Wythnos /week 240: 8-14 Mawrth/March 1919

[English below]

Yng ngholofn Aberystwyth yr wythnos hon, mae apêl arbennig yn cael ei gwneud gan Bwyllgor Bechgyn yr Y.M.C.A. i holl ddynion y llynges a’r fyddin sydd wedi’u dadfyddino yn ddiweddar i fynychu’r cyngerdd smygu ddydd Sadwrn er mwyn cael eu barn ar amrywiaeth o faterion. Cyhoeddir bod y Capten R.D. Williams wedi dychwelyd adref ar ôl gwasanaethu ar Ffrynt y Gorllewin ac mae cyfran o’r casgliad o hanner cant o filwyr o America wedi cyrraedd Coleg Prifysgol Cymru i barhau â’u haddysg.

Yn Aberteifi cododd cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi £18 2s ar gyfer Cronfa Croeso’n ôl “Ein Bechgyn Ni”.

Blaencefn,- Cyflwynir Beibl i Mr Charlie Rawles fel arwydd o barch a llawenydd wrth iddo ddychwelyd yn ddiogel o’r rhyfel. Yn y cyfamser cynhelir derbyniad yn Nhrewen i groesawu tri milwr gartref.

Mae’r Rhingyll John Evans, mab Mr a Mrs Evans, Anchor House yn Nre-fach Felindre wedi cael ei enwi mewn adroddiadau ac yn Henllan, mae Mr Griffith Rees yn cyflwyno ei ddarlith o’r enw ‘Germani a Finnau’.

Mae Jack Watkins yn parhau i gofnodi ei daith yn ei ddyddiadur. Mae’n gweld llawer o longau o faint da yn y dociau ym Marseilles a charcharorion o’r Almaen yn dadlwytho paciau’r llongau ar y 3ydd. Ar y 4ydd mae’n boddio’i lygaid ar goed a gogoniannau gwlad wâr.

Mae Tystysgrifau Cynilion Rhyfel yn parhau i gael eu gwerthu ac, yn ôl hysbysebion, nhw yw’r buddsoddiad mwyaf diogel a mwyaf proffidiol yn y byd.

Yn ôl y ‘Notes and Comments’ yn y Tivyside Advertiser mae’n braf gweld bod Sir Aberteifi yn barod i chwarae ei rhan mewn ailadeiladu a datblygu ac nad yw safonau cyn y rhyfel yn ddigon da. Mae angen addysg fwy effeithlon, gwell trafnidiaeth a thai sy’n ‘addas i arwyr’.

Yn olaf am yr wythnos cyhoeddir cerdd gan Eos Mamog. ‘Tuchangerdd: Dognyddiaeth’, sef cerdd sy’n tuchan am ddogni.

In the Aberystwyth column this week a special appeal is made by the Boys Committee of the Y.M.C.A. to all the navy and army men recently demobilised to attend the Saturday smoking concert in order to get their views on a variety of matters. It is announced that Captain R.D. Williams has returned home having served on the Western Front and a portion of the batch of fifty American soldiers have arrived at the University College of Wales to continue their education.

In Cardigan the St David’s Day concert realised £18 2s for the ‘Our Boys’ Home-Coming Fund.

Blaencefn: Mr Charlie Rawles is presented with a Bible as a token of respect and joy at his safe return from the war. Meanwhile a reception is held in Trewen to welcome home three soldiers.

Sergeant John Evans, the son of Mr and Mrs Evans, Anchor House of Drefach Velindre has been mentioned in despatches and in Henllan, Mr Griffith Rees delivers his lecture entitled ‘Germani a Finnau’ (‘Germany and me’).

Jack Watkins continues to  record his journey in his diary. He sees many good sized ships at the docks at Marseilles and  German prisoners unloading the ships baggage on the 3rd. On the 4th he feasts his eyes on the trees and beauties of a civilised country.

War Savings Certificates continue to be sold and, according to advertisements, they are the safest and most profitable investment in the world.

