Wythnos/week 200: 31 Mai/May-6 Mehefin/June 1918

[English below]

Carreg filltir arall – 200fed wythnos y Rhyfel ac mae’r colledion yn mynd ymlaen ac ymlaen.

Cynhaliwyd gwasanaeth coffa yng Nghei Newydd i Mr William Evans, a foddodd yn y môr yn sgil gweithredu gan y gelyn, a chynhelir gwasanaeth arall tebyg i’r Capten Tom Jones yn Llanon. Collodd Capten Jones ei fywyd pan daniwyd ffrwydron at ei long.

Yn drist, cafodd yr Is-lefftenant deunaw oed, Desmond Macartney Filgate o’r Borth ei ladd wrth hedfan yng Nghaint. Yn y cwest, cofnodwyd ‘Marwolaeth trwy Anffawd’, a chefnogodd y rheithgor awgrym Dr Coke y byddai rhyw fath o orchudd amddiffynnol dros y pen wedi lleihau ei anafiadau yn sylweddol.

Deellir erbyn hyn bod Preifat Jones o’r Borth yn garcharor rhyfel yn Yr Almaen, yn dilyn yr adroddiad ei fod ar goll, ac felly hefyd Preifat James Jones a Preifat Tom Evans o Landysul.

Dyfarnwyd nifer o anrhydeddau – cyfeirir at yr Uwchgapten J.H. Harford mewn adroddiadau, mae’r Arglwydd Rhondda wedi’i ddyrchafu’n Is-iarll ac mae enwau Capten J.J. Pugh Evans a Chapten Griffiths Lewis Jones yn ymddangos yn y Rhestr Anrhydeddau.

Mae lluniau o’r brodyr Doughton o Aberystwyth yn ymddangos yn y Cambrian News, ac felly hefyd aelodau gwladgarol teulu Meredith – naw ohonynt i gyd! Mae newyddion pellach o’r dre’n ymwneud â’r rhai sydd adre am seibiant; hanes Mr John James McPherson yn goroesi ar fwrdd y llong filwyr ‘Leasowe Castle’ a drawyd gan dorpido; Corporal E.W. Davies yn derbyn y Fedal Filwrol; a threfniadau’r Wythnos Arfau Rhyfel.

Mae’r Capten Gwilym James ar daith unwaith eto: ar y 31ain Mai mae’n ymweld â’r Uwchgapten Gordon Taylor (yn y Somme) ac yn dweud ‘o edrych ar Amiens o’r bryniau prin y gellir sylweddoli ei bod hi’n ddinas wag, fel petai’r holl drigolion wedi’u lladd gan bla’.  Ar 2il Mehefin mae’n gweld gêm pêl fâs yn cael ei chwarae rhwng milwyr Canada ac America, gyda’r olaf yn ennill.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae’r Awdurdod Llywodraeth Leol wedi derbyn llythyr oddi wrth y gwneuthurwyr lliwiau, paent a farnais, ‘Lewis Berger & Sons. Ltd’, yn canmol safon uchel eu cynnyrch, a fyddai’n addas ar gyfer cynlluniau tai ar ôl y rhyfel, – ‘really good paint is the truest economy, whether it protects cottage or mansion’.  Mae’r daflen hefyd yn honni bod y cynnyrch yn ‘Colour cure for Shell-shock’

Another milestone – the 200th week of the War and the losses go on and on.

A memorial service is held in New Quay to Mr William Evans who was drowned at sea due to enemy action, and another such service is held to Captain Tom Jones in Llanon. Captain Jones lost his life when his ship was torpedoed.

Sadly, eighteen year old Second-lieutenant Desmond Macartney Filgate of Borth has been killed while flying in Kent. At the inquest a verdict of ‘Death from misadventure’ is returned and the jury endorses Dr Coke’s suggestion that some form of protective head covering would have considerably lessened the injuries sustained.

Private Jones of Berth is now understood to be a prisoner of war in Germany having previously reported as missing, as are Llandyssul Privates James Jones and Tom Evans.

Numerous honours are awarded: Major J.H. Harford is mentioned in despatches, Lord Rhondda is promoted to Viscountcy and the names of Captain J.J. Pugh Evans and Captain Griffith Lewis Jones appear in the Honours List.

