Wythnos/week 136: 9-15 Mawrth/March 1917

[English below]

Tri colled wedi eu cofnodi yr wythnos yma. Ni ŵyr am fedd Preifat Tom Kane nac ychwaith am fedd Preifat John Ashworth. Bu farw’r blaenorol yn Mesopotamia a’r llall, a oedd yn ohebydd i’r Cambrian News cyn iddo adael am Ffrainc ar ddechrau Chwefror, 1917, yn y ffosydd yng nghanol Mawrth.

Yn anffodus roedd Llongwr Abl David John Jones ar fwrdd yr HMS Q7 pan y trawyd gan dorpido llong tanfor Almeinig.

Cynhelir gwasanaeth coffa arall, y tro yma i gofio John Henry Lloyd, Ffosteilwr, Llangoedmore (gweler wythnos 133). Ni fedr ei frawd, Preifat James Lloyd fynychu y gwasanaeth gan ei fod yn y fyddin.

Cynhelir achlysur hapusach yn Llangoedmore ym mhriodas Miss Gwladys Margretta Thomas i Mr John Peter Griffiths, prif beiriannydd ar yr SS Snowdonia. Gweler cofnod o’u priodas yng Nghofrestr Plwyf Llangoedmore.

Gweler rhaglen datganiad bwriadedig y fiolinydd o wlad Belg, M. Nicolas Laoureux yn Llyfr Cofnodion Ysgol Sirol Aberystwyth (Ardwyn) Cyfrol II.

Gellir archebu ffurflenni cais ar gyfer milwyr sy’n rhydd i wneud gwaith amaethyddol oddi wrth D.J. Morgan, Ysgrifennydd Pwyllgor Amaethyddol Sir Aberteifi. Bydd dynion Sir Aberteifi wedi eu lleoli yn y Gwersyll Milwrol yng Nghaerdydd.

Ffermwyr yn y newyddion eto, y tro yma ynglyn a’r Gwasanaeth Cenedlaethol. Mae Mr Morgan, trefnydd yr ardal yma o Gymru o dan y cynllun.  Gwasanaeth Cenedlaethol yn flin clywed yn rhyw dref yn ddiweddar mai y rheswm nad yw’r rhyfel wedi dod i ben yw bod ffermwyr ‘Duwiol’ Sir Aberteifi yn gweddio iddo barhau.

Three recorded losses this week. Private Tom Kane and Private John Ashworth have no known graves, the former dying in Mesopotamia and the latter, who had been a reporter for the Cambrian News before leaving for France in early February 1917, dies in the trenches in mid March.

Sadly, Able Seaman David John Jones is aboard the HMS Q7 which is torpedoed by a German submarine.

Another memorial service is held. This time it is in memory of John Henry Lloyd, Ffosteilwr, Llangoedmore (see week 133). His brother, Private James Lloyd, being with the colours is unable to attend.

A happier occasion in Llangoedmore is that of the wedding of Miss Gwladys Margretta Thomas to Mr John Griffith Peters, chief engineer on the SS Snowdonia. The marriage is recorded in the Llangoedmore Parish Register.

M. Nicolas Laoureux the Belgian violinist’s intended recital programme is to be found in the Aberystwyth (Ardwyn) County School’s Records Book Vol II.

Application forms for soldiers available for agricultural work are to be obtained from D.J. Morgan, the Secretary of the Cardiganshire War Agricultural Committee. Men for Cardiganshire will be stationed at the Military Depot, Cardiff.

Farmers are again in the news in Cardigan with regard to National Service. Mr Morgan, organiser under the National Service scheme for this part of Wales, is sorry to have heard in a certain town recently that the reason why the war was not ended was that the ‘Godly’ Cardiganshire farmers were praying for it to continue.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

9 Mawrth/March 1917

Tom Kane of Blaenporth, aged 35. Private, Welsh Regiment

10 Mawrth/March 1917

John Ashworth, born Manchester, resided Penparcau, Aberystwyth, aged 26. Private, Lancashire Fusiliers

13 Mawrth/March 1917

David John Jones of Penparcau, Aberystwyth, aged 20. Able Seaman, Royal Navy

Wythnos/Week 135: 2-8 Mawrth/March 1917

[English below]

Ar y 6ed o Fawrth, 1917 bu farw John George Griffiths, Llandyfrïog o froncitis ym mhentref Lesboeufs. Yn  Llandyfrïog cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Signalwr John Edmund Thomas –  cyfeiriwyd ato  yn wythnos 132.

