Wythnos/week 142: 20-26 Ebrill/April 1917

[English below]

Llawer o newyddion am golledion a chlwyfedigion:

– cofnodir 8 colled yn y Sir yn ystod yr wythnos.

– cyhoeddir marwolaeth Preifat Tom Kane, yr ail filwr o blwyf Blaenporth i syrthio yn y frwydr.

– derbynnir newyddion yn Aberporth fod Preifat James Thomas wedi ei anafu ac nid yw enwau’r 2 forwr, John James Rees a Selwyn James, yn ymddangos ar rhestr goroeswyr y Salta, sef y llong gleifion â ddryllwyd – cyfeiriwyd ati yn wythnos 140.

– ceir adroddiadau am sawl un o Aberteifi sydd wedi eu hanafu.

Ysgrifenna Capten James at ei wraig Annie yn dweud ei fod wedi derbyn 2 lythyr ar yr un diwrnod, un oddi wrthi hi ac un oddi wrth ‘mater’. Mae’n ddigalon am nad ydyw’n medru cael seibiant ac mae nawr yn 6 mis ers ei seibiant diwethaf. Mae ef ar hyn o bryd mewn lle anial iawn – y pentrefi cyfagos wedi eu dymchwel yn llwyr -‘a veritable Never Never Land’ fel y mae’n ei ddisgrifio. Yn ddiweddar, dywed ei fod wedi teithio i’r De ger rhai o’r trefi mawr sydd newydd eu cipio gan y Ffrancwyr – nid yw’n manylu am y digwyddiadau erchyll mae wedi gweld. Pwysa Babs 11 pwys 2 owns a hanner erbyn hyn ac mae yn edrych ‘mlaen i weld ei wraig Annie a’r babi bach. Danfona ei gariad at ‘Mater’ a Dora (chwaer Annie) a gofynna i’w wraig anfon ei gofion at ei amrywiol berthnasau.

Ceir gohebiaeth pellach yn ymwneud â Chapten Gwilym James, sef yr hysbysiad fod yr Awdurdodau wedi penderfynu dod â’r trefniant lle mae swyddogion yn gallu newid sieciau drwy Fanc Ffrainc yn dod i ben ar Mai 1af.

Adre’ derbynnir llythyr gan Glerc Cydbwyllgor Sefydlog Sir Aberteifi oddi wrth Gyngor y Fyddin yn datgan eu bod yn barod i ad-dalu’r costau wnaeth godi wrth ddosbarthu a chasglu ffurflenni’r Cyfrifiad Amaethyddol.

Rhestrir enwau’r hewlwyr sy’n gweithio yn Ffrainc yng nghofnodion Cyfarfod Chwarterol Cyngor Sir Aberteifi.

Caiff elw’r Pasiant sydd i’w berfformio yn Neuadd Eglwys Sant Mihangel, Aberystwyth ei gyflwyno i Gronfa Argyfwng y Rhyfel o Gymdeithas Plant Digartref.

Much news of losses and casualties:

– 8 Cardiganshire losses are recorded for the week

– the death of Private Tom Kane , the second soldier from Aberporth Parish to fall in the fighting, is announced

– in Aberporth, news has been received that Private James Thomas has been wounded and the names of the two sailors, John James Rees and Selwyn James, have not appeared in the list of survivors of the British hospital ship the Salta which, as mentioned in week 140, was mined.

– several local casualties from Cardigan are also reported.

Captain Gwilym James writes that he has received 2 letters on the same day, one from his wife, Annie and one from ‘the mater’. He is fed up at not being able to get leave and it is 6 months now since his last leave. He is now in a very desolate place, the surrounding villages razed to the ground,- ‘a veritable Never, Never, Land’. He has recently journeyed down South near some of the big towns which the French have recently captured; some of the sights are appalling so he does not go into detail. Babs now weighs 11lbs 2ozs. He is looking forward to seeing wife and Babs. He sends his love to mater and Dora (Annie’s sister) and asks Annie to remember him to different relations.

Further correspondence involving Captain Gwilym James is that of the notification that the authorities have decide that the arrangements by which officers cash cheques through the Bank of France is to cease from the 1st May.

