Wythnos/week 196: 3-9 Mai/May 1918

[English below]

Daw mwy o newyddion torcalonnus o flaen y gad. Mae Miss Jane Davies o Bow Street yn clywed bod ei brawd wedi marw – lladdwyd y Magnelwr Thomas Rees Davies gan siel, a chaiff Mrs Thomas o Benrhiwllan glywed bod ei mab, Preifat John M Thomas, wedi marw yn Ffrainc dair wythnos wedi iddo fynd yn ôl wedi seibiant. Cyhoeddir bod y Preifat William David James ar goll ac mae Mr J. H. Rowe yn derbyn telegram sy’n ei hysbysu fod ei fab wedi marw, sef Hughie Rowe a fu’n gwasanaethu yng Nghorfflu’r Arloeswyr.

Cynhelir gwasanaeth er cof am Is-lefftenant Tom Morgan ym Mhontrhydfendigaid a gwasanaeth er cof am y diweddar Breifat James Stephens yn Aberystwyth. Mae mam Preifat Stephens bellach wedi colli ei gŵr a’i dau fab yn y rhyfel.

Mae Hywel Myrddin o Aberystwyth yn cyfansoddi’r gerdd ‘Yr Aelwyd a Fylchwyd gan Ryfel’ sy’n adrodd hanes un o fugeiliaid bryniau Gwalia’n ymadael â’i gartref i ymladd dros ei wlad. Fe gaiff ergyd farwol ar faes y gad gan adael gweddw a phlant ifanc yn galaru ar ei ôl.

Ac yntau’n un o aelodau’r Saith Adran Gyntaf a oroesodd y brwydro ac yn fab yr ysgolfeistr yn Llandygwydd, derbynia’r Is-lefftenant W.H. Pugh delegram i’w gyfarch oddi wrth y rhai hynny a ymgynullodd yn yr Albert Hall ar 15 Rhagfyr 1917.

Ceir mwy o sôn yn y papurau newydd am yr Uwchfrigadydd C.A.H. Longcroft a chyhoeddir lluniau o’r Taniwr D.T. Jenkins o Geinewydd; y cefndryd o Rydyfelin, Preifat Daniel John Evans, Preifat Dan Evans a’r Morwr Dani Evans, a’r milwyr o Aberystwyth, Preifat Jack a Rhingyll Robert Baxter, Preifat John Morris Jones a’r Cloddiwr Ellis R. Jones.

Mae’r Capten Gwilym James yn nodi fod y gelyn yn bombardio’n drwm ar y ffrynt yn Amiens ddydd Sadwrn y pedwerydd, ac wedi ysgrifennu nodyn am ben-blwydd Nan ar y pumed.

Yn y Cambrian News cyhoeddir hysbysiad i ddweud na chodir tâl ar ddynion wedi’u rhyddhau o’r fyddin i osod hysbysebion bach yn ceisio gwaith, ac mae Mrs Abel Jones o Rydyfelin yn gosod hysbyseb er sylw ffermwyr, i roi gwybod iddynt fod menywod medrus ar gael i weithio ar y ffermydd.

Gofynnir i blant wirfoddoli i gasglu gwlân defaid o’r cloddiau, y gweunydd a phobman arall y gellid dod o hyd iddo, gan fod dirfawr angen amdano i wneud dillad a blancedi cynnes ar gyfer milwyr a morwyr.

Ac yn olaf yr wythnos hon, teimla’r ‘Roadman’ ei bod yn ddyletswydd arno i ddweud gair neu ddau ynglŷn â chyflwr truenus y ffyrdd.

More distressing information  arrives from the front. Miss Jane Davies of Bow street receives news of her brother’s death,- Gunner Thomas Rees Davies was killed by a shell, whilst Mrs Thomas of Penrhiwllan is notified that her son, Private John M Thomas has died in France three weeks after his return from furlough. Private William David James is notified as missing and Mr J. H. Rowe receives a   telegram informing him of the death of his son, Pioneer Hughie Rowe.

A memorial service is held in honour of Second-Lieut, Tom Morgan in Pontrhydfendigaid and a memorial service to the late Private James Stephens is held in Aberystwyth. Private Stephens’ mother has now lost her husband and two sons in the war.

Hywel Myrddin of Aberystwyth pens the poem ‘Yr Aelwyd a Fylchwyd gan Ryfel’ (The Loss in the Homestead caused by War) which describes one of Gwalia’s mountain shepherd’s leaving his homestead to fight for his country . He is mortally wounded and leaves a young widow and children.

