Wythnos /week 231: 3-9 Ionawr/January 1919

[English below]

Er na chofnodir unrhyw golledion, mae gwasanaethau coffa yn dal i gael eu cynnal.  Mae Llanfyrnach yn coffáu marwolaeth chwe milwr ar faes y gad sy’n gysylltiedig â chynulleidfaoedd Brynmyrnach a Llwynyrhwrdd.

Mae mwy o garcharorion rhyfel yn dychwelyd adref ac yn sôn am eu profiadau a chynhelir cyngherddau a chyfarfodydd i’w croesawu adref. Trafodir hyfforddiant dynion a ryddhawyd ym Mhwyllgor Pensiynau Rhyfel Sir Aberteifi a gyfarfu yn Aberystwyth ac mae’r Brifysgol yn ystyried ailddechrau astudiaethau’r dynion ifanc hynny sydd wedi bod ar wasanaeth milwrol yn ystod y rhyfel. Hefyd yn Aberystwyth gwneir apêl gyhoeddus am £10,000 ar gyfer codi adeilad coffa.

Mynegir gobaith yn y gerdd ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’ am flwyddyn lawen yn hytrach na gwrthdaro. Mae J. E. Morgan o Gapel Evan yn gofyn beth fydd yn cael ei wneud gyda’r Caiser nawr ei fod wedi methu â gorchfygu Lloegr. Yn y pennill olaf mae’n ysgrifennu y byddai merched Sir Aberteifi yn hoffi i’r Caiser ymweld â Chymru er mwyn iddynt ei roi wysg ei ben i mewn i afon Taf neu afon Teifi. Mae Dewi Aeron sydd yn Ffrainc wedi ysgrifennu ‘Bedd y Milwr’ sy’n disgrifio bedd milwr ar ryw lwybr anghysbell mewn man lle’r oedd ymladd trwm ddwy flynedd yn ôl.

Mae Miss Ethel Nicholas, aelod o Fyddin y Tir, wedi derbyn y Bar Gwasanaeth Nodedig am ymddygiad clodwiw.

Mae’r cynnig o Ryddid Bwrdeistref Aberteifi i’r Prif Weinidog bellach wedi’i dderbyn er y bydd cryn dipyn o amser cyn y gall ymweld â’r fwrdeistref.

Mae’r Rhingyll D. Harton Davies yn derbyn arwydd bach o werthfawrogiad o’i wasanaethau i’w Deyrn a’i Wlad a chyhoeddir llun yn y Cardigan and Tivyside o Wersyll Carcharorion Quedlinberg, yr Almaen.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur bod nifer o Domis wedi cael eu trywanu yn Alex (Alexandria) yn ddiweddar.

Although no losses are recorded memorial services continue to be held.  Llanfyrnach commemorates the death in action of six soldiers connected with the congregations of Brynmyrnach and Llwynyrhwrdd.

More prisoners of war return home and relate of their experiences and concerts and meetings are held to welcome them home. The training of discharged men is discussed in the Cardiganshire War Pensions Committee which met at Aberystwyth and the resumption of studies by those young men who have been on national service during the war is being considered by the University. Also in Aberystwyth a public appeal is made for £10,000 for the erection of a memorial building.

Hope is expressed in the poem ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’  for a glad year above all conflict. J. E. Morgan of Capel Evan asks what will be done with the Kaiser now that he has failed to conquer England. In the last verse he writes that Cardiganshire girls would like the Kaiser to visit Wales in order that they might put him head first into the river Taf or Teifi. Dewi Aeron who is in France, has written ‘Bedd y Milwr’ (The Soldier’s Grave) which describes a soldier’s grave on some remote path in a place where there was heavy fighting two years ago.

Miss Ethel Nicholas, a member of the Land Army has been awarded the Distinguished Service Bar for meritorious conduct.

The offer of the Freedom of the Borough of Cardigan to the Prime Minister has now been accepted although it will be some considerable time before he can visit the borough.

Sergeant D. Harton Davies receives a small token of appreciation of his services to his King and Country and a photograph appears in the Cardigan and Tivyside  of the Quedlinberg Internment Camp, Germany.

