Wythnos/week 270: 5-11 Hydref/October 1919

[English below]

‘In Memoriam’ – mae Lizzie Williams a oedd wedi gweithio yn Ffatri Arfau Pen-bre ac a fu farw yn Aberteifi ym 1916 yn cael ei chofio gan ei mam a’i brawd.

Nodir yn y Cardigan and Tivy-side fod enw’r Preifat James Davies o Lechryd wedi’i hepgor o’r rhestr o arwyr sydd wedi cwympo.

Mae rhagor o filwyr Aber-porth yn cael eu dadfyddino: David John Jones ar ôl blynyddoedd lawer o wasanaeth gweithredol, Tom Hywel Davies ar ôl bod ar y môr am dros dair blynedd a John Daniel Jenkins ar ôl treulio llawer o’i amser yn Ffrainc a Gwlad Belg.

Yn Swyddffynnon, mae argymhellion y Pwyllgor Cofebau wedi’u mabwysiadu yn yr ystyr y dylid gosod ffenestr liw yn Eglwys Ystradmeurig a senotaff gwenithfaen ar sgwâr y pentref yn Swyddffynnon.

Yn Aberteifi cynhelir ”Cinio Heddwch” ar gyfer dros 50 o ddynion cyhoeddus mwyaf blaenllaw’r dref, ynghyd â’u gwragedd.

Dywedir bod dau sefydliad gwych Aberystwyth, -Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Brifysgol, wedi wynebu’r problemau anodd a gododd ar ôl i ryfel ddihysbyddu dynion ac arian y byd. Hefyd yn Aberystwyth, agorir arddangosfa o baentiadau’r arlunydd o Wlad Belg, M. de Saadeleer, yn yr Hen Ystafelloedd Ymgynnull (Daeth M. de Saadeleer o hyd i gartref yn ardal Aberystwyth ar ôl i’r Almaenwyr oresgyn ei wlad).

Mae ‘Hiraeth y Cardi’ gan Lloyd Rowlands yn gerdd a ysgrifennwyd yn Bab-el-Hadid ar Fedi 7fed ac mae’n mynegi ei hiraeth am ddychwelyd i’w gartref yng Nghymru.

Mae’r Bwrdd Amaeth wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r cynllun ar gyfer rhoi hyfforddiant byr mewn canolfannau i gyn-filwyr cydnerth sy’n dymuno dod yn weithwyr fferm.

‘Colofn Gymysg’ – mae enwau fel Coedwig Mametz a Chefn Pilkem yn gyfarwydd i’r mwyafrif yn ogystal â rhai lleoedd eraill yn Salonica a Phalesteina. Bydd llawer o leoedd am byth yn gysegredig i’r teuluoedd hynny sydd wedi colli anwyliaid. Mae ‘Gwersi’r Gorffennol’ yn cyfeirio at y streiciau diweddar – mae’n drawiadol sut mae’r wlad wedi ymdopi â’r sefyllfa heb fawr o drafferth yn bennaf oherwydd y profiadau a’r problemau y bu’n rhaid eu hwynebu yn ystod blynyddoedd y rhyfel.

‘In Memoriam’ – Lizzie Williams who had worked at the Pembrey Munitions Factory and died at Cardigan in 1916 is remembered by her mother and brother.

It is noted in the Cardigan and Tivyside that the name of Private James Davies of Llechryd has been omitted from the list of fallen heroes.

More Aberporth soldiers are demobilised – David John Jones after many years of active service, Tom Hywel Davies having been on the sea for over three years and John Daniel Jenkins having spent much of his time in France and Belgium.

In Swyddffynnon the recommendations of the Monuments Committee have been adopted in that there is to be an insertion of a stained glass window in Ystrad Meurig Church and a granite cenotaph on the village square at Swyddffynnon.

In Cardigan a ”Peace Dinner” is held for over 50 of the foremost public men in the town, together with their wives.

The two great institutions of Aberystwyth, -the National Library of Wales and the University are reported to have faced up to the difficult problems which arose after war had drained the world of men and of money. Also in Aberystwyth, at the Old Assembly Rooms an exhibition is opened of paintings of the Belgian artist, M. de Saadeleer. (M.de Saadeleer on the invasion of his country by the Germans found a home in the Aberystwyth area).

‘Hiraeth y Cardi’ (The Yearning of the Cardi) by Lloyd Rowlands is a poem penned in Bab-el-Hadid on September 7th and expresses his longing to return to his home in Wales.

The Board of Agriculture has decided discontinue the scheme for giving short training at centres to able-bodied ex-servicemen who wish to become farm labourers.

‘Colofn Gymysg’ , such names as Mametz Wood and Pilkem Ridge are familiar to most as well as some other places in Salonika and Palestine. Many places will forever be sacred to those families who have lost loved ones. ‘Gwersi’r Gorffennol’ (Lessons of the Past’), refers to the recent strikes,- it being impressive how the country has coped with the situation with little trouble mainly due to the experiences and problems which had to be confronted during the war years.

