Wythnos/week 270: 5-11 Hydref/October 1919

[English below]

‘In Memoriam’ – mae Lizzie Williams a oedd wedi gweithio yn Ffatri Arfau Pen-bre ac a fu farw yn Aberteifi ym 1916 yn cael ei chofio gan ei mam a’i brawd.

Nodir yn y Cardigan and Tivy-side fod enw’r Preifat James Davies o Lechryd wedi’i hepgor o’r rhestr o arwyr sydd wedi cwympo.

Mae rhagor o filwyr Aber-porth yn cael eu dadfyddino: David John Jones ar ôl blynyddoedd lawer o wasanaeth gweithredol, Tom Hywel Davies ar ôl bod ar y môr am dros dair blynedd a John Daniel Jenkins ar ôl treulio llawer o’i amser yn Ffrainc a Gwlad Belg.

Yn Swyddffynnon, mae argymhellion y Pwyllgor Cofebau wedi’u mabwysiadu yn yr ystyr y dylid gosod ffenestr liw yn Eglwys Ystradmeurig a senotaff gwenithfaen ar sgwâr y pentref yn Swyddffynnon.

Yn Aberteifi cynhelir ”Cinio Heddwch” ar gyfer dros 50 o ddynion cyhoeddus mwyaf blaenllaw’r dref, ynghyd â’u gwragedd.

Dywedir bod dau sefydliad gwych Aberystwyth, -Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Brifysgol, wedi wynebu’r problemau anodd a gododd ar ôl i ryfel ddihysbyddu dynion ac arian y byd. Hefyd yn Aberystwyth, agorir arddangosfa o baentiadau’r arlunydd o Wlad Belg, M. de Saadeleer, yn yr Hen Ystafelloedd Ymgynnull (Daeth M. de Saadeleer o hyd i gartref yn ardal Aberystwyth ar ôl i’r Almaenwyr oresgyn ei wlad).

Mae ‘Hiraeth y Cardi’ gan Lloyd Rowlands yn gerdd a ysgrifennwyd yn Bab-el-Hadid ar Fedi 7fed ac mae’n mynegi ei hiraeth am ddychwelyd i’w gartref yng Nghymru.

Mae’r Bwrdd Amaeth wedi penderfynu rhoi’r gorau i’r cynllun ar gyfer rhoi hyfforddiant byr mewn canolfannau i gyn-filwyr cydnerth sy’n dymuno dod yn weithwyr fferm.

‘Colofn Gymysg’ – mae enwau fel Coedwig Mametz a Chefn Pilkem yn gyfarwydd i’r mwyafrif yn ogystal â rhai lleoedd eraill yn Salonica a Phalesteina. Bydd llawer o leoedd am byth yn gysegredig i’r teuluoedd hynny sydd wedi colli anwyliaid. Mae ‘Gwersi’r Gorffennol’ yn cyfeirio at y streiciau diweddar – mae’n drawiadol sut mae’r wlad wedi ymdopi â’r sefyllfa heb fawr o drafferth yn bennaf oherwydd y profiadau a’r problemau y bu’n rhaid eu hwynebu yn ystod blynyddoedd y rhyfel.

‘In Memoriam’ – Lizzie Williams who had worked at the Pembrey Munitions Factory and died at Cardigan in 1916 is remembered by her mother and brother.

It is noted in the Cardigan and Tivyside that the name of Private James Davies of Llechryd has been omitted from the list of fallen heroes.

More Aberporth soldiers are demobilised – David John Jones after many years of active service, Tom Hywel Davies having been on the sea for over three years and John Daniel Jenkins having spent much of his time in France and Belgium.

In Swyddffynnon the recommendations of the Monuments Committee have been adopted in that there is to be an insertion of a stained glass window in Ystrad Meurig Church and a granite cenotaph on the village square at Swyddffynnon.

In Cardigan a ”Peace Dinner” is held for over 50 of the foremost public men in the town, together with their wives.

