Wythnos/week 185: 15-21 Chwefror/February 1918

[English below]

Daw’r newyddion ofnadwy i Aberteifi fod pedwar gŵr lleol yn y llynges fasnachol ar goll – roedd tri ohonynt ar yr un llong a ddrylliwyd gan dorpido, a’r llall ar long arall a suddodd yn yr un modd.

Cynhelir gwasanaeth coffa yn yr Hen Gapel, Aberporth er cof am y diweddar Ringyll David Jones a laddwyd yn Ffrainc yn 32 mlwydd oed.

Yn y ‘Roll of Honour’ sonnir am y Mecanig Awyr James Thomas a gafodd dorri ei goes i ffwrdd, a’r Preifatiaid Joseph Jones a David Davies o Landysul sydd ill dau mewn ysbytai yn Ffrainc. Mae’r Preifat Joe Mills, Ysbyty Ystwyth hefyd yn yr ysbyty wedi cael ei wenwyno gan nwy mewn brwydr yn ddiweddar.

Gwelwn luniau o’r brodyr Stephenson o Aberystwyth a dau filwr o Ffair Rhos, y Marchfilwr Edward Herbert a’r Preifat David Williams, a fu’n gweithio yn y mwyngloddiau plwm cyn iddynt ymrestru.

Mae’r Rhingyll ‘Magnelwr Lewis’ Willie Martin Griffiths o Lechryd ym Mhalesteina bellach, ac wedi cael ei ganmol am fod ei Warchodlu mor drwsiadus.

Mae D. E. Davies o Lynarthen yn cyfansoddi’r gerdd ‘Y Milwr Yn Dychwel o’r Rhyfel’ sy’n sôn am deulu ifanc yn dathlu wrth i’r tad ddychwelyd o faes y gad.

Daw bechgyn adref am seibiant yr wythnos hon ym Mhonterwyd, Tregaron,  Llangwyryfon, Llanilar a Cheinewydd. Gan sôn am Geinewydd, gweinyddir priodas Mrs Capper Phillips Evans (merch Capten John Phillips) a Monsieur Louis Pierard o Wlad Belg yn Eglwys y Plwyf yn Nhalyllychau.

Caiff Mr W Jones o Gorslas, Llangwyryfon lythyr oddi wrth ei fab, sydd wedi bod yn wael yn ddiweddar.

Yn Aberteifi mae’r Faeres yn bwriadu galw cyfarfod i drafod lles y carcharorion rhyfel lleol, a chyhoeddir hysbyseb yn y papurau newydd sy’n annog pobl i ymuno â’r ‘League of National Safety’.

Cawn weld copi arall (gweler wythnos 178) o’r llythyr a dderbyniwyd oddi wrth y Bwrdd Llywodraeth Leol ynglŷn â dyletswyddau Dr D Davies yn llyfr cofnodion Tloty’r Undeb yn Nhregaron.

Mae Ysgol Llanddewi Brefi yn cau ar 15 Chwefror i nodi’r ffaith bod ysgolion y Sir wedi codi £250 at Gronfa’r Rhyfel.

Yn y Cardigan and Tivyside ceir colofn gan y ‘Roadman’ sy’n gofidio am gyflwr y ffordd yn Horeb, gan ei chymharu â’r lonydd yn Ffrainc a Gwlad Belg sydd wedi’u rhidyllu gan ffrwydron.

Cyhoeddir apêl yn gofyn i fenywod ymuno ag un o’r tair adran o Fyddin y Tir: amaeth, torri coed neu fforio. Addewir cyflog o £1 yn ogystal â lifrai am ddim a chael mynd ar y trên am ddim wrth ymuno.

Ac yn olaf, mae Deddf Cynrychiolaeth y Bobl wedi mynd drwy’r holl gamau angenrheidiol ac mae’n gyfraith gwlad bellach. Mae maint etholaeth y Deyrnas Gyfunol bron wedi dyblu i filiwn a hanner ar bymtheg o bobl. Mae oddeutu chwe miliwn o’r etholaeth yn fenywod 30 mlwydd oed a hŷn, a bydd milwyr 19 oed a hŷn yn cael pleidleisio hefyd.

