Wythnos/Week 218: 3-9 Hydref/October 1918

[English below]

Mae ‘Roll of Honour’ arall yn ymddangos yn y Cardigan and Tivyside sydd ag adroddiad am farwolaeth y Preifat D.G. Evans ar 6 Hydref a’r Is-lefftenant David Jones, Henllan ar y 10fed.

Cyhoeddir lluniau o’r Lefftenant (Capten Dros Dro) H.P. Morgan, a laddwyd ar faes y gad ym mis Hydref, ar ôl dychwelyd i’w gatrawd yn Ffrainc dim ond wyth wythnos ynghynt; y Llongwr James Pugh sydd wedi marw o’r ffliw a niwmonia ac na ellir dod â’i gorff i Aberystwyth i gael ei gladdu; y milwr o Aberystwyth, y Preifat J. Morgan o Ddan Dre, sydd wedi bod ar wasanaeth gweithredol yn Ffrainc ers dwy flynedd.

Daw newyddion trist i Dregaron am farwolaeth y Preifat Alun Morgan ar faes y gad. Yn ôl ffrind, bu farw o’i glwyfau. Mae Pwyllgor y Gronfa Ganolog wedi cymryd Neuadd y Dref Tregaron gyda’r bwriad o godi cofeb i fechgyn lleol tra bod cyfarfod cyhoeddus yn cael ei alw yn Aberteifi gan y Maer i ystyried doethineb darparu ysbyty fel cofeb i arwyr y dref a’r ardal sydd wedi’u lladd.

Yn Llan-non mae newyddion bod G Mansel P. Davies wedi marw o’i glwyfau tra bod llawer o’r ardal gartref ar seibiant.

Mae’r Preifat Sidney Richards hefyd gartref ar seibiant yn Ystumtuen. Lladdwyd ei frawd, Clement, ar faes y gad ar 1 Medi.

Mae ‘Mountain Ash’ ac Evan Morgan (Iwan Leri) wedi ysgrifennu cerddi er cof am y Capten Hugh Jones y trawyd ei long, yr s.s. Heath â thorpido ar 5 Hydref. Claddwyd y Capten Jones yn Ondarron, Sbaen.

Yn Llandysul cynhelir gwasanaeth coffa yng Nghapel y Graig er cof am y Preifat Harry Knight.

Mae llawer o ddynion Aberystwyth gartref ar seibiant tra bod y Rhingyll Robert Jones wedi goroesi ar ôl i’w long, y “Leinster”, gael ei tharo â thorpido.

Cynhelir nifer o gyngherddau derbyn, yn Llanilar, Llandysul, Trewen a’r Borth. Mae’r Preifat W.H. McIndoe, sydd wedi cael ei anafu pedair gwaith, yn derbyn y swm arferol yng nghyngerdd y Borth ddydd Llun ac ar ddydd Mawrth mae’n priodi Miss Sayers yn Swyddfa’r Cofrestrydd, Aberystwyth.

Mae Miss Lilian Richards o Drawsgoed wedi gadael am y Coleg Technegol, Caerdydd, ar ôl treulio deunaw mis yn gweithio ar arfau rhyfel yn Birmingham.

Mae priodas arall yn digwydd yn ardal Aberteifi. Yma, mae Miss Ellen Davies yn priodi Mr Daniel Arthur Evans, unig fab Mr a Mrs John Evans o Fferm Caemorgan sydd yn fyw. Mae’r briodas yn ddigwyddiad tawel oherwydd profedigaeth ddiweddar yn y ddau deulu.

Yn Llandygwydd mae’r Lefftenant Gladwyn Parry wedi cael ei enwi mewn adroddiadau.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod wedi clywed sôn bod yr Almaen wedi derbyn telerau Heddwch mis Ionawr 2018. Mae’n cofnodi marwolaethau nifer o ddynion ar Ward 21 o’r 16eg i’r 21ain.

Codir materion ynglŷn â chamddefnydd o’r fraint sy’n caniatáu i denantiaid a phentrefwyr (sy’n byw ger cors Tregaron) dorri mawn i’w ddefnyddio eu hunain.

