Wythnos/week 180: 11-17 Ionawr/January 1918

[English below]

Ceir mwy o wasanaethau coffa: un yn Llandysul er cof am y Preifat T. Thomas ac un arall yn Nhregaron er cof am y Preifat J. D. Jones. Mae’r Cambrian News yn cofnodi marwolaeth Corporal D. H. Doughton. Ef oedd ail fab y diweddar Mr David a Mrs Elizabeth Doughton, gynt o’r Porth Bach, Aberystwyth.

Bu’r Lefftenant-cyrnol Lewis Evans, V.C., D.S.O., o Aberystwyth ym Mhalas Buckingham i dderbyn ei ddwy fedal.

Mae tipyn o ddynion adref ar seibiant; Iarll Lisburne a’r Gyrrwr John Parry yn Llanafan, yr Is-gapten D. Lewis Jones yng Nghoed-y-bryn, y Preifatiaid Jones, Rowlands a Rees ym Mhontrhydfendigaid, a’r Preifat Carsey Evans yng Ngheinewydd.

Mae’r Capten o Dresaith, John Thomas, yn ennill medal yr Ymerodraeth Brydeinig am ei ddewrder a’i ymroddiad arbennig. Ymysg cyfres o weithredoedd gwrol, achubodd Capten Thomas eu stemar ar ôl i long danfor ymosod arni.

Caiff Mrs Morgan o Landysul newyddion da mewn llythyr oddi wrth ei gŵr yn ddyddiedig 6 Rhagfyr, sy’n dweud ei fod yn garcharor yn Yr Almaen (wythnos ar ôl i’r Swyddfa Ryfel ddweud wrthi y bu farw’r Preifat Daniel Thomas Morgan ar faes y gad ar 3 Rhagfyr).

Mae Mr Squils o Aberteifi wedi tynnu llun o griw o forwyr o Norwy. Gwroniaid Llangrannog a dynnodd gwch y criw i’r lan ar ôl iddynt ddianc o’u stemar a ddrylliwyd gan dorpido ddeunaw awr ynghynt.

Gwelwn lun arall, wedi’i dynnu gan Mr Lemuel Rees, sy’n dangos cantorion carolau yn Llambed sydd wedi casglu mwy na £60 er budd Sefydliad y Milwyr Dall.

Daw’r ‘Llith o Faes y Gad’ gan y Preifat D. Lloyd Davies sy’n gwasanaethu gydag Ambiwlans Sant Ioan, ac mae’n rhoi blas inni ar sut y dathlodd ef a’i uned Ddydd Nadolig. Roedd y swyddogion wedi ymuno â’r milwyr cyffredin am y diwrnod, a’r rhingylliaid a’r staff-ringylliaid oedd yn gweini’r bwyd. Buont yn bwyta tatws, twrci a chig moch, a phwdin Nadolig. Cafwyd areithiau a llwncdestunau, a chafodd pawb afalau, cnau, sigaréts a sigârs.  Ar ddiwedd y darn mae’r Preifat Davies yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Memorial services continue to be held: at Llandyssul in honour of Private T. Thomas and at Tregaron in honour of the late Private J. D. Jones. Corporal D. H. Doughton’s death is recorded in the Cambrian News.  The Corporal was the second son of the late Mr David and Mrs Elizabeth Doughton, formerly of Little Darkgate Street, Aberystwyth.

Meanwhile Lieut. Colonel Lewis Pugh Evans, V.C., D.S.O., of Aberystwyth has attended Buckingham Palace to receive his two decorations.

Many men are home on furlough: the Earl of Lisburne and Driver John Parry at Llanafan, Lieutenant D. Lewis Jones at Coedybryn, Privates Jones, Rowlands and Rees at Pontrhydfendigaid, Private Carsey Evans at New Quay.

Tresaith captain John Thomas receives the award of the British Empire Order for deeds of gallantry and great devotion. Captain Thomas saved, amongst other deeds,  his steamer from a submarine attack.