Jack Watkins writes in his diary that several Tommies have been stabbed in Alex (Alexandria) lately.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click images to enlarge]

Wythnos/week 206: 12-18 Gorffennaf/July 1918

[English below]

 Cyhoeddir lluniau o’r diweddar Breifat David Davies o Lan-non, y Rhingyll S.G. Schwartz, nai Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth a hefyd o’r tri brawd Pateman o Lanbadarn. Mae’r Preifat John Davies o Landysul gartref wedi cael ei ddadfyddino ac mae’r Corporal William Jones wedi cael triniaeth hir yn yr ysbyty. Mae dau adroddiad am y clwyfedig yn ‘Aberystwyth’: y Preifat J. D. Theophilus sydd mewn gorsaf glirio yn Ffrainc a’r Lefftenant John J. Evans a anafwyd yn Ffrainc ar 12 Gorffennaf.

Mae tua 70 o filwyr a staff clwyfedig wedi cael pleserdaith i Byllau Teifi trwy garedigrwydd y Foneddiges Pryse.

Mae’r Preifat Llewelyn Morgan o Bontarfynach wedi bod gartref ar seibiant am 4 wythnos ac mae Mr Sidney Richards of Ystumtuen wedi ymuno â’r fyddin yn ddiweddar.

Mae’r Capten Gwilym James yn sôn am y ffliw eto. Ar Sadwrn 13eg caiff ei ddeffro am 1.15 am gan gyrch awyr. Yn ystod y dydd mae’n ymweld â Poulainville lle mae’n brechu rhai o’r dynion. Nifer isel a ddychwelodd o Draeth Paris ar Sul 14eg.

Mae Mrs Elizabeth Davies Jenkins, brodor o Aberteifi wedi’i gwobrwyo am ei gwaith yn ninas Caerdydd ac mae Miss Margaret Richards, recriwt cyntaf Ceredigion ym Myddin y Tir, bellach yn hyfforddwraig yn Fferm y Coleg, Aberystwyth. Yn y cyfamser cynhelir cyfarfod o Fyddin Tir y Merched yn Aberteifi a fynychwyd gan nifer. Mae Miss Margaret Richards a enwyd uchod yn bresennol i gefnogi’r Fonesig Jenkins. Yn ei haraith, mae Mrs Cotwil, trefnydd y Sir yn cyfeirio at iechyd da Margaret Richards gan ddweud ei fod o ganlyniad i’w gwaith ar ffermydd Ceredigion.

Mae Sarah Ann Evans o Fferm Coybal, Ceinewydd yn gwneud cais i gael ei chofrestru fel etholwraig Seneddol ar gyfer Etholaeth Ceredigion.

Cenir caneuon gwerin Ffrangeg a Chymraeg gan blant ysgol yn Aberystwyth mewn cyfarfod gorlawn yn y Coliseum ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ffrainc, ac mae’r Maer yn anfon neges yn enw’r trigolion i Arlywydd Gweriniaeth Ffrainc.

Dogni,- daeth y cynllun newydd i rym ar 15 Gorffennaf ac mae’n cynnwys dogni siwgr, lard, menyn, margarîn, te, bacwn a chig.

Erbyn hyn mae’n ofynnol i berchnogion cerbydau ffordd sy’n cario nwyddau ddarparu manylion eu cerbydau ar ffurflenni y gellir eu cael yn yr Orsaf Heddlu.

Mae ‘Dymuniad Heddwch’ yn gerdd a ysgrifennwyd gan W.G. Evans yn mynegi dymuniad am heddwch i ddychwelyd i reoli dros y byd tra bod Aronfa yn ôl pob golwg yn ysgrifennu o ‘rywle yn Ffrainc’,- ac yn dweud ei fod wedi dod i sylweddoli 3 pheth ar fynd i Ffrainc y tro hwn,-

  1. Mae pris ffrwythau yn ormodol gartref
  2. Mae’r Almaenwyr yn fwy gweithgar nag erioed yn yr awyr
  3. Mae ysbryd y Ffrancwyr mor fywiog ag erioed.

Gosodir hysbyseb arall ynglŷn â Bondiau Rhyfel Cenedlaethol ac anogir pobl Aberaeron i roi eu harian i’r wlad – gwobr y llwyddiant fydd ‘Awyren i Aberaeron’ – tra bod Aberystwyth wedi rhyfeddu’r Deyrnas ynglŷn â’r cyfanswm o £682,448 a godwyd yn ystod Wythnos y Tanc.

Digwyddiadau hapus yn Swindon a De Dyfnaint,- Y Lefftenant Martin Jones o Feulah yn priodi Miss Winnie Martha Evans o Swindon ac mae Miss Olive Lettice Jones o Aberteifi yn priodi’r Capten Oliver Stanley Webb o Dde Dyfnaint.

