Wythnos/week 206: 12-18 Gorffennaf/July 1918

[English below]

 Cyhoeddir lluniau o’r diweddar Breifat David Davies o Lan-non, y Rhingyll S.G. Schwartz, nai Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth a hefyd o’r tri brawd Pateman o Lanbadarn. Mae’r Preifat John Davies o Landysul gartref wedi cael ei ddadfyddino ac mae’r Corporal William Jones wedi cael triniaeth hir yn yr ysbyty. Mae dau adroddiad am y clwyfedig yn ‘Aberystwyth’: y Preifat J. D. Theophilus sydd mewn gorsaf glirio yn Ffrainc a’r Lefftenant John J. Evans a anafwyd yn Ffrainc ar 12 Gorffennaf.

Mae tua 70 o filwyr a staff clwyfedig wedi cael pleserdaith i Byllau Teifi trwy garedigrwydd y Foneddiges Pryse.

Mae’r Preifat Llewelyn Morgan o Bontarfynach wedi bod gartref ar seibiant am 4 wythnos ac mae Mr Sidney Richards of Ystumtuen wedi ymuno â’r fyddin yn ddiweddar.

Mae’r Capten Gwilym James yn sôn am y ffliw eto. Ar Sadwrn 13eg caiff ei ddeffro am 1.15 am gan gyrch awyr. Yn ystod y dydd mae’n ymweld â Poulainville lle mae’n brechu rhai o’r dynion. Nifer isel a ddychwelodd o Draeth Paris ar Sul 14eg.

Mae Mrs Elizabeth Davies Jenkins, brodor o Aberteifi wedi’i gwobrwyo am ei gwaith yn ninas Caerdydd ac mae Miss Margaret Richards, recriwt cyntaf Ceredigion ym Myddin y Tir, bellach yn hyfforddwraig yn Fferm y Coleg, Aberystwyth. Yn y cyfamser cynhelir cyfarfod o Fyddin Tir y Merched yn Aberteifi a fynychwyd gan nifer. Mae Miss Margaret Richards a enwyd uchod yn bresennol i gefnogi’r Fonesig Jenkins. Yn ei haraith, mae Mrs Cotwil, trefnydd y Sir yn cyfeirio at iechyd da Margaret Richards gan ddweud ei fod o ganlyniad i’w gwaith ar ffermydd Ceredigion.

Mae Sarah Ann Evans o Fferm Coybal, Ceinewydd yn gwneud cais i gael ei chofrestru fel etholwraig Seneddol ar gyfer Etholaeth Ceredigion.

Cenir caneuon gwerin Ffrangeg a Chymraeg gan blant ysgol yn Aberystwyth mewn cyfarfod gorlawn yn y Coliseum ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ffrainc, ac mae’r Maer yn anfon neges yn enw’r trigolion i Arlywydd Gweriniaeth Ffrainc.

Dogni,- daeth y cynllun newydd i rym ar 15 Gorffennaf ac mae’n cynnwys dogni siwgr, lard, menyn, margarîn, te, bacwn a chig.

Erbyn hyn mae’n ofynnol i berchnogion cerbydau ffordd sy’n cario nwyddau ddarparu manylion eu cerbydau ar ffurflenni y gellir eu cael yn yr Orsaf Heddlu.

Mae ‘Dymuniad Heddwch’ yn gerdd a ysgrifennwyd gan W.G. Evans yn mynegi dymuniad am heddwch i ddychwelyd i reoli dros y byd tra bod Aronfa yn ôl pob golwg yn ysgrifennu o ‘rywle yn Ffrainc’,- ac yn dweud ei fod wedi dod i sylweddoli 3 pheth ar fynd i Ffrainc y tro hwn,-

  1. Mae pris ffrwythau yn ormodol gartref
  2. Mae’r Almaenwyr yn fwy gweithgar nag erioed yn yr awyr
  3. Mae ysbryd y Ffrancwyr mor fywiog ag erioed.