Glad tidings are received by Mrs Morgan of Llandyssul when she receives a letter, dated the 6th December,  from her husband who states that he is a prisoner in Germany. (During the previous week Mrs Morgan had been misinformed by the War Office that Private Daniel Thomas Morgan had fallen in action on the 3rd December.)

A photograph of a group of Norwegian sailors is taken by Mr Squils of Cardigan. The crew and their boat were pulled ashore by the brave men of Llangranog after their steamer had been torpedoed eighteen hours previously.

A photograph taken by Mr Lemuel Rees is of  Lampeter carol singers who have collected over £60 in aid of the funds of the Institution for Blind Soldiers.

‘Llith o Faes y Gad’ (A Lesson from the Battlefield) is by Private D. Lloyd Davies of St John’s Ambulance and gives a glimpse of his unit’s Christmas day celebrations. The officers had joined the ordinary soldiers and the sergeants and staff-sergeants were the waiters for the day. They dined on potatoes, turkey and pork followed by plum pudding. Speeches and toasts were made and everyone had apples, nuts, cigarettes and cigars.  At the end of his lesson, Private Davies wishes everyone a Happy New Year.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

15 Ionawr/January 1918

Evan William Evans of Drefach, aged 33. Sergeant, Royal Garrison Artillery

16 Ionawr/January 1918 

David Hubert Evans of Aberystwyth, aged 30. Private, Welsh Regiment

Wythnos/week 177: 21- 27 Rhagfyr/December 1917

[English below]

Mae hi bron yn Nadolig, ond nid oes llawenydd i lawer o’r rhai hynny a enwir yn y Cardigan and Tivyside. Sonnir y ‘Roll of Honour’ am y meirw, y colledig a’r clwyfedig.

Clywir deg achos arall yn Nhribiwnlys Bwrdeistrefol Aberteifi – gwrthodir bron pob apêl, ond mae rhai’n cael eu hesgusodi am dri mis. Roedd Tribiwnlys Gwledig Aberteifi’n delio ag achosion eraill hefyd.

Dymunwyd Nadolig Llawen i ‘Tommy’ a ’Jack’ yn y golofn ‘Week by Week’ ac mae’n debyg bod y fest yn ffenestr siop ddillad Mr D.N. Lewis ar Stryd y Priordy yn werth ei gweld!

Anrhydeddir mwy o wŷr Aberteifi – enwir y Capten O.J. Jones a’r Morwr Alfonso Davies mewn adroddiadau.

Mae’r Adran Cynhyrchu Bwyd yn rhoi cryn sylw i’r bwyd a roddir i geffylau gwedd – y bwriad yw bwydo llai o geirch iddynt, a defnyddio pethau eraill y credir a fyddai’n ddigonol, fel eisin sil, india-corn a thriogl.

Yn Aberystwyth daw disgyblion yr Ysgol Wladol adref ag amlenni ar gyfer cyfraniadau at Gronfa’r Plant er Milwyr Dalledig.

Christmas is upon us but there is no seasonal joy for many of those mentioned in the Cardigan and Tivyside. Those who have lost their lives, the missing and the wounded are mentioned under the ‘Roll of Honour’.

A further 10 cases are heard at the Cardigan Borough tribunal, most appeals being either dismissed or exempted for 3 months. Cases were also dealt with at the Cardigan Rural Tribunal.

’Tommy’ and ‘Jack’ are wished a Happy Christmas in the ‘Week by Week’ column and a ‘marvellous vest’ is to be seen in the window of Mr D.N. Lewis , outfitter, Priory Street!

Cardigan men receive more honours: Captain O.J. Jones and Seaman Alfonso Davies are both ’mentioned in Despatches’.

Special attention is given to the feeding of the working horse by the Food Production Department,- the consumption of oats by horses is to be reduced and alternatives such as wheat bran, maize and molasses amongst other feeding-stuffs are considered satisfactory substitutes.

