Wythnos /week 223: 8-14 Tachwedd/November 1918

[English below]

Llofnodir y Cadoediad ac mae’r telerau a roddir i’r Almaenwyr fel y cyhoeddwyd gan Mr Lloyd George yn Nhŷ’r Cyffredin i’w gweld yn y papurau newydd. Fodd bynnag, mae colledion Sir Aberteifi am yr wythnos yn parhau i fod yn drwm a derbyniwyd newyddion bod y Preifat Daniel Lewis o Henllan wedi cael ei ladd.

Mae’r gerdd It is Over gan R.H.W. yn ystyried y rhai sydd wedi colli anwyliaid ac y dylid eu cofio ymhlith y llawenydd.

Yn ysbyty yn yr Aifft mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ar ‘11 Mon’ ei fod yna ‘cheering in ward’. Rhoddir 2 fotel o bort a ½ potel brandi i’r ward a aeth o amgylch 80 o ddynion a chleifion mewn pabell fawr! Fodd bynnag, nid oes cofnod yn nyddiadur y Capten Gwilym James am yr un diwrnod.

Gartref, gofynnir i drigolion Bwrdeistref Aberystwyth gadw ddydd Mercher nesaf fel gŵyl gyffredinol i ddathlu’r Cadoediad, tra ym Mhontrhydfendigaid, mae clychau’r Eglwys a’r Ysgol wedi eu canu, a chlywir caniad corn peiriannau G.W.R. Mae strydoedd wedi’u haddurno yn y Borth fel y mae strydoedd Llanbedr Pont Steffan, ac addurnir Llanbedr Pont Steffan gan garcharorion o’r Almaen, gyda mwynhad a brwdfrydedd yn ôl pob tebyg.

Dathlodd pobl Llannarth lofnodi’r Cadoediad ddydd Iau pan ddosbarthwyd newyddion ffug gan Mr Tim Thomas, cigydd a gyhoeddodd mewn gwasanaeth diolchgarwch bod telegram gan berson dibynadwy wedi cyrraedd Llannarth yn cyhoeddi diwedd y Rhyfel.

Mae tref Tregaron wedi’i haddurno gyda baneri a rhubanau, a ffurfir gorymdaith yn cario delw o’r Caiser. Cyneuir coelcerth fawr ar Ben Picca gyda’r nos.

Mae gwasanaethau diolchgarwch am heddwch i’w cynnal yn Eglwys y Santes Fair, Aberteifi ddydd Sadwrn, ac er bod y Cadoediad wedi’i lofnodi cynhaliwyd dau dribiwnlys ddydd Mawrth, rhai Aberteifi Wledig a Llandudoch Wledig.

Mae’r Rhingyll J.E. Burbeck o Aberystwyth wedi ennill y Fedal am Ymddygiad Rhagorol ac mae’r Capten J.W. Williams Scranton i dderbyn 100 gini o gronfeydd Cymdeithas Yswiriant Risgiau Rhyfel Lerpwl a Llundain fel gwerthfawrogiad o’i sgiliau a’i ddewrder pan ymosodwyd ar ei long, yr s.s. ‘’Benedict’’ gan long danfor y gelyn ar Orffennaf 22, 1918.

Cyhoeddir llun o’r Corporal David Morgan o Lanfarian sydd yn yr ysbyty yn Salonika, ar ôl cael ei wenwyno â nwy a’i glwyfo, ac yn Nhan-y-groes, mae’r Preifat David Jones yn derbyn croeso cynnes ar ôl bod ar wasanaeth gweithredol yn Ffrainc a’r Eidal am ddeuddeg mis.

‘Pell ac Agos’, dan y pennawd ‘Heddwch’: sonnir eto am lofnodi’r Cadoediad a bod y Caiser wedi dianc i’r Iseldiroedd, ei wlad bellach yn nwylo’r Sosialwyr. Roedd diwedd y Rhyfel bron mor sydyn â’i ddechrau a gall pawb anadlu nawr yn haws nag y maent wedi ei wneud dros y pedair blynedd diwethaf.

The Armistice is signed, and the terms granted to the Germans, as announced by Mr Lloyd George in the House of Commons, are to be seen in the newspapers. However, Cardiganshire losses for the week continue to be heavy and news has been received that Private Daniel Lewis of Henllan has been killed.

The poem It is Over by R.H.W. reflects upon the those who have lost loved ones and that they should be considered amidst the rejoicing.

In a hospital in Egypt Jack Watkins writes in his diary on ‘11 Mon’ that there is ‘cheering in ward’. 2 bottles of port and ½ bottle brandy are issued to the ward which went round 80 men and marquee patients! However, there is no entry in Captain Gwilym James’ diary for the same day.