Cardigan receives the tragic news that four local men of the mercantile marine are missing, three from one torpedoed ship and one from another.

A memorial service is held at Hen Gapel, Aberporth to the late Sergeant David Jones who has been killed in France at the age of 32.

Mentioned in the ‘Roll of Honour’ are Air-Mechanic James Thomas who has had his leg amputated and Privates Joseph Jones and David Davies of Llandysul who are in hospitals in France. Private Joe Mills, Ysbyty Ystwyth is also in hospital having been gassed in a recent engagement.

Photographs appear of the Stephenson brothers of Aberystwyth and two Ffair Rhos soldiers, Trooper Edward Herbert and Private David Williams both of whom worked in the lead mines prior to enlisting.

Sergeant Lewis-Gunner Willie Martin Griffiths of Llechryd is now in Palestine and has been complimented on the smartness of his Guard.

E. Davies of Glynarthen composes the poem Y Milwr Yn Dychwel o’r Rhyfel (The Soldier Returns from the War) in which a young family rejoice at the return of father from the front.

Boys are home on leave this week in Ponterwyd, Tregaron,  Llangwyryfon, Llanilar and New Quay. Also in relation to New Quay, the wedding of Mrs Capper Phillips Evans (daughter of Captain John Phillips) and Monsieur Louis Pierard, Belgium is solemnised at Talley Parish Church.

Mr W Jones of Gorslas Farm, Llangwyryfon receives a letter from his son who has not been feeling very well of late.

In Cardigan the Mayoress  intends to convene a meeting in order to discuss the welfare of local prisoners of war whilst an advert appears in the newspapers urging people to join the League of National Safety.

A further copy (see week 178)  of the correspondence received from the Local Government Board  regarding the discharging of Dr D. Davies’ duties is to be found in the Tregaron Union Workhouse minute book.

Llanddewi Brefi school is closed on the 15th February to commemorate that the sum of £250 having been contributed through the schools of the County towards the War Fund.

The ‘Roadman’ writing in the Cardigan and Tivyside asks as to what is to be done regarding the state of the Horeb road,  comparing it to French and Belgian shell-punctured tracks.

An appeal is made to women to join any of the three sections the land army,- agriculture, timber cutting or forage. A minimum wage of £1 is assured as well as free uniform and free railway travelling when taking up or changing employment.

And lastly, the Representation of the People Bill has passed through all its stages, and is now the law of the land. The electorate of the United Kingdom has now practically doubled to sixteen and a half millions. About six millions of the electorate are women of 30 years of age and over; soldiers of 19 years and over will also be entitled to vote.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

15 Chwefror/February 1918

Harry White of Aberystwyth. aged 22. Sapper, Royal Engineers

18 Chwefror/February 1918

John Frederick Bird of Aberystwyth, aged 25. Private, Royal Army Medical Corps

Albert Edward Barham of Llandyfriog, aged 24. Driver, Army Service Corps

19 Chwefror/February 1918

William Lewis Davies of Cardigan, aged 25. Second Engineer, Mercantile Marine

20 Chwefror/February 1918

Daniel Hughes of Llangeitho, aged 29. Private, London Regiment

21 Chwefror/February 1918

David Evans of Llwyncelyn, aged 38. Second Mate, Mercantile Marine

Advertisements

Wythnos/week 184: 8-14 Chwefror/February 1918

[English below]

Yr wythnos hon ceir coffa da yn y Cardigan and Tivyside am ‘Hero of Many Adventures’, sef T. Edgar Rees o Aberteifi. Roedd yn brif swyddog ar fwrdd S.S. Wairuna pan suddodd y llong, wedi’i dryllio gan y gelyn yn ôl pob tebyg. Ceir sôn hefyd am y Rhingyll D. Jones o Aberporth a laddwyd yn Ffrainc ar 22 Tachwedd, 1917. Adroddir am golledion yn Aberystwyth (Capten D.H. Jones); Ceinewydd (y Morwyr David Davies, Eddie Jones a Guy Patrick) a Phontrhydfendigaid (Preifat Philip Edwards). Yng nghyfarfod Cyngor Sir Aberteifi, mynegir cydymdeimlad dwys â’r Henadur Barchedig Daniel Evans yn sgil marwolaeth ei fab.

