Wythnos/week 192: 5-11 Ebrill/April 1918

[English below]

Mae’r colledion yn pentyrru’r wythnos hon – tri ar ddeg i gyd ledled y Sir. Sonnir y bu farw Tom Jones o Aberteifi o’i anafiadau yn Ffrainc, a lladdir y Preifat Ben O. James wrth iddo danio mortar. Mae’r Preifat James Rees o Benparc wedi marw o’i anafiadau mewn ysbyty yn Yr Almaen. Cyhoeddir llun o’r Corporal Arthur Leech o Benparcau y cafwyd sôn amdano’r wythnos diwethaf, a daw’r newyddion i Felin-fach fod y Preifat John W. Davies wedi marw – lladdwyd un o’i frodyr yng Nghoed Mametz fis Gorffennaf 1916.

Caiff Mr and Mrs John Evans, Maenygroes gadarnhad swyddogol fod eu mab (Preifat Evan Griffith Evans) wedi marw. Fe’i lladdwyd ar faes y gad. I lawr y rhiw yng Ngheinewydd, fodd bynnag, bu cyffro wrth i’r Uwchfrigadydd Alexander Longcroft ddod mewn awyren, gan wneud dolen, trwynblymiad a thin-dros-ben.

Anafwyd tri milwr o Aberporth, a dau o Aberystwyth, ac mae’r Is-gorporal David John Lewis o Benparcau bellach yn ei wely ym Malta, yn wael gyda malaria a dysentri.

Draw yn Nhregaron, mae’r Capten Dr. D. Rhys Jones yn dychwelyd adref o Salonica ac mae Mrs Lloyd, Llys Einon wedi mynd i Blackburn i weld ei mab, y Preifat Oswald Lloyd, yn yr ysbyty. Ymddengys bod ei anafiadau’n fwy difrifol na’r hyn a gredwyd yn wreiddiol.

Derbynia’r Parchedig T.R. Thomas o Lanfihangel y Creuddyn lythyr oddi wrth ei fab, y Parchedig J. Rhys Davies, caplan y fyddin ym Mesopotamia, sy’n dweud ei fod yn cysgu mewn hen dŷ Arabaidd nid nepell o’r man lle trigai Brenhines Seba yn oes Solomon.

Mae’r Cardigan and Tivyside yn cyhoeddiAnother thrilling tale’ sy’n olrhain hynt a helynt yr Ail Swyddog T. Edgar Rees ar fwrdd llong ymosod yr Almaenwyr, ‘Wolf’ lle bu’n garcharor rhyfel am naw mis.

Yn ôl y Cambrian News, erbyn diwedd yr wythnos bydd bron pawb yn y wlad yn cael bwyd wedi’i ddogni, ac o dan y pennawd ‘Editorial Notes’ rhennir apêl gan awdurdodau’r Gwasanaeth Milwrol i bawb roi’r gorau i baentio ac addurno’u tai – ‘a dilapidated appearance of the home are now regarded as synonymous with patriotism’.

Yn olaf, mae ‘Eos Mamog’ yn cyfansoddi’r gerdd Bedd y Milwr, lle mae’n cymharu beddrod noethlwm y milwr â’r beddi ym mynwent yr Eglwys yng nghysgod y coed yw a’r cofebau crand.

So many more losses this week, thirteen in all from across the County. Tom Jones of Cardigan is reported as having died of his wounds in France and Private Ben O. James is killed whilst firing a trench mortar. Private James Rees of Penpark has died of his wounds in a German hospital. A photograph of Corporal Arthur Leech of Penparke who was mentioned last week appears in the newspapers and news arrives in Felinfach of the death of Private John W. Davies; one of his brothers fell at Mametz Wood in July, 1916.

Mr and Mrs John Evans, Maenygroes receive official intimation of their son’s (Private Evan Griffith Evans’) death. He was killed in action. Also in New Quay, and on a happier note, there has been much excitement when Major-General Alexander Longcroft arrives in an aeroplane, looping the loop and executing a nose dive and somersault.