The two great institutions of Aberystwyth, -the National Library of Wales and the University are reported to have faced up to the difficult problems which arose after war had drained the world of men and of money. Also in Aberystwyth, at the Old Assembly Rooms an exhibition is opened of paintings of the Belgian artist, M. de Saadeleer. (M.de Saadeleer on the invasion of his country by the Germans found a home in the Aberystwyth area).

‘Hiraeth y Cardi’ (The Yearning of the Cardi) by Lloyd Rowlands is a poem penned in Bab-el-Hadid on September 7th and expresses his longing to return to his home in Wales.

The Board of Agriculture has decided discontinue the scheme for giving short training at centres to able-bodied ex-servicemen who wish to become farm labourers.

‘Colofn Gymysg’ , such names as Mametz Wood and Pilkem Ridge are familiar to most as well as some other places in Salonika and Palestine. Many places will forever be sacred to those families who have lost loved ones. ‘Gwersi’r Gorffennol’ (Lessons of the Past’), refers to the recent strikes,- it being impressive how the country has coped with the situation with little trouble mainly due to the experiences and problems which had to be confronted during the war years.

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on images below to enlarge

 

Wythnos/Week 260: 26 Gorffennaf/July – 1 Awst/August 1919

[English below]

Mae Llanbedr Pont Steffan wedi dathlu’r Heddwch ac wedi cynhyrchu coflyfryn tra bo trefniadau ar droed ar gyfer dathliadau ym mhentref Ponthirwen. Ysgrifenna James Rees o Dalgarreg yn ei ddyddiadur y bydd te parti a mabolgampau yn Nhalgarreg.  Mae’r coed derw a blannwyd gan y Maer a’r Faeres yn Aberystwyth yn ffynnu.

Cynhelir cyngerdd yng Nglynarthen i groesawu Is-gorporal E. O. Williams gartref. Bu ar wasanaeth gweithredol yn Yr Aifft a Phalestina am ryw dair blynedd.

Mae Preifat E.O. James o Feulah, a welodd ymladd caled yn Salonika, wedi’i ryddhau o’r Fyddin.

Mae cynulleidfa fawr yn ymgynnull mewn cyngerdd yn y Pavilion, Aberteifi.  Mae’r cyngerdd er budd Cronfa Goffa Arwyr a Laddwyd Aberteifi a’r Fro.

Gobaith R.S.M. Fear yw y bydd pob milwr a chyn-filwr yn bresennol yn angladd William James Davies, Maes Cambria, Aberystwyth. Cafodd Mr Davies ei ryddhau ar y 5ed o Chwefror ar ôl gwasanaethu fel anelwr drwy’r rhyfel.

Cofir yn annwyl gan ei fam a’i chwiorydd am y Preifat John Hugh Joel, 34 oed o Aberystwyth a laddwyd wrth ei waith yn Ypres ar Awst 16eg, 1917.

Ceir adroddiad gan F.S. Trufant o Aberarth ar gyfarfod cyffredinol Cymrodyr Caerdydd yng ngholofn y cymrodyr (Comrades Column) a’r penderfyniadau a wnaed.  Lluniwyd agenda mewn cyfarfod cyffredinol yn Aberarth ar gyfer y Pwyllgor Gweithredol a fydd yn cwrdd yn Amwythig.

Bydd y Llyngesydd Webley-Hope, sydd â chofnod parchus o wasanaethu yn y Llynges, yn chwifio ei faner o fast llong ei Mawrhydi, Cardiff, sydd ar yr Adriatig erbyn hyn.

Bydd cardiau dogni newydd yn cael eu cyflwyno i’r cyhoedd drwy’r Swyddfeydd Bwyd lleol er mwyn disodli’r llyfrau dogni presennol.

Cyhoeddir 2 gerdd yn y papurau newydd: Heddwch gan Lloyd Rowlands o Daliesin ac A Fu ac a Fydd gan D. Edwards Davies o Aberystwyth.

Mae ‘Ceisio Difa’r Drwg’ yn cyfeirio at orbrisio nwyddau gan fasnachwyr a’r posibilrwydd o geisio sefydlu llysoedd lleol i ddelio â chwynion lleol.