Second-Lieutenant W.H. Pugh, being one of the survivors of the First Seven Divisions and the son of the Llandygwydd schoolmaster has received a copy of the telegram of greeting which was received from those assembled at the Albert Hall on 15th December 1917.

Major – General C.A.H. Longroft is again mentioned in the newspapers and photographs appear of Stoker D.T. Jenkins of New Quay; Rhydyfelin cousins, Private Daniel John Evans, Private Dan Evans and Seaman Dani Evans and Aberystwyth soldiers, Private Jack and Sergeant Robert Baxter, Private John Morris Jones and Sapper Ellis R. Jones.

Captain Gwilym James records that there is very heavy shelling along  the Amiens front on Saturday, 4th and has penned in Nan’s birthday on the 5th.

The Cambrian News carries the notice that discharged men will not be charged for placing  small adverts applying for work, whilst Mrs Abel Jones of Rhydyfelin places an advert to farmers specifying that trained women are available for farm work.

Children, are asked to volunteer to gather sheep’s wool left on hedges, moors and hundreds of other places as it is much needed for making  clothing and warm blankets for soldiers and sailors.

And finally for this week the ‘Roadman’ feels it incumbent upon himself to say a few words upon the sorry condition of the highways and by-ways.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

4 Mai /May 1918

Herbert James Morgan of Tregaron, aged 21. Private, King’s Shropshire Light Infantry

5 Mai/ May 1918

Hugh Owen Rowe of Aberystwyth, aged 22. Pioneer, Royal Engineers

8 Mai / May 1918

Jenkin Evans of Llanon, aged 48. Boatswain and Lamps, Mercantile Marine

Advertisements

Wythnos/week 195: 26 Ebrill/April – 2 Mai/May 1918

[English below]

Ym Mhonthirwaun cynhelir gwasanaeth coffa yng Nghapel Bethesda ble mae tyrfa fawr yn ymgynnull i dalu eu teyrngedau i’r diweddar Yrrwr John Jones. Hwn yw’r gwasanaeth coffa cyntaf i’w gynnal yn yr ardal, ac mae’r galarwyr yn gweddïo mai dyma’r un olaf. Cynhelir gwasanaeth yn Llanarth er cof am Dewi Evans a fu farw yn Yr Eidal.

Cyhoeddir lluniau o’r Magnelwr Evan Owen o Lanafan, a laddwyd ar faes y gad fel y soniwyd yr wythnos diwethaf, a’r Cloddiwr R.D. Jenkins o Aberystwyth sydd wedi bod ar goll ers Mawrth 22, 1918. Mae sôn am eraill sydd ar goll, sef y Preifat Tom Jones o’r Borth, Rhingyll A.L. Hughes o Aberystwyth a Drummer Jones, Stryd Cambria, Aberystwyth. Caiff Mrs I. Samuel, hefyd o Stryd Cambria, newyddion trist ar ffurf telegram sy’n dweud bod ei mab, Is-lefftenant J. Samuel, wedi’i ladd yn Ffrainc. Newyddion enbyd a ddaw hefyd i Mrs Stephens, Gerddi’r Ffynnon, sy’n clywed fod ei mab, Preifat James Stephens, wedi’i ladd wrth wneud gwaith clodwiw’n cludo stretsier, ac yn Aberaeron clywir fod Mr John Martin Jones wedi marw wedi i dorpido ddryllio’r llong yr oedd arni.

Ceir rhagor o adroddiadau am y rhai hynny a anafwyd, gan gynnwys y milwr o Lambed, Preifat D.J. Davies, a’r Preifat Samuel Jones o Aberporth, ynghyd â’r rhai hynny sydd wedi’u cymryd yn garcharorion rhyfel, megis y Cêl-saethwr George Jones o Aberteifi.

Yn Nhregaron gosodir croes o farmor dros fedd y Preifat Hughes a fu farw yn yr ysbyty lleol.

Mae Mr Phillip Lewis o Bontarfynach wedi bod i weld Bwrdd Meddygol Caerfyrddin am archwiliadau pellach, ac mae Evan Thomas o Benparcau’n ysgrifennu gartref o Mesopotamia. Derbynia R.S.M. Fear fwy o lythyrau, wedi dod o India’r tro hwn.

Cyhoeddir hysbysiad sy’n esbonio’r modd y mae’r Cyhoeddiad Brenhinol yn diddymu eithriadau’n effeithio ar weithwyr amaethyddol, ac mae’r Pwyllgor Bwyd yn ystyried materion ynghylch y Gorchymyn Prisiau Cig, caniatâd i ddefnyddio blawd can, trwyddedau i gyflenwi te a chardiau dogn.

