Wythnos/week 90: 21-27 Ebrill/April 1916

[English below]

Wythnos 90 a bu farw Gynnwr Leon Jones o Lanbedr pont Steffan yn yr Aifft. Ceir casgliad arall o ffotograffau o fechgyn Aberystwyth a Thregaron yn y Cambrian News.

Bydd Mrs Silyn Roberts yn annerch cyfarfod ar sut y gall ferched helpu’r ffermwr tra bod Preifat Arthur Edwards yn dychwelyd i’r ffosydd.

Mae Peiriannydd J.D. Morris yn gwella’n dda mewn ysbyty yn y wlad yma ar ôl ei anafu ac mae Capten D. Jones wedi gadael am yr Havre.

Derbynnir llythyr gan Gydbwyllgor Heddlu Sir Aberteifi yn annog cynhwysiad o ferched wedi eu hyfforddi.

Ni fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn gorfod talu’r dreth adloniant.

Yn Llanafan gofynnir Mrs Crawley-Boevey am gymorth marched i weithio’r tir ac is-gapten Llew Evans adre am arhosiad byr.

Yn Llangeitho derbynnir Mrs Morgan carden bost oddi wrth Breifat D.D. Rowlands yn dweud ei fod wedi ei anafu, tra bod Preifat John W.P. Jenkins wedi bod adre yn Llanon a Chapten W.J. Evans yn dysgu sgiliau morwriaethol i’w gyd garcharorion yn Rubleben yn yr Almaen.

Mae’r gwaith amaethyddol yn mynd ‘mlaen yn dda ym Mydroilyn tra bod Peiriannydd John Daniel Thomas o Ffynoniwan wedi ei ollwng yn wael o’r ffrynt.

Ceir son eto am Mrs Crawley Boevey a Mrs Silyn Roberts o dan y pennawd ‘War Service for Women’.

Ceir cynnig gerbron Cyngor Ardal Wledig Llandysul y dylai dynion rhewl derbyn 4c y dydd o fonws rhyfel a derbynnir llythyr oddi wrth Dr A.T. Evans, M.B. ynglŷn â chlefydau heintus.

Gweler amryw o adroddiadau ar y Rhyfel yn ‘Pell ac Agos’, o gynhadledd yng Nghaerfyrddin i’r brwydro yn Verdun a llefydd eraill.

Yn olaf yr wythnos yma ceir gofnod o dri yn colli eu bywydau,- Leon Jones, David Jones ac Issac David Evans.

 

The ninetieth week of the war and Gunner Leon Jones of Lampeter dies of a heart attack in Egypt. Another batch of photographs of Aberystwyth and Tregaron men are published in the The Cambrian News.

Mrs Silyn Roberts is to deliver an address on ‘How Women Can Help the Farmer’ whilst Private Arthur Edwards returns to the trenches after a short stay at home.

Sapper J.D. Morris is making favourable progress in a hospital in this country after being  wounded and Captain D. Jones has left for Havre.

A letter urging the inclusion of properly trained women by the Criminal Law Amendment Committee is received by the Cardiganshire Joint Police Committee.

The National Eisteddfod is to be exempt from the amusements tax.

In Llanafan Mrs. Crawley-Boevey solicits the help of girls on the land and Lieutenant Llew Evans pays a brief visit home.

Mrs Morgan of Llangeitho receives a field postcard from Private D.D. Rowlands stating that he is wounded but hopes to be discharged soon, whilst in Llanon Private John W.P. Jenkins has been home for a few days and Captain W. J. Evans is teaching navigational skills to his fellow prisoners at Rubleben in Germany.

Agricultural operations in Mydroilyn are progressing well whilst Sapper John Daniel Thomas of Ffynoniwan has been invalided home from the front.

Rev T.R. Morgan, Tynlon represents the Swyddffynnon district at the Welsh Soldiers Welfare conference held at Carmarthen.  Lieut. D.G.Osborne Jones is soon to proceed abroad.

Mrs Crawley Boevey and Mrs Silyn Roberts are again mentioned under the heading ‘War Service for Women’.