Yn Llanon, mae’r Preifat Tom Morgans wedi’i ryddhau o’r fyddin wedi i straen yr hyfforddiant fynd yn drech nag ef, ac mae David Evans, Penlanfair yn gwneud yn dda yn yr ysbyty yn Llundain, ar ôl anafu ei freichiau a’i goesau. Draw yn Alexandria, mae’r Milwr Evan Stephens o Lambed mewn cyflwr enbyd.

Ceir sôn eto am Alexandria yn ‘Torpedoed Transport’, adroddiad am dynged y rhai hynny oedd ar fwrdd  y llong “Aragon” ar 30 Rhagfyr 1917.  Bu farw nifer o ‘Noble Britishers’ ond glanio’n ddiogel yn Alex fu hanes y Nyrsys Maggie Jones a Flossy Jones, o gyffiniau Llandysul.

Ar hyd a lled y sir cynhelir cyngherddau, derbyniadau a chyflwyniadau – yn Nhal-y-bont, Goginan, Ceinewydd, Tregaron, Ystumtuen a Phontrhydfendigaid. Anfonir llythyr o Ysgol y Cyngor ym Mhontrhydfendigaid at y Prif Gwnstabl, yn gofyn am ganiatâd i gynnal cyngerdd ar 6 Chwefror. Fel y gwelir o’r poster a luniwyd ar gyfer yr achlysur, bydd yr arian a godir yn mynd i filwyr lleol.  Bwriedir cynnal cyngerdd arall yng Nghwm Rheidol, y tro hwn er budd Is-gapten William Timothy Evans.

Yn y gerdd ‘Borth’ mae’r bardd Evan Morgan o Aberpennar yn myfyrio ynghylch harddwch hudolus Y Borth. Wrth hel atgofion am ei blentyndod yn y pentref mae’n meddwl am ei holl gyfoedion aeth ar y môr, a llawer ohonynt bellach wedi disgyn o dan y don.

Yn olaf, am y tro, cyhoeddir hysbysiad pwysig yn y papur ynglŷn â milwyr a morwyr a ryddhawyd o’u dyletswyddau cyn mis Tachwedd 1916. Erfynnir arnynt i gysylltu ag Ysgrifennydd y Pwyllgor Pensiynau Rhyfel Lleol yn Aberystwyth fel y gallant gael cymorth a chyfle i gael hyfforddiant os nad ydynt mwyach yn abl i wneud y gwaith oedd ganddynt cyn y rhyfel.

 

This week ‘A Hero of Many Adventures’, T. Edgar Rees of Cardigan is commemorated in the Cardigan and Tivyside. He was the chief officer aboard the SS Wairuna which was lost at sea presumably as a result of enemy action. Sergeant D. Jones of Aberporth who was killed in France on November 22nd, 1917 is also commemorated. Losses are also suffered in Aberystwyth (Captain D.H. Jones); New Quay (sailors David Davies, Eddie Jones and Guy Patrick); Pontrhydfendigaid (Private Philip Edwards) and in a meeting of the Cardiganshire County Council sincere sympathy is tendered to Alderman Rev. Daniel Evans on the loss of his son.

In Llanon, Private Tom Morgans has obtained his discharge, being unable to bear the strain of training whilst David Evans, Penlanfair is progressing satisfactorily in a London hospital after suffering injuries to his arms and legs. Meanwhile Trooper Evan Stephens of Lampeter is dangerously ill at Alexandria.

Alexandria is again mentioned in ‘Torpedoed Transport’, a report on the fate of those who were aboard the transport “Aragon” on the 30th December, 1917.  ‘Noble Britishers’ perished but Nurses Maggie Jones and Flossy Jones from the Llandyssul district landed safely at Alexandria.

Concerts and receptions are given and presentations made in many a village and town,- Talybont, Goginan, New Quay, Tregaron,  Ystumtuen and Pontrhydfendigaid. A letter is sent from Pontrhydfendigaid Council School to the Chief Constable regarding permission to hold a concert on February 6th. As can be seen from the poster produced, the money raised will go to local soldiers. Another concert is intended to be held in the Rheidol Valley, for the benefit of Lance Corporal William Timothy Evans.