At home the inhabitants of Aberystwyth Borough are asked to observe the whole of next Wednesday as a general holiday in celebration of the Armistice, whilst in Pontrhydfendigaid, Church and school bells have been rung , and the hooting of the G.W.R. engines  heard. Streets are decorated in  Borth as are the streets of Lampeter, the decorating being done in the latter by German prisoners with, apparently, relish and gusto.

The people of Llanarth celebrated the signing of the Armistice on Thursday when false news was circulated by Mr Tim Thomas, butcher who announced in a thanksgiving service that a telegram from a reliable person had reached Llanarth announcing the end of the War.

The town of Tregaron is decorated with flags and buntings, and procession is formed carrying an effigy of the Kaiser. A large bonfire is kindled on Pen Picca in the evening.

Peace thanksgiving services are to be held at St Mary’s Church, Cardigan on Saturday, and although the Armistice has been signed, two tribunals were held on Tuesday, those of Cardigan Rural and St. Dogmaels Rural.

Sergeant J.E. Burbeck of Aberystwyth has been awarded the D.C.M.  and Captain J.W. Williams Scranton is to receive 100 guineas out of the funds of the Liverpool and London War Risks Insurance Association in appreciation of his skill and courage on the occasion of his vessel, the SS Benedict being attacked by an enemy submarine on July 22nd, 1918.

A photograph appears of Corporal David Morgan of Llanfarian who in hospital in Salonika, having been gassed and wounded, and in Tanygroes Private David Jones receives a hearty reception having been on active service in Farnce and Italy for twelve months.

‘Pell ac Agos’ (Near and Far),- under the heading ‘Heddwch’ (Peace): the signing of the Armistice is again mentioned and that the Kaiser has escaped to Holland, his country now in the hands of the Socialists. The end of the War was nearly as sudden as its beginning and everyone can now  breathe easier than they have done for the last four years.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

8 Tachwedd/November 1918

Edward Williams of Llanfihangel Genau’r Glyn, aged 23. Private, Royal Army Service Corps

9 Tachwedd/November 1918

Thomas George Silcock of Aberystwyth, aged 23. Royal Naval Reserve

10 Tachwedd/November 1918

Harry E. Jones of Llandyfriog. Driver, Army Service Corps

James Brennan of Llandyfriog, aged 26. Shoeing Smith, Army Service Corps

Thomas Davies of Capel Seion, aged 26. Private, Royal Army Medical Corps

Evan Brindle Jones of Aberystwyth, aged 25. Captain, Royal Welch Fusiliers

Thomas davies of Llanbadarn, aged 26. Private, Royal Army Medical Corps

11 Tachwedd/November 1918

William Cole of Llandyfriog, aged 24. Driver, Army Service Corps

12 Tachwedd/November 1918

Evan Thomas Hughes of Aberystwyth, aged 22. Driver, Royal Engineers

13 Tachwedd/November 1918

Lemuel Thomas Rees of Llandygwydd, aged 23. Private, South Wales Borderers

14 Tachwedd/November 1918

Roderick Lewis Davies of Llangybi, aged 27. Sergeant, Devonshire Regiment.

Wythnos/Week 131: 2-8 Chwefror/February 1917

[English below]

Ceir adroddiadau o Aberteifi ynglŷn â cholli Is- gapten D.T. Emyr James a Llongwr John James – y ddau yn gwasanethu ar yr H.M.S. Laurentic.

O ganlyniad i forwriaeth celfydd Is-gapten Parry ym Mor y Canoldir, achubwyd 32 o ddynion o long-gludo Brydeinig a drawyd gan dorpido o long danfor.

Ysgrifenna Gregory Kean yn ‘Nodion o Lundain,’ am ymadawiad Daniel Jones o Aberporth am Ffrainc gan ddymuno bydd yn dychwelyd yn iach ac wedi gorchfygu’r gelyn.

Casglwyd dim llai na £35,652 5s 2d o gynilon rhyfel gan ysgolion cynradd y Sir yn ystod yr wyth wythnos yn gorffen ar yr 21ain o Ionawr.

Mae’n ofynnol i bob cyflogwr restru enwau’r holl ddynion o 16 i 41 oed sydd yn eu cyflogaeth ar ffurflen D.R.17 ac i anfon y gwybodaeth ymlaen i’r Swyddog Recriwtio yn eu hardal, tra anfonir llythyr i’r Gwir Anrhydeddus D. Lloyd George oddi wrth Cyngor Sir Aberteifi yn apelio i’r Llywodraeth gymryd y camau priodol i wahardd diod feddwol yn ystod y Rhyfel ac am rhai misoedd i ddilyn.

