Wythnos/Week 260: 26 Gorffennaf/July – 1 Awst/August 1919

[English below]

Mae Llanbedr Pont Steffan wedi dathlu’r Heddwch ac wedi cynhyrchu coflyfryn tra bo trefniadau ar droed ar gyfer dathliadau ym mhentref Ponthirwen. Ysgrifenna James Rees o Dalgarreg yn ei ddyddiadur y bydd te parti a mabolgampau yn Nhalgarreg.  Mae’r coed derw a blannwyd gan y Maer a’r Faeres yn Aberystwyth yn ffynnu.

Cynhelir cyngerdd yng Nglynarthen i groesawu Is-gorporal E. O. Williams gartref. Bu ar wasanaeth gweithredol yn Yr Aifft a Phalestina am ryw dair blynedd.

Mae Preifat E.O. James o Feulah, a welodd ymladd caled yn Salonika, wedi’i ryddhau o’r Fyddin.

Mae cynulleidfa fawr yn ymgynnull mewn cyngerdd yn y Pavilion, Aberteifi.  Mae’r cyngerdd er budd Cronfa Goffa Arwyr a Laddwyd Aberteifi a’r Fro.

Gobaith R.S.M. Fear yw y bydd pob milwr a chyn-filwr yn bresennol yn angladd William James Davies, Maes Cambria, Aberystwyth. Cafodd Mr Davies ei ryddhau ar y 5ed o Chwefror ar ôl gwasanaethu fel anelwr drwy’r rhyfel.

Cofir yn annwyl gan ei fam a’i chwiorydd am y Preifat John Hugh Joel, 34 oed o Aberystwyth a laddwyd wrth ei waith yn Ypres ar Awst 16eg, 1917.

Ceir adroddiad gan F.S. Trufant o Aberarth ar gyfarfod cyffredinol Cymrodyr Caerdydd yng ngholofn y cymrodyr (Comrades Column) a’r penderfyniadau a wnaed.  Lluniwyd agenda mewn cyfarfod cyffredinol yn Aberarth ar gyfer y Pwyllgor Gweithredol a fydd yn cwrdd yn Amwythig.

Bydd y Llyngesydd Webley-Hope, sydd â chofnod parchus o wasanaethu yn y Llynges, yn chwifio ei faner o fast llong ei Mawrhydi, Cardiff, sydd ar yr Adriatig erbyn hyn.

Bydd cardiau dogni newydd yn cael eu cyflwyno i’r cyhoedd drwy’r Swyddfeydd Bwyd lleol er mwyn disodli’r llyfrau dogni presennol.

Cyhoeddir 2 gerdd yn y papurau newydd: Heddwch gan Lloyd Rowlands o Daliesin ac A Fu ac a Fydd gan D. Edwards Davies o Aberystwyth.

Mae ‘Ceisio Difa’r Drwg’ yn cyfeirio at orbrisio nwyddau gan fasnachwyr a’r posibilrwydd o geisio sefydlu llysoedd lleol i ddelio â chwynion lleol.

Mae ‘Diolch y Genedl’ yn adrodd ar bleidlais o ddiolch gan y Senedd yr wythnos ddiwethaf i filwyr a morwyr a phawb arall a gyfranogodd yn y frwydr fawr dros ryddid a diogelwch.   Ysgrifennodd Aronfa, y soniwyd amdano’n aml yn y papurau newydd yn ystod y rhyfel, lythyr i’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn datgan ei fod ar fin cael ei ryddhau o’i ddyletswyddau milwrol a bydd ar gael i ddarlithio yn ystod yr Hydref a’r Gaeaf sydd i ddod.  Mae’n cyflwyno ystod o destunau : “Pedair Blynedd yn y Fyddin”, “Preifat John Jones”, “Maes y Gad”, “John Ruskin”, “Uffern”, “Dyn a’i Hawl”.

Lampeter has celebrated the Peace and produced a souvenir booklet whilst arrangements for celebrations are in hand at the village of Ponthirwen. James Rees of Talgarreg writes in his diary that there is to be a tea party and sports at Talgarreg. In Aberystwyth the oak trees planted by the Mayor and Mayoress are thriving.

A reception concert to welcome home Lance Corporal E.O. Williams is held in Glynarthen. He has been on active service in Egypt and Palestine for about three years.

Private E.O. James of Beulah is now discharged from the Army having seen some hard fighting at Salonika.