‘Borth’, a poem written by Evan Morgan of Mountain Ash, reflects on the beauty and magic of Borth. He reminisces on his childhood in the village and how many of his contemporaries went to sea, many of whom are now in watery graves.

Finally for now, an important notice appears in the paper regarding soldiers and sailors discharged prior to November 1916. They are urged to communicate with the Secretary of the Local War Pensions Committee in Aberystwyth in order that they may be given every assistance and opportunity  for training if they are no longer fit for their pre-war occupation.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

8 Chwefror/February 1918

Daniel Edwin Evans of Llanrhystud, aged 26.  Air Mechanic 2nd Class, Royal Flying Corps

13 Chwefror/February 1918

William Evans of Llangybi, aged 33. Driver, Royal Field Artillery

Wythnos/week 183: 1-7 Chwefror/February 1918

[English below]

Ceir cryn sôn am y Rhyfel yr wythnos hon pan ddaw newyddion ar hyd a lled y Sir am golledigion.

Ym Mynwent y Plwyf yn Llanrhystud cleddir y Preifat Daniel Robert Griffiths, a gwympodd o dan straen y brwydro ffyrnig, a thros y bryn yn Llanon cynhelir gwasanaeth er cof am Mr Isaac Evans Davies a fu farw ar fwrdd llong a ddrylliwyd gan dorpido. Cyhoeddir llun o’r Magnelwr W.J. Jones o’r Borth yn y Cambrian News. Bu farw’r Magnelwr Jones yn yr haf y llynedd. I lawr tua de’r sir cynhelir gwasanaeth yn Llandysul er cof am y diweddar Gapten Ben Jones Davies.

Enwir y Preifat J. Rees, Penyparc yn y ‘Roll of Honour’ a sonnir ei fod yn garcharor rhyfel yn Yr Almaen, ac mae Mrs Thomas, Aberporth yn cael clywed bod ei mab, y Rhingyll Teddy Thomas, wedi’i wenwyno â nwy yn Ffrainc a’i fod wedi’i gludo i’r ysbyty yn Lincoln.

Yn Nhregaron, bu’r Preifat W. Jones, Brynglas adref o Ffrainc, ac mae’r Preifat Griffith E. Morgan, Brynbwl, a anafwyd ym Mametz, wedi dod adref i’r Borth.
Ceir lluniau’r wythnos hon o’r milwr o Lanbadarn, Rhys James Williams, a’r teulu Wyse o Aberystwyth.

Derbynia R.S.M. Fear un ar ddeg ar hugain o lythyrau oddi wrth ddynion o Aberystwyth sydd dramor yn y Rhyfel, yn diolch i’w cyfeillion mynwesol yn ôl gartref am eu rhoddion – ac yn enwedig felly’r sigaréts.

Bwriedir cynnal ffair sborion yng Ngwesty’r Cambrian yn Y Borth, a’r elw’n mynd at filwyr a morwyr anabl yn y cylch.

Yn y golofn ‘Week by Week’ yn y Cardigan and Tivyside awgrymir y bydd angen newid enw ‘Cronfa’n Bechgyn Ni’ i ‘Gronfa’n Bechgyn a’n Genethod Ni’, ar ôl i Faeres Aberteifi anfon pecynnau i gysuro dwy o’n ‘Genethod Ni’ sydd wrthi yn y Rhyfel yn Ffrainc.

Mae Pwyllgor Bwyd Gwledig Aberystwyth yn cwrdd a chlywir fod Adran Dognau’r Weinyddiaeth Ryfel yn mynnu cael datganiadau llawn ynglŷn ag unrhyw lwfansau arbennig o ran siwgwr ar gyfer angladdau, y cynhaeaf a digwyddiadau arbennig eraill.

Ceir rhagor o ohebiaeth ynglŷn â dyn y ffyrdd, Watkin Evans (gweler wythnos 179). Ysgrifenna Mr Watkin at Mr Evans i’w hysbysu ei fod yn cael ei gadw yng Ngwersyll Park Hall yng Nghroesoswallt wrth aros i’w bapurau gyrraedd o’r Swyddfa Gofnodion.