Mae E Evans Ysw o 50, y Stryd Fawr, Aberystwyth yn derbyn llythyr gan ‘The Ajax’ ynglŷn â phrynu pob math o bapur gwastraff o ganlyniad i’r prinder deunydd gwneud papur at ddibenion arfau rhyfel. Gwarantir dinistrio pob papur cyfrinachol yn llwyr.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae Cynfelyn o Ffostrasol yn ysgrifennu ‘Diolchaf i’r Amerig’ sy’n gerdd sy’n diolch i America am groesi’r dŵr i Ffrainc er mwyn helpu’r Llew Prydeinig.

Another ‘Roll of Honour’ appears in the Cardigan and Tivyside which carries the report of the death of Private D.G. Evans on the 6th October and that of Second-lieutant David Jones, Henllan on the 10th inst. 

Photographs appear of Lieutenant (Acting Captain) H.P. Morgan, who was killed in action in October, having only returned to his regiment in France eight weeks previously; Seaman James Pugh who has died from influenza and pneumonia and whose body cannot be brought to Aberystwyth for internment; Aberystwyth soldier Private J. Morgan of Mill Street who has been on active service in France for two years.

Sad news reaches Tregaron of the death in action of Private Alun Morgan who, according to a friend, has died from his wounds. The Central Fund Committee have taken Tregaron Town Hall with a view of erecting a memorial to local boys whilst, in Cardigan, a public meeting is to be called by the Mayor to consider the advisability of providing a hospital as a memorial to the town and district’s fallen heroes. 

In Llanon there is news that G. Mansel P. Davies has died of his wounds, whilst many from the ares are home on leave.

Private Sidney Richards is also home on leave in Ystumtuen. His brother, Clement was killed in action on September 1st.

‘Mountain Ash’ and Evan Morgan (Iwan Leri) have written poems in memory of Captain Hugh Jones whose ship, the S.S. Heath was torpedoed on the 5th October. Captain Jones was buried in Ondarron, Spain.

In Llandyssul a memorial service is held at Graig Chapel to the memory of Private Harry Knight.

Many Aberystwyth men are home on leave whilst Sergeant Robert Jones has survived the torpedoing of the “Leinster”.

Many reception concerts are held, in Llanilar, Lladyssul, Trewen and Borth. Private W.H. McIndoe, who has been wounded four times receives the usual sum at the Borth concert on Monday and on Tuesday he marries Miss Sayers at the Registrar’s Office, Aberystwyth.

Miss Lilian Richards of Crosswood has left for the Technical College, Cardiff having spent eighteen months on munitions at Birmingham.

Another wedding takes place in the Cardigan district. Here Miss Ellen Davies marries Mr Daniel Arthur Evans, the only surviving son of Mr and Mrs John Evans of Caemorgan Farm. The wedding is a quiet event due to recent bereavements in both families.

In Llandygwydd Lieutenant Gladwyn Parry has been mentioned in official despatches.

Jack Watkins writes in his diary that he has heard a rumour that Germany has accepted the Peace terms of January 1918. He records the deaths of a number of men on Ward 21 from the 16th to the 21st.

Issues are raised regarding the abuse of the privilege allowing tenants and villagers (living near Tregaron bog) to cut peat for their own use.

E Evans Esq. of 50 Great Darkgate Street, Aberystwyth receives a letter from ‘The Ajax’ regarding the purchasing of all kinds of waste paper as a consequence of the shortage of paper making material for munition purposes. Total destruction of all confidential papers is guaranteed.

Finally for this week, Cynfelyn of Ffostrasol writes Diolchaf i’r Amerig (‘My Thanks to America’) which is a poem thanking America for crossing the Pond to France in order to help the British Lion.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses 

4 Hydref /October 1918

David Hewitt of Llanfihangel y Creuddyn, aged 30. Private, Durham Light Infantry

Evan Lloyd Jones of Cardigan, aged 19. Private, Durham Light Infantry

Alun Morgan of Tregaron, aged 20. Private, Welsh Regiment

5 Hydref/ October 1918

David George Evans of Cardigan, aged 20. Private, Kings Shropshire Light Infantry

