Wythnos/Week 260: 26 Gorffennaf/July – 1 Awst/August 1919

[English below]

Mae Llanbedr Pont Steffan wedi dathlu’r Heddwch ac wedi cynhyrchu coflyfryn tra bo trefniadau ar droed ar gyfer dathliadau ym mhentref Ponthirwen. Ysgrifenna James Rees o Dalgarreg yn ei ddyddiadur y bydd te parti a mabolgampau yn Nhalgarreg.  Mae’r coed derw a blannwyd gan y Maer a’r Faeres yn Aberystwyth yn ffynnu.

Cynhelir cyngerdd yng Nglynarthen i groesawu Is-gorporal E. O. Williams gartref. Bu ar wasanaeth gweithredol yn Yr Aifft a Phalestina am ryw dair blynedd.

Mae Preifat E.O. James o Feulah, a welodd ymladd caled yn Salonika, wedi’i ryddhau o’r Fyddin.

Mae cynulleidfa fawr yn ymgynnull mewn cyngerdd yn y Pavilion, Aberteifi.  Mae’r cyngerdd er budd Cronfa Goffa Arwyr a Laddwyd Aberteifi a’r Fro.

Gobaith R.S.M. Fear yw y bydd pob milwr a chyn-filwr yn bresennol yn angladd William James Davies, Maes Cambria, Aberystwyth. Cafodd Mr Davies ei ryddhau ar y 5ed o Chwefror ar ôl gwasanaethu fel anelwr drwy’r rhyfel.

Cofir yn annwyl gan ei fam a’i chwiorydd am y Preifat John Hugh Joel, 34 oed o Aberystwyth a laddwyd wrth ei waith yn Ypres ar Awst 16eg, 1917.

Ceir adroddiad gan F.S. Trufant o Aberarth ar gyfarfod cyffredinol Cymrodyr Caerdydd yng ngholofn y cymrodyr (Comrades Column) a’r penderfyniadau a wnaed.  Lluniwyd agenda mewn cyfarfod cyffredinol yn Aberarth ar gyfer y Pwyllgor Gweithredol a fydd yn cwrdd yn Amwythig.

Bydd y Llyngesydd Webley-Hope, sydd â chofnod parchus o wasanaethu yn y Llynges, yn chwifio ei faner o fast llong ei Mawrhydi, Cardiff, sydd ar yr Adriatig erbyn hyn.

Bydd cardiau dogni newydd yn cael eu cyflwyno i’r cyhoedd drwy’r Swyddfeydd Bwyd lleol er mwyn disodli’r llyfrau dogni presennol.

Cyhoeddir 2 gerdd yn y papurau newydd: Heddwch gan Lloyd Rowlands o Daliesin ac A Fu ac a Fydd gan D. Edwards Davies o Aberystwyth.

Mae ‘Ceisio Difa’r Drwg’ yn cyfeirio at orbrisio nwyddau gan fasnachwyr a’r posibilrwydd o geisio sefydlu llysoedd lleol i ddelio â chwynion lleol.

Mae ‘Diolch y Genedl’ yn adrodd ar bleidlais o ddiolch gan y Senedd yr wythnos ddiwethaf i filwyr a morwyr a phawb arall a gyfranogodd yn y frwydr fawr dros ryddid a diogelwch.   Ysgrifennodd Aronfa, y soniwyd amdano’n aml yn y papurau newydd yn ystod y rhyfel, lythyr i’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn datgan ei fod ar fin cael ei ryddhau o’i ddyletswyddau milwrol a bydd ar gael i ddarlithio yn ystod yr Hydref a’r Gaeaf sydd i ddod.  Mae’n cyflwyno ystod o destunau : “Pedair Blynedd yn y Fyddin”, “Preifat John Jones”, “Maes y Gad”, “John Ruskin”, “Uffern”, “Dyn a’i Hawl”.

Lampeter has celebrated the Peace and produced a souvenir booklet whilst arrangements for celebrations are in hand at the village of Ponthirwen. James Rees of Talgarreg writes in his diary that there is to be a tea party and sports at Talgarreg. In Aberystwyth the oak trees planted by the Mayor and Mayoress are thriving.

A reception concert to welcome home Lance Corporal E.O. Williams is held in Glynarthen. He has been on active service in Egypt and Palestine for about three years.

Private E.O. James of Beulah is now discharged from the Army having seen some hard fighting at Salonika.

A large audience assembles to a concert  at the Pavilion, Cardigan. The concert is in aid of the Cardigan and District Fallen Heroes Memorial Fund.

