Wythnos/week 137: 16-22 Mawrth/March 1917

[English below]

Diolch byth, nid oes yna gofnod o unrhyw golledion o Sir Aberteifi’r wythnos yma. Yn anffodus serch hynny, mae yna sôn am 2 golled yn y Cardigan and Tivyside: Preifat John Griffiths o Landyfrïog a gyfeiriwyd ato yn wythnos 135 a’r Is-gapten D. Jacob Lewis o Landysul. Lladdwyd Is-gapten Lewis  o’r Fusiliers Brenhinol, yn y frwydr ar yr Ancre ac ni ddaethpwyd o hyd i’w gorff. Roedd yn 22 oed. Mae ei enw ar Gofgolofn Thiepval yn Ffrainc.

Mae adroddiad yr Is-bwyllgor o’r Cyd Bwyllgor Sefydlog wedi dod i’r casgliad y dylai ‘r Prif Gwnstabl  fod wedi cychwyn ymchwiliad newydd i mewn  i’r diffyg gweithwyr ar  Fferm Glanrafon, Llanbadarn, Aberystwyth (Cyfeiriwyd at y mater yma yn wythnos 130).

Yn ysgol Talgarreg mae’r plant yn dathlu Dydd Gŵyl Ddewi drwy ganu cân a ysgrifennwyd gan Ap Dulas. Mae’n cyfeirio at Ysgallen yr Alban, Y Feillionen Wyddelig a’r traddodiad Cymreig o wisgo cenhinen. Yn y pumed pennill mae Ap Dulas yn sôn am y rhai hynny draw yn Ffrainc a’r pwysigrwydd i gadw’r fflam i losgi nes eu bod yn cyrraedd adre .

Yn Preston, Sir Gaerhirfryn daw bron i 250 o filwyr Cymreig a dinasyddion sifil oedrannus a merched ifanc at ei gilydd i ddathlu Gŵyl Ddewi trwy fwynhau gwledd sylweddol yn Ysgolion Bedyddwyr Stryd Carey.

‘Food Economies’-anogir darllenwyr y Cardigan and Tivyside i osgoi gwastraffu bwyd a meddwl am eraill yn ystod y cyfnod yma o brinder bwyd a gwneud ymdrech i baratoi bwyd mewn modd mwy economaidd.

Thankfully, there are no Cardiganshire losses recorded for this week. However 2 losses are mentioned: Private John Griffiths of Llandyfriog who was mentioned in week 135, and 22 year old Lieut. D Jacob Lewis of Llandyssul. Lieut. Lewis of the Royal Fusiliers was killed in action on the Ancre and his body lost on the battlefield. He is remembered on the Thiepval Memorial, France.

The report of the Sub-Committee of the Standing Joint Committee has come to the conclusion that the Chief Constable should have instituted a fresh inquiry into the depletion of labour at Glanrafon Farm, Llanbadarn, Aberystwyth (This issue was referred to in week 130).

At Talgarreg school the children celebrate St David’s Day with the song written by Ap Dulas in which is mentioned the Scottish thistle, the Irish shamrock and the tradition of wearing the leek in Wales.  The fifth verse refers to those in France and how the home fires are to be kept burning until they return.

In Preston, Lancashire nearly 250 Welsh soldiers together with elderly civilians and young ladies sit down to a substantial repast in the Carey Street Baptist Schools.

‘Food Economies’ – readers of the Cardigan and Tivyside Advertiser are encouraged to avoid deliberate extravagance by thinking of others in these days of food shortage and to prepare food in an economical fashion.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Advertisements

Wythnos/week 134: 23 Chwefror/February-1 Mawrth/March 1917

[English below]

Wythnos 134 o’r Rhyfel a gwelir llun o’r Llongwr Abl John James yn y Cardigan and Tivyside. Fel y crybwyllwyd yn wythnos 131, bu farw John James pan suddwyd yr HMS Laurentic.