Evan Tom Jones of Cwrtnewydd, aged 18. Private, Worcestershire Regiment

William Llewelyn Roberts of Borth, aged 15. Ordinary Seaman, Mercantike Marine

David Kenneth Jones of Borth, aged 16. Able Seaman, Mercantile Marine

Hugh Jones of Borth, aged 44. Master, Mercantile Marine

David Llewelyn Lewis of Borth, aged 26. Boatswain, Mercantile Marine

6 Hydref / October 1918

Daniel Meurig Davies of Gartheli, aged 19. MM Private, Durham Light Infantry

7 Hydref/ October 1918

Hugh Philip Morgan of Aberystwyth, aged 26. MM Lieutenant, Canadian Infantry

8 Hydref / October 1918

James Arthur Jones of Cwmtydu. MID Captain, South Wales Borderers

James Arthur Jones of Llandyfriog. Private, Royal Welch Fusiliers

Joseph Turnley of Llanfihangel y Creuddyn, aged 19. Private, Queens Royal West Surrey Regiment

David Jones of Henllan, aged 32. Second Lieutenant, South Wales Borderers

Dewi Jones of Llandysul, aged 20. Private, South Wales Borderers

James Arthur Jones of Llandyfriog, aged 30. Private, Royal Welch Fusiliers

David Thomas Evans of Felinfach, aged 20. Ordinary Seaman, Royal Naval Volunteer Reserve

Advertisements

Wythnos/Week 217: 27 Medi/September – 3 Hydref/October 1918

[English below]

Cyhoeddir Roll of Honour eto a gwelwn fod Mrs Elizabeth Knight o Aberteifi wedi dioddef ergyd arall wrth golli ei mab, y Preifat Evan James Knight. Mae hi eisoes wedi colli ei gŵr a laddwyd ar faes y gad yn 1915. Mae’r Is-gorporal Gwyn Clifford James yn yr ysbyty ar ôl cael ei anafu yn y pen ac mae’r Preifat Glyn Price o Aberteifi wedi’i wenwyno â nwy yn Salonika.

Mae dynion o Ddyffryn yr Is-gorporal Evan T. Griffith a’r Preifat W. Wynne Lloyd wedi marw, y cyntaf o’r ddau wedi’i ladd ar faes y gad ar 24 Awst a’r ail yn marw o’i glwyfau a gafwyd ar faes y gad ar 3 Medi.

Mae newyddion yn cyrraedd Mrs Clement Richards bod ei gŵr wedi cael ei ladd ar faes y gad ar 1 Medi, tra yn Nyffryn Rheidol, mae’r Swyddfa Ryfel wedi dweud bod y Preifat Evan Arthur Morgan, y credid ei fod ar goll, wedi’i ladd ar Awst 3.

Mae’r Preifat William Rowlands, mab y diweddar Mr Thomas Rowlands, gwerthwr ceffylau Tregaron wedi’i ladd gan saethwr cudd.

Yn Bow Street mae Mr Bunce Morgan wedi cael gwybod am farwolaeth ei fab ieuengaf, y Preifat Ivor Morgan ym Mhalestina ac mae Jack Watkins wedi ysgrifennu yn ei ddyddiadur (derbyniad newydd heb ei gatalogio, rhif cyfeiriad ADX/1652) ei fod ef, Jack, wedi bod yn siarad ag Ivor y noson cyn ei farwolaeth ac ar ddydd Sadwrn, 28ain, mae’n ysgrifennu llythyr at dad Ivor, Mr Bunce Morgan.

Cynhelir gwasanaethau coffa yn Llanbadarn (i’r Preifatiaid W T Jones a Douglas Davies), yn Aber-porth (i’r Is-lefftenant Henry James Owen) ac yn Llandysul (i’r Preifat John R Jones).

Mae Er Cof yn gerdd a ysgrifennwyd i William David Harper a aeth i lawr gyda’i long a drawyd â thorpido ar Hydref 11, 1917 (soniwyd amdano yn wythnos 169).

Mae newyddion da yn cyrraedd Ceinewydd – mae Mr William Rees Thomas, Stryd Fawr wedi goroesi ar ôl i’w long gael ei tharo â thorpido.

Y Preifat David Owen Jones yw’r cyntaf o Aberaeron i ennill y Fedal Filwrol ac mae’n dda clywed bod y Preifat Dewi Jones, a gafodd ei anafu’n ddifrifol, bellach yn gwneud cynnydd.