Mae ‘Diolch y Genedl’ yn adrodd ar bleidlais o ddiolch gan y Senedd yr wythnos ddiwethaf i filwyr a morwyr a phawb arall a gyfranogodd yn y frwydr fawr dros ryddid a diogelwch.   Ysgrifennodd Aronfa, y soniwyd amdano’n aml yn y papurau newydd yn ystod y rhyfel, lythyr i’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn datgan ei fod ar fin cael ei ryddhau o’i ddyletswyddau milwrol a bydd ar gael i ddarlithio yn ystod yr Hydref a’r Gaeaf sydd i ddod.  Mae’n cyflwyno ystod o destunau : “Pedair Blynedd yn y Fyddin”, “Preifat John Jones”, “Maes y Gad”, “John Ruskin”, “Uffern”, “Dyn a’i Hawl”.

Lampeter has celebrated the Peace and produced a souvenir booklet whilst arrangements for celebrations are in hand at the village of Ponthirwen. James Rees of Talgarreg writes in his diary that there is to be a tea party and sports at Talgarreg. In Aberystwyth the oak trees planted by the Mayor and Mayoress are thriving.

A reception concert to welcome home Lance Corporal E.O. Williams is held in Glynarthen. He has been on active service in Egypt and Palestine for about three years.

Private E.O. James of Beulah is now discharged from the Army having seen some hard fighting at Salonika.

A large audience assembles to a concert  at the Pavilion, Cardigan. The concert is in aid of the Cardigan and District Fallen Heroes Memorial Fund.

R.S.M. Fear hopes all service and ex-service men will attend the funeral of William James Davies, Cambrian Square, Aberystwyth. Mr Davies had been discharged on February 5th after having served as gunlayer throughout the war.

34 year old Private John Hugh Joel of Aberystwyth who was killed in action at Ypres on August 16th, 1917 is ever remembered  by his loving mother and sisters.

F.S. Trufant of Aberarth gives a report on the general meeting of the Cardiff Comrades  in the Comrades Column and of the resolutions passed. An agenda has been compiled a general meeting at Aberarth for the Executive Committee which is to meet at Shrewsbury.

Admiral Webley-Hope who has a distinguished war record of service in the Navy is to fly his flag from the mast of His Majesty’s Ship Cardiff, which is now in the Adriatic.

New ration cards are to be issued through the local Food Offices to the public to replace the present ration books.

2 poems are printed in the newspapers,- ‘Heddwch’ (‘Peace’) by Lloyd Rowlands of Taliesin and ‘A Fu ac a Fydd’, (What Has Been And What Is To Be) by D.Edward Davies of Aberystwyth.

‘Ceisio Difa’r Drwg’ (‘Trying to destroy the evil’) refers to the overpricing of goods by traders and the possibility of setting up local courts to deal with local complaints.

‘Diolch y Genedl’ (‘Thanking the Nation’) reports on last week’s vote of thanks by Parliament to soldiers and sailors and everyone else who took part in the great battle for freedom and safety.

Aronfa who was often mentioned in the newspapers during the war has written a letter to the Cardigan and Tivyside Advertiser stating that he is about to be released from military duties and will be available for lectures during the forthcoming autumn and winter. He presents a choice of topics: ‘Pedair Blynedd yn y Fyddin’, (Four Years in the Army), ‘Private John Jones’, ’Maes y Gad’ (The Battlefield),  ’John Ruskin’, ‘Uffern’ (Hell), ‘Dyn a’i Hawl’, (Man and his Rights).

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on the images below to enlarge

 

 

 

Wythnos /week 244: 5-11 Ebrill/April

[English below]

Mae ‘Llinellau Coffadwriaethol’ yn gerdd a ysgrifennwyd er cof am William Dunstone, brawd annwyl Mrs Ellen Williams, Ffordd y Gogledd, Aberteifi. Gwasanaethodd yn Salonika a bu farw ar 20 Medi, 1918.

Yn Aberaeron mae Mrs Jones, Garth Villa yn clywed am farwolaeth ei mab, Joseph Sydney Jones, sy’n gadael gweddw a phlentyn tair oed.