Yn anffodus bu farw Preifat Evan Davies o dwymyn y coluddion, y cyntaf o ardal Penmorfa i golli ei fywyd yn y Rhyfel Mawr tra anafwyd David Dan Rees o Goedybryn yn Ffrainc ac y mae Preifat Tom Lewis o Rydlewis mewn ysbyty yn Ffrainc yn dioddef o effaith ewinrhew.

Dethlir Dydd Gŵyl Ddewi yn ysgolion ar hyd y Sir. Mae Mrs Alice Louisa Gibby, Prifathrawes Ysgol Penuwch, yn cofnodi rhaglen y dydd yn y llyfr log – y rhan fwyaf o’r eitemau yn y Gymraeg gydag ambell gân megis It’s a Long Way to Tipperary a Keep the Home Fires Burning yn Saesneg. Cyflwynir Rhestr Anrhydedd o gyn-ddisgyblion i’r ysgol gan Mr a Mrs D. Davies, Y Glyn, ac ar ddiwedd yr achlysur mae pawb yn gorymdeithio heibio Jac yr Undeb gan roi saliwt.

Perfformiwyd rhaglen helaeth arall yn Adran y Bechgyn, Ysgol y Cyngor Heol Alexandra. Eleni anrhydeddwyd naw cyn-ddisgybl ac athro sydd wedi colli eu bywydau. Yna cyflwynodd y Prifathro, Mr D J Saer, adroddiad ar sut mae’r bechgyn wedi chwarae eu rhan i helpu eu gwlad. Gosodir cofeb dros dro i anrhydeddu’r arwyr syrthiedig gyda’r bwriad o osod cofeb barhaol yn y flwyddyn sydd i ddod.

Yn olaf diddorol yw darllen yn y Cardigan and Tivyside fod merched wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth aredig ym Mhontarddulais.

Week 134 of the war, and a photograph appears in the Cardigan and Tivyside of AB John James. As was mentioned in week 131,  AB John James lost his life in the sinking of the H.M.S. Laurentic.

Sadly, Private Evan Davies has died of enteric fever; he is the first from the Penmorfa district to die in the Great War, whilst David Dan Rees of Coedybryn has been wounded in France, and Private Tom Bowen of Rhydlewis is in hospital in France suffering from the effects of frostbite.

St David’s Day is celebrated in schools across the County. The Headmistress of Penuwch school, Mrs Alice Louisa Gibby, records the programme for the day in the log book, most of the items being in Welsh although a few songs such as It’s a long way to Tipperary and Keep the home fires burning are sung in English. Mr and Mrs D. Davies, Y Glyn, present the school with a Roll of Honour of old pupils. At the end of the event all march past and salute the Union Jack.

Another extensive programme is performed at the Boys Dept. of the Alexandra Road Council School. This year nine past pupils and a teacher who have lost their lives are honoured. The Headmaster, Mr D J Saer, then continues to present a report on how the boys of the school have helped their country. A temporary memorial is put up in honour of fallen heroes with the intention of constructing a more permanent memorial during the coming year.

Unfortunately, on the very same day David Davies of Glanrafon Farm, Tregaron is killed when his ship, the HMS Pheasant, is struck by a mine off Orkney.

Finally, it is interesting to note that the Cardigan and Tivyside reports that women have competed in a ploughing match in Pontarddulais.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge

 

Colledigion/Losses

25 Chwefror/February 1917

Alexander Rees Davies of Llanfarian, aged 34. Private, Royal Welch Fusiliers

27 Chwefror/February 1917

David Roderick Thomas of Lampeter, aged 21. Private, Royal Army Service Corps

28 Chwefror/February 1917

David Jacob Lewis of Talgarreg, aged 22. Second Lieutenant, Royal Fusiliers

1 Mawrth/March 1917

David Davies of Tregaron, aged 28. Signalman, Wales Z/3105 Royal Naval Volunteer Reserve

David William Evans of Cardigan. Private, Northumberland Fusiliers