Mae’r darn ‘Profiad y Pererin’ sydd i’w ganu ar y dôn ‘Strafe y Kaiser’ yn sôn am brinder siwgr, burum, diod, a.y.b.

Mae Daisy Jones (gweler wythnos 118) yn derbyn carden bost arall, y tro yma oddi wrth Betty sydd yn Carn Brea yng Nghernyw.

Ceir rhagor o hysbysebion yn y Cardigan and Tivyside sy’n cyfeirio at y rhyfel:

‘Mae cyfle i wirfoddolwyr sifil i wasanaethu eu gwlad;’ ‘Tanks’ – cartwn sy’n cael ei harddangos yn y Pavilion yn Aberteifi; ‘Celfi cyfforddus wedi eu gwneud â llaw gan ‘Hughes Furniture Store’ -‘Erbyn daw y bechgyn adre’ ac y mae ‘Furniture Warehouse’, Pendre yn Aberteifi wedi cyhoeddi rhyfel ar nwyddau israddol o dramor.

There are reports from Cardigan regarding the loss of Lieutenant D. T. Emyr James and Seaman John James who were serving aboard the H.M.S. Laurentic.

The smart seamanship of Lieutenant Parry in the Mediterranean results in the rescue of 32 men from a British transport which had been torpedoed by a U-boat.

Gregory Kean writes of Daniel Jones of Aberporth leaving for France and wishes for his safe and triumphant return in ‘Nodion o Lundain’ (Notes from London)

No less than £35,652 5s 2d. war savings has been collected in the elementary schools of Cardiganshire during the eight weeks ending January 21st.

Employers are required to list all males between the ages of 16 and 41 in their employment and to forward this list (Form D. R. 17) to the Recruiting Officer for their locality whilst a letter is sent to the Right Hon. D. Lloyd George from Cardigan County Council appealing to the Government to take steps to prohibit intoxicating liquor during the war and for some months afterwards.

Profiad y Pererin (‘A Pilgrim’s Experience’) to be sung to the tune ‘Strafe the Kaiser’, is a poem written about the scarcity of things such as sugar, yeast, drink, etc.

Miss Daisy Jones (as in week 118) receives another postcard. This time it is from Betty who is at Carn Brea in Cornwall.

Adverts with references to the War continue to be published in the Cardigan and Tivyside:

‘An opportunity for civilian volunteers to serve their country’; ‘Tanks’ – a cartoon to be shown in the Pavilion Cardigan; comfortable home-made furniture from Hughes’ Furniture Store for ‘When the Boys come home’ and the Furniture Warehouse at Pendre, Cardigan have ‘declared WAR on all shoddy foreign goods’

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

5 Chwefror/February 1917

Nathaniel Edwards of Llanon, aged 38. Private, Rhodesia Regiment

Evan Davies of Sarnau, aged 23. Private, Lancashire Fusiliers

James Parry Thomas of New Quay, aged 43. First Mate, Mercantile Marine

John Henry Lloyd of Llangoedmore, aged 22. Fourth Engineer Officer, Mercantile Marine

Herbert Price Davies of Llanon, aged 31. Private, Royal Fusiliers

Walter Raymond Hicks of Llanon, aged 19. Private, Royal Fusiliers

6 Chwefror/February 1917

Llewellyn Morgan of Cardigan, aged 24. Able Seaman, Royal Naval Volunteer Reserve

 

Wythnos/week 128: 12-18 Ionawr/January

[English below]

Ysgrifenna Isfoel gerdd i’r flwyddyn 1916, blwyddyn o ddolur a thristwch. Yr un yw’r neges yn ‘Nodion o Faes y Gad’ sy’n gobeithio na threulir Nadolig arall ar y Ffrynt. Yn ôl yr ysgrifennydd roedd y Fyddin Gymreig wedi gwledda mewn steil ar ddydd Nadolig a chynigwyd diolch i’r Prif Weinidog Newydd Cymreig am ei garedigrwydd (er nodwyd yn ddiweddarach mai brodorion caredig y ‘lle yma’ a gyfrannodd y rhan fwyaf o’r arian tuag at yr achlysur).

Estynna’r Cydbwyllgor Sefydlog eu cydymdeimlad dwys i Mr Morris Davies ar farwolaeth ei fab a hefyd i deulu P.C. Thomas Davies o Landysul.

