Wythnos /week 227:6-12 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Mae’r colledion yn parhau. Mae nifer o adroddiadau am farwolaethau sy’n deillio o’r ffliw a’i effeithiau.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir gwasanaeth coffa i’r Nyrs Ella Richards a fu farw o niwmonia ddydd Llun, 14 Hydref 1918 yn Salonika. Roedd hi’n 31 mlwydd oed. Cynhelir gwasanaeth arall o’r fath yng Nglynarthen er cof am y diweddar Lefftenant Sim Evans o Benbanc a fu farw o niwmonia a chynhelir gwasanaeth coffa yn Ysbyty Ystwyth i’r diweddar Ynnwr Lotton Breeze sydd wedi marw mewn ysbyty yn Cairo.

Mae’r milwr o Flaenannerch, y Preifat Tom L Rees wedi marw yn y 55fed Ysbyty Cyffredinol yn Boulogne. Roedd wedi bod ar wasanaeth gweithredol ers bron i ddwy flynedd ac wedi cael ei anafu’n ddrwg ym mis Awst 1917. Yn anffodus, bu farw o niwmonia bronciol yn dilyn ffliw.

Mae’r gyrrwr 24 oed James Evans o Aberteifi hefyd wedi marw o niwmonia yn Ffrainc.

Dioddefwyr eraill y ffliw yw’r Preifat Richard W. Milman o Aberystwyth, y Preifat Evan Edward o Lan-non a Mr Jack Edwards o Dregaron.

Cafodd John Davies o Lwynpiod, Tregaron, ei ladd mewn damwain modur wrth deithio i Lundain.

Mae llawer o filwyr wedi cyrraedd gartref, mae rhai wedi bod yn garcharorion rhyfel. Roedd y Preifat Richard Lewis o Aberystwyth yn garcharor yn Westphalia, yr Almaen; roedd y Preifat D.L. Evans, brawd Mrs Hughes, y Stryd Fawr yn garcharor yn Limburg; roedd y Rhingyll Hughes o Dregaron yn garcharor ym Mwlgaria; mae’r Preifat James Jones o Landysul newydd gyrraedd gartref o’r Almaen, lle cafodd amser caled ar y dechrau, ond cafodd swydd well wedyn oherwydd ei allu fel mecanydd.

Mae’r Preifat Jenkin Richards, Constant, y Borth wedi cyrraedd yr Iseldiroedd ar ôl bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen ac mae’r Preifat David Lewis yn galw heibio i’w gartref, Bwthyn Penrheol. Mae’r arfer rheolaidd o gynnal cyngerdd croesawu yn cael ei rwystro oherwydd y ffliw.

Mae Miss Elsie Jones o Aberporth gartref ar seibiant. Mae ei thad yn Ffrainc gyda’r Fyddin Ymgyrchol.

Cyhoeddir lluniau o enillwyr medalau, y Llongwr Robert Humphreys a’r Cloddiwr W.J. Jones.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi gwneud cais i neilltuo gwn Almaenig sydd wedi’i gipio i Aberteifi.

Mae Magnelfa Sir Aberteifi bellach yn Alexandria ac mae disgwyl iddynt ddechrau byrddio llong i Loegr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn 39 oed ac yn gobeithio mai dyma fydd ei ben-blwydd olaf ar y Cyfandir.

Mae Edyth Davies o Aberteifi yn derbyn llythyr oddi wrth ei ‘true and loving husband Dani’ (y Rhingyll Daniel Harton Davies) a anfonir o wersyll milwrol yn Nenmarc. Mae’n credu y bydd gartref cyn y Nadolig ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at fod gartref o flaen eu tân eu hunain. Mae’n anfon ei gariad at Eldred ac yn dweud wrth Edyth i beidio â gadael iddo gael gormod o’i ffordd ei hun.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae cerddi a gyhoeddir yn ystyried diwedd y rhyfel. Mae ‘Dydd Olaf y Rhyfel’ yn mynegi’r gobaith na fyddwn ni erioed yn gweld rhyfel o’r fath eto, ac wrth ysgrifennu ‘End of the War’, mae Awen yn nodi mai dyma oedd y rhyfel mwyaf a grëwyd gan ddyn.