At home a letter is received by the Clerk of the Cardiganshire Standing Joint Committee stating that the Army Council are willing to refund to the Police Authorities the out of pocket expenses incurred in the distribution and collection of the Agricultural Census forms.

Minutes read in the Cardiganshire County Council Quarterly Meeting record the names of roadmen who are now at work in France.

The proceeds of the Pageant to be performed at St Michael’s Church Hall, Aberystwyth will be donated to the War Emergency Fund of the Waifs and Strays Society.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Casualties

20 Ebrill/April 1917

Thomas Owen Jones of Aberystwyth, age unknown. Seaman, Royal Naval Reserve

John Penry Davies of Aberaeron, aged 20. Private, Welsh Regiment

21 Ebrill/April 1917

Frank Bennison, resided Aberystwyth, aged 39. Driver, Royal Field Artillery

23 Ebrill/April 1917

William John James of Penrhyncoch, aged 23. Gunner, Royal Field Artillery

Thomas Evans of Llechryd, aged 28. Gunner, Royal Field Artillery

24 Ebrill/April 1917

John Pritchard of Bow Street, aged 38. Private, Welsh Regiment

Alban David Jones of Llangoedmore, aged 30. Private, Welsh Regiment

25 Ebrill/April 1917

Alexander Rees Davies of Llanfarian, aged 34. Private, Royal Welch Fusiliers

Wythnos/week 140: 6-12 Ebrill/April 1917

[English below]

Ar Ebrill 10fed bu farw 2 lanc o Aberporth pan darodd yr HMS Salta (llong gleifion Brydeinig) ffrwydryn yn La Havre.

Dengys adroddiad am angladd Taniwr Oliver Davies (gweler wythnos 139) a bu farw yn Ysbyty Llyngesol, Gosport ar ôl bod ond 6 wythnos yn y Llynges.

Newyddion diweddara’ – mae llong Capten Protheroe wedi ei tharo gan dorpido, tra disgrifir dyn arall o Aberteifi, Capten W.H. Ladd a’i griw yn ddewr tu hwnt pan darwyd eu llong am yr eildro gan dorpido.

Mae’r Parchedig R.J. Rees yn annog pobl Aberporth, dynion a menywod, i ymrestru a’r Gwasanaeth Cenedlaethol. Ond bu rhaid gohirio anerchiad ‘Aronfa’. (cyfeiriwyd ato unwaith eto yn wythnos 139)

Mae Taniwr Tom Owen Jones wedi bod adre’ ym Meulah ac y mae David Dan Rees ar seibiant yng Nghoedybryn.

Apeliwyd at ddarllenwyr y Cardigan and Tivyside i wneud adduned i beidio bwyta wyau dros y Pasg ond i’w danfon i’r Casgliad Cenedlaethol Wyau i’r Clwyfedig’.

Ceir adroddiad gan Arolygwr Ffyrdd Pwyllgor Priffyrdd De Sir Aberteifi ar gyflwr gwael yr heolydd oherwydd tractorau stem trwm yn halio coed, glo, a.y.b. yn ddyddiol.

‘Form A’, ffurflen am y rhai hynny sydd wedi eu restio gan Heddlu Sir Aberteifi sy’n cynnwys cofnod o 9 person a gyhuddwyd o fod yn absennol o’r Fyddin, 5 ohonynt wedi eu heuogfarnu.

Ysgrifennir y Dirprwy Derbynnydd, J. Mortimer yn y llyfr Particulars of Wreck a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Masnach y bod darn 4 troedfedd o’r llong ‘Poseidon Syra’ wedi ei achub ger Cei Newydd ar Ebrill 7fed, tra ar y 18fed o Ebrill darganfuwyd 2 gist o Gordite ar Draeth y De, Aberystwyth a’u symudwyd ymaith i le diogel.

Ac yn olaf am y tro mae J.P.D yn cyflwyno’r darn Cwyn Coll i deulu Ffosteiliwr o Langoedmore a gollodd ei mab, John Lloyd ar y môr.

April 10th, and 2 Aberporth lads are killed when their ship the HMS Salta (a British hospital ship) strikes a mine at La Havre. A report appears of the funeral of Stoker Oliver Davies (see week 139) who, having only been in the Navy for 6 weeks, died at the Naval Hospital, Gosport.

