Wythnos /week 246: 19 – 25 Ebrill/April 1919

[English below]

In Memoriam am y Lefftenant R. Beynon Davies a laddwyd ar faes y gad ar Fai 1, 1917 a’r Preifat Frederick R Fearnley na fydd byth yn cael ei anghofio gan ei gyfaill, Margaret E. Davies. Cofir hefyd am y Capten T. Jones o Lan-non a gollodd ei fywyd ar y môr ar fwrdd yr SS Landonier. Mae ei fab, yr Is-Lefftenant Henry R. Jones, wedi derbyn y groes filwrol.

Mae trychineb yn taro teulu Fferm Clawddmoel, Cribyn. Mae Mrs Mary Evans a’i mab, Samuel, wedi cael eu saethu. Mae’r mab ieuengaf, James, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth ei fam a’i frawd.

Mae ewyllys ‘as per soldiers’ small book’ yr Uwchgapten Syr Edward Webley-Parry-Pryse yn ddyddiedig Rhagfyr 6, 1916. Cyfeirir at ei farwolaeth yn wythnos 219.

Yn Llanbedr Pont Steffan mae’r Siambr Fasnach yn gwahodd nifer fawr o filwyr a morwyr sydd wedi dychwelwyd i ginio yn Neuadd y Coleg ac mae’r Corporal D.W. Davies yn cynnig y llwncdestun ‘Absent Friends’ a dderbynnir mewn distawrwydd llawn cydymdeimlad.

Yn Aberteifi mae’r Faeres yn trefnu ffair sborion ar gyfer arian i Ysbyty Coffa Arwyr Lladdedig Aberteifi a’r Cylch, tra bod arian yn cael ei godi yn y Pafiliwn ar gyfer cangen Aberteifi o Ffederasiwn y Morwyr a’r Milwyr a Ryddhawyd.

Mae aduniad hen ddisgyblion ysgol Coed-y-bryn yn digwydd ar y 23ain. Dadorchuddir Roll of Honour yr ysgol sy’n dangos rhestr o saith deg tri o ddisgyblion sydd wedi gwasanaethu mewn rhyw fodd, – tri ar ddeg ohonynt wedi gwneud yr aberth eithaf.

Yn Llandysul rhoddir derbyniad i’r Preifat Tom Bradbeer tra bod Mr F.A. Walker wedi cael ei ddadfyddino ac wedi ailddechrau dyletswyddau fel athro gwyddoniaeth.

Mae Pwyllgor Gwaith Ysbyty’r Groes Goch yn Aberaeron yn cyflwyno tegell arian i Miss Lewis, Tyglyn Aeron i werthfawrogi ei gwaith fel pennaeth yr ysbyty. Cyflwynwyd stondin inc arysgrifedig i Miss Evelyn Lewis, a oedd wedi bod yn swyddog cyflenwi, tra cyflwynwyd blwch tybaco arian arysgrifedig i Mr B.C. Jones a oedd wedi bod yn drysorydd.

Mae’r ddwy gerdd Wedi’r Frwydr a Coffa’r Gwron yn ymddangos yn y Cardigan and Tivyside. Mae’r ail gerdd er cof am y Preifat John Evans o Ben-y-banc, 23 mlwydd oed, a fu farw o gael ei wenwyno â nwy yn y gad ar 22 Mehefin 1918.

In Memoriam for Lieutenant R. Beynon Davies who was killed in action on May 1st, 1917 and Private Frederick R  Fearnley who will never be forgotten by his friend, Margaret E. Davies. Also remembered is Captain T. Jones of Llanon who lost his life at sea on board the s.s. Landonier. His son, Second Lieutenant Henry R. Jones has been awarded the military cross.

Tragedy hits the family of Clawddmoel Farm, Cribyn. Mrs Mary Evans and son, Samuel are found to have been shot. Youngest son, James has been arrested on suspicion of having caused the death of his mother and brother.

The will ‘as per soldiers’ small book’ of Major Sir Edward Webley-Parry-Pryse is dated December 6, 1916. His death is referred to in week 219.

In Lampeter the Chamber of Trade invite a large number of returned soldiers and sailors to a dinner at College Hall and Corporal D.W. Davies proposes the toast ‘Absent Friends’ which is received in sympathetic silence.