According to the ‘Notes and Comments’ in the Tivyside Advertiser it is gratifying to find that Cardiganshire is prepared to play its part in reconstruction and development and that pre-war standards are not good enough. There is need for more efficient education, better transport and housing which is ‘fit for heroes’.

Finally for the week a poem by Eos Mamog is published – Tuchangerdd: Dognyddiaeth, which is a poem grumbling about rationing.

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/ Click on images to enlarge]

 

 

Advertisements

Wythnos /Week 239: 1-7 Mawrth / March 1919

[English below]

Er ei bod yn ymddangos bod llai o newyddion yn ymwneud â chanlyniadau’r rhyfel, mae teuluoedd yn parhau i gael eu hysbysu am farwolaethau eu hanwyliaid.

Yng Nghei Newydd, teimlir cydymdeimlad dwys â Mr a Mrs D. Willliams, rhieni’r diweddar Mr Jack Williams a fu farw oherwydd cymhlethdodau yn dilyn y ffliw. Collwyd ei ddau frawd o fewn y pymtheg mis diwethaf.

Derbyniwyd hysbysiad swyddogol am farwolaeth y Preifat James Jones o Frongest ar fore 9 Ebrill, 1918.

Cyflwynwyd darlith ar ‘Germani a Finnau’ yn Henllan gan Mr Griffith Rees sydd wedi bod yn garcharor rhyfel.

Cynhelir cyngerdd yn Neuadd Gynnull Cribyn i groesawu dynion lleol adref ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o’r Fyddin.

Dethlir Dydd Gŵyl Dewi ledled y sir. Mae ystafelloedd dosbarth Ysgol Wladol Aberystwyth wedi cael eu haddurno. Ymysg yr addurniadau mae plethdorchau a wnaed o lawryf i goffáu’r un ar hugain o gyn-ddisgyblion a fu’n ymladd ac a fu farw yn y Rhyfel Mawr.

Yn Llangrannog, cynhelir dathliad yn yr un modd ag y gwnaed cyn y rhyfel, a chynhelir cyngherddau ardal ac ati fel arfer yn Aberteifi.

Mae’r Capten Llew Edwards o Nantstalwen wedi llywio’r awyren gyntaf i ymweld â Thregaron, a daeth i lawr yn Sunny Hill Park.

Yn ôl ei ddyddiadur, mae Jack Watkins ar y môr yn pasio drwy gulfor Messina ac yn hwylio heibio llosgfynyddoedd Etna a Strombola.

Although there seems to be less news regarding the aftermath of the war, families continue to be informed of the loss of dear ones.

In New Quay deep sympathy is felt with Mr and Mrs D.Williams, the parents of the late Mr Jack Williams who has succumbed to complications following influenza. His two brothers have been lost within the last fifteen months.

Official notification has been received of the death of Private James Jones of Brongest on the morning of 9th April, 1918.

A lecture on ‘Germani a Finnau’ (Germany and me) is delivered in Henllan by Mr Griffith Rees who has been a prisoner of war.

A concert is given at the Assembly Hall, Cribyn to welcome home local men on their release from the Army.

St David’s Day is celebrated across the county. Classrooms in the Aberystwyth National School have been decorated. Among the decorations are laurel wreaths to the memory of twenty-one old boys who fought and fell in the Great War.

In Llangranog the celebration has been in accordance with pre-war lines, and in Cardigan district concerts, etc are held as usual.

Captain Llew Edwards of Nantstalwen has piloted the first aeroplane to visit Tregaron and came down on Sunny Hill Park.

Jack Watkins is, according to his diary, at sea passing through the straits of Messina and sailing past volcanoes Etna and Strombola.

