as respite from their duties in the secluded hills.

Finally, “Summer Time” ceases at midnight on Saturday.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

2 Hydref/October 1916

Charles James of Pontrhydfendigaid, aged 22. Private, London Regiment

Enos Jones of Glynarthen, aged 22. Gunner, Royal Field Artillery

3 Hydref/October 1916

William John Davies of Bow Street, aged 34. Private, South Wales Borderers

John Davies of Llanddewi Brefi, aged 24. Private, Welsh Regiment

 

Wythnos/Week 112: 22-28 Medi/September 1916

[English below]

Mwy o luniau o’r rhai hynny sy’n ymladd dros eu gwlad yn ymddangos yn y Cambrian News: Morgan R. Williams o Lanbadarn, E. de Lloyd o Benparke, Jack Lewis o Dregaron, G.T. Jenkins o Swyddffynnon a Gwilym Edwards o Dalybont.

Gellir gweld newyddion am arwyr lleol o dan ‘Local Casualties’ ac yn y Welsh Gazette ceir adroddiad am angladd Preifat Trefor Lewis.

Derbynnir rhagor o adroddiadau y bod Capten Kemes Lloyd, unig fab ac etifedd Syr Marteine a’r Foneddiges Lloyd o’r Ystad Bronwydd ar goll ar faes y gad.

Mae is-gorprol T.Jones a Preifat William J. Evans ar seibiant yn Borth tra bod Morwr Richard Davies wedi bod ar fenter peryglus o halio llong 1,990 tunnell, y ‘Van Stirum’ i borthladd.

Mae Preifat J.W. Parker a Preifat David Jones yn dychwelyd i Dalybont ar ol eu gollwng yn wael o’r fyddin.

Cyfeiriwyd at y rhai sydd wedi eu hanafu a’r rhai sydd adre ar seibiant yn Llanon a Chei Newydd.

Adref hefyd y mae is-gorpral T. W. Arch ym Mhonrhydfendigaid ar ol iddo gwblhau cwrs bomio.

Ac yn olaf, mae Mrs Evans, o Rosina, Mydroilyn yn derbyn llythyr diddorol a llawn gwybodaeth oddi wrth ei mab Davie sydd ar wasanaeth gyda Lluoedd De Affrica. Mae’n debyg nad yw sebras o unrhyw werth i’r ffermwyr sydd wedi ceisio eu dysgu i wneud gwaith ceffyl am nad oes gan y sebra ddigon o stamina ac y mae braidd yn nerfus!

Photographs of those serving King and Country again appear in the Cambrian News: Llanbadarn Fusilier Morgan R. Williams, Penparke soldier E. de Lloyd, Tregaron Artillery man Jack Lewis, Swyddffynnon Fusilier G.T. Jenkins and Talybont soldier, Gwilym Edwards.

News of local heroes can be found under ‘Local Casualties’, and the Welsh Gazette dated September 28th, 1916 carries a report of the funeral of Private Trefor Lewis.

Further reports are received that Captain Kemes Lloyd, the only son and heir of Sir Marteine and Lady Lloyd of the Bronwydd estates, is missing on the battlefield in France.

Lance-corporal T. Jones and Private William J. Evans are home on furlough in Borth whilst Seaman Richard Davies has participated in the dangerous undertaking of towing the 1,990 ton steamer the ‘Van Stirum’ into port.

Private J.W. Parker returns home to Talybont having been invalided home from the front as does Private David Jones.

The wounded of Llanon and New Quay are mentioned as are those on furlough.

Lance-corporal T.W. Arch of Pontrhydfendigaid has also been home after completing a bombing course.

Finally, Mrs Evans, Rosina of Mydroilyn receives an interesting and informative letter from her son Davie who is serving with the South African Forces in German East Africa. Apparently zebras can be put to no use whatsoever – farmers have tried to train them to do the work of the horse but have found them to be nervous and lacking in stamina!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

24 Medi/September 1916

Charles Edward Cheverton of Llanwenog, aged 23. Guardsman, Welsh Guards

25 Medi/September 1916

David Lewis of Llandre (emigrated to Canada in 1911), aged 25. Private, Canadian Infantry.

 

Wythnos/week 111: 15-21 Medi/September 1916

[English below]

Ymhlith y lluniau a gyhoeddir yr wythnos hon mae un o’r Preifat D.B. Blake o Aberteifi, a laddwyd ar faes y gad yn Ffrainc, ac arwyr ysbyty Aberystwyth, y Preifat Hughie Jones a’r Preifat Senior.