Mae’r Preifat Evan Lewis o Fwthyn Penrheol, 26 oed, wedi marw ar ei ffordd adref ar ôl cael pwl o’r ffliw.

Mae’r Lefftenant G.E.J. Evans, Werna wedi bod gartref ar seibiant yn Nhregaron ac mae’r Preifat John E. Evans gartref yn Llan-non tra bod y Preifat Tom E. Evans wedi cael ei ddadfyddino. Mae’r Gyrrwr John James Hughes, D.G.O. Jones a’r Corporal Hopkins Jones o Swyddffynnon ymhlith eraill sydd wedi cael eu dadfyddino. Mae cwnstabliaid sydd wedi’u rhyddhau o’r Fyddin wedi ailddechrau dyletswydd yr heddlu yn ôl y Prif Gwnstabl. Mae’r Parch. J. Rhys Davies wedi dychwelyd adref i’r Ficerdy yn Llanfihangel-y-Creuddyn.

Mae’r Capten David Isaac o Lan-non wedi cael ei anrhydeddu gan y Brenin fel y mae’r Lefftenant Gladwyn Parry, mab Mr Thomas Parry, brodor o Flaenannerch.  Yn y London Gazette dywedir bod y Brenin wedi gorchymyn bod enw’r Prif Beiriannydd Jones, brodor o Aberteifi, yn cael ei gofnodi am wasanaethau gwerthfawr. Mae’r Preifat J.W. Rowlands o Lanfarian wedi cael ei ddyrchafu i Ringyll.

Crybwyllir cyfarfodydd ynghylch codi Neuadd Goffa ym Mhenbryn ac Aberaeron a chynhelir cyngherddau croesawu’n ôl yng Nglynarthen a Phont-hirwaun.

Yn Llechryd perfformiwyd seremoni gan y feistres gynorthwyol, Miss Thomas o ysgol y cyngor lle cyflwynwyd ysgrifbin llenwi arian i Mr Trevor Lloyd Jones, Fern Hill. Roedd Mr Lloyd Jones wedi bod ar staff yr ysgol nes iddo gael ei alw i ymuno â’r fyddin ym mis Gorffennaf 1917.

Yn ôl y Weinyddiaeth Bwyd mae adroddiadau’n dal i gyrraedd am bobl sy’n dinistrio eu llyfrau dogni. Daw’r cyfnod o chwe mis y cyhoeddwyd y llyfrau dogni presennol ar ei gyfer i ben ar 3 Mai.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd yr holl filwyr sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth, nad ydynt yn gymwys i gael eu dadfyddino, yn cael eu galw’n ôl ar gyfer dyletswydd filwrol.

Yn Llanbedr Pont Steffan mae carcharor o’r Almaen wedi dianc ac nid yw wedi cael ei ail-ddal.

‘Llinellau Coffadwriaethol’ is a poem written in memory of William Dunstone, the dear brother of Mrs Ellen Williams, North Road, Cardigan. He served in Salonika and died on the 20th September, 1918.

In Aberayron Mrs Jones, Garth Villa hears of the death of her son, Joseph Sydney Jones who leaves a widow and three year old child.

26 year old Private Evan Lewis of Penrheol cottage in Berth has died on his way home having been attacked by influenza.

Lieutenant G.E.J. Evans, Werna has been home on leave in Tregaron and Private John E. Evans is home in Llanon whilst  Private Tom E. Evans has been demobilised. Others who have been demobilised are Driver John James Hughes, D.G.O. Jones and Corporal Hopkins Jones of Swyddffynnon. Constables who have been released from the Army have resumed police duty according to the Chief Constable. The Rev. J. Rhys Davies has returned home to the Vicarage in Llanfihangel y Creuddyn.

Captain David Isaac of Llanon has been decorated by the King as has Lieutenant Gladwyn Parry, son of Mr Thomas Parry, a native of Blaenanerch.  In the London Gazette it is reported that the King has ordered that the name of Chief Engineer Jones, a native of Cardigan is to be recorded for valuable services rendered. Private J.W. Rowlands of Llanfarian has been promoted to the rank of Sergeant.

Meetings regarding the erection of Memorial Hall are reported in Penbryn and Aberayron and reception concerts are held in Glynarthen and Ponhirwen.

In Llechryd a ceremony was performed by assistant mistress, Miss Thomas of the council school whereby Mr Trevor Lloyd Jones, Fern Hill was presented with a silver-mounted fountain pen. Mr Lloyd Jones had been on the school staff until called up to join the colours in July, 1917.

According to the Ministry of Food reports are still coming in of people destroying their ration books. The period of six months for which the present ration books were issued ends on May 3rd.

The government has announced that all soldiers engaged on agriculture, who are not eligible for demobilisation are to be recalled for military duty.

In Lampeter a German prisoner has escaped and has not been recaptured.

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

Wythnos /week 227:6-12 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Mae’r colledion yn parhau. Mae nifer o adroddiadau am farwolaethau sy’n deillio o’r ffliw a’i effeithiau.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir gwasanaeth coffa i’r Nyrs Ella Richards a fu farw o niwmonia ddydd Llun, 14 Hydref 1918 yn Salonika. Roedd hi’n 31 mlwydd oed. Cynhelir gwasanaeth arall o’r fath yng Nglynarthen er cof am y diweddar Lefftenant Sim Evans o Benbanc a fu farw o niwmonia a chynhelir gwasanaeth coffa yn Ysbyty Ystwyth i’r diweddar Ynnwr Lotton Breeze sydd wedi marw mewn ysbyty yn Cairo.

Mae’r milwr o Flaenannerch, y Preifat Tom L Rees wedi marw yn y 55fed Ysbyty Cyffredinol yn Boulogne. Roedd wedi bod ar wasanaeth gweithredol ers bron i ddwy flynedd ac wedi cael ei anafu’n ddrwg ym mis Awst 1917. Yn anffodus, bu farw o niwmonia bronciol yn dilyn ffliw.

Mae’r gyrrwr 24 oed James Evans o Aberteifi hefyd wedi marw o niwmonia yn Ffrainc.

Dioddefwyr eraill y ffliw yw’r Preifat Richard W. Milman o Aberystwyth, y Preifat Evan Edward o Lan-non a Mr Jack Edwards o Dregaron.

Cafodd John Davies o Lwynpiod, Tregaron, ei ladd mewn damwain modur wrth deithio i Lundain.

Mae llawer o filwyr wedi cyrraedd gartref, mae rhai wedi bod yn garcharorion rhyfel. Roedd y Preifat Richard Lewis o Aberystwyth yn garcharor yn Westphalia, yr Almaen; roedd y Preifat D.L. Evans, brawd Mrs Hughes, y Stryd Fawr yn garcharor yn Limburg; roedd y Rhingyll Hughes o Dregaron yn garcharor ym Mwlgaria; mae’r Preifat James Jones o Landysul newydd gyrraedd gartref o’r Almaen, lle cafodd amser caled ar y dechrau, ond cafodd swydd well wedyn oherwydd ei allu fel mecanydd.

Mae’r Preifat Jenkin Richards, Constant, y Borth wedi cyrraedd yr Iseldiroedd ar ôl bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen ac mae’r Preifat David Lewis yn galw heibio i’w gartref, Bwthyn Penrheol. Mae’r arfer rheolaidd o gynnal cyngerdd croesawu yn cael ei rwystro oherwydd y ffliw.

Mae Miss Elsie Jones o Aberporth gartref ar seibiant. Mae ei thad yn Ffrainc gyda’r Fyddin Ymgyrchol.

Cyhoeddir lluniau o enillwyr medalau, y Llongwr Robert Humphreys a’r Cloddiwr W.J. Jones.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi gwneud cais i neilltuo gwn Almaenig sydd wedi’i gipio i Aberteifi.

Mae Magnelfa Sir Aberteifi bellach yn Alexandria ac mae disgwyl iddynt ddechrau byrddio llong i Loegr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn 39 oed ac yn gobeithio mai dyma fydd ei ben-blwydd olaf ar y Cyfandir.

Mae Edyth Davies o Aberteifi yn derbyn llythyr oddi wrth ei ‘true and loving husband Dani’ (y Rhingyll Daniel Harton Davies) a anfonir o wersyll milwrol yn Nenmarc. Mae’n credu y bydd gartref cyn y Nadolig ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at fod gartref o flaen eu tân eu hunain. Mae’n anfon ei gariad at Eldred ac yn dweud wrth Edyth i beidio â gadael iddo gael gormod o’i ffordd ei hun.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae cerddi a gyhoeddir yn ystyried diwedd y rhyfel. Mae ‘Dydd Olaf y Rhyfel’ yn mynegi’r gobaith na fyddwn ni erioed yn gweld rhyfel o’r fath eto, ac wrth ysgrifennu ‘End of the War’, mae Awen yn nodi mai dyma oedd y rhyfel mwyaf a grëwyd gan ddyn.

The loss of life continues. There are numerous reports of deaths resulting from the influenza and its effects.

In Lampeter a memorial service is held to Nurse Ella Richards who died from pneumonia on Monday, October 14th, 1918 in Salonika. She was 31 years old. Another such service is held in Glynarthen in memory of the late Lieutenant Sim Evans of Penbank who died of pneumonia and a memorial serice is held in Ysbyty Ystwyth to the late Gunner Lotton Breeze who has died in a hospital in Cairo.

Blaenanerch soldier, Private Tom L  Rees has passed away at the 55th General Hospital in Boulogne. He had been on active service for nearly two years and badly wounded in August 1917. Sadly, he succumbed to bronchial pneumonia following influenza.

24 year old driver James Evans of Cardigan  has also died of pneumonia in France.

Other victims of the influenza are Private Richard W. Milman of Aberystwyth, Private Evan Edward of Llanon and Mr Jack Edwards of Tregaron.

Private John Davies of Llwynpiod, Tregaron has been killed in a motor accident while travelling to London.

Many soldiers have arrived home, some have been prisoners of war. Private Richard Lewis of Aberystwyth was a prisoner in Westphalia, Germany; Private D.L. Evans, the brother of Mrs Hughes, Great Darkgate Street was a prisoner in Limburg; Sergeant Hughes of Tregaron was a prisoner in Bulgaria; Private James Jones of Llandyssul has just arrived home from Germany where, at first, he experienced hard times but was then given a better job on account of his ability as a mechanic.

Private Jenkin Richards, Constant, Berth has arrived in Holland having been a prisoner of war in Germany and Private David Lewis pays a visit to his home, Penrheol Cottage. The regular custom of holding a welcoming  concert is abandoned owing to the influenza.

Miss Elsie Jones of Aberporth  is home on leave. Her father is in France with the Expeditionary Force.

Photographs appear of medallists, Seaman Robert Humphreys and Sapper W.J. Jones.

Cardigan Town Council have made a request that a captured German gun be allocated to Cardigan.

The Cardiganshire Battery are now in Alexandria and are expected to embark for England during the next few weeks.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is 39 years old and hopes that it will be his last birthday on the Continent.

Edyth Davies of Cardigan receives a letter from her ‘true and loving husband Dani’ (Sgt. Daniel Harton Davies) which is sent from a Danish military camp. He believes he will be home before Christmas and is greatly looking forward to being at home in front of their own fire. He sends his love to Eldred and tells Edyth not to let him have too much of his own way.

Finally for this week, poems published reflect upon the end of the war. Dydd Olaf y Rhyfel (‘The Last Day of the War’) expresses the hope that we will never again see such a war, and Awen in writing The End of the War states that this has been the greatest war conceived by man.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

6 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

8 Rhagfyr/December 1918

John Davies of Llangeitho, aged 19. Cadet, Royal Air Force

12 Rhagfyr/December 1918

David Clifford Jones of St Dogmaels, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Wythnos/week 226: 29 Tachwedd/November-5 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Er bod y Cadoediad wedi’i lofnodi, mae’r adroddiadau am golledion yn parhau ac mae’n ymddangos bod cymaint o newyddion yn ymwneud â’r rhyfel ag erioed.