Photographs appear of the late Private David Davies of Llanon, Sergeant S.G. Schwartz, nephew of Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth and also of the three Pateman brothers of Llanbadarn. Private John Davies of Llandysul is home discharged and Corporal William Jones has undergone lengthy treatment in hospital. There are two reports of the wounded in ‘Aberystwyth’: Private J. D. Theophilus who is in a clearing station in France and Lieutenant John J. Evans who was wounded in France on July 12th.

Around 70 wounded soldiers and staff have been treated to an outing to Teify Pools through the kindness of Lady Pryse.

Private Llewelyn Morgan of Devil’s Bridge has been home on furlough for 4 weeks and Mr Sidney Richards of Ystumtuen has recently joined the army.

Captain Gwilym James mentions the influenza epidemic again. On Saturday 13th he is woken at 1.15 am by an air-raid. During the day he visits Poulainville where he inoculates some of the men. Low returns from Paris Plage on Sunday 14th.

Mrs Elizabeth Davies Jenkins, a native of Cardigan is decorated for her work in the city of Cardiff and Miss Margaret Richards, the first Cardiganshire recruit for the Land Army is now the instructress at the College Farm, Aberystwyth. Meanwhile a well-attended meeting of the Women’s Land Army is held in Cardigan. Aforementioned Miss Margaret Richards is present in support of Lady Jenkins. In her speech, Mrs Cotwil, the County organiser refers to Margaret Richards’ healthiness being as a result of her work on Cardiganshire farms.

Sarah Ann Evans of Coybal Farm, New Quay makes a claim to be registered as a Parliamentary elector for the Constituency of Cardiganshire.

French and Welsh folksongs are sung by schoolchildren in Aberystwyth at a crowded meeting at the Coliseum on French National Day, and the Mayor sends a message in the name of the inhabitants to the President of the French Republic.

Rationing: the new scheme came into force on July 15th and involves the rationing of sugar, lard, butter, margarine, tea, bacon and meat.

Owners of goods-carrying road vehicles are now required to furnish the particulars of their vehicles on forms obtainable at the Police Station.

‘Dymuniad Heddwch’ (Wish for Peace) is a poem written by W.G. Evans expressing the wish for peace to return to rule over the world whilst Aronfa apparently writes from somewhere in France – ‘Rhywle yn Ffrainc’ – and states that he has come to realise 3 things on entering France this time:

  1.  Fruit is overpriced at home
  2. The Germans are more active than ever in the air
  3. The French spirit is as lively as ever.

Another advert is placed regarding National War Bonds and the people of Aberayron are urged to lend their money to the country – the prize of success will be ‘Aberayron’s Own Aeroplane’ – whilst Aberystwyth has amazed the Kingdom regarding the grand total of £682,448 raised during Tank Week.

Happy events in Swindon and South Devon: Lieutenant Martin Jones of Beulah marries Miss Winnie Martha Evans of Swindon and Miss Olive Lettice Jones of Cardigan marries Captain Oliver Stanley Webb of South Devon.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 12 Gorffennaf / July 1918

 William Robert Lloyd of Aberystwyth, aged 24. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Wythnos/week 141: 13-19 Ebrill/April 1917

[English below]

Deg colled arall yr wythnos yma a nifer o adroddiadau am filwyr o Aberteifi a’r ardal sydd wedi eu hanafu.

Mae Capten George P.W. Hope wedi derbyn dyrchafiad i reng Ôl-Lyngesydd ac yn Aberporth mae D. Davies, Cynrychiolydd Milwrol Aberteifi Wledig, yn rhoi adroddiad ar wir sefyllfa’r Gwasanaeth Cenedlaethol yn yr ardal. Ceir eglurhad am y ffordd mae recriwtiaid y Gwasanaeth Cenedlaethol yn cael eu dewis, eu hyfforddi a’u gosod mewn adroddiad dan y teitl ‘Women’s Land Army’.

Mae Mr Evan George o ysgol Aberbanc yn cael ei alw lan.

Mewn ymateb i’r lythyr a gyhoeddwyd yn wythnos 138 mae M. Powell, Trysorydd Pwyllgor Cyngerdd Rhydlewis, yn datgan fod croeso i unrhyw un sydd â chwestiwn ynglŷn â chyfrifon y pwyllgor ofyn am eu gweld.