Cawn glywed am wŷr eraill o Sir Aberteifi a fu farw yn y rhyfel – Is-gapten Henry Loyn Pugh o Aberaeron; Preifat Dan Davies o Felin-fach a’r Preifat D Handel Lewis o Geinewydd.

Mae sawl un o lanciau Tregaron ar eu ffordd i flaen y gad ar ddwy ffrynt – Mesopotamia a Salonica.

Ceir adroddiadau yn Gymraeg hefyd:-

‘Deil y newyddion…’ – daw newyddion da o’r amryw feysydd y gad, ac mae pethau’n gwella bob dydd.

‘Ymddengys fel pe bai…’ – er gwaethaf y newyddion gobeithiol, nid oes dim arwydd y daw’r rhyfel i ben. Ymysg y rhai hynny sy’n darogan diwedd yr ymladd mae’r nofelydd mawr, H.G Wells, sydd o’r farn y daw’r rhyfel i ben ym mis Mai.

’Yn ôl yr ystadegau…’ –  mae swyddfa Cyllid y Wlad yn cyhoeddi bod pobl dosbarth gweithiol yn ennill tair gini bob wythnos ar gyfartaledd, a hynny o ganlyniad i weithio am oriau maith yn y diwydiant arfau.

’Er yn amser rhyfel… ‘- bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth yn llwyddiant ysgubol, sy’n glod i wladgarwch y dref.

Ar 11 Medi ysgrifenna Evan Evans lythyr ar ran Cyngor Sir Aberteifi at yr is-ysgrifennydd yn y Swyddfa Ryfel, ynglŷn â chais am Lwfans Gwahanu gan Mrs Nell Jones o Laura House, Aberarth.

Yn olaf, ar 21 Medi anfona J. Islan Jones lythyr arall, y tro hwn at y Preifat Harry Barlow. Mae’n sôn ei bod yn lawog iawn gartref a bod yr hydref wedi dod – bydd yn dygymod yn awr â diwrnodau byrach a thywydd caletach. Gyda gaeaf arall ar y gorwel mae’n ofni dros y milwyr yn y ffosydd wrth i’r glaw mawr ddisgyn, ac mae’n gweddïo na fydd gaeaf arall cyn diwedd y rhyfel. ‘The sufferings of this war are quite sufficient for one generation to bear,’ meddai.

Amongst photographs published this week is that of Private D.B. Blake of Cardigan who has been killed in action in France, and Aberystwyth hospital heroes Private Hughie Jones and Private Senior.

News of losses across Cardiganshire are reported: Lieutenant Henry Loyn Pugh of Aberaeron, Private Dan Davies of Felinfach and Private D Handel Lewis of New Quay.

Several local men of Tregaron are on their way to different fronts – Mesopotamia and Salonika.

The Welsh reports are as follows:

‘Deil y newyddion…’-news from various battlefields is favourable and  improving daily.

‘Ymddengys fel pe bai…’ – although the news is favourable there is no sign  that the war is coming to an end. Amongst those who are prophesying the end of the fighting is the famous novelist Mr H.G. Wells who believes it will end next May.

’Yn ol yr ystadegau…’ –  the Inland Revenue reports that on average the working class are earning 3 guineas weekly which is due to the long hours working in the munitions industry.

’Er yn amser rhyfel… ‘- the National Eisteddfod in Aberystwyth was a sweeping success and reflects upon the town’s patriotic stance.

Dated the 11th September, Evan Evans writes on behalf of the Cardiganshire County Council  to the under Secretary at the War Office regarding a claim for a Separation Allowance of Mrs Nell Jones of Laura House, Aberarth.

Finally, dated the 21st September, another letter is sent by J. Islan Jones, this time to Private Harry Barlow. He writes that the weather is very wet at home and  Autumn has set in; they will have to resign themselves now to shorter days and more severe conditions. He fears that as another winter approaches the rain awaits those who are in the trenches and prays that this will be the last winter of the war. He states that  ‘The sufferings of this war are quite sufficient for one generation to bear’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses 

15 Medi/September 1916

Marteine Kemes Arundel Lloyd of Henllan, aged 26. Captain, Grenadier Guards

Tommy Thomas of Cardigan, aged 28. Private, Australian Imperial Force

Llewellyn Davies of Llandysul, aged 24. Private, King’s Own Yorkshire Light Infantry

16 Medi/September 1916

David Hughes of Llanybydder, aged 32. Private, South Wales Borderers

James Thomas of Llanybydder, aged 26. Sergeant, Grenadier Guards

17 Medi/September 1916

John Owen Lloyd of Llanarth, aged 20. Gunner, Royal Field Artillery

20 Medi/September 1916

Jenkin Jones of Llanrhystud, aged 22. Able Seaman, Mercantile Marine