A large audience assembles to a concert  at the Pavilion, Cardigan. The concert is in aid of the Cardigan and District Fallen Heroes Memorial Fund.

R.S.M. Fear hopes all service and ex-service men will attend the funeral of William James Davies, Cambrian Square, Aberystwyth. Mr Davies had been discharged on February 5th after having served as gunlayer throughout the war.

34 year old Private John Hugh Joel of Aberystwyth who was killed in action at Ypres on August 16th, 1917 is ever remembered  by his loving mother and sisters.

F.S. Trufant of Aberarth gives a report on the general meeting of the Cardiff Comrades  in the Comrades Column and of the resolutions passed. An agenda has been compiled a general meeting at Aberarth for the Executive Committee which is to meet at Shrewsbury.

Admiral Webley-Hope who has a distinguished war record of service in the Navy is to fly his flag from the mast of His Majesty’s Ship Cardiff, which is now in the Adriatic.

New ration cards are to be issued through the local Food Offices to the public to replace the present ration books.

2 poems are printed in the newspapers,- ‘Heddwch’ (‘Peace’) by Lloyd Rowlands of Taliesin and ‘A Fu ac a Fydd’, (What Has Been And What Is To Be) by D.Edward Davies of Aberystwyth.

‘Ceisio Difa’r Drwg’ (‘Trying to destroy the evil’) refers to the overpricing of goods by traders and the possibility of setting up local courts to deal with local complaints.

‘Diolch y Genedl’ (‘Thanking the Nation’) reports on last week’s vote of thanks by Parliament to soldiers and sailors and everyone else who took part in the great battle for freedom and safety.

Aronfa who was often mentioned in the newspapers during the war has written a letter to the Cardigan and Tivyside Advertiser stating that he is about to be released from military duties and will be available for lectures during the forthcoming autumn and winter. He presents a choice of topics: ‘Pedair Blynedd yn y Fyddin’, (Four Years in the Army), ‘Private John Jones’, ’Maes y Gad’ (The Battlefield),  ’John Ruskin’, ‘Uffern’ (Hell), ‘Dyn a’i Hawl’, (Man and his Rights).

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on the images below to enlarge

 

 

 

Wythnos/week 90: 21-27 Ebrill/April 1916

[English below]

Wythnos 90 a bu farw Gynnwr Leon Jones o Lanbedr pont Steffan yn yr Aifft. Ceir casgliad arall o ffotograffau o fechgyn Aberystwyth a Thregaron yn y Cambrian News.

Bydd Mrs Silyn Roberts yn annerch cyfarfod ar sut y gall ferched helpu’r ffermwr tra bod Preifat Arthur Edwards yn dychwelyd i’r ffosydd.

Mae Peiriannydd J.D. Morris yn gwella’n dda mewn ysbyty yn y wlad yma ar ôl ei anafu ac mae Capten D. Jones wedi gadael am yr Havre.

Derbynnir llythyr gan Gydbwyllgor Heddlu Sir Aberteifi yn annog cynhwysiad o ferched wedi eu hyfforddi.

Ni fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn gorfod talu’r dreth adloniant.

Yn Llanafan gofynnir Mrs Crawley-Boevey am gymorth marched i weithio’r tir ac is-gapten Llew Evans adre am arhosiad byr.

Yn Llangeitho derbynnir Mrs Morgan carden bost oddi wrth Breifat D.D. Rowlands yn dweud ei fod wedi ei anafu, tra bod Preifat John W.P. Jenkins wedi bod adre yn Llanon a Chapten W.J. Evans yn dysgu sgiliau morwriaethol i’w gyd garcharorion yn Rubleben yn yr Almaen.

Mae’r gwaith amaethyddol yn mynd ‘mlaen yn dda ym Mydroilyn tra bod Peiriannydd John Daniel Thomas o Ffynoniwan wedi ei ollwng yn wael o’r ffrynt.

Ceir son eto am Mrs Crawley Boevey a Mrs Silyn Roberts o dan y pennawd ‘War Service for Women’.

Ceir cynnig gerbron Cyngor Ardal Wledig Llandysul y dylai dynion rhewl derbyn 4c y dydd o fonws rhyfel a derbynnir llythyr oddi wrth Dr A.T. Evans, M.B. ynglŷn â chlefydau heintus.