The loss of life continues. There are numerous reports of deaths resulting from the influenza and its effects.

In Lampeter a memorial service is held to Nurse Ella Richards who died from pneumonia on Monday, October 14th, 1918 in Salonika. She was 31 years old. Another such service is held in Glynarthen in memory of the late Lieutenant Sim Evans of Penbank who died of pneumonia and a memorial serice is held in Ysbyty Ystwyth to the late Gunner Lotton Breeze who has died in a hospital in Cairo.

Blaenanerch soldier, Private Tom L  Rees has passed away at the 55th General Hospital in Boulogne. He had been on active service for nearly two years and badly wounded in August 1917. Sadly, he succumbed to bronchial pneumonia following influenza.

24 year old driver James Evans of Cardigan  has also died of pneumonia in France.

Other victims of the influenza are Private Richard W. Milman of Aberystwyth, Private Evan Edward of Llanon and Mr Jack Edwards of Tregaron.

Private John Davies of Llwynpiod, Tregaron has been killed in a motor accident while travelling to London.

Many soldiers have arrived home, some have been prisoners of war. Private Richard Lewis of Aberystwyth was a prisoner in Westphalia, Germany; Private D.L. Evans, the brother of Mrs Hughes, Great Darkgate Street was a prisoner in Limburg; Sergeant Hughes of Tregaron was a prisoner in Bulgaria; Private James Jones of Llandyssul has just arrived home from Germany where, at first, he experienced hard times but was then given a better job on account of his ability as a mechanic.

Private Jenkin Richards, Constant, Berth has arrived in Holland having been a prisoner of war in Germany and Private David Lewis pays a visit to his home, Penrheol Cottage. The regular custom of holding a welcoming  concert is abandoned owing to the influenza.

Miss Elsie Jones of Aberporth  is home on leave. Her father is in France with the Expeditionary Force.

Photographs appear of medallists, Seaman Robert Humphreys and Sapper W.J. Jones.

Cardigan Town Council have made a request that a captured German gun be allocated to Cardigan.

The Cardiganshire Battery are now in Alexandria and are expected to embark for England during the next few weeks.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is 39 years old and hopes that it will be his last birthday on the Continent.

Edyth Davies of Cardigan receives a letter from her ‘true and loving husband Dani’ (Sgt. Daniel Harton Davies) which is sent from a Danish military camp. He believes he will be home before Christmas and is greatly looking forward to being at home in front of their own fire. He sends his love to Eldred and tells Edyth not to let him have too much of his own way.

Finally for this week, poems published reflect upon the end of the war. Dydd Olaf y Rhyfel (‘The Last Day of the War’) expresses the hope that we will never again see such a war, and Awen in writing The End of the War states that this has been the greatest war conceived by man.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

6 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

8 Rhagfyr/December 1918

John Davies of Llangeitho, aged 19. Cadet, Royal Air Force

12 Rhagfyr/December 1918

David Clifford Jones of St Dogmaels, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Advertisements

Wythnos/week 226: 29 Tachwedd/November-5 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Er bod y Cadoediad wedi’i lofnodi, mae’r adroddiadau am golledion yn parhau ac mae’n ymddangos bod cymaint o newyddion yn ymwneud â’r rhyfel ag erioed.

Mae’r Preifat Tom Davies o Gapel Seion wedi marw o niwmonia yn Salonika ac mae’r Llongwr Dick Morgan o Lanbedr Pont Steffan wedi marw yn Iwerddon o niwmonia yn dilyn y ffliw.

Mae Prifathro ysgol Llanafan yn cofnodi, gwaetha’r modd, farwolaeth Job Evans o’i glwyfau yn Ffrainc, cyn-ddisgybl yr ysgol. Mae cyn-ddisgybl arall, David B Edwards, wedi cael ei anafu ac wedi colli ei fraich dde.

Mae Miss Nellie Owen o’r Borth wedi cael gwybod am farwolaeth ei brawd. Cafodd y Preifat David Owen ei anafu yn y pen ychydig wythnosau’n ôl ac mae wedi marw yn Ysbyty Weymouth. Mae Mrs Edwards, Angorfa wedi derbyn gwybodaeth bod ei mab yn garcharor rhyfel yn yr Almaen.