The Llandyssul Rural District Council discuss the motion brought forward that the roadmen should be paid 4d. a day war bonus and a letter is received from Dr. A.T. Evans, M.B.  requesting that military authorities should immediately isolate any suspected case of spotted fever or any dangerous infectious diseases.

‘Pell ac Agos’ in the Cardigan snd Tivyside Advertiser reports on various aspects of the War home and abroad,- from the conference held in Carmarthen regarding the welfare of Welsh soldiers after the war to what is occurring at Verdun, Caucasia, Trebizond and Mesopotamia.

Finally and sadly there are 3 losses;- Leon Jones, David Jones  who falls at Ypres and Issac David Evans who dies of dysentery.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

21 Ebrill/April

Leon Jones of Lampeter, aged 26. Gunner, Royal Artillery

23 Ebrill/April

David Jones of Llangwyryfon, aged 20. Private, Queen’s Own (Royal Kent Regiment)

24 Ebrill/April

Isaac David Evans of Llanon, aged 25. Driver, Royal Army Service Corps

 

 

 

Advertisements

Wythnos/week 82: 25 Chwefror/February-2 Mawrth/March 1916

[English below]

Yr wythnos hon cofnodwyd marwolaeth dau ddyn: lladdwyd Albert Bailey yn Ypres a bu farw John Lewis o’i anafiadau.

Cynhelir te Americanaidd yn Llanbedr Pont Steffan, gan godi £25 11s tuag at y Groes Goch.

Mae’r Is-gorporal Thomas o Lanbadarn wedi ennill Medal am Ymddygiad Neilltuol (y D.C.M.) a sonnir bod pob gŵr cymwys ym Mydroilyn wedi tyngu llw o dan gynllun Arglwydd Derby.

Daw syniad diddorol gan Bwyllgor Gweithredol yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n awgrymu codi gwerth y dorch aur a roddid i’r milwr Cymreig a gafodd y ganmoliaeth fwyaf am ddewrder ar faes y gad.

Ceir pwt diddorol arall o dan Aberystwyth yn y Cambrian News, lle sonnir bod yr Is-iarll Clive yn astudio’r ‘hen iaith’.

A gofiwch chi Mrs Davies o Sychpant, Llandysul? Wel, mae’n cael cerdyn post arall oddi wrth E.O.D. ar faes y gad, yn ddyddiedig 23 Chwefror.

Mae cryn dipyn o luniau o fechgyn Sir Aberteifi yn y rhyfel. Yn SOLDIERS’ FRIEND ceir apêl i famau Cymru roi leinin yn nhrywsusau’u meibion sy’n dal dŵr.

Cyfarfu Cyngor Tref Aberteifi i drafod yr angen dybryd am feddygon i’r fyddin, a chynilion rhyfel.

Yn olaf, cawn fwy o adroddiadau o’r Ceinewydd ynglŷn â gŵyr yr ardal.

This week there are 2 recorded losses: Albert Bailey dies at Ypres and John Lewis dies from his wounds.

An American tea is held in Lampeter raising £25 11s for the Red Cross funds.

Lance-Corporal Thomas of Llanbadarn has won the D.C.M. whilst it is reported that all the eligible men of Mydroilyn have attested under Lord Derby’s scheme.

An interesting suggestion is received by the Executive Committee of the National Eisteddfod regarding the raising of the value of the ‘torch aur’ (golden torc) to be given to the bravest Welsh soldier who has fought in the war.

Another interesting item is to be read under the Aberystwyth clipping from the Cambrian News where there is mention of Viscount Clive studying the ‘hen iaith’ – the old language.

Remember Mrs Davies of Sychpant, Llandysul? Well, she receives another field service postcard from E.O.D., dated the 23rd of February.

There are quite a few photographs of those Cardiganshire men who are involved with the war.

Soldiers’ Friend appeals to the mothers of Wales to line the boys’ breeches with waterproof linings.

Cardigan Town Council meet to discuss the urgent need for army doctors and war savings.