Photographs of the Aberystwyth Doughton  brothers  appear in the Cambrian News, as do those of the patriotic Meredith family who number nine in all! Further news from the town relates to those who are on furlough; the survival of Mr John James McPherson who was on board the torpedoed troopship, the ‘Leasowe Castle’; Corporal E.W. Davies receiving the Military Medal; arrangements for War Weapons Week.

Captain Gwilym James is on his travels again: on the 31 May he visits Major Gordon Taylor (on the Somme) and comments that ‘looking at Amiens from the hills one can hardly realise that it is a deserted city, just as if all the inhabitants had been killed off by a plague’. On the 2 June he sees a baseball match being played between the Canadians and Americans, the latter winning.

Finally for this week, the Local Government Authority receives a letter from the makers of colours, paints and varnishes, ‘Lewis Berger & Sons. Ltd’, extolling the high standards of their products which would be suitable in after-the-war housing schemes – ‘really good paint is the truest economy, whether it protects cottage or mansion’. The brochure also claims the product to be ‘The “Colour-cure’” for Shell-shock’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

 31 Mai/May 1918

George Gibson of Ciliau Aeron, aged 24. Private, Army Service Corps

Desmond Maurice Macartney-Filgate of Borth, aged 18.  Second Lieutenant, Royal Air Force

5 Mehefin/June 1918

Simon James Jones of Henllan, aged 24. Lieutenant, South Lancashire Regiment

Morgan Jones of Tregaron, aged 19. Private, South Wales Borderers

6 Mehefin/June  1918                                                                  

Owen Enoch of Llanina, aged 38. Lance Sergeant, South Wales Borderers

John George Thomas of Llandygwydd, aged 41. Sapper, Royal Engineers

Advertisements

Wythnos/week 125: 22-28 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Newyddion diflas o Landysul – bu farw Cyril Robinson, llanc 21 oed, o’r anafiadau a dderbyniodd yn y Somme. Cafwyd gwasanaeth coffa yn Aberystwyth i Preifat W.H. Jones a fu farw o dwymyn y cryd ar Ragfyr 1af.

Derbyniwyd y Groes Filwrol gan ddau ddyn â chysylltiadau â Sir Aberteifi,- Is-Gapten E.E. Thomas, cyn dderbynnydd arian ym manc Lloyds yn Aberteifi a Chapten Robert Neil sydd â chysylltiadau ag Aberystwyth.

Mae’r Cyd Bwyllgor Sefydlog yn derbyn mwy o geisiadau am drwyddedi . Daw’r rhain o Bwyllgor y Groes Goch yn Llanon; y Parch. TAP Davies, Ficer Llanychaearn; Mr E. J. Thomas, Cambrian House, Tregaron.

Ysgrifenna J. Islyn Jones i Preifat Tom Davies yn Ffrainc. Mae’n son am y tywydd gaeafol ac yn obeithiol bydd Tom yn derbyn y parsel a anfonodd ato yr wythnos flaenorol. Mae Gruffydd, brawd J. Islan Jones wedi listio ond nid oes newyddion arall o Gribyn. Mae wedyn yn cyfeirio at gais yr Almaen am heddwch ond nid yw’n credu fydd Lloegr yn cytuno i’r hyn fydd Yr Almaen yn debygol o ofyn amdano. Prin gall gredu fod heddwch yn agos.

Mae’r ‘Golofn Gymraeg’yn croesawu’r Ŵyl mewn barddoniaeth sy’n son am gyflwr y byd ac effaith y Rhyfel. Anogir pawb i fod yn llai gwastrafflyd dros yr Ŵyl ac i gofio am y bechgyn ar faes y gad.

Cyhoeddwyd bod Bathodynnau Rhyfel a thystysgrifau a roddwyd i ddynion di-grefft a lled-grefftus yn annilys a dylid eu trosglwyddo nol i’w cyflogwyr.

Sadly there is one loss recorded this week – that of 21 year old Cyril Robinson of Llandysul who has died of his wounds inflicted at the Somme. In Aberystwyth a memorial service is held for Private W.H. Jones who died from malarial fever on December 1st.