Mae David Rees Harries o Dyrhos, Derwen-gam, Llanarth yn ysgrifennu llythyr arall i wneud cais am Drwydded i gasglu cyfraniadau fel y gall brynu poni, gan y gorchmynwyd iddo aredig pedair erw ac yntau heb anifail i wneud hynny.

Yn ‘Y Golofn Gymraeg’ sonnir am yr adroddiad swyddogol mwy calonogol ar y llongau a suddodd yn y bythefnos ddiwethaf. Collwyd saith llong yn yr wythnos aeth heibio, deg llong yr wythnos cyn hynny, a phum llong ar hugain yr wythnos cyn hynny.

Yn ‘Y Bwthyn’ mae ‘Glantegwen’ o Lanarth yn disgrifio bwthyn to gwellt Robert Wynn yn y cwm. Mae chwech o’r meibion wedi mynd i ymladd dros eu gwlad, ac wedi treulio pedwar Dydd Nadolig yn y ffosydd.

Ac yn olaf, caiff Mary Janetta Jones o Ysgol Ponterwyd 14/20 unwaith eto am ei thraethawd, ‘Our Food Supply today’.

Quite a lot of news concerning the War this week as reports appear of losses suffered across the County.

In Llanrhystyd the interment of Private Daniel Robert Griffiths, who had failed to stand the strain of strenuous fighting, takes place at the Parish Churchyard whilst, in the neighbouring village of Llanon a memorial service is held to Mr Isaac Evans Davies who lost his life at sea on a torpedoed ship. A photograph of Gunner W.J. Jones of Borth appears in the Cambrian News. Gunner Jones died in the summer of last year. Further south of the county a memorial service is held in Llandysul in memory of the late Captain Ben Jones Davies.

Private J. Rees, Penpark is reported under the ‘Roll of Honour’ as being a prisoner of war in Germany whilst Mrs Thomas, Aberporth receives the news that her son, Sergeant Teddy Thomas has been gassed in France and has since been conveyed to Lincoln hospital.

Tregaron,-and Private W. Jones, Brynglas House has been home from France and Private Griffith E. Morgan, Brynbwl who was wounded at Mametz is home in Borth.
Photographs this week are of Llanbadarn soldier, Rhys James Williams and the Aberystwyth Wyse family.

R.S.M. Fear has received thirty one letters from Aberystwyth men serving abroad thanking good friends at home for their gifts, especially the cigarettes.

A jumble sale is to be held in the Cambrian Hotel in Borth, proceeds in aid of local disabled soldiers and sailors.

‘Week by Week’ in the Cardigan and Tivyside suggests that the ‘Our Boys’ Fund will need to be changed to ‘Our Boys’ and Girls’ Fund’, -the Mayoress of Cardigan having sent parcels of comforts to two of ‘Our Girls’ serving in France.

In a meeting of the Aberystwyth Rural Food Committee a full statement is required by the Rationing Department of the Ministry with regard to special allowances for sugar for funerals, threshing time and other special occasions.

Further communication involving roadman Watkin Evans (see week 179). Mr Watkin writes to Mr Evans informing him that he is still being kept at the Park Hall Camp in Oswestry whilst awaiting papers from the Record Office.

Another letter is written by David Rees Harries of Tyrhos, Oakford, Llanarth applying for a Permit to collect contributions towards enabling him to buy a pony as he has been ordered to plough 4 acres and has no animal to do so.

‘Y Golofn Gymraeg’ (The Welsh Column) comments on the a more favourable official report regarding the ships sunk during the last fortnight. During the past week seven ships have been lost, the previous week ten ships and the week before that twenty-five.
‘Y Bwthyn’ (the Cottage) by Glantegwen of Llanarth describes the thatched cottage of Robert Wynn in the valley. Six sons have left to fight for their country, spending four Christmases in the trenches.