Darganfuwyd 3 cist o ffrwydron ar y traeth yn Borth – fe’i cludwyd oddi yno ar y tren i Aberystwyth.

Mae Capten Gwilym James, sy’n gwasanaethu yn y Corfflu Meddygol Brenhinol, yn ysgrifennu at ei wraig, Sarah Annie James o’r ‘Land of Desolation’. Mae’n holi am ei hiechyd ac am iechyd eu baban bach ac am drefniadau bedyddio’r plentyn. Mae’n ofni na fydd yn medru cael seibiant ar gyfer yr achlysur. Ysgrifenna Capten James am ei brofiadau yn marchogaeth drwy adfeilion pentrefi lle mae’r difrod yn ddifrifol iawn. Mae’n dangos consyrn am ei wraig ac yn ei cynghori i yfed llaeth yn hytrach na gruel ac mae’n gobeithio nad yw hi’n teimlio’r straen o fagu’r babi yn ormodol. Ysgrifenna hefyd am ymgais un o’r milwyr i gyflwyno hunan laddiad y noson cyn iddo ysgrifennu’r llythyr. Anfona ei gariad at ei fam yng nghyfraith a Dora a gorffenna’r llythyr gyda’r geiriau, ‘Your most affect. and loving husband, Gwil’.

Mae yna mwy o ohebiaeth (dyddiedig 5ed Ebrill) ynglŷn â Chapten Gwilym James, sef gorchmynion cyffredinol yn cyfeirio at frechiadau i rwystro twymyn y coluddion. Yn rhinwedd ei swydd fel Swyddog Meddygol, bydd rhaid i Capten James sicrhau fod y milwyr yn derbyn eu brechiadau mewn grwpiau bychan.

Another ten losses suffered this week and there are many casualties reported amongst the Cardigan and district soldiers.

Captain George P.W. Hope gains promotion to the rank of rear-admiral and in Aberporth D. Davies, the Military Representative Cardigan Rural, reports on the actual position with regard to the National Service in the locality. An explanation is given of how the National Service recruit is selected, trained and placed under the report heading ‘Women’s Land Army’.

Mr Evan George of Aberbanc school is called up for military service.

Referring to the letter printed in week 138, M. Powell the Treasurer of the Concert Committee of Rhydlewis replies that anyone who questions the Committee’s accounts are welcome to view them.

3 cases of explosives are found ashore high and dry at Borth and are removed to Aberystwyth by rail.

Annie James receives a letter from the ‘Land of Desolation’ which was written by her husband, Captain Gwilym James, who is serving in the Royal Army Medical Corps. He enquires after her and their baby’s health and the arrangements for the christening  fearing he will not be able to have leave for the occasion. He relates of his experiences riding through the ruined and desolate villages, the destruction being terrible. Concerned for Annie he advises her to drink more milk rather than gruel and hopes that she is not feeling the strain. He mentions a suicide attempt by one of the soldiers the previous night to his writing the letter. Sending his love to Annie’s mother and Dora he signs off ’Your most affect. and loving husband, Gwil.’

Further correspondence concerning Captain Gwilym James is dated April 5th and are routine orders with regard to inoculations for enteric fever. Being the Medical Officer, Captain James will arrange to inoculate the men in small batches.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

13 Ebrill/April 1917

Frank Hinton Jones of North Parade, Aberystwyth, aged 19. Private, King’s Own (Royal Lancashire Regiment)

David ‘Dai’ Jones of Talybont, aged 28. First Engineer, Mercantile Marine

John Parry Williams of New Cross, aged 23. Third Engineer, Mercantile Marine

Charles Herbert Morris of Lampeter St. David’s College, aged 25. Lieutenant, Royal Flying Corps

Richard Bernard Boyle of Llanbadarn Trefeglwys, aged 19. Second Lieutenant, Royal Fusiliers

16 Ebrill/April 1917

Philip Roderick of Pontrhydfendigaid, aged 30. Corporal, Honourable Artillery Company

17 Ebrill/April 1917

David Rowlands of Llanafan. Private, King’s Shropshire Light Infantry

18 Ebrill/April 1917

David Davies of Aberarth, aged 45. Second Mate, Mercantile Marine

Wilfred Howell Williams of Sarnau, aged 29. First Mate, Mercantile Marine

George William Scott of Felinfach, aged 40. Corporal, South Wales Borderers