2 men with Cardiganshire connections have been awarded the Military Cross,- Lieutenant W.E. Thomas, formerly cashier at Lloyd’s Bank, Cardigan and Captain Robert Nevill who has connections with Aberystwyth.

Applications for permits are again received by the Standing Joint Committee. These are from the Red Cross Committee, Llanon; The Rev. T.E.P. Davies, Vicar of Llanychaiarn; Mr E.J. Thomas, Cambrian House, Tregaron.

J.Islan Jones writes to Private Tom Davies in France in which he mentions the wintry weather and hopes that Tom will receive the parcel he posted a week ago. J. Islan Jones’ brother, Gruffydd has enlisted but there is no news from Cribyn. He then comments on the Germany’s attempt at peace but believes England is not likely to agree to the terms which Germany will probably propose. He can scarcely believe that peace is imminent.

The ‘Y Golofn Gymraeg’ (the Welsh Column) greets Christmas in verse in which it proclaims that the blades of war continue to be crimson red  but the laws of the world are in the hands of the Lord. It continues with its message of peace and goodwill encouraging all to be less wasteful and to  celebrate Christmas in a simpler fashion than in previous times. The column ends with another verse which entreats all who celebrate Christmas in a peaceful Wales not to forget those men in the harsh battlefield.

War badges and certificates to unskilled and semi-skilled men are proclaimed invalid and are to be surrendered to employers.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

28 Rhagfyr/December 1916

Cyril Robinson of Llandysul, aged 21. Lance Sergeant, Welsh Regiment

 

Wythnos/Week 113: 29Medi/Sept-5Hydref/October 1916

[English below]
Cofnodwyd pedwar o golledigion yr wythnos yma a cheir adroddiadau am y rhai a gollwyd yn y papurau lleol.

Mae teulu a ffrindiau yr Is-gapten Henry Loyn Pugh o Aberaeron mewn galar ar ôl clywed ei fod wedi marw o’i anafiadau ar yr 11eg o Fedi. Dyma’r milwr cyntaf o Aberaeron i syrthio ar faes y gâd.

Fel cofnodwyd mewn adroddiadau yr wythnos ddiwethaf, mae teulu Bronwydd yn disgwyl yn bryderus i glywed am dynged Capten Kemes Lloyd. Nid ydynt wedi derbyn cadarnhad swyddogol eto am ddatganiad a wnaed gan ei gydswyddog yn honni ei fod wedi ei ladd ar faes y gad.

Yn Llanfyrnach mae rhieni’r Arloeswr Tommy Thomas yn derbyn y newyddion trist fod eu mab wedi marw o’i anafiadau, gan y nyrs a fu’n gofalu amdano.

Mae Mrs Phillips, Llwynderi-bach yn derbyn llythyr yn dweud wrthi fod ei mab, Preifat Harry Phillips wedi ei ladd tra ar ddyletswydd ar y ffrynt.

Mae Corporal D.A. Evans, Penrhiwpal wedi derbyn Y Fedal Filwrol.

Aberporth: dim ond yr ieuengaf o’i phedwar mab oedd ar gael i fynychu angladd Mrs Ellen Davies, Mount Pleasant. (O ran y tri mab arall, mae un yn garcharor yn yr Almaen, yr ail ar y Ffrynt a’r trydydd yn gwasanaethu ar long fasnach).

Ceir rhagor o newyddion am y rhai hynny sydd wedi ei hanafu yn ‘Local Casualties’.

Llanon: mae Preifat Tom David Evans a Phreifat Walter R. Hicks wedi cyrraedd adre’ ar seibiant, ond mae Preifat Johnnie Davies wedi ei rhyddhau o’r fyddin ar sail iechyd.

Derbyniodd Sarsiant W. H. Prior o Aberystwyth gomisiwn fel is-gapten tra bod newyddion o’r milwyr sydd adre’ ar seibiant ar gael o dan golofnau Cei Newydd, Borth, Cwrtnewydd, Penuwch a Felinfach.

Newyddion am y brwydro: Yn ol yr adroddiad ‘Yn Amser Rhyfel,’ brwydr y Somme yw’r frwydr mwyaf gwaedlyd mewn hanes.