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

 

 

 

Wythnos / week 238: 22-28 Chwefror/February 1919

[English below]

Mae trefi a phentrefi yn y sir yn parhau i ddioddef colledion. Mae’r Gyrrwr J. Emlyn Jones o Bow Street (a grybwyllir hefyd yn newyddion yr wythnos diwethaf) wedi marw yn yr Aifft. Fe’i claddwyd yn y Fynwent Brydeinig, Alexandria gydag anrhydeddau milwrol. Yn y cyfamser yn Nhrefechan, Aberystwyth mae Mr William Evans wedi marw. Roedd Mr Evans wedi cael ei ryddhau o Ysbyty Manceinion fis Mawrth diwethaf a phriododd â Miss Elizabeth Boswell ddim ond deg wythnos yn ôl. Yn ystod cyngerdd cyflwyno yn Stryd y Crwynwr, mae Mr Edward Evans yn cyfeirio’n deimladwy at aelodau o’r ysgol Sul a oedd wedi gwneud yr aberth mwyaf, sef y Preifat Tommy Warrington a’r brodyr, y Preifatiaid Willie a Jimmy Stephens.

Mae Willie Jones o Swyddffynnon wedi dychwelyd adref o Ffrainc ac mae Tom Morris Charles Jones hefyd wedi cael ei ddadfyddino. Lladdwyd brawd Tom, Idwal, cyn y Nadolig, 1917. Mae John David Davies hefyd wedi dychwelyd ar ôl tair blynedd yn Salonika.

Yng Nghapel Bangor, mae’r Preifat William Hughes, ar ôl cael ei ddadfyddino, wedi ailddechrau ei waith fel postmon gwledig; mae’r Anelwr Bomiau E.J.E. Vaughan o Gwm Rheidol bellach yn yr heddlu ac mae’r Gynnwr Evan David Morgan wedi cael ei bapurau rhyddhau. Mae Mr David Mathias o Oginan hefyd wedi ailddechrau dyletswyddau yn yr heddlu. Mae’r Arloeswr A.J. Boon, ar ôl dianc o drwch blewyn sawl gwaith, wedi cael ei ddadfyddino yn anrhydeddus.

Cynhaliwyd cyngerdd yn Nhaliesin i groesawu’r Anelwr Bomiau J.E. Jones a’r Preifat Thomas Beechey gartref. Methodd y Gynnwr J.J. Isaac â mynychu oherwydd salwch. Yn Llanilar mae cynulleidfa fawr yn ymgynnull i groesawu’r Preifatiaid David Roberts, S. Peel ac S.J. Davies gartref.

Cynhelir cyfarfod ym Mhontarfynach i ystyried y ffordd orau o goffáu’r dynion lleol a syrthiodd yn y rhyfel.  Mae cofeb i goffáu diwedd y rhyfel mwyaf mewn hanes wedi’i llunio a’i cherfio gan y cerflunydd o Wlad Belg, Monsieur Jules Bernaerts. Comisiynwyd y gwaith gan Dr Roberts, Penywern a bydd yn ffurfio reredos yn Eglwys Llanfihangel-y-Creuddyn.  Treuliodd Monsieur Bernaerts sawl prynhawn dydd Llun ar strydoedd Aberystwyth yn tynnu brasluniau o fodelau addas er mwyn portreadu nodweddion y deuddeg disgybl yn ei gerflun yn darlunio ‘Swper yr Arglwydd’.

Mae T.R Fear wrth gau’r gronfa ‘Comforts for Fighters’ yn cyflwyno rhai manylion y mae’n teimlo a fydd o ddiddordeb i bobl y dref yn Aberystwyth a phawb arall a gyfrannodd at lwyddiant y gronfa.

Mae Jack Watkins yn parhau i ysgrifennu yn ddyddiol yn ei ddyddiadur a hefyd nifer o lythyrau i’w deulu gartref.

Cyhoeddir mwy o gerddi: ysgrifennwyd Er Cof gan J. Edwards er cof am Evan James tra bod Hoffnant wedi cyfansoddi Heddwch ac mae’r Gyrrwr D. Griffiths wedi ysgrifennu’r 38th (Welsh) Division yn ymgynnull ar y maes o dan ‘shell-fire’ i ganu emynau.