In Aberystwyth the pupils of the National School take home an envelope in which to place a contribution towards the Blinded Soldiers’ Children Fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

22 Rhagfyr / December 1917

Emlyn Mason Jones of Ponterwyd, aged 21. Gunner, Royal Garrison Artillery

25 Rhagfyr / December 1917

Isaac Evans Davies of Llanon, aged 21. Third Engineer, Mercantile Marine

Wythnos/week 125: 22-28 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Newyddion diflas o Landysul – bu farw Cyril Robinson, llanc 21 oed, o’r anafiadau a dderbyniodd yn y Somme. Cafwyd gwasanaeth coffa yn Aberystwyth i Preifat W.H. Jones a fu farw o dwymyn y cryd ar Ragfyr 1af.

Derbyniwyd y Groes Filwrol gan ddau ddyn â chysylltiadau â Sir Aberteifi,- Is-Gapten E.E. Thomas, cyn dderbynnydd arian ym manc Lloyds yn Aberteifi a Chapten Robert Neil sydd â chysylltiadau ag Aberystwyth.

Mae’r Cyd Bwyllgor Sefydlog yn derbyn mwy o geisiadau am drwyddedi . Daw’r rhain o Bwyllgor y Groes Goch yn Llanon; y Parch. TAP Davies, Ficer Llanychaearn; Mr E. J. Thomas, Cambrian House, Tregaron.

Ysgrifenna J. Islyn Jones i Preifat Tom Davies yn Ffrainc. Mae’n son am y tywydd gaeafol ac yn obeithiol bydd Tom yn derbyn y parsel a anfonodd ato yr wythnos flaenorol. Mae Gruffydd, brawd J. Islan Jones wedi listio ond nid oes newyddion arall o Gribyn. Mae wedyn yn cyfeirio at gais yr Almaen am heddwch ond nid yw’n credu fydd Lloegr yn cytuno i’r hyn fydd Yr Almaen yn debygol o ofyn amdano. Prin gall gredu fod heddwch yn agos.

Mae’r ‘Golofn Gymraeg’yn croesawu’r Ŵyl mewn barddoniaeth sy’n son am gyflwr y byd ac effaith y Rhyfel. Anogir pawb i fod yn llai gwastrafflyd dros yr Ŵyl ac i gofio am y bechgyn ar faes y gad.

Cyhoeddwyd bod Bathodynnau Rhyfel a thystysgrifau a roddwyd i ddynion di-grefft a lled-grefftus yn annilys a dylid eu trosglwyddo nol i’w cyflogwyr.

Sadly there is one loss recorded this week – that of 21 year old Cyril Robinson of Llandysul who has died of his wounds inflicted at the Somme. In Aberystwyth a memorial service is held for Private W.H. Jones who died from malarial fever on December 1st.

2 men with Cardiganshire connections have been awarded the Military Cross,- Lieutenant W.E. Thomas, formerly cashier at Lloyd’s Bank, Cardigan and Captain Robert Nevill who has connections with Aberystwyth.

Applications for permits are again received by the Standing Joint Committee. These are from the Red Cross Committee, Llanon; The Rev. T.E.P. Davies, Vicar of Llanychaiarn; Mr E.J. Thomas, Cambrian House, Tregaron.

J.Islan Jones writes to Private Tom Davies in France in which he mentions the wintry weather and hopes that Tom will receive the parcel he posted a week ago. J. Islan Jones’ brother, Gruffydd has enlisted but there is no news from Cribyn. He then comments on the Germany’s attempt at peace but believes England is not likely to agree to the terms which Germany will probably propose. He can scarcely believe that peace is imminent.

The ‘Y Golofn Gymraeg’ (the Welsh Column) greets Christmas in verse in which it proclaims that the blades of war continue to be crimson red  but the laws of the world are in the hands of the Lord. It continues with its message of peace and goodwill encouraging all to be less wasteful and to  celebrate Christmas in a simpler fashion than in previous times. The column ends with another verse which entreats all who celebrate Christmas in a peaceful Wales not to forget those men in the harsh battlefield.