Cynhelir gwasanaeth coffa arall i Gorporal W.G. James ym Mlaenporth – mae ei deulu yn datgan eu diolch  i’w ffrindiau  am eu cydymdeimlad.

Mae rhieni Is-Gapten T. Glyn Nicholas yn derbyn y newyddion am ei farwolaeth ac ysgrifenna Lefftenant-Cyrnol J H Hayes gan dweud ei fod yn un o’i swyddogion ifanc mwyaf addawol.

Bwriedir cynnal arwerthiant amaethyddol yn Aberteifi ar 14eg o Fawrth ar ran Cronfa Groes Goch y Ffermwyr Prydeinig tra  chynhelir cyfarfod arall o’r Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd  yn Aberystwyth  lle  dosbarthir rhagor o randiroedd.

O ganlyniad i gyfyngiadau mewnforio, gobeithir y bydd yr hen ddiwydiant Cymreig o fwyngloddio plwm yn cael ei adfer a’i ddatblygu’n sylweddol.

Cyhoeddir penillion D.E. Davies a G.O. yn y Cardigan and Tivyside. Mae’r darn ‘Ple mae’r Milwr’ gan y cyntaf yn gofyn ble mae’r milwr dewr hwnnw a  fu’n mwynhau unwaith foethusrwydd ei gartref tra fod yr ail ddarn gan G.O. – ‘Gwyl Dewi Sant a Dewi Siors’ yn cyfeirio at yr emblemau Cenedlaethol – Y Ddraig Goch, cenhinen Pedr, rhosyn, y shamroc a’r  ysgallen .

Mae’n bosib prynu patrymau gwau a chrosio ac anogir y rheiny sy’n gwau a chrosio i wneud cymaint o helmedau a phosib at ddefnydd y  Tomi.

The 6th March 1917, and John George Griffiths of Llandyfriog dies of bronchitis at Lesboeufs village. At home in Llandyfriog a memorial service is held to the late Signaller John Edmund Thomas who was mentioned in week 132.

Another memorial service is held to the late Corporal W.G. James in Blaenporth and his family acknowledge their thanks to friends for their expressions of sympathy.

The parents of Lieutenant T. Glyn Nicholas receive news of his death and Lieutenant-Colonel J.H. Hayes  writes that he had been one of his most promising young officers.

In Cardigan, an agricultural sale is to be held on March 14th on behalf of the British Farmers’ Red Cross Fund and in Aberystwyth  another meeting of the Food Production Committee is held and further allocations of allotments are made.

It is hoped that as a result of the restriction of imports, the old Welsh industry of lead mining will receive fresh impetus and will be developed extensively.

The verses of D.E. Davies and G.O are published in the Cardigan and Tivyside. ‘Ple mae’r Milwr’ by the former asks where is that brave soldier who once enjoyed the comforts of home. The latter poem ‘Gwyl Dewi Sant a Dewi Siors’ by G.O. makes reference to the  national emblems of the red dragon, daffodil, rose, shamrock and thistle.

Knitting and crochet patterns are available  to buy and knitters and crocheters are encouraged to make as many helmets as they can for the Tommy.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

6 Mawrth/March 1917

John George Griffiths of Llandyfriog, aged 19. Driver, Royal Field Artillery

Wythnos/week 134: 23 Chwefror/February-1 Mawrth/March 1917

[English below]

Wythnos 134 o’r Rhyfel a gwelir llun o’r Llongwr Abl John James yn y Cardigan and Tivyside. Fel y crybwyllwyd yn wythnos 131, bu farw John James pan suddwyd yr HMS Laurentic.

Yn anffodus bu farw Preifat Evan Davies o dwymyn y coluddion, y cyntaf o ardal Penmorfa i golli ei fywyd yn y Rhyfel Mawr tra anafwyd David Dan Rees o Goedybryn yn Ffrainc ac y mae Preifat Tom Lewis o Rydlewis mewn ysbyty yn Ffrainc yn dioddef o effaith ewinrhew.

