Wythnos/Week 108: 25-31 Awst/August 1916

[English below]

Daw mwy o newyddion o bob cwr o’r sir. Mae mwy o luniau o’r gwŷr sy’n ymladd a chawn adroddiad am yr arwr o Aberystwyth, y Preifat F.J. Senior, yn cael Medal am Ymddygiad Rhagorol, a sonnir am y ‘Gallant Men of Wales’ nad oes neb yn gwybod beth ddigwyddodd iddynt.

Bu’r Preifat Tom Evans adref yn Llanddewi, ond mae’r pentref hefyd yn cael y newyddion fod yr Is-gapten Tommy Davies, Tŷ Mawr wedi marw.

Yn Felin-fach cynhelir gwasanaeth er cof am yr Is-gapten T.H. Davies, y Swyddfa Bost, a laddwyd yn Ffrainc ar Orffennaf 10.

Tua de’r sir cawn fwy o adroddiadau am wŷr wedi’u clwyfo, ac mae’r Is-gorporal J.E. Jenkins yn ysgrifennu at ei dad yn Aberteifi, i ddweud ei fod yn garcharor rhyfel yn Dulmen, Westffalia.

Bydd ffatrioedd gwlân y Gorllewin yn mynd ati i gyflogi menywod gan dalu’r un cyflog iddynt â’r dynion. Fodd bynnag, bydd gofyn i’r menywod roi’r gorau iddi pe bai’r gwaith yn mynd yn brin.

Mewn ymateb i gwynion sydd wedi dod i sylw’r ysbyty, mae claf yn ysgrifennu i ddweud bod cleifion Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth yn cytuno nad yw’r lifrai llwyd a’r sgarff goch yn addas.

Yn olaf, mae llawer o sôn am yr Eisteddfod Genedlaethol, gan gynnwys ymweliad Lloyd George a’r enillydd am y casgliad gorau o chwyn!

More news from across the county. Photographs of those involved in the fighting are again published and reports can be read regarding the Aberystwyth hero, Private F.J. Senior, being awarded the Distinguished Conduct Medal and of the ‘Gallant men of Wales’ who have been, or are reported missing.

Private Tom Evans has been home in Llanddewi but sadly the village also learns of the death of Corporal Tommy Davies, Ty Mawr.

Meanwhile in Felinfach a memorial service is held for Corporal T.H. Davies, Post Office who was killed in France on July 10th.

South of the County, there are further reports of local men being wounded and Lance-Corporal J.E. Jenkins writes home to his father in Cardigan stating that he is a prisoner of war at Dulmen, Westphalia.

Women are to be employed by the West Wales woollen factories and are to be paid the same rate of wages as males. However, the women are to stand off should any shortage of work arise.

In response to complaints which have reached ‘hospital ears’, ‘A Patient’ writes that the patients of the Red Cross Hospital in Aberystwyth are in agreement that a grey uniform and scarlet neckerchief is unbecoming.

Finally, there is much reporting of the National Eisteddfod from the visit of Lloyd George to W. Craven Llewelyn being the winner of the best collection of weeds!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Awst/August 1916

John Richard Jones of Llanrhystud, age unknown. Private, South Wales Borderers

29 Awst/August 1916

David Lewis Davies of Llangybi, age unknown. Private, King’s Shropshire Light Infantry

31 Awst/August 1916

Thomas Mathews of Glandyfi, aged 26. Driver, Royal Field Artillery

Thomas David Foulkes of Rhydyfelin, aged 25. Sergeant, Machine Gun Corps (Motors)

Wythnos/Week 104: 28 Gorffennaf/July – 3 Awst/August 1916

[English below]

Mae diwedd mis Gorffennaf ar y gorwel, ac wrth i J. Islan Jones ddychwelyd i Bolton ar ôl bod ar ei wyliau yng Nghribyn, mae’n ysgrifennu dau lythyr arall – un i’w nai, Preifat David Jones a’r llall i’r Corporal H. Pendlebury.

Mae’r papurau newydd yn dal i gyhoeddi newyddion am effaith y rhyfel ar hyd a lled y sir:-

Mydroilyn – bu’r Capten Jonathon Evans, Glendower adref am seibiant, ac mae Cymdeithas Gristnogol y Gwŷr Ifainc yn galw ar bawb i dynnu ei bwysau yn glodwiw.

Aberaeron – cyhuddir y milwr David Owen Jones o dorri’r gyfraith drwy ddefnyddio datganiad ysgrifenedig i gael lwfans gwahanu, a chyflwynir i’r Preifat James William Pugh oriawr arddwrn arian.

Y Ceinewydd – rhoddir arian i nifer o filwyr a fu’n ymladd ar faes y gad, yn ogystal â rhieni’r diweddar Breifatiaid D. Morley Jenkins a John James Rees, a laddwyd ill dau yn ymgyrch Dardanelles.

Aberystwyth – cyhoeddir ysgrif coffa i’r Is-gapten Ceredig Ellis yn y Cambrian News, a cheir rhestr o’r hyn sydd ei angen i fedru derbyn mwy o gleifion i Ysbyty’r Groes Goch o dan y pennawd ‘Aber’s Hospital‘.

Caiff pinnau addurnol Ffrengig eu gwerthu ar y Promenâd er budd ‘beloved France‘.

Pontarfynach – mae rhieni’r Is-lefftenant J. Emrys Lewis yn derbyn llythyr o gydymdeimlad oddi wrth swyddogion a gwŷr y bataliwn.

Llyfrgell y Rhyfel – mae’r Groes Goch a Llyfrgell Ryfel Urdd Sant Ioan yn cyhoeddi apêl am lyfrau a chylchgronau ar gyfer y milwyr a’r morwyr.

Yn olaf, cawn restr arall o filwyr a laddwyd, ac fel yn yr wythnosau o’r blaen, ni wyddys ymhle y claddwyd llawer ohonynt.

Coming to the end of July, and J. Islan Jones returning to Bolton after his holiday in Cribyn pens another 2 letters, one to his nephew Private David Jones and another to Corporal H. Pendlebury.

Across the county news of the effect of the war continues to be published in the newspapers:

Mydroilyn: Captain Jonathon Evans, Glendower has been home on leave and Y.M.C.A calls for all to do their own share honourably.

Aberayron: soldier David Owen Jones is charged with having unlawfully used a written statement in order to obtain a separation allowance, whilst Private James William Pugh is presented with a wristlet silver watch.

New Quay: monetary gifts are to be made to a number of soldiers who have been on active service and also to the parents of the late Privates D. Morley Jenkins and John James Rees who were both killed in the Dardanelles campaign.

Aberystwyth: an obituary is placed in the Cambrian News for Lieutenant Ceredig Ellis, whilst the articles required in order to facilitate further accomodation at the Red Cross Hospital are listed under ‘Aber’s Hospital’.

Little French sword pins are sold on the Promenade in order to help ‘beloved France’.

Devil’s Bridge: the parents of Second-Lieutenant J. Emrys Lewis receive a letter of sympathy from the officers and men of the battalion.

War Library: the British Red Cross and Order of St. John War Library appeal for books and magazines for the sailors and soldiers.

Finally, a list of further losses, many of whom – as in previous weeks – have no known graves.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

30 Gorffennaf/July 1916

Francis Burge of Llandysul, age unknown. Private, King’s Own Regiment

James Jones of Henfynyw, age unknown. Private, Lancashire Fusiliers

1 Awst/August 1916

Evan James of Ciliau Aeron, aged 40. Private, South African Infantry

3 Awst/August 1916

Alfred Thomas Edwards of Little Darkgate Street, Aberystwyth, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers