Wythnos/week 155: 20-26 Gorffennaf/July 1917

[English below]

Wythnos 155 o’r ymladd a chyhoeddir y newyddion trist yn Aberteifi y bod Preifat Gwilym Davies wedi marw o ddysentri yn ysbyty yn Salonica, ond y mae Mrs Ann Evans, Gloster-row, wedi derbyn y newyddion da y bod ei mab, Preifat D.G. Evans yn fyw ac iach ar ôl y crybwyllwyd ynghynt ei fod wedi ei anafu ac ar goll.

Hefyd yn y Cardigan and Tivyside ceir gwybodaeth ychwanegol am y diweddar Preifat W. D. Davies. Mae’n debyg iddo gael ei anafu yn y brwydro yn Messines a bu farw heb ddod ato’i hun.

Gweler lluniau o’r Brif Nyrs Wilson Jones o Landysul a’i thri brawd. Mae Prif Nyrs Jones ar staff yr Ysbyty Gymraeg nawr yn Netley.

Cyfansodda D.Isfoel Jones, Cilie, benillion i Breifat D. Morris Thomas a Miss Muriel D.G. Bridges ar achlysur eu priodas. Dymuna priodas hapus iddynt, bywyd hir ac iach a llawer o ‘Morrises’ bychan.

Mae Dorothea Troller yn derbyn caniatâd i gynnal diwrnod fflagiau i godi arian i’r ‘Sick & Wounded Horses of the British Army’, ac mae is-gorpral W.G. Griffith yn ysgrifennu llythyr i ddiolch pobl Aberteifi am eu llongyfarchiad iddo ar ennill yr anrhydedd Ffrengig yn ogystal â’r anrhydedd Seisnig. (gweler wythnos 153).

Week 155 of the conflict and sad news is announced in Cardigan that Private Gwilym Davies has died in hospital in Salonika having contracted dysentery. In contrast, Mrs Ann Evans, Gloster-row, has received the comforting news that her son, Private D.G. Evans, is alive and well after being reported wounded and missing some time ago.

Also reported in the Cardigan and Tivyside is the additional information regarding the late Private W.D. Davies who apparently was wounded in the big push at Messines and died without regaining consciousness.

Photographs of Sister Wilson Jones of Llandysul and three brothers may be seen; Sister Jones is now on the staff of the Welsh Hospital at Netley.

D. Isfoel Jones of Cilie composes a poem to Private D. Morris Thomas and Miss Muriel D.G. Bridges wishing them a happy marriage, a long healthy life and many little ‘Morrises’.

Dorothea Troller is granted permission to have a Flag Day for the ‘Sick & Wounded Horses of the British Army’ whilst Lance Corporal W G Griffiths writes a letter thanking the people of Cardigan for their congratulations on his winning the French honour as well as the English honour (as mentioned in week 153).

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

 20 Gorffennaf/July 1917

Thomas Lewis Nicholas of New Quay, aged 26. Second Mate, Mercantile Marine

John Rees of New Quay, aged 63. First Mate, Mercantile Marine

Wallis Austin Jonathon Marsden of Lampeter, St.David’s College, aged 28. Lieutenant, Royal Field Artillery

22 Gorffennaf/July 1917

Thomas Mayberry Jones of Lampeter , St.David’s College, aged 22. Private, South Wales Borderers

24 Gorffennaf/July 1917

Evan David Edwards of Penparcau, aged 19. Private, Machine Gun Corps

26 Gorffennaf/July 1917

Austin Pugh Cook of Lampeter, St. David’s College, aged 23. Lieutenant, Royal Marine Light Infantry

Advertisements

Wythnos/Week 113: 29Medi/Sept-5Hydref/October 1916

[English below]
Cofnodwyd pedwar o golledigion yr wythnos yma a cheir adroddiadau am y rhai a gollwyd yn y papurau lleol.

Mae teulu a ffrindiau yr Is-gapten Henry Loyn Pugh o Aberaeron mewn galar ar ôl clywed ei fod wedi marw o’i anafiadau ar yr 11eg o Fedi. Dyma’r milwr cyntaf o Aberaeron i syrthio ar faes y gâd.

Fel cofnodwyd mewn adroddiadau yr wythnos ddiwethaf, mae teulu Bronwydd yn disgwyl yn bryderus i glywed am dynged Capten Kemes Lloyd. Nid ydynt wedi derbyn cadarnhad swyddogol eto am ddatganiad a wnaed gan ei gydswyddog yn honni ei fod wedi ei ladd ar faes y gad.