Towns and villages in the county continue to suffer losses. The death occurs in Egypt of Driver J. Emlyn Jones of Bow Street (also mentioned in last week’s news). He is buried at the British Cemetery, Alexandria with military honours. Meanwhile at Trefechan, Aberystwyth Mr William Evans has died. Mr Evans had been discharged from Manchester Infirmary last March and had been married to Miss Elizabeth Boswell only ten weeks ago. During a presentation concert at Skinner-street Mr Edward Evans makes touching references to members of the Sunday school who had made the supreme sacrifice, namely , Private Tommy Warrington and brothers, Privates Willie and Jimmy Stephens.

Willie Jones of Swyddffynnon has returned home from France and Tom Morris Charles Jones has also been discharged. The latter’s brother, Idwal was killed before Christmas, 1917. John David Davies has also returned after three years in Salonika.

In Capel Bangor Private William Hughes having been demobilised,  has resumed his work as rural postman;  Bombardier E.J.E. Vaughan of Rheidol Valley is now in the police force and Gunner Evan David Morgan has obtained his discharge papers. Mr David Mathias of Goginan has also resumed duties in the police force. Pioneer A.J. Boon, having had many narrow escapes has been honourably discharged.

A concert has been held in Taliesin to welcome home Bombardier J.E. Jones and Private Thomas Beechey. Gunner J.J. Isaac failed to attend through illness. In Llanilar a large audience congregates to welcome home Privates David Roberts, W.A. Peel and S.J. Davies.

A meeting is held in Devil’s Bridge to consider how best to commemorate the local men who fell in the war.  A memorial to commemorate the end of the greatest war in history has been conceived and carved by the Belgian sculptor, Monsieur Jules Bernaerts. The work has been commissioned by Dr Roberts, Penywern and will form a reredos at Llanfihangel-y-Creuddyn Church.  Monsieur Bernaerts spent many a Monday afternoon in the Aberystwyth streets drawing rough sketches of suitable models in order to portray the  characteristics of the twelve disciples in his sculpture depicting ‘The Lord’s Supper’.

T.R Fear in closing the ‘Comforts for Fighters’ fund presents some details which he feels will be of interest to the townspeople of Aberystwyth and all others who contributed to the success of the fund.

Jack Watkins continues to write daily in his diary and also many letters to his family at home.

More poems are published: Er Cof (‘In Memory’) is penned by J. Edwards in memory of Evan James whilst Hoffnant has composed Heddwch (‘Peace’) and Driver D.Griffiths, 38th (Welsh) Division yn ymgynnull ar y maes o dan ‘shell-fire’ i ganu emynau (‘the 38th Division assemble under shell-fire to sing hymns’).

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

 

 

 

 

 

 

Wythnos / week 237: 14 – 21 Chwefror/February 1919

[English below]

Mae Mrs Mary Blake o 12 Ffordd y Gogledd, Aberteifi wedi derbyn y newyddion trist am farwolaeth ei mab. Roedd y Preifat Richard Blake wedi bod ar goll ers mis Ebrill 1918 – dim ond nawr y datgelir ei dynged gan gyfaill o Warrington a oedd wedi cael ei gymryd yn garcharor ac sydd dim ond wedi ei ryddhau yn ddiweddar.

Mae Mr a Mrs Jones o Dy Coch, Bow Street wedi derbyn ceblgram yn rhoi gwybod iddynt am farwolaeth eu mab, J. Emlyn Jones yn yr Aifft.

Mae James Rees o Dalgarreg yn cofnodi yn ei ddyddiadur fod dau gyngerdd wedi’u cynnal yn Nhalgarreg yn ystod yr wythnos. Ar 10 Chwefror casglwyd £7.10s.7d ar gyfer D.D. Lewis, a chafwyd casgliad ar gyfer George Evenden ar yr 14eg.

Ceir rhestrau o enwau’r rhai sydd wedi cael eu dadfyddino yn y papurau newydd ac mae adroddiadau’n parhau i ymddangos am y rhai sydd ar seibiant.