Three Aberporth soldiers have been wounded as have two Aberystwyth soldiers whilst Lance-Corporal David John Lewis of Penparke is now laid up in Malta suffering from malaria and dysentery.

Meanwhile in Tregaron, Captain Dr. D. Rhys Jones arrives home from Salonika whilst Mrs Lloyd, Llys Einon, has left for Blackburn Hospital to see her son, Private Oswald Lloyd, who is more seriously wounded than was previously reported.

Rev T.R. Thomas of Llanfihangel y Creuddyn receives a letter from his son, the Rev. J. Rhys Davies, chaplain of the forces in Mesopotamia, who claims he is sleeping in an old Arab house near which the Queen of Sheba lived in the days of Solomon.

‘Another thrilling tale’ is published in the Cardigan and Tivyside in Second Officer T. Edgar Rees’ account of life aboard the German raider ‘Wolf’ as a prisoner of war for nine months.

According to the Cambrian News by the end of the current week practically the whole nation will be on food rations and in ‘Editorial Notes’ an appeal is made by the National Service authorities to stop all house painting and decorating,- ‘a dilapidated appearance of the home are now regarded as synonymous with patriotism’.

Finally ‘Eos Mamog’ composes the poem Bedd y Milwr (‘The Soldier’s Grave’), comparing the fallen soldier’s bleak grave to those in the sheltered Church cemetery with yew trees and fine monuments.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

6 Ebrill / April 1918

John Jones of Ponthirwain, aged 20. Driver, Royal Field Artillery

7 Ebrill / April 1918

David Thomas of Aberporth, aged 68. Lamps and Able Seaman

Evan Evans of Bronant, aged 23. Private, Royal Welch Fusiliers

9 Ebrill / April 1918

John Evan Jones of Llanbadarn, aged 18. Private, Gloucester Regiment

Joseph Cyril Wynne Jenkins of New Quay, aged 20. Private, Royal West Surrey Regiment

10 Ebrill / April 1918

Richard Blake of Cardigan, aged 19. Private, South Wales Borderers

James Jones of Cwmcoy, aged 26. Private, Yorkshire Regiment

11 Ebrill / April 1918

David Davies of Devil’s Bridge, aged 20. Private, South Wales Borderers

Evan David Davies of Derry Ormond, aged 20. Private, South Wales Borderers

Jacob Evans of Llanfihangel, aged 23. Corporal, South Wales Borderers

Thomas Richard Parry of Penbryn, aged 21. Private, South Wales Borderers

William Ansell of Tregaron, aged 22. Private, South Wales Borderers

David Williams of Ffair Rhos, aged 19. Private, South Lancashire Regiment

Wythnos/week 103: 21-27 Gorffennaf/July 1916

[English below]

Cyhoeddir lluniau yn y Cambrian News o’r Is-gapten E.D.T. Jenkins o Langwyryfon; ac ymhlith y gwŷr o Aberystwyth mae’r Preifat Stanley West (a fu farw o dwymyn ym Mesopotamia); y ddau Breifat, Evan Douglas Davies a Llewelyn Humphreys; y Magnelwr Evan T. Lloyd a’r Cloddiwr E.S. Evans o Bontsian, a laddwyd ar faes y gad ar Ionawr 21.

Ym Mhontarfynach daw’r fro ynghyd i gydymdeimlo’n ddwys â rhieni’r Is-lefftenant J. Emrys Lewis a fu farw ger y Somme.

Sonnir am yr Is-gapten Oswald Green unwaith eto o dan y pennawd ‘Local War Casualties’.

Yn nhudalennau’r Cardigan and Tivyside Advertiser cawn wybod am y gwŷr lleol a gwympodd yn yr Ymgyrch Fawr, ac yn llyfr cofnodion Ysgol Fwrdd Penlon mae’r pennaeth yn cofnodi marwolaeth cyn-ddisgybl, Timothy Jones, Gwynfe.

Mae deg gŵr yn colli eu hapeliadau yn Nhribiwnlys Sirol Aberteifi.