Ym Mrongest, fel mewn llawer o bentrefi a threfi eraill ledled Sir Aberteifi, cynhelir cyngerdd derbyn (i’r Preifat Johnny Griffiths) ac mae’r Cloddiwr Stanley Jones yn cyrraedd cartref ei fam am seibiant byr iawn.

Cyhoeddir lluniau o deulu gwladgarol Morris o Benparcau yn y Cambrian News ac yng ngholofn Aberystwyth, mae newyddion bod y Capten Peter Edwards bellach wedi’i eithrio o wasanaeth milwrol pellach. Mae’r Lefftenant Thomas o Lanfynydd sydd wedi cael ei anafu bellach yn mynychu dosbarthiadau yn y coleg ac mae’r Is-lefftenant J.L.M. Sinnett ymysg enillwyr diweddar y Groes Filwrol.

Ac yn olaf am yr wythnos hon, dywedir bod mwy o fenywod na dynion yn bleidleiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn Sir Aberteifi a chaiff cynnig ei basio yng nghyfarfod Cymdeithas Ryddfrydol Sir Aberteifi na fyddai er lles y wlad i gael Etholiad Cyffredinol nes bod y rhyfel ar ben.

The Roll of Honour is published again and we see that Mrs Elizabeth Knight of Cardigan suffers another blow in the loss of her son, Private Evan James Knight. She has already lost her husband who was killed in action in 1915. Lance-corporal Gwyn Clifford James is in hospital  having been wounded in the head and Private Glyn Price of Cardigan has been gassed in Salonika.

Dyffryn men Lance-corporal Evan T. Griffith and Private W. Wynne Lloyd have died, the former killed in action on the 24th August and the latter succumbing to wounds received in action on the 3rd September.

News reaches Mrs Clement Richards that her husband has been killed in action on September 1st, whilst in the Rheidol Valley the War Office has notified that Private Evan Arthur Morgan, who was believed to be missing, was killed on August 3rd.

Private William Rowlands, the son of the late Mr Thomas Rowlands, horse dealer of Tregaron has been killed by a sniper.

In Bow Street Mr Bunce Morgan has been notified of the death of his youngest son, Private Ivor Morgan in Palestine and Jack Watkins has written in his diary (Recent accession, not yet in catalogue, Ref ADX/1652) that he, Jack, had been speaking to Ivor the night before his death and on Saturday, 28th he writes a letter to Ivor’s father, Mr Bunce Morgan.

Memorial services are held  in Llanbadarn (to Privates W T Jones and Douglas Davies), in Aberporth (to 2nd Lieutenant Henry James Owen) and in Llandyssul (to Private John R Jones).

Er Cof (‘In Memory’) is a poem written to William David Harper who went down with his torpedoed ship on October 11th, 1917 (reported in week 169).

Good news reaches New Quay – Mr William Rees Thomas, High Street has survived the torpedoing of the vessel on which he was board.

Private David Owen Jones is the first from  Aberaeron to be awarded the Military Medal  and it is good to hear that Private Dewi Jones, who was seriously wounded, is now making progress.

In Brongest, as in many other villages and towns throughout Cardiganshire, a reception concert (to Private Johnny Griffiths) is held and Sapper Stanley Jones  arrives at his mother’s home for a very short leave.

Photographs of the patriotic Penparke Morris family appear in the Cambrian News and in the Aberystwyth column there is news that Captain Peter Edwards has now been exempted from further military service. Lieutenant Thomas of Llanfynydd who has been wounded is now attending classes at the College and Second Lieutenant J.L.M. Sinnett is among the recent winners of the Military Cross.