Yn Llanfyrnach mae rhieni’r Arloeswr Tommy Thomas yn derbyn y newyddion trist fod eu mab wedi marw o’i anafiadau, gan y nyrs a fu’n gofalu amdano.

Mae Mrs Phillips, Llwynderi-bach yn derbyn llythyr yn dweud wrthi fod ei mab, Preifat Harry Phillips wedi ei ladd tra ar ddyletswydd ar y ffrynt.

Mae Corporal D.A. Evans, Penrhiwpal wedi derbyn Y Fedal Filwrol.

Aberporth: dim ond yr ieuengaf o’i phedwar mab oedd ar gael i fynychu angladd Mrs Ellen Davies, Mount Pleasant. (O ran y tri mab arall, mae un yn garcharor yn yr Almaen, yr ail ar y Ffrynt a’r trydydd yn gwasanaethu ar long fasnach).

Ceir rhagor o newyddion am y rhai hynny sydd wedi ei hanafu yn ‘Local Casualties’.

Llanon: mae Preifat Tom David Evans a Phreifat Walter R. Hicks wedi cyrraedd adre’ ar seibiant, ond mae Preifat Johnnie Davies wedi ei rhyddhau o’r fyddin ar sail iechyd.

Derbyniodd Sarsiant W. H. Prior o Aberystwyth gomisiwn fel is-gapten tra bod newyddion o’r milwyr sydd adre’ ar seibiant ar gael o dan golofnau Cei Newydd, Borth, Cwrtnewydd, Penuwch a Felinfach.

Newyddion am y brwydro: Yn ol yr adroddiad ‘Yn Amser Rhyfel,’ brwydr y Somme yw’r frwydr mwyaf gwaedlyd mewn hanes.

Ysgrifenna W.A.P. yn Yr Ystwythian (cyf. ADX/1512/1) am ei argraffiadau o Salonika. Yn ol W.A.P. mae’r rhai sydd yn gwasanaethu ym mhryniau Macedonia yn edrych ymlaen yn eiddgar i dreulio diwrnod yn Salonika a chael seibiant o’u dyletswyddau yn y bryniau diarffordd.

Yn olaf, daw cyfnod “Amser Haf” i ben ganol nos, Nos Sadwrn.

Four casualties are recorded this week and reports of those lost may be read in the local newspapers.

Family, friends and acquaintances in Aberaeron mourn the loss of Lieutenant Henry Loyn Pugh who died of his wounds on the 11th of September. He is Aberaeron’s first soldier to fall.

The Bronwydd family, as reported last week, anxiously await to hear of the fate of Captain Kemes Lloyd as no official announcement has been made to confirm a brother officer’s statement that he has been killed in action.

The parents of Pioneer Tommy Thomas of Llanfyrnach are informed that their son has died of his wounds by the nurse who attended him.

Mrs Phillips, Llwynderi-bach receives a letter from her son’s officer informing her that Private Harry Phillips was killed whilst on sentry duty at the front line.

Corporal D.A. Evans, Penrhiwpal is awarded the Military medal.

Aberporth, and only the younger of four sons is able to attend the funeral of Mrs Ellen Davies, Mount Pleasant. (Of the other 3 sons, one is a prisoner of war in Germany, the second is in the front line and the third is serving in a merchant ship).

‘Local Casualties’ relays further news of those wounded in action.

Llanon: Private Tom David Evans is on leave, as is Private Walter R Hicks. Private Johnnie Davies, however, has been discharged from the army owing to medical unfitness.

Aberystwyth Sergeant W.H. Prior has been given a commission as lieutenant whilst news of soldiers on leave can be found under the New Quay, Borth, Cwrtnewydd, Penuwch and Felinfach columns.

News of the fighting: according to the report ‘Yn Amser Rhyfel’ there has never in history been bloodier fighting than that which is taking place on the Somme.

W.A.P. writes in the Michaelmas edition of The Ystwythian (ref. ADX/1512/1) of his impressions of Salonika. According to W.A.P. troops serving in the Macedonian hills eagerly anticipate the opportunity of spending a day in Salonika as respite from their duties in the secluded hills.

Finally, “Summer Time” ceases at midnight on Saturday.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

2 Hydref/October 1916

Charles James of Pontrhydfendigaid, aged 22. Private, London Regiment

Enos Jones of Glynarthen, aged 22. Gunner, Royal Field Artillery

3 Hydref/October 1916

William John Davies of Bow Street, aged 34. Private, South Wales Borderers

John Davies of Llanddewi Brefi, aged 24. Private, Welsh Regiment