Finally, there are further reports from New Quay regarding the men of the district.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Chwefror/February 1916

Albert Bailey, resided at Llandysul, aged 23. Private, King’s Royal Rifle Corps

1 Mawrth/March 2016

John Lewis of Llandysul, aged 25. Private, Welsh Regiment

Wythnos 29 a 30/Week 29 and 30: 16 Chwefror/February-1 Mawrth 1915

[English below]

Ceir newyddion da am fedyddio baban rhyfel yn y Cilgwyn.  Cawn ragor o hanesion yn y golofn ‘Llith o fyd y milwyr’ lle mae’r Preifat Griffiths yn addo dal ati i ysgrifennu hyd nes y rhydd magnelau’r Almaenwyr daw arno. Roedd y Pavilion yn Aberteifi’n hysbysebu darlith gan Mons. Carain, ffoadur o Wlad Belg, ynglŷn â “Goresgyniad Gwlad Belg”.  Yn ôl y ‘Latest Wires’ roedd y Prydeinwyr yn dal eu tir wrth frwydro ger Ypres.

Good news of the christening of a Cilgwyn war baby.  More tales from the column ‘Llith o fyd y milwyr’ where Private Griffiths vows to continue to write until the German guns possibly stop him. The Pavillion, Cardigan was advertising a lecture by Mons. Carain, a Belgian refugee on “The Invasion of Belgium”.  In the ‘Latest Wires’ the British were holding their own in battles near Ypres.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

20 Chwefror / February 1915

Stephen John Jones, of Gartheli.  Died at The Bluff, Ypres. Private, Welsh Regiment.

Wythnos/Week 16 & 17: 17-30 Tachwedd/November 1914

[English below]

Bu morwyr o Aberteifi ar fwrdd y ‘Severn’ yn cymryd rhan ym mombardiad Nieuport.  Yn Llandysul cafwyd adroddiadau fod Willie Jones, Farmyard wedi’i anafu. Ymddengys hefyd fod mwy a mwy o fenywod yn yfed yn y bore!

Cardigan sailors on board the ‘Severn’ were part of the bombardment of Nieuport.  In Llandysul there are reports of the wounding of Willie Jones, Farmyard. It also seems that there is an increase in women drinking in the morning!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

18 Tachwedd / November 1914

Anwyl Ellis of Aberystwyth, aged 36.  Served aboard Lady Lel which was lost in Loch Ewe.  First Aberystwyth Casualty. Lieutenant, Royal Navy Volunteer Reserve.

26 Tachwedd / November 1914

Herbert Augustus Cloake of Cwrcoed, Penrhiwllan, aged 19. Badly wounded in the First Battle of Ypres and died at the Base Hospital, Wimereux.  Driver, Royal Field Artillery.

30 Tachwedd / November 1914

Edward Francis Longroft of Llanina, aged 29.  Died in Hospital in Britain. Lieutenant, Pembroke Yeomanry.

Wythnos/Week 15: 10-16 Tachwedd/November 1914

[English below]

Yn Aber-porth, roedd Mr David John Davies, Neuaddwen yn gadael am Gaerdydd i ymuno â 12fed Byddin Cymru.  Cynhaliwyd seremoni yn festri Hawen lle bu Cwnstabliaid Rhan-amser newydd yn tyngu llw.  O faes y gad daw’r newyddion da fod Is-gapten Marteine Kemes Arundel Lloyd yn fyw ac yn iach.  Ceir hanesion o’r wyrcws yng Nghastellnewydd Emlyn ynglŷn â throi tlotai’n ysbytai milwrol.

In Aberporth, Mr David John Davies, Neuaddwen was leaving for Cardiff to join the 12th Welsh Army.  A ceremony took place in Hawen vestry to swear in new Special Constables.  Good news from the front as Lieutenant Marteine Kemes Arundel Lloyd is alive and well.  Tales from Newcastle Emlyn workhouse regarding transferring poor houses into military hospitals.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

10 Tachwedd / November 1914

Thomas Lemuel Jones of Ystumten.  Died at Ypres. Private, Grenadier Guards.

Price Vaughan Lewes of Llanfear, Felinfach. On HMS Superb and invalided to Devonport Naval Hospital where he died aged 49.  Buried at Plymouth (Western Mill) Cemetery, Devon.  Captain, Royal Navy.