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on images below to enlarge

 

Wythnos/Week 106: 11-17 Awst/August 1916

[English below]

Gwelir lluniau o filwyr eto fyth yn y wasg, a llawer ohonynt erbyn hyn wedi’u hanafu neu’u lladd. Yn un o’r lluniau mae’r Capten David Jones o Wern Isaf, Llanddewi Brefi, a anfarwolir mewn soned o waith D. Lloyd–Jenkins, Yn Amser Rhyfel.

Yn Llangwyryfon cynhelir gwasanaethau yn Eglwys y Plwyf i nodi dwy flynedd ers dechrau’r rhyfel, ac yn Swyddffynnon mae Rees David Jones wedi dychwelyd adref i Frynissa. Hefyd, derbynnir llythyr oddi wrth Griffith Morgan, a anafwyd ar Orffennaf 25 ar faes y gad yng Nghoed Mametz.

Mae gwaith mawr i dorri coed yn Ysbyty Ystwyth, ac mae cynlluniau ar y gweill i gael pedwar ugain o fechgyn ysgol i gymryd rhan.

Cyhoeddir rhestr arall o fechgyn lleol a laddwyd yn y rhyfel yn y Cambrian News, a chawn glywed am Mrs Florence Loxdale o Lanilar, sy’n brysur yn llythyru â hyd at 23 o fechgyn, yn anfon pecynnau atynt ac yn prynu pethau fel rhwymau iddynt. Cyn y daw’r cyfweliad i ben mae’n sôn am yr angen dybryd i ddiwygio’r gwasanaeth post fel y gellid anfon pecynnau i ysbytai yn ddi-dâl.

Photographs of soldiers continue to appear in the press, an increasing number recorded as wounded or killed. One such photograph is that of Captain David Jones of Wern Isaf, Llanddewi Brefi to whom D. Lloyd –Jenkins composes a sonnet Yn Amser Rhyfel (‘In Times of War’).

In Llangwyryfon services are held at the Parish Church on the second anniversary of the outbreak of the war, whilst in Swyddffynnon Rees David Jones is at home at Brynissa and a letter is received from Griffith Morgan who fell wounded on July 25th in Mametz Wood.

Timber felling in Ysbytty Ystwyth and preparations are underway to receive eighty schoolboys to cut part of the timber.

Another list of local war casualties is published in the Cambrian News whilst Mrs Florence Loxdale, Llanilar busily corresponds with as many as 23 ‘boys’, sending parcels and buying such things as puttees. On concluding her interview she refers to the urgent need of postal reform which would allow parcels being sent to hospitals to be post free.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

16 Awst/August 1916

James Thomas of Llandysul, aged 40. Private, East Surrey Regiment

Wythnos/Week 101: 7-13 Gorffennaf/July 1916

[English below]

Daw newyddion fesul dipyn o’r Somme yn ôl i Sir Aberteifi – roedd yn rhaid aros tan yr wythnos ddilynol i ddarllen yr adroddiadau yn y Cambrian News a’r Cardigan and Tivy-side Advertiser.
Roedd y papurau newydd yn canolbwyntio ar Goed Mametz. Ennill y tir yma oedd nod Adran 38 y Cymry ym mrwydr y Somme, ac yma y collodd Sir Aberteifi’r mwyaf o filwyr yn y rhyfel hyd yn hyn.

Yn eu plith mae’r gŵr ifanc Enoch O. Davies o Landysul, a fu’n anfon cardiau post o faes y gad yn rheolaidd i Sychpant, Horeb (gweler wythnosau 88, 82 a 72) a thua dechrau’r rhyfel (wythnos 22) fe welwyd ei enw ar un o’r arwyddion ‘Not at Home’.

Ysgrifenna J. Islan Jones unwaith eto, yr wythnos hon o Gribyn at Griff Jones. Yn ei lythyr mae’n sôn am gyflwr truenus John Jones yn ei ddillad caci; efallai y bydd yn rhaid mynd ag ef i’r seilam.

Gwelir mwy o bytiau am gyn-ddisgyblion yn llyfr lloffion Ysgol Ardwyn, a chyhoeddir llawer mwy o luniau yn y Cambrian News.

Mae’r erthyglau eraill yn cynnwys:

Llanbedr Pont Steffan – mae Mrs. Watt M.A. yn sôn am eitemau Sefydliad y Merched ac yn llongyfarch menywod y dref am agor yr ystafell glwb gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol.

Caiff Is-lefftenant J.N. Howell ei ladd mewn damwain beic modur, ac mae Pwyllgor Ffoaduriaid Gwlad Belg yn penderfynu talu pris tocynnau trên y ffoaduriaid hynny sy’n ymadael â’r dref.

Taliesin – lladdwyd Willie James yn yr ymladd.

Llanon – mae’r Preifat Henry Richard Jones yn disgwyl cael ei alw i faes y gad yn fuan.

Llandysul – adroddiadau am y rheiny sydd adref ar seibiant, a’r newyddion bod y Preifat Wrentmore wedi’i anafu am yr eildro.