Mae Gwallter Ddu wedi cyfansoddi cerdd o’r enw ‘Tom’, Y Milwr Ieuanc sydd i’w chanu gan ferch ieuanc.

Yn y cyfamser mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur, gan gofnodi’r tywydd a’r amrywiaeth o leoedd y mae’n ymweld â hwy neu’n mynd drwyddynt. Mae’n sôn am filwyr yn symud i flaen y gad, heidiau o bobl o amgylch y gadeirlan yn Abbeville yn aros i weld Lloyd George yn mynd heibio, ac yn ei gofnod ddydd Iau, 2 Mai mae’n nodi ‘intelligence reports that the Hun has lost 60,000 men since the offensive began on 21st March last’.

Ponthirwen, and a memorial service is held in Bethesda Chapel where a large crowd congregated to pay their respects to the late Driver John Jones. It is the first such occasion in the locality and it is prayed that it will be the last. The memorial service of Dewi Evans who has died in Italy is held in Llanarth.

Photograph appears of Gunner Evan Owen of Llanafan who, as mentioned last week, was killed in action and  Aberystwyth Sapper R.D. Jenkins who is reported missing since March 22nd, 1918. Others reported as missing are Private Tom Jones of Berth, Sergeant A.L. Hughes of Aberystwyth and Drummer Jones, Cambrian Street,  also of Aberystwyth. Sadly Mrs I. Samuel of Cambrian Street has received a telegram stating that her son, Second-Lieutenant J. Samuel has been killed in France. Mrs Stephens, Spring Gardens also receives dire news in that her son, Private James Stephens was killed whilst doing good work as a stretched bearer, and news reaches Aberayron of the death of Mr John Martin Jones, whose ship was torpedoed.

Reports continue of those who have been wounded – Lampeter soldier Private D.J. Davies and Private Samuel Jones of Aberporth – and those taken as prisoners of war – Sniper George Jones of Cardigan.

In Tregaron a marble cross is erected over the grave of Private Hughes who died at the local hospital.

Mr Phillip Lewis of Devil’s Bridge has been to the  Carmarthen Medical Board to be further examined whilst Evan Thomas of Penparke writes home from Mesopotamia. R.S.M. Fear has received more letters,-on this occasion from India.

A notice is published explaining how the Royal Proclamation withdrawing exemption affects agricultural workers and issues regarding the  Meat Prices Order, permission to use white flour, permits for supplies of tea and rationing cards are drawn to the attention of the Food Committee.

Gwallter Ddu pens the poem ‘Tom’, Y Milwr Ieuanc (‘Tom, the Young Soldier’) which is to be sung by a young girl.

Meanwhile, Captain Gwilym James  writes in his diary, recording the weather and the various places he is visiting or passing through. He mentions the movement of troops to the front, big crowds about the cathedral at Abbeville waiting to see Lloyd George passing by, and on Thursday, 2nd of May he notes that ‘intelligence reports that the Hun has lost 60,000 men since the offensive began on 21st March last.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

26 Ebrill / April 1918

James David Williams of Borth, aged 27. Private, 4th (Queen’s Own) Hussars

27 Ebrill / April 1918

Alfred Canham of Cross Inn, aged 20. Private, Machine Gun Corps

29 Ebrill /April 1918

Frederick Robert Fearnly of Cardigan, aged 19. Private, South Lancashire Regiment

John Martin Jones of Aberaeron, aged 17. Boatswain, Mercantile Marine

Johnnie Owen Thomas of Tregeri Mill, aged 20. Carpenter, Mercantile Marine

30 Ebrill / April  1918

John Daniel Jones of Aberaeron, aged 18. Sailor, Mercantile Marine

John Simon Jones of Lampeter, aged 22. Private, Manchester Regiment

1 Mai / May 1918

David Morgan Lewis of Llanrhystud, aged 30. Greaser, Royal Navy

Wythnos/week 194: 19-25 Ebrill/April 1918

[English below]

 Mae’r papurau lleol yn dal i gyhoeddi adroddiadau a lluniau o’r rhai sydd wrthi yn y Rhyfel. Fel y soniwyd yr wythnos diwethaf, roedd y Preifat Gordon Phillips wedi dweud wrth ei rieni, Mr and Mrs Frank Phillips, y newyddion trist am farwolaeth ei gyfaill, y Preifat Edward Evans, cyn i rieni’r Preifat Evans dderbyn cadarnhad swyddogol.