Mae Mr Jack Edwards o Dregaron wedi marw yn sydyn. Roedd wedi bod ers rhai blynyddoedd yn Ffrainc lle cafodd ei glwyfo.

Mae’r Capten Llewellyn Watkin Howell Tringham, mab y diweddar Mr William Tringham a Mrs Tringham, Aber-porth wedi marw ar y ffordd adref o Rouen, ac mae gwasanaeth coffa i’r diweddar Gapten Thomas, Tŷ Trefor yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Cynfil. Mae dau frawd o Aber-porth wedi cyrraedd adref ar ôl pedair blynedd a phedwar mis mewn gwersyll Almaenig yn Ruhleben. Mae un o’r brodyr, Mr Evan Owen yn disgrifio’r newid o Ruhleben i Aber-porth fel mynd o uffern i’r nefoedd.

Mae’r Gyrrwr R.E. Humphreys o Lanbadarn yn beryglus o wael yn yr ysbyty yn Salonika ar ôl bod ar ffrynt Salonika am y tair blynedd diwethaf.

Cynhelir cyngerdd derbyn mawr yn anrhydeddu’r Mecanig Awyr Tom Davies yn ysgol Glynarthen, ac mae llawer o ddynion lleol sydd wedi bod yn garcharorion wedi dychwelyd i Aberteifi a’r ardal ac yn sôn am eu profiadau yn ystod y rhyfel.

Mr Dickie Williams o Aberaeron yw’r milwr cyntaf a ryddhawyd i gyrraedd gartref yn y dref. Mae’r Preifat David Thomas Williams wedi ysgrifennu o’r carchar yn yr Almaen gan ddweud ei fod yn ddiogel, ond yn wael.

Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol pwysig yn Aberaeron mewn perthynas â choffa rhyfel.

Mae llawer o ddynion gartref yn ystod yr wythnos yn Aberystwyth, ac mae newyddion da gan fod yr Is-gorporal David Evans, Dolguan, wedi cyrraedd Lloegr ar ôl bod yn garcharor rhyfel ers mis Mawrth 1918.

Mae’r golofn ‘Week by Week’ yn dweud y deellir y bydd y gwaharddiadau ar nwyddau bwyd yn cael eu diddymu yn raddol. Mae’r Gynnwr Evan J Jones o Lynarthen wedi ymweld â mannau yn Ffrainc lle mae rhai o’r rhai sydd wedi syrthio wedi eu claddu ac mae wedi dod â cherrig mân o’r beddau i’r teuluoedd profedigaethus gartref.

Mae ‘Newyddion yr Wythnos’ yn sôn bod 32,371 o farwolaethau wedi bod o’r ffliw yn ystod y chwe wythnos diwethaf. Mae 14,235 o filwyr Prydain a 494 o swyddogion wedi cyrraedd gartref ar ôl bod yn garcharorion yn yr Almaen. Mae ein colledion ar y môr yn ystod y rhyfel wedi bod yn fach o’u cymharu â’r rhai a gollwyd ar dir.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn drist am farwolaeth yr is-lawfeddyg, y Capten Cottrill, ac mae Jack Watkins yn ysgrifennu bod y ffliw a’r niwmonia yn ddrwg a bod chwech o ddynion wedi marw.

Although the Armistice is signed the reports of losses continue and there seems to be as much war-related news as ever.

Private Tom Davies of Capel Seion has died from pneumonia at Salonika and Seaman Dick Morgan of Lampeter has died in Ireland from pneumonia following influenza.

The Headmaster of Llanafan school records with regret the death from wounds in France of Job Evans a former scholar of the school. Another former scholar, David B Edwards has been wounded and lost his right arm.

Miss Nellie Owen of Borth has been notified of her brother’s death. Private David Owen had been wounded in the head a few weeks ago and has died in Weymouth Hospital. Mrs Edwards, Angorfa has received information that her son is a prisoner of war in Germany.

Mr Jack Edwards of Tregaron has died suddenly. He had been for some years in France where he was wounded.