Gosodir hysbyseb arall ynglŷn â Bondiau Rhyfel Cenedlaethol ac anogir pobl Aberaeron i roi eu harian i’r wlad – gwobr y llwyddiant fydd ‘Awyren i Aberaeron’ – tra bod Aberystwyth wedi rhyfeddu’r Deyrnas ynglŷn â’r cyfanswm o £682,448 a godwyd yn ystod Wythnos y Tanc.

Digwyddiadau hapus yn Swindon a De Dyfnaint,- Y Lefftenant Martin Jones o Feulah yn priodi Miss Winnie Martha Evans o Swindon ac mae Miss Olive Lettice Jones o Aberteifi yn priodi’r Capten Oliver Stanley Webb o Dde Dyfnaint.

Photographs appear of the late Private David Davies of Llanon, Sergeant S.G. Schwartz, nephew of Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth and also of the three Pateman brothers of Llanbadarn. Private John Davies of Llandysul is home discharged and Corporal William Jones has undergone lengthy treatment in hospital. There are two reports of the wounded in ‘Aberystwyth’: Private J. D. Theophilus who is in a clearing station in France and Lieutenant John J. Evans who was wounded in France on July 12th.

Around 70 wounded soldiers and staff have been treated to an outing to Teify Pools through the kindness of Lady Pryse.

Private Llewelyn Morgan of Devil’s Bridge has been home on furlough for 4 weeks and Mr Sidney Richards of Ystumtuen has recently joined the army.

Captain Gwilym James mentions the influenza epidemic again. On Saturday 13th he is woken at 1.15 am by an air-raid. During the day he visits Poulainville where he inoculates some of the men. Low returns from Paris Plage on Sunday 14th.

Mrs Elizabeth Davies Jenkins, a native of Cardigan is decorated for her work in the city of Cardiff and Miss Margaret Richards, the first Cardiganshire recruit for the Land Army is now the instructress at the College Farm, Aberystwyth. Meanwhile a well-attended meeting of the Women’s Land Army is held in Cardigan. Aforementioned Miss Margaret Richards is present in support of Lady Jenkins. In her speech, Mrs Cotwil, the County organiser refers to Margaret Richards’ healthiness being as a result of her work on Cardiganshire farms.

Sarah Ann Evans of Coybal Farm, New Quay makes a claim to be registered as a Parliamentary elector for the Constituency of Cardiganshire.

French and Welsh folksongs are sung by schoolchildren in Aberystwyth at a crowded meeting at the Coliseum on French National Day, and the Mayor sends a message in the name of the inhabitants to the President of the French Republic.

Rationing: the new scheme came into force on July 15th and involves the rationing of sugar, lard, butter, margarine, tea, bacon and meat.

Owners of goods-carrying road vehicles are now required to furnish the particulars of their vehicles on forms obtainable at the Police Station.

‘Dymuniad Heddwch’ (Wish for Peace) is a poem written by W.G. Evans expressing the wish for peace to return to rule over the world whilst Aronfa apparently writes from somewhere in France – ‘Rhywle yn Ffrainc’ – and states that he has come to realise 3 things on entering France this time:

  1.  Fruit is overpriced at home
  2. The Germans are more active than ever in the air
  3. The French spirit is as lively as ever.

Another advert is placed regarding National War Bonds and the people of Aberayron are urged to lend their money to the country – the prize of success will be ‘Aberayron’s Own Aeroplane’ – whilst Aberystwyth has amazed the Kingdom regarding the grand total of £682,448 raised during Tank Week.

Happy events in Swindon and South Devon: Lieutenant Martin Jones of Beulah marries Miss Winnie Martha Evans of Swindon and Miss Olive Lettice Jones of Cardigan marries Captain Oliver Stanley Webb of South Devon.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 12 Gorffennaf / July 1918

 William Robert Lloyd of Aberystwyth, aged 24. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Wythnos/week 204: -28 Mehefin/June – 4 Gorffennaf/July 1918

[English below]

Gwelir adroddiad arall o ddyn ifanc yn marw o wenwyn nwy yn Roll of Honour – estynnir pob cydymdeimlad i holl deulu’r diweddar Preifat John Evans o Aberteifi.

