Wythnos/week 270: 5-11 Hydref/October 1919

[English below]

‘In Memoriam’ – mae Lizzie Williams a oedd wedi gweithio yn Ffatri Arfau Pen-bre ac a fu farw yn Aberteifi ym 1916 yn cael ei chofio gan ei mam a’i brawd.

Nodir yn y Cardigan and Tivy-side fod enw’r Preifat James Davies o Lechryd wedi’i hepgor o’r rhestr o arwyr sydd wedi cwympo.

Mae rhagor o filwyr Aber-porth yn cael eu dadfyddino: David John Jones ar ôl blynyddoedd lawer o wasanaeth gweithredol, Tom Hywel Davies ar ôl bod ar y môr am dros dair blynedd a John Daniel Jenkins ar ôl treulio llawer o’i amser yn Ffrainc a Gwlad Belg.

Yn Swyddffynnon, mae argymhellion y Pwyllgor Cofebau wedi’u mabwysiadu yn yr ystyr y dylid gosod ffenestr liw yn Eglwys Ystradmeurig a senotaff gwenithfaen ar sgwâr y pentref yn Swyddffynnon.

Yn Aberteifi cynhelir ”Cinio Heddwch” ar gyfer dros 50 o ddynion cyhoeddus mwyaf blaenllaw’r dref, ynghyd â’u gwragedd.

Dywedir bod dau sefydliad gwych Aberystwyth, -Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Brifysgol, wedi wynebu’r problemau anodd a gododd ar ôl i ryfel ddihysbyddu dynion ac arian y byd. Hefyd yn Aberystwyth, agorir arddangosfa o baentiadau’r arlunydd o Wlad Belg, M. de Saadeleer, yn yr Hen Ystafelloedd Ymgynnull (Daeth M. de Saadeleer o hyd i gartref yn ardal Aberystwyth ar ôl i’r Almaenwyr oresgyn ei wlad).

Mae ‘Hiraeth y Cardi’ gan Lloyd Rowlands yn gerdd a ysgrifennwyd yn Bab-el-Hadid ar Fedi 7fed ac mae’n mynegi ei hiraeth am ddychwelyd i’w gartref yng Nghymru.

Mae’r Bwrdd Amaeth wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r cynllun ar gyfer rhoi hyfforddiant byr mewn canolfannau i gyn-filwyr cydnerth sy’n dymuno dod yn weithwyr fferm.

‘Colofn Gymysg’ – mae enwau fel Coedwig Mametz a Chefn Pilkem yn gyfarwydd i’r mwyafrif yn ogystal â rhai lleoedd eraill yn Salonica a Phalesteina. Bydd llawer o leoedd am byth yn gysegredig i’r teuluoedd hynny sydd wedi colli anwyliaid. Mae ‘Gwersi’r Gorffennol’ yn cyfeirio at y streiciau diweddar – mae’n drawiadol sut mae’r wlad wedi ymdopi â’r sefyllfa heb fawr o drafferth yn bennaf oherwydd y profiadau a’r problemau y bu’n rhaid eu hwynebu yn ystod blynyddoedd y rhyfel.

‘In Memoriam’ – Lizzie Williams who had worked at the Pembrey Munitions Factory and died at Cardigan in 1916 is remembered by her mother and brother.

It is noted in the Cardigan and Tivyside that the name of Private James Davies of Llechryd has been omitted from the list of fallen heroes.

More Aberporth soldiers are demobilised – David John Jones after many years of active service, Tom Hywel Davies having been on the sea for over three years and John Daniel Jenkins having spent much of his time in France and Belgium.

In Swyddffynnon the recommendations of the Monuments Committee have been adopted in that there is to be an insertion of a stained glass window in Ystrad Meurig Church and a granite cenotaph on the village square at Swyddffynnon.

In Cardigan a ”Peace Dinner” is held for over 50 of the foremost public men in the town, together with their wives.

The two great institutions of Aberystwyth, -the National Library of Wales and the University are reported to have faced up to the difficult problems which arose after war had drained the world of men and of money. Also in Aberystwyth, at the Old Assembly Rooms an exhibition is opened of paintings of the Belgian artist, M. de Saadeleer. (M.de Saadeleer on the invasion of his country by the Germans found a home in the Aberystwyth area).