Yn Llanafan clywir y bu farw’r Magnelwr Evan Owen, a chynhelir gwasanaeth yn Aberteifi er cof am y diweddar Breifat Tom Jones.

Cludwyd gweddillion y Preifat William R. Edwards ar y trên i Ystrad Fflur ac o’r fan honno ar hyd y ffordd i Gwmystwyth, ac mae’r Preifat Llewelyn Morgan, un o bump o frodyr, adref am seibiant ym Mhontarfynach. Aeth dros flwyddyn heibio ers clywed unrhyw hanes am un arall o’r brodyr.

Caiff y Rhingyll Daniel Harton Davies o Aberteifi ei grybwyll yn y ‘Roll of Honour’ a sonnir for y Preifat D. Sayce ar goll. Hefyd ar goll mae’r Preifat William D. Jenkins, Parcllwyd. Yn anffodus, bu farw’r Gyrrwr John Jones o Bonthirwaun o’i anafiadau yn Ffrainc.

O dan y pennawd ‘Local Men in the Great Push’ adroddir ynghylch y rhai hynny sydd ar goll neu wedi’u hanafu. Ceir gobaith y daw rhywun o hyd i’r Preifat William Pugh a’r Uwchgapten D Percy Davies ymhlith y carcharorion.  Yr un oedd ffawd milwyr gyda chysylltiadau â Llanon – mae’r Preifat Evan Pugh wedi’i anafu a’i ddal yn garcharor, a’r Uwch-ringyll John Daniel Thomas yn yr un sefyllfa. Hysbyswyd Mrs Morgan o Dal-y-bont fod ei gŵr, y Preifat D.T. Morgan, ar goll.

Mae’r Preifat Evans o Aberaeron wedi marw yn yr ysbyty o’r diciâu, ar ôl cael ei daro’n wael ar faes y gad yn Ffrainc. Mae dau filwr oedd yn fyfyrwyr yn Aberystwyth, y Lefftenant J H Richards a’r Capten Idris Morgan, hefyd wedi marw.

Ym Mhenbryn mae’r Preifat Edward Davies adref am seibiant wedi cael ei anafu ym mrwydr Cambrai a chael tynnu ei fraich. Mae’r Preifat William Davies o Aberffrwd (Cwm Rheidol) hefyd adref o’r ysbyty.

Mae’r Morwyr W. Brown, Dick Parry, E.D. Lewis a W. Wright yn ôl am seibiant wedi tair blynedd a naw mis oddi cartref. Mae’n debyg nad ydynt wedi clywed rhyw lawer am hanes y rhyfel.

Yn yr erthygl ‘Brwydrau’r Awyr’ ceir gwybodaeth ddiddorol a gyhoeddodd y Llywodraeth yn ddiweddar ynglŷn â’r brwydro fry uwchben y caeau yn Ffrainc. O ganlyniad i’r brwydrau hyn drylliwyd bron i ddau gant o awyrlongau’r Almaenwyr.

Mae ‘Wythnos Bryderus’ yn bwrw golwg yn ôl ar yr wythnos ddiwethaf, yr un waethaf yn hanes ein gwlad ers dechrau’r rhyfel. I’r rhai ohonom sydd gartref mae’n anodd dirnad y sefyllfa yn Ffrainc, ac os gwnaethpwyd unrhyw gamgymeriadau mae’n sicr y bydd gwersi wedi’u dysgu i’r dyfodol.

Yn ‘Help o’r America’ ceir sôn am y ffaith bod llawer ohonom o’r farn na fyddai’r Cynghreiriaid mewn cystal sefyllfa heddiw heblaw am fyddin America, sydd ar brydiau wedi bod yn ymladd ochr yn ochr â’n milwyr ni ar faes y gad.

Ceir sôn eto am argyfwng mawr yr oes yn araith y Fonesig Mackworth, sy’n dweud fod menywod Cymru wedi gwneud yn ardderchog, gan recriwtio’n well na neb arall yn y wlad.

 

Reports and photographs concerning those involved in the War continue to appear in the local newspapers. As mentioned last week Private Gordon Phillips conveyed the sad news of the death of his friend, Private Edward Evans to his parents, Mr and Mrs Frank Phillips prior to the official intimation received by Private Evans’ parents.

News reaches Llanafan of the death of Gunner Evan Owen and a  memorial service is held in Cardigan to the late Private Tom Jones.