In Cardigan the Mayoress arranges a jumble sale for the funds of the Cardigan and District Fallen Heroes Memorial Hospital whilst funds are raised for the Cardigan branch of the Discharged Sailors and Soldiers Federation at the Pavilion.

The reunion of old scholars of Coedybryn school takes place on the 23rd. The school Roll of Honour is unveiled which shows a list of seventy-three old pupils who have served  in some capacity, thirteen of whom have made the supreme sacrifice.

In Llandyssul a reception is given to Private Tom Bradbeer whilst Mr F.A. Walker has been demobilised and has resumed duties as science master.

The Executive Committee of the Red Cross Hospital in Aberaeron present Miss Lewis, Tyglyn Aeron with a silver kettle in appreciation of her work as commandant. Miss Evelyn Lewis who had been quartermaster was presented with an inscribed silver ink stand whilst Mr B.C. Jones who had been treasurer was presented with an inscribed silver tobacco box.

The two poems Wedi’r Frwydr (After the Battle) and Coffa’r Gwron (‘Commemorating the Hero’) appear in the Cardigan and Tivyside. The latter poem is in memory of 23 year old Private John Evans of Penybanc, Verwig who died of gassing on active service on the 22nd June, 1918.  

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

 

Wythnos/week 181: 18-24 Ionawr/January 1918

[English below]

Yn y ‘Roll of Honour’ yn y Tivyside yr wythnos hon ceir sôn am y Cloddiwr John Maurice Davies a fu farw yn Dar es Salaam, ac un arall o gyn-ddisgyblion Ysgol Sirol Llandysul, yr Is-gapten R.S. Roper, sydd wedi’i ladd. Mae enw Dar es Salaam yn nwyrain Affrica yn codi eto yn y papurau newydd – y tro hwn mewn adroddiad am y Preifat Idwal Jones o Lanbedr Pont Steffan, sy’n ddifrifol wael.

Ym Mhenyparc gofynnir i aelodau’r Eglwys ac unrhyw un arall trugarog i roi arian er lles milwyr clwyfedig.

Mae’r Cambrian News yn cyhoeddi lluniau o’r gwŷr sydd wrthi ar faes y gad, gan gynnwys Corporal T.J. Keane, sydd wedi’i enwi yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.  Gwelwn lun hefyd o ‘Monty a Carlo’. Mae’r ddau gymeriad hwn yn adnabyddus yn Ysbyty’r Groes Goch am eu perfformiadau doniol, ac mae pawb yn gresynu mai eu perfformiad diwethaf fyddai’r un olaf.

Cynhelir cyflwyniadau ar hyd a lled y sir i anrhydeddu milwyr sydd adref ar seibiant, ac yn Aberteifi mae Corfforaeth Aberteifi’n ystyried rhoi Rhyddid y Fwrdeistref i’r dewrion hynny a enillodd glod am eu gweithredoedd ar faes y gad ac ar y môr.

Mae hanes Dr Davies a’i wasanaeth i drigolion ardal Tregaron yn rhygnu ymlaen o hyd (gweler wythnosau 176 a 178). Erbyn hyn mae’r Pwyllgor Rhyfel Lleol wedi addo bodloni anghenion meddygol yr ardal.

Yn olaf, yn Ysgol Ponterwyd mae Mary Janetta Jones yn cael 14/20 am ‘Imaginary Dialogue between King George and the Kaiser’.

This week the Roll of Honour in the Cardigan and Tivyside refers to Sapper John Maurice Davies who has passed away at Dar es Salaam, and another old pupil of Llandyssul County School, Lieutenant R.S. Roper who has been killed. Dar es Salaam in East Africa is again mentioned in the newspapers- this time in the report that Private Idwal Jones of Lampeter is seriously ill.

In Penpark church members and any other sympathetic persons are to be asked to make subscriptions towards the welfare of injured soldiers.

The Cambrian News publishes photographs of men who are involved in the war effort including that of Corporal T.J. Keane whose name appears in the New Year’s Honours list.  A photograph of ‘Monty and Carlo’ also appears. The two are famous in the Red Cross Hospital for their humorous performances and everyone regrets that their recent appearance was to be their farewell performance.

Presentations have been made across the county to those who are home on leave and in Cardigan, the Corporation of Cardigan is considering conferring the Freedom of the Borough in appreciation of the valour of those who have won distinctions on the field or on the sea.