And lastly for this week it is reported that there are more women than men voters for local government  elections in Cardiganshire, and a resolution is passed in the meeting of the Cardiganshire Liberal Association that it would not be in the interests of the country to have a General Election until the war is over.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

29 Medi/September 1918

Jenkin Oliver Howells of Lampeter, aged 21. Private, Machine Gun Corps

30 Medi/September 1918

Richard Rees of Borth, aged 48. Seaman, Mercantile Marine

William Davies of Cribyn, aged 30. Private, Royal Garrison Artillery

George Thomas Richardson of Cilcennin, aged 21. Private, Border Regiment

1 Hydref/October 1918

Glyn Jones of Aberystwyth, aged 24. Private, Suffolk Regiment

2 Hydref/October 1918

John Jones of Drefach, aged 29. Private, Canadian Infantry

Wythnos/week 216: 20-26 Medi/September 1918

[English below]

Dywedir bellach bod milwr o Aberystwyth, y Preifat Mesach P Hughes wedi cael ei ladd; dywedwyd ei fod ar goll ers Tachwedd 25, 1917.

Bu farw Evan Owen Evans o Langrannog a oedd yn aelod o’r criw ar long hela llongau tanfor yn sydyn yn Gosport. Daethpwyd â’i gorff gartref a’i gladdu ym mynwent Plwyf Llangrannog.

Mae’r Capten Rees o’r Borth wedi marw o bwl o niwmonia yn Glasgow.

Mae’r Rhingyll Alfred Howells o Drawsgoed wedi ei ladd ar faes y gad ar ôl dim ond pum wythnos o wasanaeth gweithredol.

Mae gan newyddion lleol Aberteifi adroddiad ar angladd milwrol y Gyrrwr William Dunstone a fu farw o gymhlethdodau ar ôl cael malaria. Rhoddir anerchiad gan y Parch David Hughes, Pensarn ar waith Cartref St. Dunstan ar gyfer y Milwyr a’r Morwyr dalledig ac nid yw Maeres Aberteifi eto wedi derbyn holl gyfeiriadau dynion ar wasanaeth gweithredol dramor,- gofynnir i berthnasau a ffrindiau wneud hynny fel y gellir anfon parseli.

Mae mam y Preifat Enoch Olson o Geinewydd yn clywed bod ei mab wedi cael ei anafu a’i fod bellach yn yr ysbyty. Mae tipyn o fechgyn o ardal Ceinewydd gartref ar seibiant ac mae seibiant y Gynnwr Joseph Evans o Ystymtuen wedi cael ei ymestyn gan fod ei angen i gynorthwyo gyda’r cynhaeaf.

Dyfarnwyd y Groes Filwrol i’r Lefftenant D. J. Davies o Aberystwyth am “ddewrder amlwg ac ymlyniad wrth ei ddyletswydd”, ac mae’r Signalwr 19 oed J. Arthur Jones wedi cael ei enwebu am y Fedal Filwrol.

Mae Miss J. M. Evans, Stryd Portland, sydd yn y V.A.D. gartref ar seibiant, tra bod Mr R Richardes, Penglais yn derbyn gwybodaeth bod ei fab wedi cael ei anafu ac ar goll.

Croesewir 14 o fyfyrwyr ifanc o Serbia i Aberystwyth. Fe’u haddysgir yn y Coleg o dan gynllun a ddechreuwyd gan Bwyllgor Cyffredinol Cymru sy’n cydweithio gydag awdurdodau cronfa gymorth Serbia yn Llundain.

Aberystwyth soldier Private Mesach P Hughes is now reported as having been killed; he has been reported as missing since November 25th, 1917.

Evan Owen Evans of Llangranog who was a crew member on a submarine chaser has died suddenly at Gosport. His body has been brought home and interred at Llangranog Parish churchyard.

Captain Rees of Borth has succumbed to an attack of pneumonia in Glasgow.

Crosswood Sergeant Alfred Howells has been killed in action after only  five weeks active service.

Cardigan local news has a report on the military funeral of Driver William Dunstone who died from complications after  contracting malaria. An address is given by Rev David Hughes, Pensarn on the work of the St. Dunstan’s Home for the Blinded Soldiers and Sailors and at the Mayoress of Cardigan has not yet received all the addresses of men on active service abroad; relatives and friends are requested to do so in order that parcels may be sent.

The mother of Private Enoch Olson of New Quay hears that her son has been wounded and is now in hospital. Quite a few boys from the New Quay locality are home on leave and the furlough of Gunner Joseph Evans of Ystumtuen has been prolonged as he is needed to assist in the harvest.