The remains of Private William R. Edwards were brought by train to Strata Florida and conveyed by road to Cwmystwyth whilst Private Llewelyn Morgan, one of five brothers is home on leave in Devil’s Bridge. Nothing has been heard of one of the five for over a year.

Sergeant Daniel Harton Davies of Cardigan is mentioned in ‘Roll of Honour’ whilst Private D. Sayce is reported to be missing. Also reported missing is Private William D. Jenkins , Parkllwyd. Sadly, Driver John Jones of Ponthirwen has died of his wounds in France.

‘Local Men in the Great Push’ is a report on those wounded and missing. It is hoped that Private William Pugh and Major D Percy Davies will be found among the prisoners. Soldiers with connections to Llanon have suffered the same fate, Private Evan Pugh being wounded and a prisoner as is Sergeant-major John Daniel Thomas. Mrs Morgan of Talybont has been notified that her husband, Private D.T. Morgan is missing.

Private Evans of Aberayron has died in hospital having served in France where his health broke down and the illness developed into tuberculosis.

Aberystwyth soldier students,  Lieutenant J H Richards and Captain Idris Morgan have also died.

In Penbryn Private Edward Davies is home on leave having been wounded in the battle of Cambrai and having had his arm amputated. Private William Davies of Aberffrwd (Rheidol Valley) is also home from hospital.

Seamen W. Brown, Dick Parry, E.D. Lewis and W. Wright are home on leave after three years and nine months. Apparently they have heard very little concerning the progress of the war.

‘Brwydrau’r Awyr’ (the Battles in the Air) carries  recently released interesting information by the Government regarding the skirmishes above the fields of France. As a result of these skirmishes nearly two hundred German airships have been lost.

‘Wythnos Bryderus’ (a worrying week) reflects on the past week which has been the most worrying in the history of our country since the beginning of the war. It is difficult for us at home to have an idea of the circumstances in France and if errors have been made it is certain that lessons will have been learnt for the future.

‘Help o’r America’ (Help from America) comments on the fact that many believe that the Allies would not be in such a strong position today if it were not for the  presence of the American army who, at times are fighting side by side with our soldiers on the field.

The great crisis of these times are again mentioned in Lady Mackworth’s speech who says that Welsh women have responded splendidly, having recruited better than those in any other part of the country.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/ Losses

19 Ebrill / April 1918

John Hywel Richards of Aberystwyth, aged 27. Lieutenant, South Wales Borderers

David Williams of Llanrhystud, aged 30. Lance Corporal, South Wales Borderers

20 Ebrill / April 1918

Alfred Evans of Aberaeron, aged 23. Private, Welsh Guards

Benjamin John Jones of Llechryd, aged 19. Private, Essex Regiment

21 Ebrill / April 1918

Thomas Rees Davies of Llangorwen, aged 31. Gunner,  Royal Field Artillery

Evan Idris Howell of Aberystwyth, aged 25. Lieutenant,  Royal Airforce

Thomas Jones of Llanon, aged 48. First Mate, Mercantile Marine

Vincent Jones Parry of Goginan, aged 18. Private, Essex Regiment

David John George Watkin of Aberystwyth, aged 21. Lieutenant, South Wales Borderers

22 Ebrill / April 1918

James Frederick Samuel of Aberystwyth, aged 21. Second Lieutenant,  Royal Welch Fusiliers

Thomas Henry Eaton Rees of Aberystwyth, aged 28. Sergeant, Royal Welch Fusiliers

Henry Lloyd Williams of Blaenannerch, aged 23. Private, Royal Welch Fusiliers

23 Ebrill / April 1918

Bryn Gwynne Williams of Eglwyswrw, aged 18. Private, Cheshire Regiment

24 Ebrill / April 1918

David Davies of Llanon, aged 31. Private, Royal Welch Fusiliers

25 Ebrill / April 1918

George Edward James of Cardigan, aged 23. Private, Notts and Derby (Sherwood Foresters)

John Jones of Llanio, aged 23. Gunner, Royal Field Artillery

 

 

Wythnos/week 193: 12-18 Ebrill/April 1918

[English below]

Cyhoeddir lluniau o ddau ŵr o Geinewydd a fu farw – yr Anelwr Bomiau George Fowler a’r Signalwr Tudwal Herbert, yn ogystal â swyddog o Felin-fach, Is-lefftenant Evan James Davies. Yn y Roll of Honour cofnodir marwolaeth y Preifat Tom Johns, a fu farw o’i anafiadau, a sonnir y cafwyd cadarnhad swyddogol fod y Capten G. Lewis Jones o Aberporth ar goll ar Ffrynt y Gorllewin. Mae’r Preifat Cyril Jenkins o Geinewydd hefyd wedi marw o’i anafiadau, ac yn Y Ferwig cynhelir gwasanaeth er cof am yr Is-beiriannydd William Lewis Davies yng Nghapel Siloam ar brynhawn Sul. Mae’r gerdd Sych Dy Ddagrau’ o waith Ioan Rhys yn cydymdeimlo â’r rheiny y bu eu hanwyliaid farw ar faes y gad.