Yn Llanarth, cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Mr E.Enoch a laddwyd ar faes y gad yn Ffrainc, ac ym Mhontarfynach rhoddir gwybod am farwolaeth y Preifat Dd. Evans y cofnodwyd ei fod ar goll chwe mis yn ôl. Hysbyswyd Mr H.H. Jones o Dregaron am farwolaeth ei frawd. Bu farw’r Preifat William Jones ar faes y gad ar 5 Mehefin.

Adroddir bod yr is-lefftenant J. Thomas o Dalybont wedi ei anafu ac ar goll ar flaen y gad yn yr Eidal, a gwelir ysgrif goffa dan Aberporth am y diweddar Mr Gwilym Jones a fu farw yn ysbyty Plymouth.

Mae’r Uwchgapten Picton Evans yn dal i fod yn ddifrifol wael.

Ceir sôn am y Llongwr James Pugh o Aberystwyth mewn adroddiadau, ac mae’r Rhingyll H. Patemen wedi derbyn Medal Gwasanaeth Clodwiw am ei wasanaeth gwerthfawr yn Ffrainc.

Mae’r Gynnwr Evan David Morgan o Gwm Rheidol wedi gadael am Ffrainc ac mae sawl dyn o’r ardal wedi derbyn hysbysiad i ymddangos gerbron y Bwrdd Meddygol.

Mae’r Preifat Tom Pierce o Landysul wedi bod adref am seibiant ac mae peth syndod ymysg yr hen bobl yn y dref sydd wedi derbyn hysbysiadau i ymddangos gerbron y Bwrdd Meddygol.

Mae Mr Joseph Evans o Bontarfynach wedi ymateb i hysbysiad a oedd yn ei alw i’r fyddin, ac mae’r Preifat Evan Jenkins wedi anfon llythyr gartref yn dweud ei fod yn dda ac yn llawen

Mae Cwynion y Rhyfel gan Richard Davies o Rydlewis yn gerdd am y cyfyngiadau a osodir ar y rheini sy’n ymwneud â chynhyrchu bwyd, ond mewn cerdd arall, sef Cyfrinachau gan Cenech, mae’r bardd yn honni ei fod yn gwybod lle mae digonedd o fwydydd iach ar gael, ond dywed mai gogoniant pob cyfrinach yw peidio â’i datgelu.

Dedfrydwyd David Lloyd o Penbont Stores, Pontrhydfendigaid dan Ddeddf Fara 1917 a bu rhaid iddo dalu dirwy o 10 swllt.

Mae gweithwyr yn brin, ond bu Pwyllgor Priffyrdd Ceredigion yn trafod yr angen i agor chwareli. Awgrymodd Mr Bonsall gyflogi carcharorion o’r Almaen.

Mae angen brys am wirfoddolwyr amaethyddol, a dylai unrhyw un sy’n dymuno gwirfoddoli wneud cais i’r Swyddfa Lafur yn Llanbedr Pont Steffan ar unwaith.

Gwelir nifer o adroddiadau a hysbysiadau yn ymwneud ag Wythnos Arfau Rhyfel, ac mae’n ddyletswydd i bawb fynd i’r Tanc (a fydd yn barod yn Aberystwyth ddydd Llun nesaf) i brynu Tystysgrifau Cynilion Rhyfel a Bondiau Rhyfel Cenedlaethol.

Yn ôl ‘The War Position’ mae’r cynghreiriaid wedi paratoi ar gyfer yr ymosodiad sydd i ddod, ac yn ‘Disgwyl Eto’ dywed mai paratoadau helaeth yr Almaen yw’r achos ar gyfer yr oedi yn yr ymosodiad.