Mae’r Preifat Tom Davies o Gapel Seion wedi marw o niwmonia yn Salonika ac mae’r Llongwr Dick Morgan o Lanbedr Pont Steffan wedi marw yn Iwerddon o niwmonia yn dilyn y ffliw.

Mae Prifathro ysgol Llanafan yn cofnodi, gwaetha’r modd, farwolaeth Job Evans o’i glwyfau yn Ffrainc, cyn-ddisgybl yr ysgol. Mae cyn-ddisgybl arall, David B Edwards, wedi cael ei anafu ac wedi colli ei fraich dde.

Mae Miss Nellie Owen o’r Borth wedi cael gwybod am farwolaeth ei brawd. Cafodd y Preifat David Owen ei anafu yn y pen ychydig wythnosau’n ôl ac mae wedi marw yn Ysbyty Weymouth. Mae Mrs Edwards, Angorfa wedi derbyn gwybodaeth bod ei mab yn garcharor rhyfel yn yr Almaen.

Mae Mr Jack Edwards o Dregaron wedi marw yn sydyn. Roedd wedi bod ers rhai blynyddoedd yn Ffrainc lle cafodd ei glwyfo.

Mae’r Capten Llewellyn Watkin Howell Tringham, mab y diweddar Mr William Tringham a Mrs Tringham, Aber-porth wedi marw ar y ffordd adref o Rouen, ac mae gwasanaeth coffa i’r diweddar Gapten Thomas, Tŷ Trefor yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Cynfil. Mae dau frawd o Aber-porth wedi cyrraedd adref ar ôl pedair blynedd a phedwar mis mewn gwersyll Almaenig yn Ruhleben. Mae un o’r brodyr, Mr Evan Owen yn disgrifio’r newid o Ruhleben i Aber-porth fel mynd o uffern i’r nefoedd.

Mae’r Gyrrwr R.E. Humphreys o Lanbadarn yn beryglus o wael yn yr ysbyty yn Salonika ar ôl bod ar ffrynt Salonika am y tair blynedd diwethaf.

Cynhelir cyngerdd derbyn mawr yn anrhydeddu’r Mecanig Awyr Tom Davies yn ysgol Glynarthen, ac mae llawer o ddynion lleol sydd wedi bod yn garcharorion wedi dychwelyd i Aberteifi a’r ardal ac yn sôn am eu profiadau yn ystod y rhyfel.

Mr Dickie Williams o Aberaeron yw’r milwr cyntaf a ryddhawyd i gyrraedd gartref yn y dref. Mae’r Preifat David Thomas Williams wedi ysgrifennu o’r carchar yn yr Almaen gan ddweud ei fod yn ddiogel, ond yn wael.

Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol pwysig yn Aberaeron mewn perthynas â choffa rhyfel.

Mae llawer o ddynion gartref yn ystod yr wythnos yn Aberystwyth, ac mae newyddion da gan fod yr Is-gorporal David Evans, Dolguan, wedi cyrraedd Lloegr ar ôl bod yn garcharor rhyfel ers mis Mawrth 1918.

Mae’r golofn ‘Week by Week’ yn dweud y deellir y bydd y gwaharddiadau ar nwyddau bwyd yn cael eu diddymu yn raddol. Mae’r Gynnwr Evan J Jones o Lynarthen wedi ymweld â mannau yn Ffrainc lle mae rhai o’r rhai sydd wedi syrthio wedi eu claddu ac mae wedi dod â cherrig mân o’r beddau i’r teuluoedd profedigaethus gartref.

Mae ‘Newyddion yr Wythnos’ yn sôn bod 32,371 o farwolaethau wedi bod o’r ffliw yn ystod y chwe wythnos diwethaf. Mae 14,235 o filwyr Prydain a 494 o swyddogion wedi cyrraedd gartref ar ôl bod yn garcharorion yn yr Almaen. Mae ein colledion ar y môr yn ystod y rhyfel wedi bod yn fach o’u cymharu â’r rhai a gollwyd ar dir.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn drist am farwolaeth yr is-lawfeddyg, y Capten Cottrill, ac mae Jack Watkins yn ysgrifennu bod y ffliw a’r niwmonia yn ddrwg a bod chwech o ddynion wedi marw.