And finally Mary Janetta Jones of Ponterwyd School receives another 14/20 for her essay on ‘Our Food Supply Today’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

2 Chwefror/February 1918

Evan James Garbett Jones of Llechryd, aged 17.  Ordinary Seaman, Mercantile Marine

4 Chwefror/February

Ronald Frederick William Carroll of Cardigan, aged 19. Sailor, Mercantile Marine

William Thomas Williams of Cardigan, aged 49. First Mate, Mercantile Marine

Benjamin Davies of Cardigan, aged 19. Apprentice, Mercantile Marine

Wythnos/week 182: 25-31 Ionawr/January 1918

[English below]

Ar 30 Ionawr cynhelir gwasanaeth er cof am y diweddar Mr Basil Jones o Ystâd Gwynfryn, Taliesin (a gofnodwyd ymhlith y colledigion yn wythnos 179) ac mae drysau Ysgol Llangynfelyn yn cau’r prynhawn hwnnw. Cludir corff y Preifat Hubert Evans o’r Gatrawd Gymreig (a gofnodwyd ymhlith y colledigion yn wythnos 180) o Redcar i Aberystwyth yng ngofal Rhingyll Herbert, Trydydd Bataliwn y Cymry, ac yn Felin-fach caiff Mrs C.M. Jones lythyr oddi wrth yr Is-lefftenant Cyril G. Smith i esbonio’r amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth ei gŵr yng Nghoed Bourlon ar noson 30 Tachwedd.

Daw’r Rhingyll T.R. Howells adref i Bonterwyd. Mae’n hyfforddwr saethyddiaeth ym Mharc Cinmel. Croesewir y Preifat Richard Davies adref yn Y Borth, a derbynnir llythyrau oddi wrth lawer o fechgyn sydd wrthi yn y rhyfel.

Yn y Cambrian News cyhoeddir llun o’r arobryn Anelwr Bomiau George Fowler o Geinewydd, a lluniau o ddau filwr o Dregaronmae un ohonynt, y Preifat James Evans, yn garcharor yn Yr Almaen.

Y mater o letya carcharorion o’r Almaen sydd dan sylw yng nghyfarfod Pwyllgor y Gwarcheidwaid yn Aberystwyth, ac nid yw Tribiwnlys Bwrdeistref Aberystwyth yn eistedd yn hir cyn penderfynu rhyddhau Richard Morris am gyfnod pellach. Caiff achos Davis Pugh Morris ei ohirio ar gyfer archwiliad meddygol, a rhoddir rhyddhad yn achos Arthur John Hawkes.

Ceir sôn am ddwy briodas o dan bennawd Aberystwyth – Lefftenant Vincent Griffiths a Miss Phyllis M. Harry yn Eglwys Llanbadarn, a Rhingyll D.J. Evans a Miss Alice Pype yn Neuville-les-Dieppe yn Ffrainc.

Yn ‘Y Merched’ sonnir am frwdfrydedd menywod dros dyfu ffrwythau a llysiau i’w gwerthu, a dywedir fod nifer ohonynt erbyn hyn yn pedoli ceffylau ac yn gwneud gwaith fel aredig a godro, ymysg dyletswyddau eraill.

On the 30th of January a memorial service is held for the late Mr Basil Jones of Gwynfryn Estate (recorded in week 179) and Llangynfelyn school is closed. The remains of Private Hubert Evans, Welsh Regiment (recorded in week 180) are accompanied from Redcar to Aberystwyth by Sergeant Herbert, 3rd Welsh and, in Felinfach Mrs C.M. Jones receives a letter from Second-Lieutenant Cyril G. Smith regarding the events which preceded her husband’s death in Bourlon Wood on the night of 30th November.

Sergeant T.R. Howells is home in Ponterwyd. He is an instructor in musketry in Kinmel Park. Private Richard Davies is home in Borth and  letters have been received from many of the village boys serving.

A photograph of New Quay medallist, Bombardier George Fowler appears in the  Cambrian News, as well as photographs of two Tregaron soldiersone of whom, Private James Evans is a prisoner in Germany.

In Aberystwyth the question of lodging German prisoners is discussed in the Aberystwyth Guardians committee meeting and in a short sitting of the Aberystwyth Borough Tribunal further exemption is granted to Richard Morris. The case of Davis Pugh Morris is adjourned for medical examination and exemption is granted in the case of Arthur John Hawkes.

Again under the heading of Aberystwyth, two weddings are reported,- that of Lieutenant Vincent Griffiths to Miss Phyllis M. Harry at Llanbadarn Church and the marriage of Sergeant D.J. Evans to Miss Alice Pype at Neuville-les-Dieppe in France.