‘Hiraeth y Cardi’ (The Yearning of the Cardi) by Lloyd Rowlands is a poem penned in Bab-el-Hadid on September 7th and expresses his longing to return to his home in Wales.

The Board of Agriculture has decided discontinue the scheme for giving short training at centres to able-bodied ex-servicemen who wish to become farm labourers.

‘Colofn Gymysg’ , such names as Mametz Wood and Pilkem Ridge are familiar to most as well as some other places in Salonika and Palestine. Many places will forever be sacred to those families who have lost loved ones. ‘Gwersi’r Gorffennol’ (Lessons of the Past’), refers to the recent strikes,- it being impressive how the country has coped with the situation with little trouble mainly due to the experiences and problems which had to be confronted during the war years.

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on images below to enlarge

 

Wythnos/week 215: 13-19 Medi/September 1918

[English below]

Yn y ‘Roll of Honour’, dywedir bod yr Awyr-lefftenant Cecil Gwyn Sutton-Jones wedi cael ei ladd mewn damwain hedfan, tra bod teulu Jones o Ochor yn Nhregaron yn derbyn llu o lythyrau cydymdeimlo ar golli eu mab/brawd, y Cadét Hedfan W.R. Jones (fel y crybwyllwyd yn wythnos 214).

Yn Llandygwydd mae’r Preifat J.T. Reed gartref ar seibiant.

‘Ffliw’ Sbaenaidd, a hysbysebir ‘Veno’s’ fel y brif feddyginiaeth ar gyfer peswch, anwydau, trafferthion yr ysgyfaint, asthma, broncitis, catâr trwynol, crygni, anhawster anadlu a ffliw!

Mae plant ysgol Aber-porth wedi bod yn brysur yn casglu mwyar duon a chesglir cyfanswm o 450 pwys yn ystod yr wythnos.

‘Dylanwad y Fuddugoliaeth’ – mae’r fuddugoliaeth ym Mhalestina mor gyflawn nes ei bod wedi achosi llawer o anhawster mewn sawl ffordd megis gwneud darpariaethau ar gyfer y llu o garcharorion rhyfel.

‘Cyfyngder yr Almaen’ – mae’r Cadfridog Haig wedi taro unwaith eto ac mae wedi symud ymlaen 4 milltir i ymyl Cambrai, gan gymryd 10,000 o garcharorion arall.

‘Bwlgaria’n Plygu’ – mae Bwlgaria wedi ildio ac wedi cytuno’n llwyr i amodau’r Cynghreiriaid, er yn ôl pob tebyg heb gefnogaeth y Brenin Ferdinand.

Cyhoeddir hysbysiad gan yr Ysgrifennydd Cartref y bydd amser yr haf yn dod i ben a bydd amser arferol yn cael ei adfer ar fore Llun y 30ain o Fedi.

In the ‘Roll of Honour’, Flight Lieutenant Cecil Gwyn Sutton-Jones is reported as having been killed in a flying accident, whilst in Tregaron the Jones family of Ochor receive a multitude of condolence letters on the loss of their son/brother, Flight Cadet W.R. Jones (as mentioned  in week 214).

In Llandygwydd Private J.T. Reed is home on leave.

Spanish ’Flu’,- and ‘Veno’s’ is advertised as the supreme remedy for coughs, colds, lung toubles, asthma, bronchitis, nasal catarrh, hoarseness, difficult breathing and influenza!

The school children of Aberporth have been busy picking blackberries and a total of 450lbs are picked during the week.

‘Dylanwad y Fuddugoliaeth’, (the Effect of the Victory) – the victory in Palestine is so complete that it has caused much difficulty in many directions such as making provisions for the many prisoners of war.

‘Cyfyngder yr Almaen’ (Germany’s Turmoil) – General Haig has struck anew and has progressed  4 miles to the edge of Cambrai, taking a further 10,000 prisoners.

‘Bwlgaria’n Plygu’ (Bulgaria Yields) – Bulgaria has surrendered  and has agreed completely to the Allies conditions, although probably without the support of King Ferdinand.