The issues surrounding the services of Dr Davies of the district of Tregaron and his enlistment are again mentioned (see weeks 176 and 178). The Local War Committee has promised to meet the medical requirements of the district.

Lastly, in Ponterwyd School Mary Janetta Jones receives 14/20 for her ‘Imaginary Dialogue between King George and the Kaiser’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

18 Ionawr/January 1918

John Thomas of Penrhiwllan, aged 19. Private, Training Reserve

23 Ionawr/January 1918

Daniel Robert Griffiths of Llanrhystud. Private, Welsh Regiment

Daniel Edwin Morgans of Aberaeron, aged 19. Ordinary Seaman, Mercantile Marine

24 Ionawr/January 1918

Daniel Jones of Lampeter, aged 38. Private, Royal Army Service Corps                          

Wythnos/week 126: 29 Rhagfyr/December 1916- 4 Ionawr/January 1917

[English below]

Wythnos 126 o’r Rhyfel ac ‘rydym yn colli David Lewis, llanc 26 oed o Giliau Aeron ar ddiwedd yr hen flwyddyn ac yna Robert Jones o Aberystwyth sy’n marw o’i anafiadau ar ddydd Calan, 1917, a hefyd William Davies o Aberteifi, Royal Army Veterinary Corps.

Adre’ mae Prif Gwnstabl Heddlu’r Sir yn cyflwyno adroddiad ar gyfansoddiad presennol yr Heddlu. Nodwyd fod bron i fis cyfan o’u hamser wedi mynd i ddosbarthu a chasglu Cyfrifiad Amaethyddol y Sir.

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus ar nos Iau yr unfed ar hugain yn Aberarth i groesawi ‘nol Signalwr Jenkins sydd wedi treulio sawl mis yn gwasanaethu ar Fôr y Gogledd; Preifat Evans sy’n gwasanaethu gyda’r R.F.A. yn Suffolk; Is Gorpral Jenkins sydd gyda’r S.W.B. ym Mharc Kinmel.

Chwareir gêm pel droed yn Aberystwyth ar Ddydd Nadolig i godi arian ar gyfer cyflwyno moethau i’r milwyr lleol tra cynhelir dawns gwisg ffansi yn Ysbyty’r Groes Goch i ddiddanu’r bechgyn.

Ym mhellach i’r Gogledd cynhelir Cyfarfod Amrywiol ym Mhonterwyd ac y mae sawl llanc ifanc wedi taro adre am gyfnod.

Ni dderbyniwyd unrhyw newyddion drwg am ‘Our Boys’ yn Llanon. Yn ôl yr arfer cynhelir sawl Plygain ar Ddydd Nadolig.

Mae sawl llythyr i’w darllen. Yn y Cardigan and Tivyside mae Bertha Hurbrouck a’r teulu a Helene Vande  Welle yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w ffrindiau yn Aberteifi and yn datgan eu diolchgarwch iddynt.

Yn y Cambrian News mae ‘Economy’ yn ysgrifennu am 2 ddigwyddiad ynglŷn â’r ymarfer o ddiogelu ein cynnyrch a’n cyflenwadau yn ‘English Waste v German Thrift’. Yn y cyfamser mae Evan R. Davies,yn ei lythyr ‘Amaethyddiaeth a’r Fyddin’,o’r farn nad yw’r diwydiant amaeth erioed wedi bod mor bwysig ag yw ar hyn o bryd . Mae’n cwyno am yr amser a‘r arian sy’n cael ei wastraffu gan ffermwyr tra’n gorfod mynychu tribiwnlysoedd ac y mae’n annog pawb i hysbysu‘r Cyngor Lleol am unrhyw dir sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn gynhyrchiol.

Ar ddydd Mercher mae Alf Hunter yn ysgrifennu eto o Seaton Carew at J. Islan Jones. Mae Alf wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar, yn gweithio saith niwrnod yr wythnos a dwy noson. Dymuna Flwyddyn Newydd lewyrchus i J.Islan Jones gan obeithio y bydd gwell diweddglo i 1917 na’r un yma yn 1916.

Week 126 of the war and we lose 26 year old David Lewis of Ciliau Aeron at the end of the old year, and 37 year old Robert Jones of Aberystwyth who dies of his wounds on the first day of 1917, and William Davies of Cardigan, Royal Army Veterinary Corps.