Captain Llewellyn Watkin Howell Tringham, son of the late Mr William Tringham and Mrs Tringham, Aberporth has died on the way home from Rouen, and a memorial service to the late Captain Thomas, Trefor House is held at St Cynfil’s Church, Aberporth. Two brothers from Aberporth have arrived home after four years and four months internment in a German camp at Ruhleben. One of the brothers, Mr Evan Owen describes the change from Ruhleben to Aberporth as from hell to heaven.

Driver R.E. Humphreys of Llanbadarn is dangerously ill in hospital in Salonika having been at the Salonika front for the past three years.

A grand reception concert in honour of Air Mechanic Tom Davies is held at the Glynarthen school, and many local men who have been prisoners have returned to  Cardigan and the district and tell of their wartime experiences.

Mr Dickie Williams of Aberaeron is the first discharged soldier to have arrived home at the town. Private David Thomas Williams has written from prison in Germany that he is safe, but ailing.

An important general meeting has been held in Aberayron in regard to war commemoration.

Many men are at home during the week in Aberystwyth and good news in that lance-Corporal David Evans, Dolguan has arrived in England having been a prisoner of war since March, 1918.

The ‘Week by Week’ column reports that it is understood that the bans on articles of consumption will be gradually removed. Gunner Evan J Jones of Glynarthen has visited the burial spots in France of some of fallen and brought home pebbles from the graves to the families at home.

‘Newyddion yr Wythnos’ (News of the Week) reports that there have been 32,371 deaths from influenza during the last six weeks. 14,235 British soldiers and 494 officers have arrived home home having been prisoners in Germany. Our losses at sea during the war have been small in comparison with those lost on land.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is saddened at the death of second surgeon, Captain Cottrill, and Jack Watkins writes that the flu and pneumonia are bad and that six men have died.

Two poems are published: ‘Cywydd Coffa’, a poem in memory of Lewis Jones of Beulah who fell in the war sometime in mid-September 1918, and ‘Y Botwm Du’ (The Black Button), which is worn by a soldier in mourning. This black button is described as being  of so much more significance than any other decoration worn on the soldier’s chest.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Tachwedd/November 1918

John Edwards of Tregaron, aged 32. Private, Welsh Regiment

30 Tachwedd/November 1918

David Owen of Capel Bangor, aged 26. Private, Royal Welch Fusilers

Late 1918

Robert Brython Jones of Aberystwyth, aged 25. Royal Army Medical Corps

1 Rhagfyr /December 1918

Thomas James Edwards of Aberystwyth, aged 27. Flight Cadet, Royal Air Force

2 Rhagfyr/December 1918

Frederick Howes of Llandyfriog. Sergeant, Army Service Corps

Toma Davies of Llandyfriog, aged 27. Private, Welsh Regiment

4 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

David Edward Davies of Llanbadarn Fawr, aged 34. Driver, Royal Field Artillery

5 Rhagfyr/December 1918

Philip Edmund Vaughan of Felinfach, aged 40. DSO Major, Worcestershire Regiment

 

Wythnos/Week 217: 27 Medi/September – 3 Hydref/October 1918

[English below]

Cyhoeddir Roll of Honour eto a gwelwn fod Mrs Elizabeth Knight o Aberteifi wedi dioddef ergyd arall wrth golli ei mab, y Preifat Evan James Knight. Mae hi eisoes wedi colli ei gŵr a laddwyd ar faes y gad yn 1915. Mae’r Is-gorporal Gwyn Clifford James yn yr ysbyty ar ôl cael ei anafu yn y pen ac mae’r Preifat Glyn Price o Aberteifi wedi’i wenwyno â nwy yn Salonika.

Mae dynion o Ddyffryn yr Is-gorporal Evan T. Griffith a’r Preifat W. Wynne Lloyd wedi marw, y cyntaf o’r ddau wedi’i ladd ar faes y gad ar 24 Awst a’r ail yn marw o’i glwyfau a gafwyd ar faes y gad ar 3 Medi.