Dethlir Dydd Gŵyl Ddewi yn ysgolion ar hyd y Sir. Mae Mrs Alice Louisa Gibby, Prifathrawes Ysgol Penuwch, yn cofnodi rhaglen y dydd yn y llyfr log – y rhan fwyaf o’r eitemau yn y Gymraeg gydag ambell gân megis It’s a Long Way to Tipperary a Keep the Home Fires Burning yn Saesneg. Cyflwynir Rhestr Anrhydedd o gyn-ddisgyblion i’r ysgol gan Mr a Mrs D. Davies, Y Glyn, ac ar ddiwedd yr achlysur mae pawb yn gorymdeithio heibio Jac yr Undeb gan roi saliwt.

Perfformiwyd rhaglen helaeth arall yn Adran y Bechgyn, Ysgol y Cyngor Heol Alexandra. Eleni anrhydeddwyd naw cyn-ddisgybl ac athro sydd wedi colli eu bywydau. Yna cyflwynodd y Prifathro, Mr D J Saer, adroddiad ar sut mae’r bechgyn wedi chwarae eu rhan i helpu eu gwlad. Gosodir cofeb dros dro i anrhydeddu’r arwyr syrthiedig gyda’r bwriad o osod cofeb barhaol yn y flwyddyn sydd i ddod.

Yn olaf diddorol yw darllen yn y Cardigan and Tivyside fod merched wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth aredig ym Mhontarddulais.

Week 134 of the war, and a photograph appears in the Cardigan and Tivyside of AB John James. As was mentioned in week 131,  AB John James lost his life in the sinking of the H.M.S. Laurentic.

Sadly, Private Evan Davies has died of enteric fever; he is the first from the Penmorfa district to die in the Great War, whilst David Dan Rees of Coedybryn has been wounded in France, and Private Tom Bowen of Rhydlewis is in hospital in France suffering from the effects of frostbite.

St David’s Day is celebrated in schools across the County. The Headmistress of Penuwch school, Mrs Alice Louisa Gibby, records the programme for the day in the log book, most of the items being in Welsh although a few songs such as It’s a long way to Tipperary and Keep the home fires burning are sung in English. Mr and Mrs D. Davies, Y Glyn, present the school with a Roll of Honour of old pupils. At the end of the event all march past and salute the Union Jack.

Another extensive programme is performed at the Boys Dept. of the Alexandra Road Council School. This year nine past pupils and a teacher who have lost their lives are honoured. The Headmaster, Mr D J Saer, then continues to present a report on how the boys of the school have helped their country. A temporary memorial is put up in honour of fallen heroes with the intention of constructing a more permanent memorial during the coming year.

Unfortunately, on the very same day David Davies of Glanrafon Farm, Tregaron is killed when his ship, the HMS. Pheasant, is struck by a mine off Orkney.

Finally, it is interesting to note that the Cardigan and Tivyside reports that women have competed in a ploughing match in Pontarddulais.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge

Colledigion/Losses

1 Mawrth/March 1917

David Davies of Tregaron, aged 28. Signalman, Wales Z/3105 Royal Naval Volunteer Reserve

Wythnos/week 133: 16-22 Chwefror/February 1917

[English below]

Dim colledion yr wythnos yma ond parhau mae’r adroddiadau o newyddion diflas. Estynna Cyngor Tref Aberteifi bleidlais o gydymdeimlad gyda gweddw a theulu y diweddar Forwr John James (HMS Laurentic) ac hefyd gyda pherthnasau Mr Llewellyn Morgan. Ceir cofnod eto am y ddau yn y golofn ‘Killed in Action’ ochr yn ochr â Phreifat David Williams, Mr John Henry Lloyd a W. Elwyn Evans (yr olaf o dan golofn Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau).

Ceir cofnod trist arall ym Mwrdd Gwarcheidwaid Sir Aberteifi: Undeb Tregaron, pan dynnwyd sylw’r gwarcheidwaid at achos baban bach a anwyd yn Ystrad Meurig.Bu farw mam y baban yn fuan ar ol yr enedigaeth ac mae’n debyg fod y tad yn gwasanaethu yn y Fyddin ar hyn o bryd.