R.S.M. Fear hopes all service and ex-service men will attend the funeral of William James Davies, Cambrian Square, Aberystwyth. Mr Davies had been discharged on February 5th after having served as gunlayer throughout the war.

34 year old Private John Hugh Joel of Aberystwyth who was killed in action at Ypres on August 16th, 1917 is ever remembered  by his loving mother and sisters.

F.S. Trufant of Aberarth gives a report on the general meeting of the Cardiff Comrades  in the Comrades Column and of the resolutions passed. An agenda has been compiled a general meeting at Aberarth for the Executive Committee which is to meet at Shrewsbury.

Admiral Webley-Hope who has a distinguished war record of service in the Navy is to fly his flag from the mast of His Majesty’s Ship Cardiff, which is now in the Adriatic.

New ration cards are to be issued through the local Food Offices to the public to replace the present ration books.

2 poems are printed in the newspapers,- ‘Heddwch’ (‘Peace’) by Lloyd Rowlands of Taliesin and ‘A Fu ac a Fydd’, (What Has Been And What Is To Be) by D.Edward Davies of Aberystwyth.

‘Ceisio Difa’r Drwg’ (‘Trying to destroy the evil’) refers to the overpricing of goods by traders and the possibility of setting up local courts to deal with local complaints.

‘Diolch y Genedl’ (‘Thanking the Nation’) reports on last week’s vote of thanks by Parliament to soldiers and sailors and everyone else who took part in the great battle for freedom and safety.

Aronfa who was often mentioned in the newspapers during the war has written a letter to the Cardigan and Tivyside Advertiser stating that he is about to be released from military duties and will be available for lectures during the forthcoming autumn and winter. He presents a choice of topics: ‘Pedair Blynedd yn y Fyddin’, (Four Years in the Army), ‘Private John Jones’, ’Maes y Gad’ (The Battlefield),  ’John Ruskin’, ‘Uffern’ (Hell), ‘Dyn a’i Hawl’, (Man and his Rights).

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on the images below to enlarge

 

 

 

Wythnos/Week 219: 10-16 Hydref/October 1918

[English below]

Cofnodir llawer mwy o golledion a sonnir am dipyn o farwolaethau yn y papur newydd.

Trist yw Llanbedr Pont Steffan pan geir y newyddion am farwolaeth Miss Ella Richards o niwmonia a chaiff Mrs Elizabeth Morgan, Dyffryn Rheidol wybod bod ei mab, y Preifat Evan Arthur Morgan wedi cael ei ladd ar faes y gad ar Awst 23.

Cynhelir gwasanaeth coffa i’r Preifat Clement Richards yn Ystumtuen. Yn bresennol mae’r Preifat Sidney Richards (brawd yr ymadawedig) y soniwyd amdano yn newyddion yr wythnos ddiwethaf fel gartref ar seibiant o wersyll hyfforddi.

Mae’r Lefftenant D. Jones, mab Mr and Mrs Henry Jones, Henllan wedi cael ei ladd ar faes y gad ac mae Mr a Mrs Rd. Jones, Fferm Glanrafon, Llanbadarn wedi cael gwybod bod eu mab, y Preifat Daniel Evans Jones wedi marw o’i glwyfau (soniwyd am deulu Jones yn wythnosau 130 a 137).

Cyhoeddir llun o’r Preifat David Lloyd ar ei daflen goffa a chyhoeddir adroddiad yn y Cambrian News am farwolaeth Syr Edward Webley-Parry-Pryse, Barwnig Gogerddan. Ar ôl bod yn Ffrainc am ddwy flynedd a hanner, dychwelodd i Ogerddan gyda’i gyfansoddiad cadarn wedi ei danseilio, yn anffodus.

Mae Aronfa, a grybwyllwyd yn yr wythnosau diwethaf, wedi bod yn sâl ers sawl wythnos ac mae’n gorwedd yn yr ysbyty yn Ffrainc. Estynnir cydymdeimlad iddo ef ac i holl ddarllenwyr a gohebwyr ffyddlon y Cardigan and Tivyside sydd ar y Ffrynt.

Cyhoeddir lluniau o’r Rhingyll Bob Jones o Aberystwyth sydd wedi goroesi ar ôl i’r ‘Leinster’ gael ei tharo â thorpido, a hefyd o’r milwr o Aberystwyth, y Preifat D.J. James sy’n gwasanaethu ym Mhalestina.

