Wythnos/Week 129: 19-25 Ionawr/January 1917

[English below]

Mwy o golledion eto, gan gynnwys William Griffith James, 31 mlwydd oed o Flaenporth a laddwyd yn Kut.

Ar ddydd Sadwrn, Ionawr 20fed mae Maeres Aberteifi wedi trefnu gwerthiant baneri er budd ‘St Dunstan’s Home for Blinded Soldiers’. Yn ôl George Goodchild, golygydd The Soldiers and Sailors Gift Book, ‘At St Dunstan’s, Regent’s Park, Braille reading, writing and typewriting are taught’ and ‘instruction is given in carpentry, boot-repairing, mat-making, basket-making, massage, poultry farming and market gardening’.

Yn ddiddorol iawn, darllenwn yma ac eto yn y Cardigan and Tivyside Advertiser am lwyddiant Mr Ben Morgan (cyn aelod o staff yr Ysgol Sir) ym myd y celfyddydau. Derbyniodd Mr Morgan gomisiwn yn ddiweddar i beintio llun o’r diweddar Arglwydd Kitchener.

Newyddion o’r gymuned gyfagos yn Aberporth,- ysgrifenna’r carcharor Rhyfel, Capten John Williams o Mainz yn yr Almaen yn dweud ei fod yn iach ac yn ddiogel. (cafwyd adroddiad yn wythnos 123 yn datgan fod ei long, yr SS Reapwell wedi ei tharo gan dorpido).

Derbynia J. Islan Jones lythyr arall oddi wrth Alf Hunter sydd wedi ei leoli nawr yn ‘Glenholm’, Parkfield Rd., Bradford. Dioddefodd ddamwain ar ddydd Calan ac o ganlyniad bu’n ffodus, mae’n dweud i gael aros nôl pan ddanfonwyd eraill tramor.

Derbyniwyd llythyron hefyd gan y Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd ynglŷn ag aredig tir ar gyfer plannu tato. Gwnaethpwyd penderfyniadau ynglŷn â’r tir sydd ar gael – y mesuriadau a sut i’w ddosbarthu a’i osod i ymgeiswyr ac yn y blaen.

Yn Ysgol y Cyngor, Alexandra Rd. (Adran y Bechgyn) mae Mr Saer, y prifathro yn ysgrifennu yn y llyfr Log fod 144 yn cyfrannu i’r Cynilon Ryfel sydd, hyd yma, a chyfanswm o £334.12.6.

Ac yn olaf, mae “Pro Patria” yn derbyn y wobr gyntaf yn Eisteddfod Hawen am ei bennill i’r tanc sy’n cael ei ddisgrifio fel anghenfil anferthol,- diafol dur sy’n tasgu tân o’i grombil.

More losses, including 31 year old William Griffith James of Blaenporth who is killed at Kut.

On Saturday, 20th January, the Mayoress of Cardigan has arranged that flags will be sold for the benefit of the St. Dunstan’s Home for Blinded Soldiers. According to George Goodchild the editor of The Blinded Soldiers and Sailors Gift Book, ‘At St. Dunstan’s, Regent’s Park, Braille reading, writing and typewriting are taught’ and ‘instruction is given in carpentry, boot-repairing, mat-making, basket-making, massage, poultry farming, and market gardening.’

Interestingly, and again in The Cardigan and Tivyside Advertiser, the success of Mr Ben Morgan (a past member of staff of the County School) in the art world is noted.  Mr Morgan has recently been commissioned to paint a portrait of the late Lord Kitchener.

News from the neighbouring community of Aberporth: a prisoner of War, Captain John Williams, writes from Mainz, Germany stating that he is safe and in good health. (The torpedoing of his ship the SS Reapwell was reported in week 123)

J. Islan Jones receives another letter from Alf Hunter who is now stationed at ‘Glenholm’, Parkfield Rd. Bradford. He suffered an accident on New Years Day which fortunately, he says, resulted in him being left behind when several others were sent overseas.

Letters are also received by the Food Production Committee regarding the ploughing up of land for potato cultivation. Various resolutions were made with regard to available land – the measurements thereof, how they can be divided and let to applicants, etc.

In the Alexandra Road Council School (Boys Department), the headmaster, Mr Saer records in the Log book that the total war savings to date is £334-12-6 from 114 subscribers.

And lastly, ‘Pro Patria’ is awarded the first prize in the Hawen Eisteddfod for his stanza to the tank which he describes as a gigantic monster, a steel devil throwing fire from its belly.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

21 Ionawr/January 1917

William Griffith James of Blaenporth, aged 31. Private, Welsh Regiment

Thomas Richards of Tregaron, aged 32. Private, South Wales Borderers

25 Ionawr/January 1917

John James of Cardigan, aged 41. Able Seaman, Royal Naval Reserve

David Thomas Emyr James of Cardigan, aged 31. Lieutenant, Mercantile Marine

Advertisements

Wythnos/week 123: 8-14 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Mae’n dda cofnodi na fu unrhyw golledigion yn Sir Aberteifi yr wythnos yma ond parhau mae’r newyddion trist: cyhoeddwyd ffotograffau o Preifat William John Davies a laddwyd ar faes y gad, gan adael gweddw a thri o blant bach; hefyd Magnelwr D.J. Davies a laddwyd gyda tri ar ddeg o’i gwmni tra’n cysgu. Yn y Cardigan and Tivyside Advertiser cyhoeddir cerdd goffa i Gorpral George Bowen oddi wrth ei fam a’i frodyr a’i chwiorydd. Ceir hefyd nodyn coffa balch a chariadus i David Morris, llanc un ar bymtheg oed a gollodd ei fywyd tra’n gwasanaethu ei wlad ar yr H.M. Transport Canganian. Bydd ei angladd ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9fed yn Beulah.