Although the Armistice is signed the reports of losses continue and there seems to be as much war-related news as ever.

Private Tom Davies of Capel Seion has died from pneumonia at Salonika and Seaman Dick Morgan of Lampeter has died in Ireland from pneumonia following influenza.

The Headmaster of Llanafan school records with regret the death from wounds in France of Job Evans a former scholar of the school. Another former scholar, David B Edwards has been wounded and lost his right arm.

Miss Nellie Owen of Borth has been notified of her brother’s death. Private David Owen had been wounded in the head a few weeks ago and has died in Weymouth Hospital. Mrs Edwards, Angorfa has received information that her son is a prisoner of war in Germany.

Mr Jack Edwards of Tregaron has died suddenly. He had been for some years in France where he was wounded.

Captain Llewellyn Watkin Howell Tringham, son of the late Mr William Tringham and Mrs Tringham, Aberporth has died on the way home from Rouen, and a memorial service to the late Captain Thomas, Trefor House is held at St Cynfil’s Church, Aberporth. Two brothers from Aberporth have arrived home after four years and four months internment in a German camp at Ruhleben. One of the brothers, Mr Evan Owen describes the change from Ruhleben to Aberporth as from hell to heaven.

Driver R.E. Humphreys of Llanbadarn is dangerously ill in hospital in Salonika having been at the Salonika front for the past three years.

A grand reception concert in honour of Air Mechanic Tom Davies is held at the Glynarthen school, and many local men who have been prisoners have returned to  Cardigan and the district and tell of their wartime experiences.

Mr Dickie Williams of Aberaeron is the first discharged soldier to have arrived home at the town. Private David Thomas Williams has written from prison in Germany that he is safe, but ailing.

An important general meeting has been held in Aberayron in regard to war commemoration.

Many men are at home during the week in Aberystwyth and good news in that lance-Corporal David Evans, Dolguan has arrived in England having been a prisoner of war since March, 1918.

The ‘Week by Week’ column reports that it is understood that the bans on articles of consumption will be gradually removed. Gunner Evan J Jones of Glynarthen has visited the burial spots in France of some of fallen and brought home pebbles from the graves to the families at home.

‘Newyddion yr Wythnos’ (News of the Week) reports that there have been 32,371 deaths from influenza during the last six weeks. 14,235 British soldiers and 494 officers have arrived home home having been prisoners in Germany. Our losses at sea during the war have been small in comparison with those lost on land.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is saddened at the death of second surgeon, Captain Cottrill, and Jack Watkins writes that the flu and pneumonia are bad and that six men have died.

Two poems are published: ‘Cywydd Coffa’, a poem in memory of Lewis Jones of Beulah who fell in the war sometime in mid-September 1918, and ‘Y Botwm Du’ (The Black Button), which is worn by a soldier in mourning. This black button is described as being  of so much more significance than any other decoration worn on the soldier’s chest.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Tachwedd/November 1918

John Edwards of Tregaron, aged 32. Private, Welsh Regiment

30 Tachwedd/November 1918

David Owen of Capel Bangor, aged 26. Private, Royal Welch Fusilers

Late 1918

Robert Brython Jones of Aberystwyth, aged 25. Royal Army Medical Corps

1 Rhagfyr /December 1918

Thomas James Edwards of Aberystwyth, aged 27. Flight Cadet, Royal Air Force

2 Rhagfyr/December 1918

Frederick Howes of Llandyfriog. Sergeant, Army Service Corps

Toma Davies of Llandyfriog, aged 27. Private, Welsh Regiment

4 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

David Edward Davies of Llanbadarn Fawr, aged 34. Driver, Royal Field Artillery

5 Rhagfyr/December 1918

Philip Edmund Vaughan of Felinfach, aged 40. DSO Major, Worcestershire Regiment