Llandygwydd – Mae Mr. Daniel Jones, sy’n 91 oed a’i olwg yn pallu, wrthi’n ddiwyd yn gwneud ffyn cerdded ar gyfer milwyr wedi’u hanafu.

Ymhlith yr hysbysebion ‘Yn Eisiau’ yn y Cardigan and Tivy-side mae galw am bobl sy’n rhy ifanc i ymuno yn yr ymladd, neu bobl nad ydynt yn gymwys i ymladd.

Yn olaf, mae Y Rhyfel o waith ‘Emrys o Gwmgloyne’ yn cymharu taith y wennol tuag adref â thaith y milwyr sy’n dychwelyd o feysydd Ffrainc a Gwlad Belg i ‘dir gwell’.

News from the Somme came home to Cardiganshire gradually – and printed reports had to wait till the following week’s copies of The Cambrian News and Cardigan and Tivy-side Advertiser.
Mametz Wood was the location the newspapers singled out. It was the objective of the 38th Welsh Division in the first battle of the Somme, and the losses from Cardiganshire were the heaviest of the war to date.

Amongst these losses is young Enoch O Davies of Llandysul who regularly sent Field Service Post Cards to Sychpant, Horeb  (see weeks 88, 82 and 72) and at the beginning of the conflict (week 22) his name was to be seen on a ‘Not at Home’ sign.

J. Islan Jones puts pen to paper once more and writes this week from Cribyn to Griff Jones. In his letter he mentions the sad plight of khaki clad John Jones who may have to be taken to an asylum.

Clippings of past pupils are again collected in the Ardwyn School scrapbook and many more photographs are published in the Cambrian News.

Other news items are as follows:

Lampeter: Mrs Watt.M.A. speaks of the objects of the Women’s Institute and congratulates the women of Lampeter on having the first club room in the United Kingdom. Sub-Lieut. J.N. Howell is killed in a motor cycle accident while home on leave. The Belgian Refugees’ Committee resolve to pay the railway fares of those refugees leaving the town.

Taliesin: Willie James has been killed on active service.

Llanon: Private Henry Richard Jones expects to be called on for active service at an early date.

Llandysul: Reports of those on leave and also news that Private Wrentmore has been wounded for the second time.

Llandygwydd: Mr Daniel Jones, who is  91 years old and partially sighted, is busily making walking-sticks for wounded soldiers.

‘Wanted’ adverts in the Cardigan and Tivy-side are looking for those who are too young to serve or for those who are ineligible for service.

Finally ‘Y Rhyfel’ written by ‘Emrys of Cwmgloyne’ compares the flight of the swallow returning to its home to the journey of the soldiers from the fields of France and Belgium to a ‘better land’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

7 Gorffennaf/ July

Henry William Phillips, resided in Felinfach, aged 20. Private, Welsh Regiment.
David Davies of Talgarreg aged 24. Private, Welsh Regiment.

Rhywbryd/between 9-12 Gorffennaf/ July

Thomas Reese Davies, Lampeter, aged 26. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers.

10 Gorffennaf/ July

Richard Jones, Gogerddan Place, Aberystwyth, aged 33. Private, Welsh Regiment.
William Jenkins of Strata Florida, aged 27. Welsh Regiment.
Benjamin Evans of Lampeter, aged 21, Sergeant. Welsh Regiment.
David Samuel Roberts of Ystradfodwg, aged 27. Private, Welsh Regiment.
Thomas Richard Pugh of Ysbyty Ystwyth, aged 21. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers.

11 Gorffennaf/ July

James James of Llanbadarn, aged 23. Lance Corporal, Welsh Regiment.
Gwilym Davies of Cardigan, aged 20. Private, Welsh Regiment.
William Thomas Howell Davies of Felinfach, aged 26. Corporal, Royal Welch Fusiliers.
Thomas Lloyd Jones of Lampeter, aged 22. Private, Royal Welch Fusiliers.
Thomas Oliver Thomas of Lampeter, aged 22. Lieutenant, Royal Welch Fusiliers.
John Morgan Davies. Recorded on Llanbadarn memorial, aged 25. Corporal, Welsh Regiment.
Thomas John Davies of Llanddewi Brefi, aged 25. Corporal, Welsh Regiment.
Enoch Oliver Davies of LLandysul, aged 20, Lance Sergeant, Royal Welch Fusiliers.
Daniel Evans of Llangeitho, aged 19. Private, Royal Welch Fusiliers
Tom Ellis, family from Taliesin, aged 19. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers.
Richard Rowland Humphreys of Talybont, aged 20. Private, Welsh Regiment.
Thomas Jones of Talybont, aged 24. Private, Welsh Regiment.

12 Gorffennaf/ July

John James Herbert Howard of Mill Street, Aberystwyth, aged 23. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers.
Daniel James Griffiths of Castle Street, Cardigan, aged 29. Private, Welsh Regiment.
David Jones of Llanddewi Brefi, aged 23. Captain, Welsh Regiment.