Yng ngogledd y sir mae’r Cloddiwr William Richards o’r Borth adref ar seibiant ar ôl treulio saith mis yn yr ysbyty.

Yn y cyfamser, gwelir llawer o raddedigion yn gwisgo caci yn Niwrnod Graddio Prifysgol Aberystwyth, ac mae sawl un arall sy’n graddio yn absennol.

Menywod a gyflogir yn bennaf i fedi’r cynhaeaf yn Nhregaron, a bydd diddymu Gŵyl Banc Mis Awst yn amharu ar y busnesau hynny sy’n dibynnu ar ymwelwyr a gwibdeithwyr.

Mae’r feiolinydd o Wlad Belg, M. Laoureux, yn dod i roi ei drydydd cyngerdd ar y ffidil yn yr Ysgol Sirol yn Aberystwyth brynhawn dydd Iau, 21 Gorffennaf.

Mae’r Parchedig J. Islan Jones yn sôn eto am yr Ymgyrch Fawr yn ei lythyr at Sarsiant T. Sefton yn Ffrainc. Mae’n dweud fod bywyd yn mynd yn ei flaen yn araf yng nghefn gwlad Sir Aberteifi, er bod teuluoedd yn yr ardal yn gofidio am fod cymaint o’u perthnasau yn ymladd ar faes y gad – ‘the district had responded splendidly to the call at the very outset.’

Photographs are published in the Cambrian News of Lieutenant E.D.T. Jenkins of Llangwyryfon; Aberystwyth men Private Stanley West (who has died from fever in Mesopotamia); Privates Evan Douglas Davies and Llewelyn Humphreys; Gunner Evan T. Lloyd and Sapper E.S. Evans of Pontshan who was killed in action on January 21st

The community of Devil’s Bridge express their deep sympathy with the parents of Second Lieutenant J. Emrys Lewis who fell near the Somme.

Lieutenant Oswald Green is again mentioned under ‘Local War Casualties’.

In the Cardigan and Tivyside Advertiser the Cardigan and district casualties of the ‘Big Push’ are recorded whilst the headmaster of Penlon Board School records the death of an old pupil, Timothy Jones, Gwynfe in the school log book.

10 men have their appeals dismissed by the Cardigan County Tribunal.

North of the county Sapper William Richards of Borth is home on leave having spent 7 months in hospital.

Meanwhile in Aberystwyth, several degree men appear in khaki in the University Degree Day but a large number of degrees are conferred in absentia.

Female labour is largely employed on the land in the Tregaron harvest whilst the cancellation of the August Bank holiday will affect the season’s takings at places which rely on visitors and trippers.

The Belgian violinist M. Laoureux gives his third violin recital at the County School in Aberystwyth on Thursday afternoon, 21 July.

The ‘Big Push’ is again mentioned in J. Islan Jones’ letter to Col. Sergeant T. Sefton in France. He describes the slow pace of life in rural Cardiganshire although families in the area are very anxious as the ‘district had responded splendidly to the call at the very outset’ and many have near relatives in the trenches.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

19 Gorffennaf/July 1916

John Griffiths of Castle Street, Cardigan aged 32. Private, Royal Warwickshire Regiment

21 Gorffennaf/July 1916

Timothy Melvin Jones of Llanarth, aged 21. Sapper, Royal Engineers

22 Gorffennaf/July 1916

Martyn Tulloch Vaughan Lewes,aged 21. Parents from Felinfach. Second Lieutenant, Welsh Regiment

23 Gorffennaf/July 1916

David Jones of Silian, Lampeter, aged 27. Corporal, Oxfordshire and Buckingham Light Infantry

25 Gorffennaf/July 1916

Evan Jenkin Davies of Llanon, aged 25. Private, South Wales Borderers

William David Evans of Llechryd, aged 21. Private, South Wales Borderers

27 Gorffennaf/July 1916

Daniel Lewis Evans of Felinfach, aged 23. Driver, Army Service Corps