A notice is issued by the Home Secretary that summer time will cease and normal time will be restored in the Monday morning of the 30th September.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

13 Medi/September 1918

Richard William Picton Evans of Cardigan, aged 46. MID, Welsh Regiment

14 Medi / September 1918

Evan Thomas Rees of New Quay, aged 19. Second Mate, Mercantile Marine

15 Medi /September 1918

Harry Knight of Llandysul. Private, Welsh Regiment

17 Medi/ September 1918

Evan Jones of Ystrad Meurig, aged 24. Stoker, Royal Navy

18 Medi/ September 1918

William Thomas Jones of Llanbadarn. Private, Welsh Regiment

David Drury of Cardigan, aged 23. Private, King’s Shropshire Light Infantry.

Griffith Owen of Llangybi, aged 27. Private, Welsh Regiment

Richard Jenkin Issac of Taliesin, aged 19. Private, Queens Royal West Surrey Regiment

Roderick Alexander William Pryse Richards of Llanbadarn, aged 19. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Horace James Talbert of Llanbadarn, aged 21. Lance Corporal, Welsh Regiment

Thomas Lewis Davies of Borth, aged 23. Private, South Wales Borderers

Edwin Lewis Hardy of New Quay, aged 19. Private, Royal North Lancashire Regiment

David John Davies of Aberporth, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers

Lewis Jones of Beulah, aged 25. Private, Royal Welch Fusiliers

Edward Joseph John Haw of Llandyfriog, aged 26. Private, Royal Welch Fusiliers

19 Medi / September 1918

John Brown of Cardigan, aged 36. Gunner, Machine Gun Corps

Reginald Arthur Hoare of Neuadd Cross, aged 40. Captain, Pembroke Yeomanry

John Ivor Morgan of Llandre, aged 22. Gunner, Royal Field Artillery

David Green of Tregaron, aged 21. Lance Corporal, Cameronians

 

 

 

Wythnos/week 202: 14 – 20 Mehefin/June 1918

[English below]

Darganfuwyd corff milwr ar lan y môr yn Llanrhystud gan Mr Thomas Jones ddydd Sadwrn. Cynhaliwyd cwest yn Aberystwyth a’r rheithfarn a gofnodwyd oedd ‘Canfuwyd yn Farw’

Yn y Cambrian News cyhoeddir marwolaeth ac angladd Owen Humphreys, milwr 22 oed o Eglwysfach, a fu farw mewn damwain wrth seiclo ger yr ysgol yn Llanbadarn.

In Memoriam: Mae brodyr a chwaer Jonathan Davies o Lanbadarn yn gweld colled fawr ar ei ôl ers iddo farw ar 19 Mehefin 1917.

Roll of Honour: Mae’r uwchgapten R.W. Picton Evans yn ddifrifol wael ym Mhalesteina, a bu farw’r Lefftenant Simon Jones o Lynarthen o’i anafiadau yn Ffrainc.

Mae T. Emrys Jones wedi cyfansoddi cerdd er cof am ei frawd, yr Anelwr Bomiau David Idris Williams.

Mae’r is-lefftenant D. Martin Jones adref am seibiant ym Meulah ar ôl cyflawni dyletswyddau llafurus gyda’r Gwasanaeth Awyr, a derbyniodd yr Is-gorporal T. Davies groeso cynnes iawn yng nghapel Bryngwyn.

Yr wythnos hon gwelwn lun y Preifat Cecil Fear, y gwladgarwr o Aberystwyth, sydd bellach yn gwella yn yr ysbyty yn Swydd Gaerhirfryn; y Signalwr Driver John Thomas sydd yn gwneud cynnydd da ar ôl iddo golli ei fraich; y Rhingyll E.J.Hughes o Aberystwyth sydd ym Mhalesteina; Harry ac Ambrose Davies, brodyr o Aberystwyth; J.E ac R.R. Jones, brodyr o Bow Street sydd yn Yrrwyr.

Mae’r Preifat Oswald Lloyd o Dregaron am dderbyn medal filwrol am ddewrder amlwg yn Ffrainc.

Mae’r Gynnwr Evan David Morgan adref yng Nghwm Rheidol yn ogystal â’r Preifat J.M.Davies ym Mhonterwyd; y Preifat John Morgan Davies a’r Preifat Llewelyn Morgan ym Mhontarfynach; David Jones a’r Preifatiaid W. Dark, D. Jones and D.Davies yn Nhanygroes.