Mae’r Lefftenant E.D. James o Rydlewis wedi cael ei ddyrchafu’n gapten.

Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus ynglŷn â chofebion i’r rhai sydd wedi syrthio yn Nhal-y-bont a Llan-non. Mae Tal-y-bont wedi colli wyth o’u dynion tra bod 17 o ddynion Llan-non wedi colli eu bywydau.

Mae llawer o newyddion ynglŷn â milwyr sydd wedi’u rhyddhau. Mae Pwyllgor Addysg Amaethyddol Sir Aberteifi yn paratoi rhestr o ffermwyr sy’n barod i hyfforddi swyddogion mewn gwaith fferm ac mae ‘Cymdeithas y Milwyr a Morwyr a Ryddhawyd’ yn gofyn i’w haelodau anwybyddu sibrydion nad yw ei gwaith yn symud ymlaen yn gyflym. Mae G.T. Davies, Ysgrifennydd Ffederasiwn y Milwyr a Morwyr a Ryddhawyd, wedi ysgrifennu llythyr at y Cardigan and Tivyside Advertiser yn protestio yn erbyn gweithdrefn Cyngor Dosbarth Gwledig Aberteifi ynglŷn â phenodi pensaer heb ystyried, yn ôl pob golwg, hysbysebu’r swydd. Hefyd yn yr un papur newydd y soniwyd amdano eisoes, ceir hysbyseb yn canmol rhinweddau cyflogi milwyr sydd wedi’u rhyddhau ac sy’n cofrestru yn y Gyfnewidfa Gyflogaeth.

Cyhoeddir mwy o gerddi: Ffarwel y Milwr gan Ap Dulas, Mangre’r Mellt gan y Gyrrwr D. Griffiths, ac Y Ddau Filwr gan Howell Thomas sy’n cofio colli dau filwr o Benrhiw-llan, – D. Lewis, Llwyn’reos a John Thomas, a sut yr enillodd y dynion hyn a aeth i ryfel ryddid i Gymru.

Mrs Mary Blake of 12 North Road, Cardigan has received the sad news of her son’s death. Private Richard Blake had been missing since April, 1918 – it is only now that his fate has been revealed by a comrade of his from Warrington who had been taken prisoner and  has only recently been released.

Mr and Mrs Jones of Ty Coch, Bow Street have received a cablegram informing them of the death of their son, J. Emlyn Jones in Egypt.

James Rees of Talgarreg records in his diary that two concerts have been held in Talgarreg during the week. On the 10th February £7.10s.7d was collected for D.D. Lewis whilst on the 14th a collection was made for George Evenden.

Lists of names of those who have been demobilized appear in the newspapers and reports continue to appear of those who are on leave.

Lieutenant E.D. James of Rhydlewis has been promoted to the rank of captain.

Public meetings regarding memorials to the fallen are held in Talybont and Llanon. Talybont has lost eight of their men whilst seventeen Llanon men have lost their lives.

There is much news regarding discharged service men. The Cardiganshire Agricultural Education Committee is preparing a list of farmers willing to train officers in farm work and the ‘Discharged Soldiers and Sailors Association’  requests  its members to ignore rumours that its work is not advancing at a rapid pace. G.T. Davies, the Secretary for the Discharged and Demobilised Soldiers and Sailors’ Federation has written a letter to the Cardigan and Tivyside Advertiser protesting against the method of procedure of the Cardigan Rural District Council regarding the appointment of an architect with no consideration apparently  given to the advertising of the post. Also in the same aforementioned newspaper an advert appears extolling the virtues of employing discharged Service men who register at the Employment Exchange.  