Lieutenant D. J. Davies of Aberystwyth has been awarded the Military Cross for ‘conspicuous gallantry and devotion to duty’, and 19 year old Signaller J. Arthur Jones has been recommended for the Military Medal.

Miss J. M. Evans, Portland Street, who is in the V.A.D.  is home on leave, whilst Mr R Richardes, Penglaise receives information that his son has been wounded and is missing.

Fourteen young Serbian students are welcomed to Aberystwyth. They will be educated at the College under a scheme inaugurated by the General Committee for Wales which  cooperates with the Serbian relief fund authorities in London.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

20 Medi/September 1918

Evan James Knight of Cardigan, aged 19. Private, South Wales Borderers

Thomas James Thomas of Llangeitho, aged 26. Corporal, Welsh Regiment

21 Medi / September 1918

Watkin Jones Davies of Lampeter, aged 25. Sergeant, Welsh Regiment

John Evan Davies of Penuwch, aged 25. Gunner, Royal Field Artillery

Hugh Evans of Bronant, aged 30. Private, Welsh Regiment

Wythnos/week 215: 13-19 Medi/September 1918

[English below]

Yn y ‘Roll of Honour’, dywedir bod yr Awyr-lefftenant Cecil Gwyn Sutton-Jones wedi cael ei ladd mewn damwain hedfan, tra bod teulu Jones o Ochor yn Nhregaron yn derbyn llu o lythyrau cydymdeimlo ar golli eu mab/brawd, y Cadét Hedfan W.R. Jones (fel y crybwyllwyd yn wythnos 214).

Yn Llandygwydd mae’r Preifat J.T. Reed gartref ar seibiant.

‘Ffliw’ Sbaenaidd, a hysbysebir ‘Veno’s’ fel y brif feddyginiaeth ar gyfer peswch, anwydau, trafferthion yr ysgyfaint, asthma, broncitis, catâr trwynol, crygni, anhawster anadlu a ffliw!

Mae plant ysgol Aber-porth wedi bod yn brysur yn casglu mwyar duon a chesglir cyfanswm o 450 pwys yn ystod yr wythnos.

‘Dylanwad y Fuddugoliaeth’ – mae’r fuddugoliaeth ym Mhalestina mor gyflawn nes ei bod wedi achosi llawer o anhawster mewn sawl ffordd megis gwneud darpariaethau ar gyfer y llu o garcharorion rhyfel.

‘Cyfyngder yr Almaen’ – mae’r Cadfridog Haig wedi taro unwaith eto ac mae wedi symud ymlaen 4 milltir i ymyl Cambrai, gan gymryd 10,000 o garcharorion arall.

‘Bwlgaria’n Plygu’ – mae Bwlgaria wedi ildio ac wedi cytuno’n llwyr i amodau’r Cynghreiriaid, er yn ôl pob tebyg heb gefnogaeth y Brenin Ferdinand.

Cyhoeddir hysbysiad gan yr Ysgrifennydd Cartref y bydd amser yr haf yn dod i ben a bydd amser arferol yn cael ei adfer ar fore Llun y 30ain o Fedi.

In the ‘Roll of Honour’, Flight Lieutenant Cecil Gwyn Sutton-Jones is reported as having been killed in a flying accident, whilst in Tregaron the Jones family of Ochor receive a multitude of condolence letters on the loss of their son/brother, Flight Cadet W.R. Jones (as mentioned  in week 214).

In Llandygwydd Private J.T. Reed is home on leave.

Spanish ’Flu’,- and ‘Veno’s’ is advertised as the supreme remedy for coughs, colds, lung toubles, asthma, bronchitis, nasal catarrh, hoarseness, difficult breathing and influenza!

The school children of Aberporth have been busy picking blackberries and a total of 450lbs are picked during the week.

‘Dylanwad y Fuddugoliaeth’, (the Effect of the Victory) – the victory in Palestine is so complete that it has caused much difficulty in many directions such as making provisions for the many prisoners of war.

‘Cyfyngder yr Almaen’ (Germany’s Turmoil) – General Haig has struck anew and has progressed  4 miles to the edge of Cambrai, taking a further 10,000 prisoners.

‘Bwlgaria’n Plygu’ (Bulgaria Yields) – Bulgaria has surrendered  and has agreed completely to the Allies conditions, although probably without the support of King Ferdinand.