Ceir sôn am yr Is-lefftenant John Evans o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig mewn adroddiadau, ac yn Aberystwyth, mae’r Uwch-ringyll Catrodol J.J. Dawkins newydd ennill y Groes Filwrol. Crybwyllir yr Is-gapten B Taylor Lloyd, hefyd o Aberystwyth, fel un o aelodau’r hanner cant a phumed Adran a gafodd glod am ymladd yn erbyn y gelyn yn ddiweddar, ond caiff Mr Frank Phillips, Ffordd y Môr newyddion drwg oddi wrth ei fab, y Preifat Gordon Phillips, sy’n dweud yn ei lythyr y bu farw Preifat Edward Evans, Porth Nantcaerio.

Mae’r Preifat Idris Thomas o Benparcau’n gwella’n dda o’i glwyfau, ac mae’r Gyrrwr David Jones o Landyfi yn yr ysbyty yng Nghernyw ar ôl cael ei wenwyno â nwy yn ddiweddar.

Yn Llambed mae’r Tribiwnlys Bwrdeistrefol yn clywed achosion Fred a Herbert Mundy, ill dau’n wŷr C3 ac yn sengl, a daeth eu tad i siarad ar eu rhan, gan ddweud na fyddai modd o gwbl iddo gynnal y busnes hebddynt.

Derbynia Nan lythyr oddi wrth ei gŵr, Dr Gwilym James, sy’n dweud ei fod wedi cael annwyd ofnadwy. Mae’n diolch iddi am y ddau gopi o’r Lancet ac yn sôn fod ganddo fwy o waith ar hyn o bryd gan yr ymddengys mai ef yw’r unig Swyddog Meddygol yn yr ardal. Hola ynghylch Margaret fach, ac mae’n tybio fod yr ‘Hun’ bellach wedi cyrraedd mannau y bu yntau ynddynt yr haf diwethaf. Mae’n edrych ymlaen at weld pethau’n gwella ryw ddydd. Wrth gloi’r llythyr mae’n gobeithio fod Mammie a Dora yn cadw’n dda, ac mae’n holi a glywodd Nan rywbeth am ei chefnder, John.

Caiff R. Read, Rheolwr Golygyddol y Cambrian News nodyn oddi wrth filwr a ryddhawyd o’r fyddin, yn diolch iddo am gynnwys ei hysbyseb yn y papur newydd mor sydyn.

Yn y Cardigan and Tivyside gellir darllen y rheolau a ddaw i rym yr wythnos hon ynglŷn â defnyddio tocynnau dogn ar gyfer cig.

Photographs appear of two New Quay men who have fallen, Bombardier George Fowler and Signaller Tudwal Herbert, and Felinfach officer, Second-Lieutenant Evan James Davies. The Roll of Honour records the death of  Private Tom Johns who has died of his wounds and mentions that official information has been received that Captain G. Lewis Jones of Aberporth is missing on the Western Front. Private Cyril Jenkins of New Quay has also died of his wounds and  in Verwick a memorial service to second-engineer William Lewis Davies is held at Siloam on Sunday afternoon.  The poem Sych Dy Ddagrau (‘Dry Your Eyes’) by Ioan Rhys is a hymn sympathizing with those who have lost loved ones on the field of battle.

Second-Lieutenant John Evans of the Royal Welch Fusiliers is ‘mentioned in despatches’, whilst in Aberystwyth, Sergeant-major J.J. Dawkins has recently been awarded the Military Cross. Also of Aberystwyth, Lieut. B Taylor Lloyd is one of the 55th Division recently mentioned for its action against the enemy but sad news is received by Mr Frank Phillips, Terrace Road from his son, Private Gordon Phillips in the form of a letter informing him of the death of Private Edward Evans, Nantcaerio Lodge.

Private Idris Thomas of Penparke is making favourable progress from his wounds whilst Driver David Jones of Glandyfi is in hospital in Cornwall having recently been gassed.