Mae newyddion yn cyrraedd Mrs Clement Richards bod ei gŵr wedi cael ei ladd ar faes y gad ar 1 Medi, tra yn Nyffryn Rheidol, mae’r Swyddfa Ryfel wedi dweud bod y Preifat Evan Arthur Morgan, y credid ei fod ar goll, wedi’i ladd ar Awst 3.

Mae’r Preifat William Rowlands, mab y diweddar Mr Thomas Rowlands, gwerthwr ceffylau Tregaron wedi’i ladd gan saethwr cudd.

Yn Bow Street mae Mr Bunce Morgan wedi cael gwybod am farwolaeth ei fab ieuengaf, y Preifat Ivor Morgan ym Mhalestina ac mae Jack Watkins wedi ysgrifennu yn ei ddyddiadur (derbyniad newydd heb ei gatalogio, rhif cyfeiriad ADX/1652) ei fod ef, Jack, wedi bod yn siarad ag Ivor y noson cyn ei farwolaeth ac ar ddydd Sadwrn, 28ain, mae’n ysgrifennu llythyr at dad Ivor, Mr Bunce Morgan.

Cynhelir gwasanaethau coffa yn Llanbadarn (i’r Preifatiaid W T Jones a Douglas Davies), yn Aber-porth (i’r Is-lefftenant Henry James Owen) ac yn Llandysul (i’r Preifat John R Jones).

Mae Er Cof yn gerdd a ysgrifennwyd i William David Harper a aeth i lawr gyda’i long a drawyd â thorpido ar Hydref 11, 1917 (soniwyd amdano yn wythnos 169).

Mae newyddion da yn cyrraedd Ceinewydd – mae Mr William Rees Thomas, Stryd Fawr wedi goroesi ar ôl i’w long gael ei tharo â thorpido.

Y Preifat David Owen Jones yw’r cyntaf o Aberaeron i ennill y Fedal Filwrol ac mae’n dda clywed bod y Preifat Dewi Jones, a gafodd ei anafu’n ddifrifol, bellach yn gwneud cynnydd.

Ym Mrongest, fel mewn llawer o bentrefi a threfi eraill ledled Sir Aberteifi, cynhelir cyngerdd derbyn (i’r Preifat Johnny Griffiths) ac mae’r Cloddiwr Stanley Jones yn cyrraedd cartref ei fam am seibiant byr iawn.

Cyhoeddir lluniau o deulu gwladgarol Morris o Benparcau yn y Cambrian News ac yng ngholofn Aberystwyth, mae newyddion bod y Capten Peter Edwards bellach wedi’i eithrio o wasanaeth milwrol pellach. Mae’r Lefftenant Thomas o Lanfynydd sydd wedi cael ei anafu bellach yn mynychu dosbarthiadau yn y coleg ac mae’r Is-lefftenant J.L.M. Sinnett ymysg enillwyr diweddar y Groes Filwrol.

Ac yn olaf am yr wythnos hon, dywedir bod mwy o fenywod na dynion yn bleidleiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn Sir Aberteifi a chaiff cynnig ei basio yng nghyfarfod Cymdeithas Ryddfrydol Sir Aberteifi na fyddai er lles y wlad i gael Etholiad Cyffredinol nes bod y rhyfel ar ben.

The Roll of Honour is published again and we see that Mrs Elizabeth Knight of Cardigan suffers another blow in the loss of her son, Private Evan James Knight. She has already lost her husband who was killed in action in 1915. Lance-corporal Gwyn Clifford James is in hospital  having been wounded in the head and Private Glyn Price of Cardigan has been gassed in Salonika.

Dyffryn men Lance-corporal Evan T. Griffith and Private W. Wynne Lloyd have died, the former killed in action on the 24th August and the latter succumbing to wounds received in action on the 3rd September.

News reaches Mrs Clement Richards that her husband has been killed in action on September 1st, whilst in the Rheidol Valley the War Office has notified that Private Evan Arthur Morgan, who was believed to be missing, was killed on August 3rd.

Private William Rowlands, the son of the late Mr Thomas Rowlands, horse dealer of Tregaron has been killed by a sniper.