A notice is issued by the Home Secretary that summer time will cease and normal time will be restored in the Monday morning of the 30th September.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

13 Medi/September 1918

Richard William Picton Evans of Cardigan, aged 46. MID, Welsh Regiment

14 Medi / September 1918

Evan Thomas Rees of New Quay, aged 19. Second Mate, Mercantile Marine

15 Medi /September 1918

Harry Knight of Llandysul. Private, Welsh Regiment

17 Medi/ September 1918

Evan Jones of Ystrad Meurig, aged 24. Stoker, Royal Navy

18 Medi/ September 1918

William Thomas Jones of Llanbadarn. Private, Welsh Regiment

David Drury of Cardigan, aged 23. Private, King’s Shropshire Light Infantry.

Griffith Owen of Llangybi, aged 27. Private, Welsh Regiment

Richard Jenkin Issac of Taliesin, aged 19. Private, Queens Royal West Surrey Regiment

Roderick Alexander William Pryse Richards of Llanbadarn, aged 19. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Horace James Talbert of Llanbadarn, aged 21. Lance Corporal, Welsh Regiment

Thomas Lewis Davies of Borth, aged 23. Private, South Wales Borderers

Edwin Lewis Hardy of New Quay, aged 19. Private, Royal North Lancashire Regiment

David John Davies of Aberporth, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers

Lewis Jones of Beulah, aged 25. Private, Royal Welch Fusiliers

Edward Joseph John Haw of Llandyfriog, aged 26. Private, Royal Welch Fusiliers

19 Medi / September 1918

John Brown of Cardigan, aged 36. Gunner, Machine Gun Corps

Reginald Arthur Hoare of Neuadd Cross, aged 40. Captain, Pembroke Yeomanry

John Ivor Morgan of Llandre, aged 22. Gunner, Royal Field Artillery

David Green of Tregaron, aged 21. Lance Corporal, Cameronians

 

 

 

Wythnos/week 214: 6-12 Medi/September 1918

[English below]

Mae newyddion trist wedi cyrraedd Aberteifi (ymhlith llawer o leoedd eraill) fod yr Uwchgapten Picton Evans wedi marw mewn ysbyty Dwyreiniol. Cyhoeddir llun o’r Preifat Jenk Evans o Dal-y-bont a fu farw o’i glwyfau. Private Tom Ewart Richards of New Quay has also died of his wounds. Mae’r Preifat Tom Ewart Richards o Geinewydd hefyd wedi marw o’i glwyfau. Mae nifer o ddynion Llanbadarn wedi cael eu hanafu a lladdwyd y Lefftenant John Lewis Lloyd ar faes y gad yn Ffrainc. Mae’r Is-lefftenant R. H. Davies o Aberystwyth hefyd wedi cael ei ladd ar faes y gad.

Mae ‘Roll of Honour’ yn cynnwys mwy o newyddion am y rhai sy’n garcharorion rhyfel, y rhai sydd wedi cael eu lladd and the wounded.a’r anafedig.

Mae Mr a Mrs Jones, Fferm Ochr o Dregaron, wedi derbyn y newyddion trist am farwolaeth eu mab, y Cadét Hedfan W.R. Jones, a fu farw o ganlyniad i ddamwain awyren. Gellir gweld y Cadét W.R. Jones yn y llun (canol y rhes ganol, gyda mwstas) sydd o dan y telegraff a anfonwyd gan y Weinyddiaeth Awyr i deulu Jones ar 16 Medi (mae’r eitemau hyn yn rhan o’r Casgliad ADX/ 1649 yn Archifdy Ceredigion).

Mae’r Is-lefftenant D J Davies o Aberystwyth wedi ennill y Groes Filwrol am “ddewrder amlwg ac ymlyniad wrth ei ddyletswydd”, ac mae’r Lefftenant-Cyrnol Lewis Pugh Evans o Lovesgrove wedi derbyn bar i’w D.S.O.