In Lampeter the Borough Tribunal hears the cases of Fred and Herbert Mundy, both C3 men, single, who were supported by their father who stated that he could not possibly carry on the business without them.

Nan receives a letter from her husband, Dr Gwilym James who writes that he has developed a beastly cold. He thanks her for the 2 copies of the Lancet and reports that he has more work at the moment as he seems to be the only Medical Officer in the vicinity. He asks after little Margaret and complains that the time has been very long since leaving home three weeks ago. He fancies that the ‘Hun’ is now in places where he was last Summer and is looking forward to the time when things are better. At the end of the letter he hopes Mammie and Dora are well and enquires as to whether she has heard anything of her cousin, John.

R. Read, the Managing Editor of the Cambrian News, receives a note of thanks from a discharged soldier on the speed at which his advert was inserted in the newspaper.

The rules relating to the use of meat ration coupons which come into force this week in Cardigan and district, can be read in the Cardigan and Tivyside. 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

12 Ebrill / April 1918

Alban Davy Crompton of Brongest, aged 18. Private, South Lancashire Regiment

13 Ebrill /April 1918

Rhys Rees of Cribyn, aged 33. Gunner, Royal Garrison Artillery

William Richard Edwards of Cwmystwyth, aged 21. Private, Army Service Corps

14 Ebrill /April 1918

Geraint Davies of Llanrhystud, aged 22. Captain, Northumberland Fusiliers

15 Ebrill / April 1918

Evan Deiniol Owen Jones of Llangrannog. Private, Lincolnshire Regiment

16 Ebrill / April 1918

William John Jones of Devil’s Bridge, aged 19. Private, Lancashire Fusiliers

17 Ebrill / April 1918

William Hope Hodgson of Borth, aged 40. Lieutenant, Royal Field Artillery

John Mathias Thomas of Penrhiwllan, aged 40. Private, King’s Liverpool Regiment

Idris Aneurin Morgan of Aberystwyth, aged 28. Captain, South Wales Borderers

18 Ebrill / April 1918

James Stephens of Aberystwyth. Private, Royal Army Medical Corps

Albert Davies of Aberystwyth, aged 19. Private, Gloucestershire Regiment

Joseph Emlyn Morgan of Trefilan, aged 34. Second Engineer, Mercantile Marine

 

Wythnos/week 192: 5-11 Ebrill/April 1918

[English below]

Mae’r colledion yn pentyrru’r wythnos hon – tri ar ddeg i gyd ledled y Sir. Sonnir y bu farw Tom Jones o Aberteifi o’i anafiadau yn Ffrainc, a lladdir y Preifat Ben O. James wrth iddo danio mortar. Mae’r Preifat James Rees o Benparc wedi marw o’i anafiadau mewn ysbyty yn Yr Almaen. Cyhoeddir llun o’r Corporal Arthur Leech o Benparcau y cafwyd sôn amdano’r wythnos diwethaf, a daw’r newyddion i Felin-fach fod y Preifat John W. Davies wedi marw – lladdwyd un o’i frodyr yng Nghoed Mametz fis Gorffennaf 1916.

Caiff Mr and Mrs John Evans, Maenygroes gadarnhad swyddogol fod eu mab (Preifat Evan Griffith Evans) wedi marw. Fe’i lladdwyd ar faes y gad. I lawr y rhiw yng Ngheinewydd, fodd bynnag, bu cyffro wrth i’r Uwchfrigadydd Alexander Longcroft ddod mewn awyren, gan wneud dolen, trwynblymiad a thin-dros-ben.

Anafwyd tri milwr o Aberporth, a dau o Aberystwyth, ac mae’r Is-gorporal David John Lewis o Benparcau bellach yn ei wely ym Malta, yn wael gyda malaria a dysentri.

Draw yn Nhregaron, mae’r Capten Dr. D. Rhys Jones yn dychwelyd adref o Salonica ac mae Mrs Lloyd, Llys Einon wedi mynd i Blackburn i weld ei mab, y Preifat Oswald Lloyd, yn yr ysbyty. Ymddengys bod ei anafiadau’n fwy difrifol na’r hyn a gredwyd yn wreiddiol.

Derbynia’r Parchedig T.R. Thomas o Lanfihangel y Creuddyn lythyr oddi wrth ei fab, y Parchedig J. Rhys Davies, caplan y fyddin ym Mesopotamia, sy’n dweud ei fod yn cysgu mewn hen dŷ Arabaidd nid nepell o’r man lle trigai Brenhines Seba yn oes Solomon.