More poems are published: Ffarwel y Milwr (‘Soldier’s Farewell’) by Ap Dulas, Mangre’r Mellt (‘The Place of Lightning’) by Driver D. Griffiths, and Y Ddau Filwr (‘The Two Soldiers’) by Howell Thomas  who remembers the loss of two Penrhiwllan soldiers, D. Lewis, Llwyn’reos and John Thomas, and how these men who went to war won freedom for Wales.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

Wythnos / week 236: 7 -13 Chwefror/February 1919

[English below]

Yn anffodus, mae newyddion wedi cyrraedd Mr a Mrs John Lloyd Jones o Aberteifi am farwolaeth eu mab. Bu’n garcharor rhyfel yn yr Almaen ers mis Mai diwethaf.  Mae teulu William Lewis Davies, a gollodd ei fywyd ar 19 Chwefror, 1918 trwy ymosodiad gan y gelyn, yn galaru amdano.

Mae llawer mwy o ddynion gartref ar seibiant tra bod eraill wedi cael eu dadfyddino. Mae cyngherddau croeso gartref a chyflwyniadau yn dal i gael eu rhoi, ac fel y gellir ei ddarllen yn nyddiadur James Rees, casglwyd £17.9s. ar gyfer Walter Maespwll o Dalgarreg a chasglwyd £8.0s.2d ar gyfer Stanley (gynt o Berthyronw)

Mae’r Anelwr Bomiau E.J. Vaughan, Aberddwynant wedi ymuno â Heddlu Sir Aberteifi a bydd yn cael ei leoli yn Aberystwyth. Mae gynnau’r Almaen wedi cael eu symud o’r promenâd, – soniwyd am brotestio yn erbyn arddangos yr arfau hyn yn wythnos 234.

Gwnaed penderfyniad rhyfel gan Gyngor Sir Ceredigion ac ymddangosodd Mr R Silyn Roberts, Caerdydd gerbron y cyfarfod ar ran adran y Llywodraeth i ofyn am gymorth y Cyngor i roi cyn-swyddogion a dynion o addysg dda yn y fyddin mewn cyflogaeth sifil.

Penderfynwyd ffurfio cangen lawn o Gymdeithas y Milwyr a Morwyr a Ryddhawyd yn Aberteifi, tra bod Maeres Aberteifi wedi trefnu gyrfa chwist yn ddiweddar, a rhoddwyd yr enillion i gartref St Dunstan ar gyfer Milwyr a Morwyr Dalledig.

Colofn y Beirdd: Ymson Gweddw’r Milwr gan Symlog; Adre’n Dod gan Cledlyn; Yr Hen ‘Dribunal’ gan Eos Mamog; William Hohenzollern gan Hoffnant.

 

Sadly, news has reached Mr and Mrs John Lloyd Jones of Cardigan of their son’s death. He had been a prisoner of war in Germany since May last. William Lewis Davies who lost his life on February 19th, 1918 through enemy action is sadly mourned by his family.

Many more men are home on leave whilst others have been demobilised. Welcome home concerts and presentations continue to be given and, as can be read in James Rees’ diary, £17.9s. was collected for Walter Maespwll of Talgarreg and £8.0s.2d was collected for Stanley (formerly of Perthyronw)

Bombardier E.J. Vaughan, Aberddwynant has joined the Cardiganshire Constabulary and will be stationed in Aberystwyth. The German guns have been removed from the promenade ,- protestation against the exhibition of these  weapons was mentioned in week 234.

A war resolution is carried by Cardiganshire County Council and Mr R Silyn Roberts, Cardiff appeared before the meeting on behalf of a Government department to seek the aid of the Council to place ex-officers and men of good education in the army in civilian employment.

It has been decided to form a full branch of the Discharged Soldiers and Sailors’ Association at Cardigan, whilst the Mayoress of Cardigan has recently arranged a whist drive, the proceeds of which were donated to the St Dunstan’s Home for Blinded Soldiers and Sailors.

‘Colofn y Beirdd’ (Poets’ Column): Ymson Gweddw’r Milwr (‘The Soliloquy of the Soldier’s Widow’) by Symlog; Adre’n Dod (‘Coming Home’) by Cledlyn; Yr Hen ‘Dribunal’ (‘The Old “Tribunal”’) by Eos Mamog; William Hohenzollern by Hoffnant.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]