Derbyniwyd llythyr oddi wrth Mr D.J. Morgan, Nythva, Tregaron (Ysgrifennydd Pwyllgor Amaeth y Rhyfel) ynglŷn â theulu Fferm Glanrafon sy’n diodde’ difrifol oherwydd prinder gweithwyr ar y fferm.

Ar Ionawr 9fed cynhaliwyd cyfarfod o’r Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd ar gyfer sicrhau defnydd o dir i dyfu tato a llysiau eraill.

Mae’r Bwrdd Amaeth a’r Bwrdd Llywodraeth Lleol yn gwneud datganiad i’r Wasg ynglŷn â chyflenwad cig. Mae Bwrdeistref Aberteifi yn ymateb drwy gyhoeddi y gall y trigolion gadw moch ar yr amod eu bod yn cadw’r tylciau yn lan. Yn parhau ar y thema bwyd mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn cyhoeddi rysáit ar gyfer cacen economaidd.

Mae Preifat Jack Sambrook o Stryd y Bont, Aberteifi yn ysbyty ym Manceinion yn dioddef o’r dwymyn goludd.

Cyflwynwyd y Groes Filwrol i Gapten Owen Jones o Roby Villas, Aberteifi ac estynna Cyngor Ardal Wledig Aberteifi eu llongyfarchiadau i’r Gwir Anrhydeddus  D. Lloyd George ar ei ddyrchafiad i’r Prifwenidogaeth a Phrif Ymgynghorwr y Brenin.

Yn ystod yr wythnos yma mae pedwar milwr wedi dod adre’ i Landdewi Brefi ac y mae’r Prifathro lleol yn cofnodi bod yr ysgol wedi cynnal cyngerdd i’w croesawi. Mae tri o’r milwyr wedi eu hanafu a’r pedwerydd wedi derbyn y Fedal Filwrol.

Isfoel, Cilie composes a poem to the year 1916, a year of evil conflict and grief which ‘died’ in the roar of fire – woe that it had not ended in peace! The same is the message in ‘Nodion o Faes y Gad’ (Notes from the Front) which expresses the hope that another Christmas will not be spent at the Front. With regard to Christmas day, the Welsh Army dined in fine style at 5 o’clock in the evening and the new Welsh Prime Minister is thanked for being instrumental in providing the feast although it later states that most of it was given by the kind inhabitants of wherever the writer is situated.

Sincere sympathy is extended by the Standing Joint Committee to Mr Morris Davies on the death of his son and also to the family of the late P.C. Thomas Davies of Llandyssul.

A letter is received from the Secretary of the War Agricultural Committee, Mr D.J. Morgan, Nythva, Tregaron with reference to the extreme hardship of the family of Glanrafon Farm as a result of the depletion of labour on the farm.

A meeting of the Food Production Committee is held on the 9th January in order to ensure that any vacant areas of land are utilised for the production of potatoes and other vegetables.

The Board of Agriculture and the Local Government Board issue a statement to the Press regarding  meat supplies and encouraging the widespread keeping of pigs. The Borough of Cardigan responds by issuing a statement that pigs may be kept by inhabitants of the Borough provided the styes are kept clean. Continuing on the food theme, The Cardigan and Tivyside Advertiser publish a recipe for an economical war cake.

Private Jack Sambrook of Bridge Street, Cardigan is in hospital in Manchester suffering from dysentery and enteric fever.

Captain Owen Jones of Roby Villas, Cardigan has been granted the Military Cross and the Cardigan Rural District Council congratulate the Right Hon. D. Lloyd George on his promotion to the Premiership and Chief Advisor to the King.

During the week four soldiers return home to Llanddewi Brefi and the Headmaster of the local school records that a welcome home concert was held on the evening of the 11th. Three of the soldiers have been wounded and the fourth has received the Military Medal.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

13 Ionawr/January 1917

John Daniel Ebenezer, Nancwnlle, aged 20. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers

Wythnos/Week 108: 25-31 Awst/August 1916

[English below]

Daw mwy o newyddion o bob cwr o’r sir. Mae mwy o luniau o’r gwŷr sy’n ymladd a chawn adroddiad am yr arwr o Aberystwyth, y Preifat F.J. Senior, yn cael Medal am Ymddygiad Rhagorol, a sonnir am y ‘Gallant Men of Wales’ nad oes neb yn gwybod beth ddigwyddodd iddynt.

Bu’r Preifat Tom Evans adref yn Llanddewi, ond mae’r pentref hefyd yn cael y newyddion fod yr Is-gapten Tommy Davies, Tŷ Mawr wedi marw.

Yn Felin-fach cynhelir gwasanaeth er cof am yr Is-gapten T.H. Davies, y Swyddfa Bost, a laddwyd yn Ffrainc ar Orffennaf 10.