Gweler amryw o adroddiadau ar y Rhyfel yn ‘Pell ac Agos’, o gynhadledd yng Nghaerfyrddin i’r brwydro yn Verdun a llefydd eraill.

Yn olaf yr wythnos yma ceir gofnod o dri yn colli eu bywydau,- Leon Jones, David Jones ac Issac David Evans.

 

The ninetieth week of the war and Gunner Leon Jones of Lampeter dies of a heart attack in Egypt. Another batch of photographs of Aberystwyth and Tregaron men are published in the The Cambrian News.

Mrs Silyn Roberts is to deliver an address on ‘How Women Can Help the Farmer’ whilst Private Arthur Edwards returns to the trenches after a short stay at home.

Sapper J.D. Morris is making favourable progress in a hospital in this country after being  wounded and Captain D. Jones has left for Havre.

A letter urging the inclusion of properly trained women by the Criminal Law Amendment Committee is received by the Cardiganshire Joint Police Committee.

The National Eisteddfod is to be exempt from the amusements tax.

In Llanafan Mrs. Crawley-Boevey solicits the help of girls on the land and Lieutenant Llew Evans pays a brief visit home.

Mrs Morgan of Llangeitho receives a field postcard from Private D.D. Rowlands stating that he is wounded but hopes to be discharged soon, whilst in Llanon Private John W.P. Jenkins has been home for a few days and Captain W. J. Evans is teaching navigational skills to his fellow prisoners at Rubleben in Germany.

Agricultural operations in Mydroilyn are progressing well whilst Sapper John Daniel Thomas of Ffynoniwan has been invalided home from the front.

Rev T.R. Morgan, Tynlon represents the Swyddffynnon district at the Welsh Soldiers Welfare conference held at Carmarthen.  Lieut. D.G.Osborne Jones is soon to proceed abroad.

Mrs Crawley Boevey and Mrs Silyn Roberts are again mentioned under the heading ‘War Service for Women’.

The Llandyssul Rural District Council discuss the motion brought forward that the roadmen should be paid 4d. a day war bonus and a letter is received from Dr. A.T. Evans, M.B.  requesting that military authorities should immediately isolate any suspected case of spotted fever or any dangerous infectious diseases.

‘Pell ac Agos’ in the Cardigan snd Tivyside Advertiser reports on various aspects of the War home and abroad,- from the conference held in Carmarthen regarding the welfare of Welsh soldiers after the war to what is occurring at Verdun, Caucasia, Trebizond and Mesopotamia.

Finally and sadly there are 3 losses;- Leon Jones, David Jones  who falls at Ypres and Issac David Evans who dies of dysentery.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

21 Ebrill/April

Leon Jones of Lampeter, aged 26. Gunner, Royal Artillery

23 Ebrill/April

David Jones of Llangwyryfon, aged 20. Private, Queen’s Own (Royal Kent Regiment)

24 Ebrill/April

Isaac David Evans of Llanon, aged 25. Driver, Royal Army Service Corps

 

 

 

Wythnos/week 82: 25 Chwefror/February-2 Mawrth/March 1916

[English below]

Yr wythnos hon cofnodwyd marwolaeth dau ddyn: lladdwyd Albert Bailey yn Ypres a bu farw John Lewis o’i anafiadau.

Cynhelir te Americanaidd yn Llanbedr Pont Steffan, gan godi £25 11s tuag at y Groes Goch.

Mae’r Is-gorporal Thomas o Lanbadarn wedi ennill Medal am Ymddygiad Neilltuol (y D.C.M.) a sonnir bod pob gŵr cymwys ym Mydroilyn wedi tyngu llw o dan gynllun Arglwydd Derby.

Daw syniad diddorol gan Bwyllgor Gweithredol yr Eisteddfod Genedlaethol, sy’n awgrymu codi gwerth y dorch aur a roddid i’r milwr Cymreig a gafodd y ganmoliaeth fwyaf am ddewrder ar faes y gad.

Ceir pwt diddorol arall o dan Aberystwyth yn y Cambrian News, lle sonnir bod yr Is-iarll Clive yn astudio’r ‘hen iaith’.

A gofiwch chi Mrs Davies o Sychpant, Llandysul? Wel, mae’n cael cerdyn post arall oddi wrth E.O.D. ar faes y gad, yn ddyddiedig 23 Chwefror.

Mae cryn dipyn o luniau o fechgyn Sir Aberteifi yn y rhyfel. Yn SOLDIERS’ FRIEND ceir apêl i famau Cymru roi leinin yn nhrywsusau’u meibion sy’n dal dŵr.