In Bow Street Mr Bunce Morgan has been notified of the death of his youngest son, Private Ivor Morgan in Palestine and Jack Watkins has written in his diary (Recent accession, not yet in catalogue, Ref ADX/1652) that he, Jack, had been speaking to Ivor the night before his death and on Saturday, 28th he writes a letter to Ivor’s father, Mr Bunce Morgan.

Memorial services are held  in Llanbadarn (to Privates W T Jones and Douglas Davies), in Aberporth (to 2nd Lieutenant Henry James Owen) and in Llandyssul (to Private John R Jones).

Er Cof (‘In Memory’) is a poem written to William David Harper who went down with his torpedoed ship on October 11th, 1917 (reported in week 169).

Good news reaches New Quay – Mr William Rees Thomas, High Street has survived the torpedoing of the vessel on which he was board.

Private David Owen Jones is the first from  Aberaeron to be awarded the Military Medal  and it is good to hear that Private Dewi Jones, who was seriously wounded, is now making progress.

In Brongest, as in many other villages and towns throughout Cardiganshire, a reception concert (to Private Johnny Griffiths) is held and Sapper Stanley Jones  arrives at his mother’s home for a very short leave.

Photographs of the patriotic Penparke Morris family appear in the Cambrian News and in the Aberystwyth column there is news that Captain Peter Edwards has now been exempted from further military service. Lieutenant Thomas of Llanfynydd who has been wounded is now attending classes at the College and Second Lieutenant J.L.M. Sinnett is among the recent winners of the Military Cross.

And lastly for this week it is reported that there are more women than men voters for local government  elections in Cardiganshire, and a resolution is passed in the meeting of the Cardiganshire Liberal Association that it would not be in the interests of the country to have a General Election until the war is over.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

29 Medi/September 1918

Jenkin Oliver Howells of Lampeter, aged 21. Private, Machine Gun Corps

30 Medi/September 1918

Richard Rees of Borth, aged 48. Seaman, Mercantile Marine

William Davies of Cribyn, aged 30. Private, Royal Garrison Artillery

George Thomas Richardson of Cilcennin, aged 21. Private, Border Regiment

1 Hydref/October 1918

Glyn Jones of Aberystwyth, aged 24. Private, Suffolk Regiment

2 Hydref/October 1918

John Jones of Drefach, aged 29. Private, Canadian Infantry

Wythnos/week 192: 5-11 Ebrill/April 1918

[English below]

Mae’r colledion yn pentyrru’r wythnos hon – tri ar ddeg i gyd ledled y Sir. Sonnir y bu farw Tom Jones o Aberteifi o’i anafiadau yn Ffrainc, a lladdir y Preifat Ben O. James wrth iddo danio mortar. Mae’r Preifat James Rees o Benparc wedi marw o’i anafiadau mewn ysbyty yn Yr Almaen. Cyhoeddir llun o’r Corporal Arthur Leech o Benparcau y cafwyd sôn amdano’r wythnos diwethaf, a daw’r newyddion i Felin-fach fod y Preifat John W. Davies wedi marw – lladdwyd un o’i frodyr yng Nghoed Mametz fis Gorffennaf 1916.

Caiff Mr and Mrs John Evans, Maenygroes gadarnhad swyddogol fod eu mab (Preifat Evan Griffith Evans) wedi marw. Fe’i lladdwyd ar faes y gad. I lawr y rhiw yng Ngheinewydd, fodd bynnag, bu cyffro wrth i’r Uwchfrigadydd Alexander Longcroft ddod mewn awyren, gan wneud dolen, trwynblymiad a thin-dros-ben.

Anafwyd tri milwr o Aberporth, a dau o Aberystwyth, ac mae’r Is-gorporal David John Lewis o Benparcau bellach yn ei wely ym Malta, yn wael gyda malaria a dysentri.

Draw yn Nhregaron, mae’r Capten Dr. D. Rhys Jones yn dychwelyd adref o Salonica ac mae Mrs Lloyd, Llys Einon wedi mynd i Blackburn i weld ei mab, y Preifat Oswald Lloyd, yn yr ysbyty. Ymddengys bod ei anafiadau’n fwy difrifol na’r hyn a gredwyd yn wreiddiol.

