Wythnos/Week 135: 2-8 Mawrth/March 1917

[English below]

Ar y 6ed o Fawrth, 1917 bu farw John George Griffiths, Llandyfrïog o froncitis ym mhentref Lesboeufs. Yn  Llandyfrïog cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Signalwr John Edmund Thomas –  cyfeiriwyd ato  yn wythnos 132.

Cynhelir gwasanaeth coffa arall i Gorporal W.G. James ym Mlaenporth – mae ei deulu yn datgan eu diolch  i’w ffrindiau  am eu cydymdeimlad.

Mae rhieni Is-Gapten T. Glyn Nicholas yn derbyn y newyddion am ei farwolaeth ac ysgrifenna Lefftenant-Cyrnol J H Hayes gan dweud ei fod yn un o’i swyddogion ifanc mwyaf addawol.

Bwriedir cynnal arwerthiant amaethyddol yn Aberteifi ar 14eg o Fawrth ar ran Cronfa Groes Goch y Ffermwyr Prydeinig tra  chynhelir cyfarfod arall o’r Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd  yn Aberystwyth lle dosbarthir rhagor o randiroedd.

O ganlyniad i gyfyngiadau mewnforio, gobeithir y bydd yr hen ddiwydiant Cymreig o fwyngloddio plwm yn cael ei adfer a’i ddatblygu’n sylweddol.

Cyhoeddir penillion D.E. Davies a G.O. yn y Cardigan and Tivyside. Mae’r darn ‘Ple mae’r Milwr’ gan y cyntaf yn gofyn ble mae’r milwr dewr hwnnw a  fu’n mwynhau unwaith foethusrwydd ei gartref tra fod yr ail ddarn gan G.O. – ‘Gwyl Dewi Sant a Dewi Siors’ yn cyfeirio at yr emblemau Cenedlaethol – Y Ddraig Goch, cenhinen Pedr, rhosyn, y shamroc a’r  ysgallen .

Mae’n bosib prynu patrymau gwau a chrosio ac anogir y rheiny sy’n gwau a chrosio i wneud cymaint o helmedau a phosib at ddefnydd y  Tomi.

The 6th March 1917, and John George Griffiths of Llandyfriog dies of bronchitis at Lesboeufs village. At home in Llandyfriog a memorial service is held to the late Signaller John Edmund Thomas who was mentioned in week 132.

Another memorial service is held to the late Corporal W.G. James in Blaenporth and his family acknowledge their thanks to friends for their expressions of sympathy.

The parents of Lieutenant T. Glyn Nicholas receive news of his death and Lieutenant-Colonel J.H. Hayes  writes that he had been one of his most promising young officers.

In Cardigan, an agricultural sale is to be held on March 14th on behalf of the British Farmers’ Red Cross Fund and in Aberystwyth  another meeting of the Food Production Committee is held and further allocations of allotments are made.

It is hoped that as a result of the restriction of imports, the old Welsh industry of lead mining will receive fresh impetus and will be developed extensively.

The verses of D.E. Davies and G.O are published in the Cardigan and Tivyside. ‘Ple mae’r Milwr’ by the former asks where is that brave soldier who once enjoyed the comforts of home. The latter poem ‘Gwyl Dewi Sant a Dewi Siors’ by G.O. makes reference to the  national emblems of the red dragon, daffodil, rose, shamrock and thistle.

Knitting and crochet patterns are available  to buy and knitters and crocheters are encouraged to make as many helmets as they can for the Tommy.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

6 Mawrth/March 1917

John George Griffiths of Llandyfriog, aged 19. Driver, Royal Field Artillery

7 Mawrth/March 1917

Evan Thomas Davies of New Quay, aged 28. Private, Royal Army Medical Corps

Advertisements

Wythnos/week 133: 16-22 Chwefror/February 1917

[English below]

Mwy o golledion yr wythnos yma, a pharhau mae’r adroddiadau o newyddion diflas. Estynna Cyngor Tref Aberteifi bleidlais o gydymdeimlad gyda gweddw a theulu y diweddar Forwr John James (HMS Laurentic) ac hefyd gyda pherthnasau Mr Llewellyn Morgan. Ceir cofnod eto am y ddau yn y golofn ‘Killed in Action’ ochr yn ochr â Phreifat David Williams, Mr John Henry Lloyd a W. Elwyn Evans (yr olaf o dan golofn Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau).

Ceir cofnod trist arall ym Mwrdd Gwarcheidwaid Sir Aberteifi: Undeb Tregaron, pan dynnwyd sylw’r gwarcheidwaid at achos baban bach a anwyd yn Ystrad Meurig.Bu farw mam y baban yn fuan ar ol yr enedigaeth ac mae’n debyg fod y tad yn gwasanaethu yn y Fyddin ar hyn o bryd.

Yn Aberystwyth cofnodwyd yn llyfr log Ysgol Genedlaethol Aberystwyth fod £83.4s.6c ar fantolen Cynilon y Rhyfel tra galwyd cyfarfod o’r Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd i dderbyn Dirprwyaeth o Gymdeithas Rhandiroedd Aberystwyth.

More losses, and gloomy news continues to be reported. Cardigan Town Council express votes of condolences with the widow and family of the late Seaman John James (HMS Laurentic) and also with the relatives of Mr Llewellyn Morgan. Both are again mentioned under the column ‘Killed in Action’ alongside Private David Williams, Mr John Henry Lloyd and W. Elwyn Evans (the latter under Births, Marriages and Deaths)

Another sad record is to be found in the Cardiganshire Board of Guardians: Tregaron Union where in Ystrad Meurig the case of a baby whose mother has died soon after the birth is brought to the attention of the guardians. Apparently the baby’s father is at present serving in the Army.

In Aberystwyth the Returns of War Savings recorded in the Aberystwyth National School log book is £83.4s.6p whilst a meeting of the Food Production Committee is called to receive a Deputation from the Aberystwyth Allotments Association.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

18 Chwefror/February 1917

Daniel Owen of Llangrannog, aged 43. Captain, Mercantile Marine

Enoch Lewis James of New Quay, aged 27. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

20 Chwefror/February 1917

Daniel Evans of Llanrhystud, aged 24. Private, South Wales Borderers