Mae’r Cardigan and Tivyside yn cyhoeddiAnother thrilling tale’ sy’n olrhain hynt a helynt yr Ail Swyddog T. Edgar Rees ar fwrdd llong ymosod yr Almaenwyr, ‘Wolf’ lle bu’n garcharor rhyfel am naw mis.

Yn ôl y Cambrian News, erbyn diwedd yr wythnos bydd bron pawb yn y wlad yn cael bwyd wedi’i ddogni, ac o dan y pennawd ‘Editorial Notes’ rhennir apêl gan awdurdodau’r Gwasanaeth Milwrol i bawb roi’r gorau i baentio ac addurno’u tai – ‘a dilapidated appearance of the home are now regarded as synonymous with patriotism’.

Yn olaf, mae ‘Eos Mamog’ yn cyfansoddi’r gerdd Bedd y Milwr, lle mae’n cymharu beddrod noethlwm y milwr â’r beddi ym mynwent yr Eglwys yng nghysgod y coed yw a’r cofebau crand.

So many more losses this week, thirteen in all from across the County. Tom Jones of Cardigan is reported as having died of his wounds in France and Private Ben O. James is killed whilst firing a trench mortar. Private James Rees of Penpark has died of his wounds in a German hospital. A photograph of Corporal Arthur Leech of Penparke who was mentioned last week appears in the newspapers and news arrives in Felinfach of the death of Private John W. Davies; one of his brothers fell at Mametz Wood in July, 1916.

Mr and Mrs John Evans, Maenygroes receive official intimation of their son’s (Private Evan Griffith Evans’) death. He was killed in action. Also in New Quay, and on a happier note, there has been much excitement when Major-General Alexander Longcroft arrives in an aeroplane, looping the loop and executing a nose dive and somersault.

Three Aberporth soldiers have been wounded as have two Aberystwyth soldiers whilst Lance-Corporal David John Lewis of Penparke is now laid up in Malta suffering from malaria and dysentery.

Meanwhile in Tregaron, Captain Dr. D. Rhys Jones arrives home from Salonika whilst Mrs Lloyd, Llys Einon, has left for Blackburn Hospital to see her son, Private Oswald Lloyd, who is more seriously wounded than was previously reported.

Rev T.R. Thomas of Llanfihangel y Creuddyn receives a letter from his son, the Rev. J. Rhys Davies, chaplain of the forces in Mesopotamia, who claims he is sleeping in an old Arab house near which the Queen of Sheba lived in the days of Solomon.

‘Another thrilling tale’ is published in the Cardigan and Tivyside in Second Officer T. Edgar Rees’ account of life aboard the German raider ‘Wolf’ as a prisoner of war for nine months.

According to the Cambrian News by the end of the current week practically the whole nation will be on food rations and in ‘Editorial Notes’ an appeal is made by the National Service authorities to stop all house painting and decorating,- ‘a dilapidated appearance of the home are now regarded as synonymous with patriotism’.

Finally ‘Eos Mamog’ composes the poem Bedd y Milwr (‘The Soldier’s Grave’), comparing the fallen soldier’s bleak grave to those in the sheltered Church cemetery with yew trees and fine monuments.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

6 Ebrill / April 1918

John Jones of Ponthirwain, aged 20. Driver, Royal Field Artillery

7 Ebrill / April 1918

David Thomas of Aberporth, aged 68. Lamps and Able Seaman

Evan Evans of Bronant, aged 23. Private, Royal Welch Fusiliers

9 Ebrill / April 1918

John Evan Jones of Llanbadarn, aged 18. Private, Gloucester Regiment

Joseph Cyril Wynne Jenkins of New Quay, aged 20. Private, Royal West Surrey Regiment

10 Ebrill / April 1918

Richard Blake of Cardigan, aged 19. Private, South Wales Borderers

James Jones of Cwmcoy, aged 26. Private, Yorkshire Regiment

11 Ebrill / April 1918

David Davies of Devil’s Bridge, aged 20. Private, South Wales Borderers

Evan David Davies of Derry Ormond, aged 20. Private, South Wales Borderers

Jacob Evans of Llanfihangel, aged 23. Corporal, South Wales Borderers

Thomas Richard Parry of Penbryn, aged 21. Private, South Wales Borderers

William Ansell of Tregaron, aged 22. Private, South Wales Borderers

David Williams of Ffair Rhos, aged 19. Private, South Lancashire Regiment