Yn ei ddyddiadur ar ddydd Iau 4 Gorffennaf, mae’r Capten Gwilym James yn nodi bod milwyr Awstralia ac America wedi ymosod ar ardal eang. Ar y 6ed, mae’n ymweld â thraeth Paris, a dywed ei fod yn lle y bu gormod o ganmol arno, ‘rhywbeth tebyg i Borth (Ceredigion), ond ddim cystal.’

Another report appears in the Roll of Honour of a young man dying of gas poisoning,- sympathy is extended to all of the family of the late Private John Evans of Cardigan.

In Llanarth a memorial service is held to the late Mr E. Enoch who was killed in action in France, and in Devil’s Bridge the death is notified of Private Dd. Evans who was posted as missing six months ago. Mr H.H. Jones of Tregaron has also been notified of a his brother’s death. Private William Jones died in action on June 5th.

Second-lieutenant J. Thomas of Talybont is reported as wounded and missing on the Italian front and an obituary appears under Aberporth for the late Mr Gwilym Jones who died at Plymouth Hospital.

Major Picton Evans continues to be seriously ill.

Seaman James Pugh of Aberystwyth has been mentioned in despatches and Sergeant H. Patemen has received the Meritorious Service Medal for valuable services in France.

Gunner Evan David Morgan of Rheidol Valley has again left for France and several men from the neighbourhood have received notices to appear before the Medical Board.

Private Tom Pierce of Llandysul has been home on leave and there is some consternation among the ‘old fogeys’ of the town who have received notices to present themselves to the Medical Board.

Mr Joseph Evans of Devil’s Bridge has recently responded to his calling-up notice whilst Private Evan Jenkins has written home stating that he is quite well and cheerful.

Cwynion y Rhyfel (‘The Complaints of the War’) by Richard Davies of Rhydlewis is a poem about the restrictions placed upon those involved in food production, whilst in another poem, Cyfrinachau (‘Secrets’) by Cenech, the poet claims knowledge of an abundance of healthy food but, he says, the glory of every secret is to keep quiet about it.

David Lloyd of Penbont Stores, Pontrhydfendigaid is convicted and fined 10 shillings under the Bread Order 1917.

Labour is scarce but the Main Roads Committee of Cardiganshire discuss the need to open up quarries. Mr Bonsall suggests employing German prisoners.

War agricultural volunteers are urgently wanted and those who wish to volunteer should apply immediately to the Labour Officer in Lampeter.

The newspapers carry many reports and adverts relating to War Weapons Week  and it is everybody’s duty to go to ‘The Tank’ (which will be ready at Aberystwyth on Monday next) to buy War Savings Certificates and National War Bonds.

According to ‘The War Position’ the allies are prepared for the coming onslaughts and in ‘Disgwyl Eto’ (Waiting Again)  it is said that the delay in the attack is due to extensive German preparations.

Writing in his diary on Thursday 4th July, Captain Gwilym James mentions that the Australians, accompanied by the Americans have made an attack that morning over a wide front. On the 6th he goes to Paris Plage which to him, he says, is much over-rated, ‘something like Borth (Cardiganshire), but not so nice’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

28 Mehefin / June 1918

John Benjamin Stanley Jones of Aberystwyth, aged 19. Private, Cheshire Regiment

1 Gorffennaf / July 1918

Harold Lloyd Jones of Llandyfriog, aged 19. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

2 Gorffennaf / July 1918

Joseph Griffiths of Llechryd, aged 19.

3 Gorffennaf / July 1918

Benjamin Richards of St Dogmaels, aged 25. Private, Machine Gun Corps

 

 

Wythnos/week 156: 27 Gorffennaf/July-2 Awst/August 1917

[English below]

Yn anffodus ceir rhestr hir o golledigion yr wythnos yma ac yn y Cardigan and Tivyside, fel yr addawyd yr wythnos diwethaf, gweler llun o’r diweddar Preifat Gwilym Davies. Cynhelir Gwasanaeth Goffa yn Eglwys Sant Tyssul i’r diweddar Daniwr Reginald J. Evans ac y mae Howell Thomas yn cyfansoddi’r gerdd Y Pedwar Milwr er cof am bedwar o fechgyn Penrhiwllan: John Pwllcornol, Harr Llwynderw, Rhys Beynon a Tom Blaenwaun.