Derbynia’r Parchedig T.R. Thomas o Lanfihangel y Creuddyn lythyr oddi wrth ei fab, y Parchedig J. Rhys Davies, caplan y fyddin ym Mesopotamia, sy’n dweud ei fod yn cysgu mewn hen dŷ Arabaidd nid nepell o’r man lle trigai Brenhines Seba yn oes Solomon.

Mae’r Cardigan and Tivyside yn cyhoeddiAnother thrilling tale’ sy’n olrhain hynt a helynt yr Ail Swyddog T. Edgar Rees ar fwrdd llong ymosod yr Almaenwyr, ‘Wolf’ lle bu’n garcharor rhyfel am naw mis.

Yn ôl y Cambrian News, erbyn diwedd yr wythnos bydd bron pawb yn y wlad yn cael bwyd wedi’i ddogni, ac o dan y pennawd ‘Editorial Notes’ rhennir apêl gan awdurdodau’r Gwasanaeth Milwrol i bawb roi’r gorau i baentio ac addurno’u tai – ‘a dilapidated appearance of the home are now regarded as synonymous with patriotism’.

Yn olaf, mae ‘Eos Mamog’ yn cyfansoddi’r gerdd Bedd y Milwr, lle mae’n cymharu beddrod noethlwm y milwr â’r beddi ym mynwent yr Eglwys yng nghysgod y coed yw a’r cofebau crand.

So many more losses this week, thirteen in all from across the County. Tom Jones of Cardigan is reported as having died of his wounds in France and Private Ben O. James is killed whilst firing a trench mortar. Private James Rees of Penpark has died of his wounds in a German hospital. A photograph of Corporal Arthur Leech of Penparke who was mentioned last week appears in the newspapers and news arrives in Felinfach of the death of Private John W. Davies; one of his brothers fell at Mametz Wood in July, 1916.

Mr and Mrs John Evans, Maenygroes receive official intimation of their son’s (Private Evan Griffith Evans’) death. He was killed in action. Also in New Quay, and on a happier note, there has been much excitement when Major-General Alexander Longcroft arrives in an aeroplane, looping the loop and executing a nose dive and somersault.

Three Aberporth soldiers have been wounded as have two Aberystwyth soldiers whilst Lance-Corporal David John Lewis of Penparke is now laid up in Malta suffering from malaria and dysentery.

Meanwhile in Tregaron, Captain Dr. D. Rhys Jones arrives home from Salonika whilst Mrs Lloyd, Llys Einon, has left for Blackburn Hospital to see her son, Private Oswald Lloyd, who is more seriously wounded than was previously reported.

Rev T.R. Thomas of Llanfihangel y Creuddyn receives a letter from his son, the Rev. J. Rhys Davies, chaplain of the forces in Mesopotamia, who claims he is sleeping in an old Arab house near which the Queen of Sheba lived in the days of Solomon.

‘Another thrilling tale’ is published in the Cardigan and Tivyside in Second Officer T. Edgar Rees’ account of life aboard the German raider ‘Wolf’ as a prisoner of war for nine months.

According to the Cambrian News by the end of the current week practically the whole nation will be on food rations and in ‘Editorial Notes’ an appeal is made by the National Service authorities to stop all house painting and decorating,- ‘a dilapidated appearance of the home are now regarded as synonymous with patriotism’.

Finally ‘Eos Mamog’ composes the poem Bedd y Milwr (‘The Soldier’s Grave’), comparing the fallen soldier’s bleak grave to those in the sheltered Church cemetery with yew trees and fine monuments.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

6 Ebrill / April 1918

John Jones of Ponthirwain, aged 20. Driver, Royal Field Artillery

7 Ebrill / April 1918

David Thomas of Aberporth, aged 68. Lamps and Able Seaman

Evan Evans of Bronant, aged 23. Private, Royal Welch Fusiliers

9 Ebrill / April 1918

John Evan Jones of Llanbadarn, aged 18. Private, Gloucester Regiment

Joseph Cyril Wynne Jenkins of New Quay, aged 20. Private, Royal West Surrey Regiment