Newyddion o Aberystwyth lle cyhoeddir enwau 3 cyn aelod o Gorfflu Hyfforddi Swyddogion Aberystwyth ac mae’r Caplan D. Cynddelw Williams yn cael ei gymeradwyo am Fedal Urdd Gwasanaeth Nodedig am ei ddewrder yn Ffrainc. Mae angen gweithwyr heolydd o hyd yn Ffrainc. Nodir fod yr heolydd lleol mewn cyflwr gwael yn ogystal oherwydd anhawster dod o hyd i gerti a llafur.

Ar ddydd Llun cyfetholwyd Mrs Jones, Crugiau a Mrs Stapledon i Bwyllgor Amaethyddol y Rhyfel. Dyweddodd Mrs Jones byddai’n medru cynnig merched ar gyfer plannu tatws os byddai’r Bwrdd yn barod i roi’r hâd.

Ar Ddydd Iau, ymadawodd Miss Ethel Williams ag Aberystwyth i ddechrau ei swydd newydd fel fferyllydd yn Ysbyty Filwrol Herne Bay.

Derbynia’r Cydbwyllgor Sefydlog rhagor o geisiadau am drwyddedi ar gyfer achlysuron i hybu ymdrech y Rhyfel.

Bwriedir gwneud casgliad yn Ysbyty Ystwyth i wneud bywyd milwyr ychydig yn fwy cyfforddus – mae chwech ar hugain o ddynion o’r plwyf bach yma wedi ymuno a’r fyddin.

Bydd yna gyngerdd nos Galan ym Mhenbryn ar gyfer cronfa ‘Our Boys’ ac annogir disgyblion ysgol Blaenporth i gyfrannu tuag at Gymdeithas Cynilion y Rhyfel gan fod angen arian ar y Llywodraeth i ddod a’r Rhyfel i ben yn llwyddiannus.

Yn y cyfamser mae Capten John Williams o Aberporth wedi ei gymryd yn garcharor rhyfel gan y llong danfor a dorpidodd ei long yr SS Reapwell.

Mae Margaret Lloyd George yn gwneud apêl ar ran Cymdeithas Morwyr Prydeinig a Thramor ac y mae Mr J. Nugent Harris, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas y Gyfundrefn Amaeth yn apelio am gydweithrediad rhwng y Llywodraeth a’r ffermwr.

Hysbyseb arall eto gan Rowntree’s Elect Cocoa,- rhif 9 o gyfres y ‘Women’s Workers’.

Happily, there are no Cardiganshire casualties recorded for this week but the sad news continues; photographs are published of Private William John Davies of Goginan who was killed in action and who leaves a widow and three young children; also of Bombardier D.J. Davies who was killed with thirteen of his company while asleep. In the Cardigan and Tivyside Advertiser a poem from the mother, sister and brothers of Corporal George Bowen of Cardigan is published in memoriam and a notice is placed in proud and loving memory of 16 year old David Morris who lost his life whilst serving his country on board H.M. Transport Canganian. His funeral is on Saturday, December 9th at Beulah.

News from Aberystwyth and the names of 3 men who were late members of the Aberystwyth Officers’ Training Corps are published whilst Aberystwyth chaplain, D. Cynddelw Williams is recommended for the D.S.O for his gallantry in France.

The call for roadmen for France continues. However, local roads are in bad repair due to the difficulty in securing carts and labour.

On Monday Mrs Jones, Crugiau and Mrs Stapledon were co-opted onto the War Agricultural Committee. Mrs Jones stated that she could provide women for planting potatoes if the Board provided the seed.

On Thursday Miss Ethel Williams left Aberystwyth for her new appointment as dispenser at the Herne Bay Military Hospital.

The Standing Joint Committee receive and consider further applications for permits which relate to the war effort.

In Ysbyty Ystwyth a collection is to be made towards comforts for soldiers,- twenty-six men from the small and sparsely populated parish have joined the colours.

A New Year’s Night concert will be held in Penbryn in aid of ’Our Boys’ fund and the school children of Blaenporth are encouraged to contribute to the War Savings Association as the Government needs money to bring the war to a successful end.

Meanwhile, Captain John Williams of Aberporth has been taken away as a prisoner of war by the submarine which torpedoed his ship, the SS Reapwell.

Margaret Lloyd George makes an appeal on behalf of the British and Foreign Sailors’ Society and Mr J. Nugent Harris, General Secretary of the Agricultural Organisation Society appeals for co-operation between the Government and the farmer.

Yet another advert is placed by Rowntree’s Elect Cocoa,- number 9 of the Women Workers’ Series.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]