Mae enw 5 menyw yn ymddangos ar ‘Cais y Groes Goch Brydeinig ar gyfer cyhoeddi cardiau aelodau cyswllt’ – cangen Aberystwyth adran Sir Aberteifi.

Derbyniwyd llythyr gan Gadeirydd Canolfan Hyfforddi Garddio Masnachol ynglŷn â gwaith i filwyr ar ôl y rhyfel.

W.W.W. – Hysbysebir Wythnos Arfau Rhyfel yn Aberystwyth a chyhoeddir dathliad Diwrnod Cenedlaethol Ffrainc. Mae Ysgol Fabanod Alexandra yn cymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad.

Mae’r Capten Gwilym James yn brysur ar ei ymweliadau. Ar yr 17eg mae’n nodi chwe achos o’r ffliw ac yn brechu dynion o’r un cwmni. Ar yr 18fed mae’n parhau i frechu pobl ac yn nodi ei fod yn gweld ‘small Hun plane in a British aerodrome that had just been shot down’.

Ac yn olaf yr wythnos hon, cofnodir priodas hapus Enid Margaret Mathews a’r Lefftenant Hugh Philip Morgan yn y papur newydd.

On Saturday Mr Thomas Jones, Morfa Bychan finds the body of a sailor washed ashore at Llanrhystyd. An inquest was held at Aberystwyth where a verdict of ‘Found Dead’ was returned.

The Cambrian News carries a report of the death and funeral of 22 year old soldier Owen Humphreys of Eglwysfach who suffered a fatal accident whilst cycling near the school at Llanbadarn.

In Memoriam: Pioneer Jonathon Davies who died on the 19th June, 1917 is sadly missed by his brothers and sister in Llanbadarn.

Roll of Honour: Major R.W. Picton Evans lies dangerously ill in Palestine and Lieutenant Simon Jones of Glynarthen has died of his wounds in France.

Emrys Jones composes a poem in memory of his brother, Bombardier David Idris Williams.

Second Lieutenant D. Martin Jones is home on leave in Beulah having been on arduous duties with the Air Service and Lance-corporal T. Davies receives an enthusiastic reception at Bryngwyn chapel.

Photographs this week are of Aberystwyth patriot, Private Cecil Fear who is now recovering in hospital in Lancashire; Aberystwyth Signaller, Driver John Thomas who is making progress after having his right arm amputated; Aberystwyth soldier, Sergeant E. J. Hughes who is in Palestine; Aberystwyth brothers, Harry and Ambrose Davies; Bow Street brothers, Drivers J.E. and R.R. Jones.

Private Oswald Lloyd of Tregaron is to receive the Military Medal for conspicuous gallantry in France.

In the Rheidol valley Gunner Evan David Morgan is home as is Private J. M. Davies in Ponterwyd; Privates John Morgan Davies and Llewelyn Morgan in Devil’s Bridge; David Jones and Privates W. Dark, D. Jones and D.Davies in Tanygroes.

The names of 5 women appear on the ‘The British Red Cross Application for the issue of associates’ cards’ – the Aberystwyth branch of the Cardiganshire division.

The newspapers receive a letter from the Chairman of the Market Garden Training Centre regarding work for soldiers after the war.

W.W.W. – War Weapons Week – in Aberystwyth is advertised again and celebration of French National Day is announced. Alexandra Infants’ School in Aberystwyth participates in both events.

Captain Gwilym James is busy on his visits. On the 17th he mentions six cases of influenza and inoculates some men from the same Company. On the 18th he continues with the inoculations and mentions that he sees a ‘small Hun plane in a British aerodrome that had just been shot down’.

And finally for week 202 a happy event in the marriage of Enid Margaret Mathews and Lieutenant Hugh Philip Morgan is reported in the newspaper.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

 14 Mehefin /June 1918

John Ellis Williams of Sarnau, aged 36. Private, Royal Welch Fusiliers

 

15 Mehefin /June 1918

Owen Humphreys of Eglwys Fach, aged 22. Private, King’s Shropshire Light Infantry

Robert Arthur Buttery of Aberystwyth, aged 27. Second Lieutenant, Oxford and Bucks Light Infantry

 

19 Mehefin / June 1918

William John Francis Jones of Bow Street, aged 21. Driver, Royal Field Artillery