War badges and certificates to unskilled and semi-skilled men are proclaimed invalid and are to be surrendered to employers.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

28 Rhagfyr/December 1916

Cyril Robinson of Llandysul, aged 21. Lance Sergeant, Welsh Regiment

 

Wythnos/Week 124: 15-21 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Wythnos arall heb golledigion yn y Sir ond bydd gwasanaeth coffa i Preifat David Morgan Jones o Aberteifi yng nghapel Penybryn ar nos Sul. Lladdwyd Preifat Jones yn y Dardenelles ar Awst 10fed 1915.

Mae sawl llanc adre’ neu wedi bod adre’ yng Nghoedybryn yn ddiweddar, -pedwar ohonynt yn gwella o’u hanafiadau.

Mae Mr Llewellyn Jones o Aberaeron wedi ei anafu’n ddifrifol.

Ceir rhagor o luniau a gwybodaeth am leoliad y rhai hynny sydd wedi listio, tra adre’ mae Cadlywydd Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth yn apelio am gyfraniadau ar gyfer cinio Nadolig y dynion.

Hefyd, o dan hanes Aberystwyth gweler fod Corpral Howard Emery Smith yn priodi Miss Rosaline Maglona Jones, merch hynaf Mrs Jones, Gwesty’r Plough ac y mae Cyngor Tref Aberystwyth yn annog y Llywodraeth yn barchus, i gynyddu’r pensiwn Rhyfel.

Ysgrifenna T.W. Sefton i J. Islan Jones am ei brofiad yn ymweld a’r ffosydd dros ddeuddydd. Yn ôl Sefton, profodd King Winter i fod yn elyn dipyn mwy arswydus na’r Bosche.

Wrth i’r Nadolig agosau mae’r Gorchymyn i barchu seibiant Nadolig y milwyr yn galluogi yr un canran o filwyr a llynedd i dreulio’r Nadolig adre.

Another week of no recorded Cardiganshire losses but a memorial service for Private David Morgan Jones, Cardigan will be held at Penybryn Chapel on Sunday evening. Private Jones was killed in the Dardenelles on August 10th, 1915.

Quite a few ‘boys’ are, or have been at home in Coedybryn recently, four of whom are recovering from their wounds.

Mr Llewellyn Jones of Aberayron has been severely wounded.

Photographs continue to appear of those men who have enlisted and of their whereabouts, whilst at home the Commandant of the Red Cross Hospital at Aberystwyth appeals for gifts for the proposed Christmas dinner for the men.

Also under Aberystwyth is the news that Corporal Howard Emery Smith marries Miss Rosaline Maglona Jones, eldest daughter of Mrs Jones, Plough Hotel and the Aberystwyth Town Council respectfully urges the Government to consider increasing War pensions.

J. Islan Jones receives further communication from T.W. Sefton who, after a two day visit to the trenches mentions that ‘King Winter proved a much more formidable enemy than the Bosche’.

As Christmas approaches the Order respecting Christmas leave for soldiers enables the same proportion of soldiers to spend Christmas at home as last year.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos 24/Week 24: 12-18 Ionawr/January 1915

Sonnir am y Belgiaid mewn sawl erthygl – mae llyfr cofnodion Ardwyn yn dangos nifer y plant o Wlad Belg a ddaeth i’r ysgol yn nhymor y Grawys ym 1915, a cheir sôn am y plant yn dysgu’r Gymraeg.  Mae llyfr cofnodion y Fwrdeistref yn nodi cais i greu cytundeb newydd ar gyfer lletya milwyr.  Ceir erthygl Nadoligaidd ddirdynnol iawn, lle mae John Richard Jones yn disgrifio’i brofiadau yn y ffosydd Ddydd Nadolig 1914.

The Belgians are mentioned in a number of articles – the Ardwyn minute book records the number of Belgian children entering the school in the Lent term 1915 and there is reference to the Belgian children picking up the Welsh language.  The Borough minute book records the request for a fresh agreement to be put in place for the billeting of troops.  The Xmas article is very poignant in its description of John Richard Jones’ experience of Christmas Day 1914 in the trenches.