Cyfarfu Cyngor Tref Aberteifi i drafod yr angen dybryd am feddygon i’r fyddin, a chynilion rhyfel.

Yn olaf, cawn fwy o adroddiadau o’r Ceinewydd ynglŷn â gŵyr yr ardal.

This week there are 2 recorded losses: Albert Bailey dies at Ypres and John Lewis dies from his wounds.

An American tea is held in Lampeter raising £25 11s for the Red Cross funds.

Lance-Corporal Thomas of Llanbadarn has won the D.C.M. whilst it is reported that all the eligible men of Mydroilyn have attested under Lord Derby’s scheme.

An interesting suggestion is received by the Executive Committee of the National Eisteddfod regarding the raising of the value of the ‘torch aur’ (golden torc) to be given to the bravest Welsh soldier who has fought in the war.

Another interesting item is to be read under the Aberystwyth clipping from the Cambrian News where there is mention of Viscount Clive studying the ‘hen iaith’ – the old language.

Remember Mrs Davies of Sychpant, Llandysul? Well, she receives another field service postcard from E.O.D., dated the 23rd of February.

There are quite a few photographs of those Cardiganshire men who are involved with the war.

Soldiers’ Friend appeals to the mothers of Wales to line the boys’ breeches with waterproof linings.

Cardigan Town Council meet to discuss the urgent need for army doctors and war savings.

Finally, there are further reports from New Quay regarding the men of the district.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Chwefror/February 1916

Albert Bailey, resided at Llandysul, aged 23. Private, King’s Royal Rifle Corps

1 Mawrth/March 2016

John Lewis of Llandysul, aged 25. Private, Welsh Regiment

Wythnos 29 a 30/Week 29 and 30: 16 Chwefror/February-1 Mawrth 1915

[English below]

Ceir newyddion da am fedyddio baban rhyfel yn y Cilgwyn.  Cawn ragor o hanesion yn y golofn ‘Llith o fyd y milwyr’ lle mae’r Preifat Griffiths yn addo dal ati i ysgrifennu hyd nes y rhydd magnelau’r Almaenwyr daw arno. Roedd y Pavilion yn Aberteifi’n hysbysebu darlith gan Mons. Carain, ffoadur o Wlad Belg, ynglŷn â “Goresgyniad Gwlad Belg”.  Yn ôl y ‘Latest Wires’ roedd y Prydeinwyr yn dal eu tir wrth frwydro ger Ypres.

Good news of the christening of a Cilgwyn war baby.  More tales from the column ‘Llith o fyd y milwyr’ where Private Griffiths vows to continue to write until the German guns possibly stop him. The Pavillion, Cardigan was advertising a lecture by Mons. Carain, a Belgian refugee on “The Invasion of Belgium”.  In the ‘Latest Wires’ the British were holding their own in battles near Ypres.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

20 Chwefror / February 1915

Stephen John Jones, of Gartheli.  Died at The Bluff, Ypres. Private, Welsh Regiment.

Wythnos/Week 16 & 17: 17-30 Tachwedd/November 1914

[English below]

Bu morwyr o Aberteifi ar fwrdd y ‘Severn’ yn cymryd rhan ym mombardiad Nieuport.  Yn Llandysul cafwyd adroddiadau fod Willie Jones, Farmyard wedi’i anafu. Ymddengys hefyd fod mwy a mwy o fenywod yn yfed yn y bore!

Cardigan sailors on board the ‘Severn’ were part of the bombardment of Nieuport.  In Llandysul there are reports of the wounding of Willie Jones, Farmyard. It also seems that there is an increase in women drinking in the morning!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

18 Tachwedd / November 1914

Anwyl Ellis of Aberystwyth, aged 36.  Served aboard Lady Lel which was lost in Loch Ewe.  First Aberystwyth Casualty. Lieutenant, Royal Navy Volunteer Reserve.

26 Tachwedd / November 1914

Herbert Augustus Cloake of Cwrcoed, Penrhiwllan, aged 19. Badly wounded in the First Battle of Ypres and died at the Base Hospital, Wimereux.  Driver, Royal Field Artillery.

30 Tachwedd / November 1914

Edward Francis Longroft of Llanina, aged 29.  Died in Hospital in Britain. Lieutenant, Pembroke Yeomanry.