Tua de’r sir cawn fwy o adroddiadau am wŷr wedi’u clwyfo, ac mae’r Is-gorporal J.E. Jenkins yn ysgrifennu at ei dad yn Aberteifi, i ddweud ei fod yn garcharor rhyfel yn Dulmen, Westffalia.

Bydd ffatrioedd gwlân y Gorllewin yn mynd ati i gyflogi menywod gan dalu’r un cyflog iddynt â’r dynion. Fodd bynnag, bydd gofyn i’r menywod roi’r gorau iddi pe bai’r gwaith yn mynd yn brin.

Mewn ymateb i gwynion sydd wedi dod i sylw’r ysbyty, mae claf yn ysgrifennu i ddweud bod cleifion Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth yn cytuno nad yw’r lifrai llwyd a’r sgarff goch yn addas.

Yn olaf, mae llawer o sôn am yr Eisteddfod Genedlaethol, gan gynnwys ymweliad Lloyd George a’r enillydd am y casgliad gorau o chwyn!

More news from across the county. Photographs of those involved in the fighting are again published and reports can be read regarding the Aberystwyth hero, Private F.J. Senior, being awarded the Distinguished Conduct Medal and of the ‘Gallant men of Wales’ who have been, or are reported missing.

Private Tom Evans has been home in Llanddewi but sadly the village also learns of the death of Corporal Tommy Davies, Ty Mawr.

Meanwhile in Felinfach a memorial service is held for Corporal T.H. Davies, Post Office who was killed in France on July 10th.

South of the County, there are further reports of local men being wounded and Lance-Corporal J.E. Jenkins writes home to his father in Cardigan stating that he is a prisoner of war at Dulmen, Westphalia.

Women are to be employed by the West Wales woollen factories and are to be paid the same rate of wages as males. However, the women are to stand off should any shortage of work arise.

In response to complaints which have reached ‘hospital ears’, ‘A Patient’ writes that the patients of the Red Cross Hospital in Aberystwyth are in agreement that a grey uniform and scarlet neckerchief is unbecoming.

Finally, there is much reporting of the National Eisteddfod from the visit of Lloyd George to W. Craven Llewelyn being the winner of the best collection of weeds!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Awst/August 1916

John Richard Jones of Llanrhystud, age unknown. Private, South Wales Borderers

29 Awst/August 1916

David Lewis Davies of Llangybi, age unknown. Private, King’s Shropshire Light Infantry

31 Awst/August 1916

Thomas Mathews of Glandyfi, aged 26. Driver, Royal Field Artillery

Thomas David Foulkes of Rhydyfelin, aged 25. Sergeant, Machine Gun Corps (Motors)

Wythnos 63/Week 63: 13-19 Hydref/October 1915

[English below]

‘Pell ac Agos’,- gweler cyfeiriadau i’r diwrnod recriwtio ar y Dydd Sadwrn blaenorol; absenoldeb Mr Lloyd George yn angladd ei gyfaill y Parch. Evan Jones, Caernarfon; diddymiad y stamp dimai; y Senedd yn torri i fyny am wythnos o wyliau ond yr ildia Mr McKenna y trethi bwriadedig ar hetiau a gwydr.

Mae’r golofn ‘Local and other war items’ yn parhau a’r newyddion am filwyr unigol a sut y maent yn dod ymlaen tra fod Mr J. Phillips yn cyfeirio llythyr i Mr Llewelyn Williams ynglyn a ffurflenni cofrestri a  chenedlaetholdeb.

Mae’r heddlu yn cyflwyno petisiwn am Fonws Rhyfel.

Ac yn olaf mae Henry John Ballinger o Aberystwyth yn cael ei ladd yn y ffosydd yn Loos.

The ‘Pell ac Agos’ column this week has references to the previous Saturday’s recruitment drive; the possibility of keeping the halfpenny stamp; Parliament breaking for a week’s holiday; an update on the fighting, and amongst other things the reaction to the previous week’s budget,- no price rise in hats!

‘Local and other war items’ continues to report on individual soldiers and how they are faring whilst Mr J. Phillips addresses a letter regarding registration forms and Welsh nationality to Mr Llewelyn Williams, K.C., M.P.

The Police Sergeants and Constables of Cardiganshire petition for a War Bonus.

Finally 19 year old Henry John Ballinger dies in the German trenches at Loos.

[Rhowch glic ar luniau i’u gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

13 Hydref/October 1915

Henry John Ballinger of Sherborne House, Aberystwyth, aged 19. Second Lieutenant, Monmouthshire Regiment