Mae disgyblion ysgol Llechryd yn derbyn tê moethus o law Mrs H. Webley-Hope a mawr obeithir bydd Capten Hope yn dychwelyd o’r frwydr yn ddiogel.

Ceir cyfathrebu pellach am Watkin Davies, Blaencruser, Llanwnnen yng nghofnodion Cyngor Sir Aberteifi. Penderfynwyd gwneud cais am gymorth y Bwrdd Priffyrdd i sicrhau rhyddhad Watkins o’r Fyddin.

Derbynia Ysgol Genedlaethol Aberystwyth ffotograff o’r ‘Tank’.

Ysgrifenna Dr Gwilym James eto i’w ‘Darling Nan’ ac y mae’n holi am ‘little Miss James’. Nid yw’n medru cadarnhau ei union leoliad ond y mae sieliau wedi bod yn syrthio rhyw 400 llath oddi wrtho ac y mae’n sôn am goedwig  fydd yn mynd lawr mewn hanes yn y dyfodol. Mae’n cyfeirio at y ffaith ei fod yn teimlo fod Dora wedi cael ei thrin yn wael gan David ac mae’n tybio ei bod yn ddoeth yn ei phenderfyniad i beidio  ysgrifennu ato mwyach.

Unfortunately a long list of losses this week and in the Cardigan and Tivyside there appears, as promised last week, a photograph of the late Private Gwilym Davies. A memorial service is held at St. Tyssul’s church to the late Stoker Reginald J. Evans, and Howell Thomas composes the poem Y Pedwar Milwr (‘The Four Soldiers’) in memory of four Penrhiwllan boys: John Pwllcornol, Harr Llwynderw, Rhys Beynon and Tom Blaenwaun.

Pupils of Llechryd school are treated to a sumptuous tea by Mrs H. Webley-Hope and it is hoped that Captain Hope will return safely from the conflict.

There is further communication in the minutes of the Cardiganshire County Council connected with Watkin Davies of Blaencruser, Llanwnen. It is resolved that an application for assistance be made to the Road Board in securing the discharge of Watkin from the Army.

Aberystwyth National School receives a photograph of the ‘Tank’.

Dr Gwilym James writes again to his ‘darling Nan’ and enquires after ‘little Miss James’. He is unable to confirm his exact whereabouts but shells have been falling about 400 yards away from him and he mentions a wood which will go down in history. On the domestic front he remarks that he thinks that Dora has been very badly treated by David and believes she is wise in not wishing to write to him again.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Gorffennaf/July 1917

Joel Griffith of Ystumtuen. Private, Durham Light Infantry

28 Gorffennaf/July 1917

Evan Davies of Llwyncelyn. Major, Royal Welsh Fusiliers

29 Gorffennaf/July 1917

John Thomas Wilson Jones of Llandysul, aged 29. Private, Welsh Guards

30 Gorffennaf/July 1917

Samuel Richard Jones of Llandyfriog, aged 32. Private, Royal Army Medical Corps

31 Gorffennaf/July 1917

John Thomas Jenkins of Pontrhydfendigaid, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers

John Charles Jenkins of Llangorwen, aged 35. Private, South Wales Borderers

Benjamin Evan Stedman Davies of Llangeitho, aged 24. Captain, South Wales Borderers

Morgan Hugh Davies of Llanfarian, aged 31. Private, Royal Welch Fusiliers

Harold Madoc Jones, MID of Cardigan, aged 38. Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

William Baxter Roberts of Cardigan, aged 33. Driver, Royal Field Artillery

1 Awst/August 1917

John Pugh Hughes of Llandre, aged 37. Private, Welsh Regiment

Albert Gordon Davies MC of Henfynyw, aged 27. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

William Mathias Jones of Cardigan, aged 23. Gunner, Royal Field Artillery