Mae’r morwr dewr, Mr Penry Evans o Drewen unwaith eto wedi dychwelyd i’r môr, ar ôl cael ei dorpidio dair gwaith ac mae morwyr yr s.s. Dungeness wedi cael swm o arian am eu dewrder ar achlysur taro stemar â thorpido ar Fai 30 ddiwethaf. Fodd bynnag, roedd Mr Richard Hughes o’r Borth ar fwrdd llong a gafodd ei tharo â thorpido, ond goroesodd y criw.

Mae Mr E.R. Evans o Bow Street wedi derbyn cerdyn post gan ei fab yn yr Almaen.

Mae Anelwr Bomiau Blaenpennal G. L. R. Davies wedi cael llawdriniaeth tryffin ar ôl cael ei anafu yn y pen ac, yn ôl y Capten Gwilym James, mae wedi cael llawdriniaeth arall.

Mae ‘Hysbysiad o Benderfyniad’ wedi ei roi gan y tribiwnlys lleol ar gyfer Bwrdeistref Aberystwyth gan fod achos Thomas Edward Owen wedi’i ohirio.

Yn ôl ‘Tro’r Unol Daleithiau’, mae byddin yr Unol Daleithiau, am y tro cyntaf yn hanes y rhyfel, wedi cychwyn ymgyrch ar ei phen ei hun a brofodd yn gwbl lwyddiannus.

 

Sad news has reached Cardigan (amongst many other places) that Major Picton Evans has died in an Eastern hospital. A photograph appears of nineteen year old  Private Jenk Evans of Talybont who died of his wounds. Private Tom Ewart Richards of New Quay has also died of his wounds. Many Llanbadarn men have been wounded and Lieutenant John Lewis Lloyd has been killed in action in France. Second-Lieutenant R. H. Davies of Aberystwyth has also been killed in action.

The ‘Roll of Honour’ carries more news of those who are prisoners of war, those who have been killed  and the wounded.

Mr and Mrs Jones, Ochr Farm of Tregaron have received the sad news of the death of their son, Flight Cadet W.R. Jones, who died as a result of an aeroplane accident. Cadet W.R. Jones can be seen in the photograph (centre of middle row, with moustache) which is beneath the telegraph sent by the Air Ministry to the Jones family on the 16th September (these items are part of the ADX/ 1649 collection at Ceredigion Archives).

Second-Lieutenant D J Davies of Aberystwyth has won the Military Cross for ‘’conspicuous gallantry and devotion to duty’’, and Lieutenant-Colonel Lewis Pugh Evans of Lovesgrove has received a bar to his D.S.O.

Gallant sailor, Mr Penry Evans of Trewen has again returned to sea, after having been torpedoed three times and the  sailors of the s.s. Dungeness have been granted a sum of money  for their gallantry on the occasion of the torpedoing of a steamer on May 30th last. Mr Richard Hughes of Borth however was on board a ship which was torpedoed, but the crew survived.

Mr E.R. Evans of Bow street has received a postcard from his son in Germany.

Blaenpennal Bombardier G. L. R. Davies has undergone a trephine operation after being wounded in the head whilst, according to Captain Gwilym James, he has undergone another operation.

A ‘Notice of Decision’ has been given by the local tribunal for Aberystwyth Borough in that the case of Thomas Edward Owen has been adjourned.

According to ‘Tro’r Unol Daleithiau’ (The United States’ Turn), the United States’ army has, for the first time in the history of the war, begun a campaign on their own which proved to be completely successful.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion /Losses

7 Medi/ September 1918

John Rees Jones of Horeb, aged 37. Private, Kings Shropshire Light Infantry

William Jones of Borth, aged 66. Second Mate. Mercantile Marine

9 Medi/September 1918

John Samuel Thomas of Maesllyn, aged 26. Private, Labour Corps

11 Medi/September 1918

David Edgar Evans of Aberystwyth, aged 32. Lieutenant, Welsh Regiment

Cecil Gwyn Sutton Jones of Neuadd Cross, aged 28. Flight Cadet, Royal Air Force

David Lloyd of Maesllyn, aged 25. Stoker 2nd Class, Royal Navy.

12 Medi/September 1918

Evan Owen Evans of Llangrannog, aged 18. Able Seaman, Mercantile Marine Reserve

Peter Roberts of Capel Bangor, aged 23. Driver, Royal Field Artillery