Ysgrifenna W.A.P. yn Yr Ystwythian (cyf. ADX/1512/1) am ei argraffiadau o Salonika. Yn ol W.A.P. mae’r rhai sydd yn gwasanaethu ym mhryniau Macedonia yn edrych ymlaen yn eiddgar i dreulio diwrnod yn Salonika a chael seibiant o’u dyletswyddau yn y bryniau diarffordd.

Yn olaf, daw cyfnod “Amser Haf” i ben ganol nos, Nos Sadwrn.

Four casualties are recorded this week and reports of those lost may be read in the local newspapers.

Family, friends and acquaintances in Aberaeron mourn the loss of Lieutenant Henry Loyn Pugh who died of his wounds on the 11th of September. He is Aberaeron’s first soldier to fall.

The Bronwydd family, as reported last week, anxiously await to hear of the fate of Captain Kemes Lloyd as no official announcement has been made to confirm a brother officer’s statement that he has been killed in action.

The parents of Pioneer Tommy Thomas of Llanfyrnach are informed that their son has died of his wounds by the nurse who attended him.

Mrs Phillips, Llwynderi-bach receives a letter from her son’s officer informing her that Private Harry Phillips was killed whilst on sentry duty at the front line.

Corporal D.A. Evans, Penrhiwpal is awarded the Military medal.

Aberporth, and only the younger of four sons is able to attend the funeral of Mrs Ellen Davies, Mount Pleasant. (Of the other 3 sons, one is a prisoner of war in Germany, the second is in the front line and the third is serving in a merchant ship).

‘Local Casualties’ relays further news of those wounded in action.

Llanon: Private Tom David Evans is on leave, as is Private Walter R Hicks. Private Johnnie Davies, however, has been discharged from the army owing to medical unfitness.

Aberystwyth Sergeant W.H. Prior has been given a commission as lieutenant whilst news of soldiers on leave can be found under the New Quay, Borth, Cwrtnewydd, Penuwch and Felinfach columns.

News of the fighting: according to the report ‘Yn Amser Rhyfel’ there has never in history been bloodier fighting than that which is taking place on the Somme.

W.A.P. writes in the Michaelmas edition of The Ystwythian (ref. ADX/1512/1) of his impressions of Salonika. According to W.A.P. troops serving in the Macedonian hills eagerly anticipate the opportunity of spending a day in Salonika as respite from their duties in the secluded hills.

Finally, “Summer Time” ceases at midnight on Saturday.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

2 Hydref/October 1916

Charles James of Pontrhydfendigaid, aged 22. Private, London Regiment

Enos Jones of Glynarthen, aged 22. Gunner, Royal Field Artillery

3 Hydref/October 1916

William John Davies of Bow Street, aged 34. Private, South Wales Borderers

John Davies of Llanddewi Brefi, aged 24. Private, Welsh Regiment

 

Wythnos/Week 106: 11-17 Awst/August 1916

[English below]

Gwelir lluniau o filwyr eto fyth yn y wasg, a llawer ohonynt erbyn hyn wedi’u hanafu neu’u lladd. Yn un o’r lluniau mae’r Capten David Jones o Wern Isaf, Llanddewi Brefi, a anfarwolir mewn soned o waith D. Lloyd–Jenkins, Yn Amser Rhyfel.

Yn Llangwyryfon cynhelir gwasanaethau yn Eglwys y Plwyf i nodi dwy flynedd ers dechrau’r rhyfel, ac yn Swyddffynnon mae Rees David Jones wedi dychwelyd adref i Frynissa. Hefyd, derbynnir llythyr oddi wrth Griffith Morgan, a anafwyd ar Orffennaf 25 ar faes y gad yng Nghoed Mametz.

Mae gwaith mawr i dorri coed yn Ysbyty Ystwyth, ac mae cynlluniau ar y gweill i gael pedwar ugain o fechgyn ysgol i gymryd rhan.

Cyhoeddir rhestr arall o fechgyn lleol a laddwyd yn y rhyfel yn y Cambrian News, a chawn glywed am Mrs Florence Loxdale o Lanilar, sy’n brysur yn llythyru â hyd at 23 o fechgyn, yn anfon pecynnau atynt ac yn prynu pethau fel rhwymau iddynt. Cyn y daw’r cyfweliad i ben mae’n sôn am yr angen dybryd i ddiwygio’r gwasanaeth post fel y gellid anfon pecynnau i ysbytai yn ddi-dâl.

