Wythnos/Week 22: 29 Rhagfyr/December 1914-4 Ionawr/January 1915

[English below]

Mae plant Llanbedr Pont Steffan wedi casglu £1 tuag at Gronfa Plant Amddifad Gwlad Belg, ac yn y ‘Cardigan and Tivyside’ ceir rhestr o wŷr Castellnewydd Emlyn a’r cyffiniau sy’n gwasanaethu eu gwlad.  Mae’r arwydd ‘Not at Home’ yn rhan o gasgliad John Alaska Davies a gedwir yn Archifdy Ceredigion, a chyhoeddwyd ‘Christmas, 1914’ gan Eos Merwydd yn hwn, rhifyn Rhagfyr 25 o’r Cardigan and Tivyside.

Children in Lampeter have collected £1 towards the Belgian Orphan Fund and the men of Newcastle-Emlyn area who are serving their country are listed in the ‘Cardigan and Tivyside’.  The ‘Not at Home’ sign is to be found in the ‘John Alaska Davies collection’ held in Ceredigion Archives, and ‘Christmas, 1914’ by Eos Merwydd is published in this, the December 25th edition of the Cardigan and Tivyside.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

1 Ionawr / January 1915

Thomas William Walters, aged 38. Buried in Cardigan. Private, Welsh Regiment.

Wythnos/Week 19: 8-14 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Cynhaliwyd cyngerdd yng Nghastellnewydd Emlyn i godi arian at gronfa’r rhyfel, a chafodd pawb fodd i fyw, gan gynnwys y ffoaduriaid o Wlad Belg. Mae eitemau am y rhyfel yn cynnwys mwy o hanesion am y ffoaduriaid o Wlad Belg, yn ogystal ag ymdrechion Meistr Gwynne James i godi arian ar gyfer plant amddifad y wlad honno.   Gwnaethpwyd ymdrech i anfon sigaréts ddydd Nadolig at bob morwr a milwr oedd wedi’u hanafu.  Copi o glawr blaen y gyfrol wladgarol Chappel edition of the National Anthems of the Allies a gedwir yn Archifdy Ceredigion.

A concert was held in Newcastle Emlyn in aid of the war fund which was enjoyed by all including the Belgian refugees. War items include more accounts of the Belgians including the endeavors of Master Gwynne James to raise funds for the Belgian Orphans.  Efforts made to send smokes to every wounded sailor and soldier for Christmas day.  Front cover of the patriotic Chappel edition of the National Anthems of the Allies which is deposited at Ceredigion Archives.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Wythnos/Week 15: 10-16 Tachwedd/November 1914

[English below]

Yn Aber-porth, roedd Mr David John Davies, Neuaddwen yn gadael am Gaerdydd i ymuno â 12fed Byddin Cymru.  Cynhaliwyd seremoni yn festri Hawen lle bu Cwnstabliaid Rhan-amser newydd yn tyngu llw.  O faes y gad daw’r newyddion da fod Is-gapten Marteine Kemes Arundel Lloyd yn fyw ac yn iach.  Ceir hanesion o’r wyrcws yng Nghastellnewydd Emlyn ynglŷn â throi tlotai’n ysbytai milwrol.

In Aberporth, Mr David John Davies, Neuaddwen was leaving for Cardiff to join the 12th Welsh Army.  A ceremony took place in Hawen vestry to swear in new Special Constables.  Good news from the front as Lieutenant Marteine Kemes Arundel Lloyd is alive and well.  Tales from Newcastle Emlyn workhouse regarding transferring poor houses into military hospitals.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

10 Tachwedd / November 1914

Thomas Lemuel Jones of Ystumten.  Died at Ypres. Private, Grenadier Guards.

Price Vaughan Lewes of Llanfear, Felinfach. On HMS Superb and invalided to Devonport Naval Hospital where he died aged 49.  Buried at Plymouth (Western Mill) Cemetery, Devon.  Captain, Royal Navy.