At home the Chief Constable of the Cardiganshire Constabulary reports on the present disposition of the Force. Practically a whole month of the Force’s time  was taken up with the distribution and collection of an Agricultural Census of the County.

On the Thursday evening of the 21st a public meeting was held in Aberarth to welcome home Signaller Jenkins who has spent many a month on the North Sea; Private Evans who is at present serving with the R.F.A. in Suffolk; Lance Corporal Jenkins who is with the S.W.B. at Kinmel Park.

In Aberystwyth a football match is played on Christmas Day in order to raise funds to provide comforts for local soldiers whilst a fancy dress dance is held at the Red Cross Hospital for the entertainment of the boys.

Further North of the County a Miscellaneous Meeting is held at Ponterwyd and several young men have paid a visit home.

In Llanon no untoward news has been received regarding ‘Our Boys’. On Christmas Day the usual ‘Plygains’ are held.

There are quite a few letters to be read. In the Cardigan and Tivyside Advertiser Bertha Hurbrouck and family and Helene Vande Welle express their thanks to their Cardigan hosts and wish them a Happy Christmas and New Year.

In the Cambrian News ‘Economy’ writes of 2 incidents in regarding the exercise of saving our stores and supplies in ‘English Waste v German Thrift’. Meanwhile Evan R. Davies in his letter ‘Amaethyddiaeth a’r Fyddin’ is of the opinion that the agricultural industry has never been of greater importance than it is at present. He complains of the loss of time and money spent by farmers having to attend tribunals and urges everybody to inform their local councils of any land which is not in productive use.

On Wednesday Alf Hunter writes again from Seaton Carew to J. Islan Jones. He has been very busy of late as he has been working  seven days per week and two nights. He wishes J. Islan Jones a bright and prosperous New Year hoping that 1917 will have a brighter ending than that of 1916.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

30 Rhagfyr/December 1916

David Lewis of Ciliau Aeron, aged 26. Sapper, Royal Engineers

1 Ionawr/January 1917

Robert Jones of Aberystwyth, aged 37. Guardsman, Welsh Guards

William Davies of Cardigan. Sergeant, Royal Army Veterinary Corps

 

Wythnos/Week 124: 15-21 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Wythnos arall heb golledigion yn y Sir ond bydd gwasanaeth coffa i Preifat David Morgan Jones o Aberteifi yng nghapel Penybryn ar nos Sul. Lladdwyd Preifat Jones yn y Dardenelles ar Awst 10fed 1915.

Mae sawl llanc adre’ neu wedi bod adre’ yng Nghoedybryn yn ddiweddar, -pedwar ohonynt yn gwella o’u hanafiadau.

Mae Mr Llewellyn Jones o Aberaeron wedi ei anafu’n ddifrifol.

Ceir rhagor o luniau a gwybodaeth am leoliad y rhai hynny sydd wedi listio, tra adre’ mae Cadlywydd Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth yn apelio am gyfraniadau ar gyfer cinio Nadolig y dynion.

Hefyd, o dan hanes Aberystwyth gweler fod Corpral Howard Emery Smith yn priodi Miss Rosaline Maglona Jones, merch hynaf Mrs Jones, Gwesty’r Plough ac y mae Cyngor Tref Aberystwyth yn annog y Llywodraeth yn barchus, i gynyddu’r pensiwn Rhyfel.

Ysgrifenna T.W. Sefton i J. Islan Jones am ei brofiad yn ymweld a’r ffosydd dros ddeuddydd. Yn ôl Sefton, profodd King Winter i fod yn elyn dipyn mwy arswydus na’r Bosche.

Wrth i’r Nadolig agosau mae’r Gorchymyn i barchu seibiant Nadolig y milwyr yn galluogi yr un canran o filwyr a llynedd i dreulio’r Nadolig adre.

Another week of no recorded Cardiganshire losses but a memorial service for Private David Morgan Jones, Cardigan will be held at Penybryn Chapel on Sunday evening. Private Jones was killed in the Dardenelles on August 10th, 1915.

Quite a few ‘boys’ are, or have been at home in Coedybryn recently, four of whom are recovering from their wounds.

Mr Llewellyn Jones of Aberayron has been severely wounded.

Photographs continue to appear of those men who have enlisted and of their whereabouts, whilst at home the Commandant of the Red Cross Hospital at Aberystwyth appeals for gifts for the proposed Christmas dinner for the men.