Yn Aberystwyth cofnodwyd yn llyfr log Ysgol Genedlaethol Aberystwyth fod £83.4s.6c ar fantolen Cynilon y Rhyfel tra galwyd cyfarfod o’r Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd i dderbyn Dirprwyaeth o Gymdeithas Rhandiroedd Aberystwyth.

There are no losses but gloomy news continues to be reported. Cardigan Town Council express votes of condolences with the widow and family of the late Seaman John James (HMS Laurentic) and also with the relatives of Mr Llewellyn Morgan. Both are again mentioned under the column ‘Killed in Action’ alongside Private David Williams, Mr John Henry Lloyd and W. Elwyn Evans (the latter under Births, Marriages and Deaths)

Another sad record is to be found in the Cardiganshire Board of Guardians: Tregaron Union where in Ystrad Meurig the case of a baby whose mother has died soon after the birth is brought to the attention of the guardians. Apparently the baby’s father is at present serving in the Army.

In Aberystwyth the Returns of War Savings recorded in the Aberystwyth National School log book is £83.4s.6p whilst a meeting of the Food Production Committee is called to receive a Deputation from the Aberystwyth Allotments Association.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Wythnos/week 132: 9-15 Chwefror/February 1917

[English below]

Yn anffodus bu farw John Edmund Thomas o Landyfriog ar y 22ain o Chwefror. Roedd y llanc 22 oed ar fwrdd y Dreill-long Euston wrth iddi daro ffrwydryn yn Hartlepool. Roedd John yn un o’r 10 aelod o’r criw a gollwyd.

Ceir adroddiad am farwolaeth Corpral W. G. James yn y Cardigan and Tivyside. Fe oedd y cyntaf o blwyf Aberporth i wirfoddoli ei wasanaeth yn Hydref 1914 a’r cyntaf o’r plwyf i syrthio.

Mae ‘Morwr o Cardiland’ yn ei bennill ’Atgofion am Gartref,’ yn canu’n hiraethus am ei fwthyn bach, Glanffrydiog a’i gynefin yng Ngheredigion.

Derbyniwyd llythyr gan F.R. Roberts, Clerc y Cydbwyllgor Sefydlog oddi wrth y swyddfa recriwtio yn Aberhonddu yn mynegi eu gwerthfawrogiad o gymorth parod a gwerthfawr Heddlu’r Sir.

Cyfle arall i wylio’r cartwn ‘Tanks’ yn y Pavilion yn Aberteifi a gwahoddiad i’r trigolion i gymryd cyngor yr Arglwydd Derby i ddod i’r sinema i fwynhau yr adloniant.

Yn y Field Service Pocket Book gweler dudalen ar ‘Distinguishing Flags and Lamps’. Cyhoeddwyd y llyfr gan y Swyddfa Ryfel Brydeinig ac fe’i dosbarthwyd i bob uwchswyddog heb gomisiwn, swyddogion gwarantu a swyddogion yn 1914 ac fe’i diwygiwyd yn 1916. Disgwylir i bob swyddog ddiweddaru y llyfr gydag unrhyw gywiriadau anghenrheidiol.

Sadly, 22 year old John Edmund Thomas of Llandyfriog dies on the 12th February when his ship, the H.M. Trawler Euston, strikes a mine at Hartlepool. He is one of 10 members of the crew who are lost.

The death of Corporal W. G. James is reported in the Cardigan and Tivyside. He was the first from Blaenporth Parish to volunteer his services in October 1914, and the first of the Parish to fall.

The poem ‘Atgofion am Gartref’ (memories of home) is composed by ‘Morwr o Cardiland’ (‘sailor from the land of the Cardis’) who reminisces about his dear little cottage, Glanffrydiog and its surroundings in Ceredigion.

F.R. Roberts, the Clerk to the Standing Joint Committee receives a letter from the Brecon recruiting office expressing appreciation of the valuable and willing assistance of the County Police.

The Pavilion, Cardigan is again showing the cartoon ‘Tanks’ and invites people to take Lord Derby’s advice and to come and be entertained.

‘Distinguishing Flag and Lamps’ appear in the Field Service Pocket Book which was issued by the British War Office to all senior NCOs, warrant officers and officers in 1914 and revised in 1916. Officers are expected to keep the book up to date with any necessary amendments.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

12 Chwefror/February 1917

John Edmund Thomas of Llandyfriog, aged 22. Deck Hand, Royal Navy