News has just come to hand that Captain Protheroe’s ship has been torpedoed, whilst another Cardigan man, Captain W.H. Ladd and his crew are described are extraordinarily brave when their ship is torpedoed for the second time.

Rev. R. J. Rees delivers a speech in Aberporth appealing for both men and women to enrol for National Service. However the lecture arranged to be given by ’Aronfa’ (again mentioned in week 139) has had to be postponed.

In Beulah, Stoker Tom Owen Jones has been home, and David Dan Rees is on furlough in Coedybryn.

Readers of the Cardigan and Tivyside are appealed to make an Easter resolution not to eat eggs but to give their usual quantity to the National Egg Collection for the Wounded.

The Surveyor of the South Cardiganshire Main Roads Committee reports on the condition of the roads which are in a bad state due to heavy steam tractors hauling over them daily with timber and coal, etc.

Form A, the return of persons summoned and apprehended by the Cardiganshire Constabulary, records that 9 persons have been charged with being Army Absentees, 5 of whom have been summarily convicted.

J. Mortimer, the Deputy Receiver, writes in the Particulars of Wreck book issued by the Board of Trade that on April 7th a 4ft piece of the ship ‘Poseidon Syra’ has been salvaged near New Quay whilst on the 18th April, two cases of Cordite washed ashore on Aberystwyth South Beach have been removed to a place of safety.

Finally for this week, J.P.D. dedicates a poem ‘Cwyn Coll’ to the Ffosteiliwr family of Llangoedmore who have lost their 22 year old son, John Lloyd. He lost his life at sea on the 6th February.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

9 Ebrill/April 1917

John Benjamin Jones of Pontsian, aged 22. Private, Royal Fusiliers

Harold George Collins of Llandyfriog, aged 22. Lieutenant, Royal Flying Corps

10 Ebrill/April 1917

Joseph Selwyn James of Aberporth, aged 18. Quartermaster, Mercantile Marine

John James Rees of Aberporth, aged 19. Quartermaster Mercantile Marine

11 Ebrill/April 1917

Walter Raymond Hicks of Llanon, aged 19. Private, Royal Fusiliers

Jenkin David Jones of Llanon, aged 24. Private, 16th Queen’s Lancers

12 Ebrill/April 1917

Jenkin Morris Evans of Llanrhystud, aged 37. Rifleman, King’s Royal Rifle Corps

Rev. Thomas Glasfryn Jones of St. David’s College, Lampeter, aged 33. Chaplain 4th Class, Army Chaplains’ Dept.

Joseph Thomas DCM, MM, of Aberystwyth, aged 29. Sergeant, Royal Scots

John Charles Edmunds-Davies of of St. David’s College, Lampeter. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Wythnos/Week 36: 6-12 Ebrill/April 1915

[English below]

Cyhoeddir apêl am danwyr sy’n meddu ar addysg ddigonol, a gyrwyr sydd wedi arfer â cheffylau.

Roedd si ar led fod llong danfor U37 wedi’i suddo gan long fasnach o Lanelli, ‘Lizzie’, a soniwyd fod llawer o ddiwinyddion brwd ymhlith y Magnelwyr o Sir Aberteifi oedd dan hyfforddiant yng Nghaerdydd.

Mewn llun gwelir chwip o ganwr organ geg yn perfformio, ac mae disgyblion ysgol Ffynnonbedr yn Llambed yn dal i gyfrannu at Gronfa Plant Amddifad Gwlad Belg.

An appeal is received for artillery men such as gunners who needed to be of sufficient education, and drivers who are accustomed to horses.

The enemy submarine the U37 was believed to have been sunk by the Llanelli trader ‘Lizzie’, and it was reported that many of the Cardiganshire Battery training in Cardiff were keen theologians.

An accomplished mouth organ performer is pictured during a recital whilst the pupils of Peterwell school in Lampeter continue to contribute towards the Belgian Orphan Fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

7 Ebrill/April 1915

William Leslie Masell Webb, resided in New Quay, aged 29. Died at the Persian Gulf.  Seaman, Mercantile Marine.

10 Ebrill/April 1915

Joseph Selwyn James, of Glanmordy, Aberporth. Died at Le Havre, France, aboard HMS Salta which struck a mine.  Quartermaster, Mercantile Marine.