10 Ebrill / April 1918

Richard Blake of Cardigan, aged 19. Private, South Wales Borderers

James Jones of Cwmcoy, aged 26. Private, Yorkshire Regiment

11 Ebrill / April 1918

David Davies of Devil’s Bridge, aged 20. Private, South Wales Borderers

Evan David Davies of Derry Ormond, aged 20. Private, South Wales Borderers

Jacob Evans of Llanfihangel, aged 23. Corporal, South Wales Borderers

Thomas Richard Parry of Penbryn, aged 21. Private, South Wales Borderers

William Ansell of Tregaron, aged 22. Private, South Wales Borderers

David Williams of Ffair Rhos, aged 19. Private, South Lancashire Regiment

Wythnos/week 155: 20-26 Gorffennaf/July 1917

[English below]

Wythnos 155 o’r ymladd a chyhoeddir y newyddion trist yn Aberteifi y bod Preifat Gwilym Davies wedi marw o ddysentri yn ysbyty yn Salonica, ond y mae Mrs Ann Evans, Gloster-row, wedi derbyn y newyddion da y bod ei mab, Preifat D.G. Evans yn fyw ac iach ar ôl y crybwyllwyd ynghynt ei fod wedi ei anafu ac ar goll.

Hefyd yn y Cardigan and Tivyside ceir gwybodaeth ychwanegol am y diweddar Preifat W. D. Davies. Mae’n debyg iddo gael ei anafu yn y brwydro yn Messines a bu farw heb ddod ato’i hun.

Gweler lluniau o’r Brif Nyrs Wilson Jones o Landysul a’i thri brawd. Mae Prif Nyrs Jones ar staff yr Ysbyty Gymraeg nawr yn Netley.

Cyfansodda D.Isfoel Jones, Cilie, benillion i Breifat D. Morris Thomas a Miss Muriel D.G. Bridges ar achlysur eu priodas. Dymuna priodas hapus iddynt, bywyd hir ac iach a llawer o ‘Morrises’ bychan.

Mae Dorothea Troller yn derbyn caniatâd i gynnal diwrnod fflagiau i godi arian i’r ‘Sick & Wounded Horses of the British Army’, ac mae is-gorpral W.G. Griffith yn ysgrifennu llythyr i ddiolch pobl Aberteifi am eu llongyfarchiad iddo ar ennill yr anrhydedd Ffrengig yn ogystal â’r anrhydedd Seisnig. (gweler wythnos 153).

Week 155 of the conflict and sad news is announced in Cardigan that Private Gwilym Davies has died in hospital in Salonika having contracted dysentery. In contrast, Mrs Ann Evans, Gloster-row, has received the comforting news that her son, Private D.G. Evans, is alive and well after being reported wounded and missing some time ago.

Also reported in the Cardigan and Tivyside is the additional information regarding the late Private W.D. Davies who apparently was wounded in the big push at Messines and died without regaining consciousness.

Photographs of Sister Wilson Jones of Llandysul and three brothers may be seen; Sister Jones is now on the staff of the Welsh Hospital at Netley.

D. Isfoel Jones of Cilie composes a poem to Private D. Morris Thomas and Miss Muriel D.G. Bridges wishing them a happy marriage, a long healthy life and many little ‘Morrises’.

Dorothea Troller is granted permission to have a Flag Day for the ‘Sick & Wounded Horses of the British Army’ whilst Lance Corporal W G Griffiths writes a letter thanking the people of Cardigan for their congratulations on his winning the French honour as well as the English honour (as mentioned in week 153).

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

 20 Gorffennaf/July 1917

Thomas Lewis Nicholas of New Quay, aged 26. Second Mate, Mercantile Marine

John Rees of New Quay, aged 63. First Mate, Mercantile Marine

Wallis Austin Jonathon Marsden of Lampeter, St.David’s College, aged 28. Lieutenant, Royal Field Artillery

22 Gorffennaf/July 1917

Thomas Mayberry Jones of Lampeter , St.David’s College, aged 22. Private, South Wales Borderers

24 Gorffennaf/July 1917

Evan David Edwards of Penparcau, aged 19. Private, Machine Gun Corps

26 Gorffennaf/July 1917

Austin Pugh Cook of Lampeter, St. David’s College, aged 23. Lieutenant, Royal Marine Light Infantry