‘Y Merched’ (The Girls) comments upon the continued interest of women in the growing and selling of fruit and vegetables, but by now some women are shoeing horses and undertaking such work as ploughing and milking amongst other duties.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

31 Ionawr/January 1918

Philip Edwards of Pontrhydfendigaid, aged 22. Gunner, Royal Field Artillery

Wythnos/week 181: 18-24 Ionawr/January 1918

[English below]

Yn y ‘Roll of Honour’ yn y Tivyside yr wythnos hon ceir sôn am y Cloddiwr John Maurice Davies a fu farw yn Dar es Salaam, ac un arall o gyn-ddisgyblion Ysgol Sirol Llandysul, yr Is-gapten R.S. Roper, sydd wedi’i ladd. Mae enw Dar es Salaam yn nwyrain Affrica yn codi eto yn y papurau newydd – y tro hwn mewn adroddiad am y Preifat Idwal Jones o Lanbedr Pont Steffan, sy’n ddifrifol wael.

Ym Mhenyparc gofynnir i aelodau’r Eglwys ac unrhyw un arall trugarog i roi arian er lles milwyr clwyfedig.

Mae’r Cambrian News yn cyhoeddi lluniau o’r gwŷr sydd wrthi ar faes y gad, gan gynnwys Corporal T.J. Keane, sydd wedi’i enwi yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.  Gwelwn lun hefyd o ‘Monty a Carlo’. Mae’r ddau gymeriad hwn yn adnabyddus yn Ysbyty’r Groes Goch am eu perfformiadau doniol, ac mae pawb yn gresynu mai eu perfformiad diwethaf fyddai’r un olaf.

Cynhelir cyflwyniadau ar hyd a lled y sir i anrhydeddu milwyr sydd adref ar seibiant, ac yn Aberteifi mae Corfforaeth Aberteifi’n ystyried rhoi Rhyddid y Fwrdeistref i’r dewrion hynny a enillodd glod am eu gweithredoedd ar faes y gad ac ar y môr.

Mae hanes Dr Davies a’i wasanaeth i drigolion ardal Tregaron yn rhygnu ymlaen o hyd (gweler wythnosau 176 a 178). Erbyn hyn mae’r Pwyllgor Rhyfel Lleol wedi addo bodloni anghenion meddygol yr ardal.

Yn olaf, yn Ysgol Ponterwyd mae Mary Janetta Jones yn cael 14/20 am ‘Imaginary Dialogue between King George and the Kaiser’.

This week the Roll of Honour in the Cardigan and Tivyside refers to Sapper John Maurice Davies who has passed away at Dar es Salaam, and another old pupil of Llandyssul County School, Lieutenant R.S. Roper who has been killed. Dar es Salaam in East Africa is again mentioned in the newspapers- this time in the report that Private Idwal Jones of Lampeter is seriously ill.

In Penpark church members and any other sympathetic persons are to be asked to make subscriptions towards the welfare of injured soldiers.

The Cambrian News publishes photographs of men who are involved in the war effort including that of Corporal T.J. Keane whose name appears in the New Year’s Honours list.  A photograph of ‘Monty and Carlo’ also appears. The two are famous in the Red Cross Hospital for their humorous performances and everyone regrets that their recent appearance was to be their farewell performance.

Presentations have been made across the county to those who are home on leave and in Cardigan, the Corporation of Cardigan is considering conferring the Freedom of the Borough in appreciation of the valour of those who have won distinctions on the field or on the sea.

The issues surrounding the services of Dr Davies of the district of Tregaron and his enlistment are again mentioned (see weeks 176 and 178). The Local War Committee has promised to meet the medical requirements of the district.

Lastly, in Ponterwyd School Mary Janetta Jones receives 14/20 for her ‘Imaginary Dialogue between King George and the Kaiser’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

18 Ionawr/January 1918

John Thomas of Penrhiwllan, aged 19. Private, Training Reserve

23 Ionawr/January 1918

Daniel Robert Griffiths of Llanrhystud. Private, Welsh Regiment

Daniel Edwin Morgans of Aberaeron, aged 19. Ordinary Seaman, Mercantile Marine

24 Ionawr/January 1918

Daniel Jones of Lampeter, aged 38. Private, Royal Army Service Corps