Also under Aberystwyth is the news that Corporal Howard Emery Smith marries Miss Rosaline Maglona Jones, eldest daughter of Mrs Jones, Plough Hotel and the Aberystwyth Town Council respectfully urges the Government to consider increasing War pensions.

J. Islan Jones receives further communication from T.W. Sefton who, after a two day visit to the trenches mentions that ‘King Winter proved a much more formidable enemy than the Bosche’.

As Christmas approaches the Order respecting Christmas leave for soldiers enables the same proportion of soldiers to spend Christmas at home as last year.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/week 109: 1-7Medi/September 1916

[English below]

Mae J. Islan Jones yn dal i lythyru – ar 27 Awst, mae’n ysgrifennu at y Preifat Horace Harris sydd ar faes y gad yn Ffrainc, gan ddweud bod gwŷr ifanc yn cael eu tynnu o’r amryw ddiwydiannau lleol yn raddol, a bod menywod yn cymryd eu lle.

Yn y Cambrian News mae’r gwŷr ar faes y gad yn diolch i’r rheiny sydd wedi anfon pethau i’w cysuro, yn enwedig y sigarets.

Ymddengys y cynhelir Eisteddfodau mewn sawl un o gytiau’r Y.M.C.A. yn Ffrainc, ac awgrymir y gellid defnyddio’r elw o’r Eisteddfod Genedlaethol i brynu cwt arall, gan fod galw mawr amdanynt ar y ffrynt.

Ceir adroddiadau o sawl pentref yn y sir:

Felin-fach a Chellan – rhagor o wasanaethau coffa.

Y Borth – mae’r Morwr R. Davies wedi dod adref am seibiant.

Penparcau – mae Cylch Gwnïo Darllenfa wedi anfon pecynnau o byjamas a chrysau nos i Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth ac Ysbyty’r Cymry yn Netley.

Llanybydder – mae’r Is-gorporal W. Cheverton a’i frawd ieuengach, y Magnelwr Alfie Cheverton o Lax Lodge, Highmead, gartref ar gennad, a bu ond y dim i’r brawd hynaf gael ei ladd cyn dod.

Llangeitho – ceir rhagor o sôn am deulu’r Lyons.

Mae hysbyseb yn galw ar ddynion i ymrestru i wneud gwaith adeiladu: ‘Enrol Today in the Building Labour Squad at the Nearest Labour Exchange’.

Yn olaf, mae’r ffilm The Battle of the Somme yn rhan o’r arlwy a gynigir cyn bo hir yn y sinema ar Stryd y Farchnad yn Aberystwyth.

J. Islan Jones continues his correspondence: dated the 27th August, he writes to Private Horace Harris who is serving in France, stating that young men are steadily being combed out of the various industries at home and women are taking their places.

In the Cambrian News men on active service thank those who have sent them comforts especially ‘smokes’.

Apparently Eisteddfodau are held in many of the Y.M.C.A. huts in France and it is suggested that the eisteddfod surplus be used to provide one of many huts necessary at the front.

Many reports can be read from various villages across the county:

Felinfach and Cellan – more memorial services.

Borth – Seaman R. Davies is home on leave.

Penparcau – the Darllenfa Sewing Circle have sent parcels of pyjama suits and nightshirts to the Red Cross Hospital, Aberystwyth and the Welsh Hospital, Netley.

Llanybydder – Lance-corporal W. Cheverton and younger brother Gunner Alfie Cheverton of Lax Lodge, Highmead are home on furlough, the former having had a narrow escape from being killed.

Llangeitho – the Lyons family are in the news again.

An advertisement is placed calling for men to ‘Enrol Today in the Building Labour Squad at the Nearest Labour Exchange’.

Finally The Battle of the Somme is amongst the features to be shown shortly at the cinema in Market Street, Aberystwyth.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

1 Medi/September 1916

Joseph J. Protheroe of Cardigan, aged 35. Private, Somerset Light Infantry

2 Medi/September 1916

Jenkin Jones of Cilcennin, aged 18. Private, Cheshire Regiment

3 Medi/September 1916

Benjamin Thomas Evans of Llandysul, age unknown. Private, Somerset Light Infantry

4 Medi/September 1916

Daniel Rees of Llandysul, aged 22. Private, Devonshire Regiment

5 Medi/September 1916

David Handel Lewis of Llanarth, aged 32. Private, Welsh Regiment