Photographs of soldiers continue to appear in the press, an increasing number recorded as wounded or killed. One such photograph is that of Captain David Jones of Wern Isaf, Llanddewi Brefi to whom D. Lloyd –Jenkins composes a sonnet Yn Amser Rhyfel (‘In Times of War’).

In Llangwyryfon services are held at the Parish Church on the second anniversary of the outbreak of the war, whilst in Swyddffynnon Rees David Jones is at home at Brynissa and a letter is received from Griffith Morgan who fell wounded on July 25th in Mametz Wood.

Timber felling in Ysbytty Ystwyth and preparations are underway to receive eighty schoolboys to cut part of the timber.

Another list of local war casualties is published in the Cambrian News whilst Mrs Florence Loxdale, Llanilar busily corresponds with as many as 23 ‘boys’, sending parcels and buying such things as puttees. On concluding her interview she refers to the urgent need of postal reform which would allow parcels being sent to hospitals to be post free.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

16 Awst/August 1916

James Thomas of Llandysul, aged 40. Private, East Surrey Regiment

Wythnos/Week 105: 4-10 Awst/August 1916

[English below]

Mae Cyngor Amaethyddol Cymru’n cynnal cyfarfod arbennig i drafod beth i’w wneud pan fydd y milwyr yn dychwelyd, a chyhoeddir ‘Gorchymyn Goleuadau (Cymru a Lloegr) 22 Gorffennaf, 1916’ yn y Cambrian News.

O dan ‘Local War Casualties’ cawn glywed am y colledion mawr dros y dŵr, gan gynnwys pêl-droediwr o dîm Tref Aberystwyth, ‘Tucker’; yr Is-gorporal James John Herbert Howard a’r Cloddiwr Tim M. Jones o Lwyncelyn – caiff ei fam glywed y newyddion trist ar 25 Gorffennaf, diwrnod ei ben-blwydd yn un ar hugain oed.

Tal-y-bont – Mae’r pentref yn pryderu ynglŷn â Dick Humphreys a Tommy Jones.

Ponterwyd – Mae’r Uwch-ringyll John R. Jones yn ennill y fedal filwrol am ei ddewrder.

Ceinewydd – ni chaiff neb fynd ar y Pier wedi machlud yr haul mwyach.

Aberporth – mae’r Preifat David Thomas wedi’i anafu unwaith eto.

Bydd yr elw o’r cyngherddau a gynhelir yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn mynd at achosion gwladgarol, ac mae rhywun dienw’n rhoi £5,000 yn rhodd i’r Llyfrgell Genedlaethol.

The question of what is to happen when the soldiers return is discussed at a special meeting of the Welsh Agricultural Council, and the Order cited as the ‘Lights (England and Wales) Order of the 22nd July, 1916’ is printed in the Cambrian News.

‘Local War Casualties’ reports on the heavy losses suffered from the death of Aberystwyth Town footballer ‘Tucker’, Lance-corporal James John Herbert Howard, and Sapper Tim M. Jones of Llwyncelyn, his mother receiving the sad news on the 25th July, his twenty-first birthday.

Talybont – Anxiety in the village as to the fate of Dick Humphreys and Tommy Jones.

Ponterwyd – Sergeant Major John R. Jones is awarded the military medal for gallantry.

New Quay – the Pier is no longer to be frequented after sunset.

Aberporth – Private David Thomas has been wounded again.

The proceeds from the concerts to be held at the National Eisteddfod will be donated toward patriotic causes whilst the Welsh National Library receives an anonymous gift of £5000.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Awst/August 1916

James James of Llansantffraid, age unknown. Captain, unknown Regiment

George Thomas Jenkins of Swyddffynnon, aged 21. Private, Royal Welch Fusiliers

6 Awst/August 1916

David Lloyd of Lampeter, aged 28. Corporal, Royal Field Artillery

James Louis Thomas of Henllan, aged 33. Private, Australian Infantry

10 Awst/August 1916

David James Thomas of Blaenporth aged 23. Private, Royal Welch Fusiliers

Summer 1916 [unknown date during the build up to the Battle of the Somme]

William James of Taliesin. Pioneer, Royal Engineers