Newyddion pellach o Aberystwyth:

Mae’r Parch D. Lynne Davies wedi gadael i ymgymryd â gwaith yng nghytiau Byddin yr Eglwys; mae nifer o filwyr gartref ar seibiant; mae Mr Wallace E. Whitehouse wedi dychwelyd o’r Iseldiroedd lle mae wedi rhoi darlithoedd i swyddogion a swyddogion heb gomisiwn sy’n garcharorion rhyfel; mae’r Rhingyll J.E. Burbeck wedi derbyn y Fedal Ymddygiad Rhagorol ac mae’r Capten Griffith D. Ellis wedi ennill y Groes Filwrol.

Many more losses are recorded and quite a few deaths are reported in the newspapers.

Gloom is cast over Lampeter when the news of Miss Ella Richards’ death from pneumonia is received and Mrs Elizabeth Morgan, Rheidol Valley receives notification that her son, Private Evan Arthur Morgan was killed in action on August 23rd.

A memorial service is held to Private Clement Richards in Ystumtuen. Attending is Private Sidney Richards (deceased’s brother) who was  mentioned in  last week’s news as being home on leave from a training camp.

Lieutenant D. Jones, the son of Mr and Mrs Henry Jones, Henllan has been killed in action  and Mr and Mrs Rd. Jones, Glanrafon Farm, Llanbadarn has been notified that their son, Private Daniel Evans Jones, has died of his wounds. (The Jones family were mentioned in weeks 130 and 137).

A photograph of Private David Lloyd appears on his memorial  leaflet and a report appears in the Cambrian News of the death of Sir Edward Webley-Parry-Pryse, the Baronet of Gogerddan. Having been in France for two and a half years, he returned to Gogerddan, his robust constitution having been sadly undermined.

Aronfa, who has been mentioned in previous weeks has been ill for many weeks and is lying in hospital in France. Sympathy is extended to him and to all those faithful readers and  reporters of the Cardigan and Tivyside who are at the Front.

Photographs appear of Aberystwyth Sergeant Bob Jones who has survived the torpedoing of the ‘Leinster’, and also of Aberystwyth soldier, Private D.J. James who is serving in Palestine.

Further news from Aberystwyth:

The Rev D. Lynne Davies has left to take up work in the Church Army huts; several soldiers are home on leave; Mr Wallace E. Whitehouse has returned from Holland where he has given lectures to officers and  n.c.o. prisoners of war; Sergeant J.E. Burbeck has received the D.C.M. and Captain Griffith D. Ellis has been awarded the Military Cross.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

11 Hydref/October 1918

Thomas Roberts of Aberystwyth, aged 34. Second Lieutenant, York and Lancaster Regiment

12 Hydref / October 1918

James Pugh of Aberystwyth, aged 34. Seaman, Royal Naval Reserve

Daniel Evan Evans of Llanddewi, aged 29. Private, North Staffordshire Regiment

Zaccheus Williams of Llanddewi, aged 32. Private, London Regiment

13 Hydref/ October 1918

David Ernest Davies of Felinfach, aged 23. Royal Naval Volunteer Reserve

Gwilym Phillips of Cardigan, aged 22. Second Lieutenant, Gloucestershire Regiment

14 Hydref / October 1918

Ella Richards of Lampeter, aged 31. Nurse, Voluntary Aid Detachment

Daniel Evans Jones of Llanbadarn Fawr, aged 27. MM Private, Welsh Guards

William John Davies of Llangybi, aged 32. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

Thomas Llewellyn James of Llandre, aged 19. Rifleman, Kings Royal Rifle Corps

Daniel Evan Jones, aged 27. MM Private, Welsh Guards

William John Davies of Aberystwyth, aged 32. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

15 Hydref / October 1918

David Lloyd of Llandysul, aged 32. Private, South Wales Borderers

 

 

 

Wythnos/week 206: 12-18 Gorffennaf/July 1918

[English below]

 Cyhoeddir lluniau o’r diweddar Breifat David Davies o Lan-non, y Rhingyll S.G. Schwartz, nai Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth a hefyd o’r tri brawd Pateman o Lanbadarn. Mae’r Preifat John Davies o Landysul gartref wedi cael ei ddadfyddino ac mae’r Corporal William Jones wedi cael triniaeth hir yn yr ysbyty. Mae dau adroddiad am y clwyfedig yn ‘Aberystwyth’: y Preifat J. D. Theophilus sydd mewn gorsaf glirio yn Ffrainc a’r Lefftenant John J. Evans a anafwyd yn Ffrainc ar 12 Gorffennaf.

Mae tua 70 o filwyr a staff clwyfedig wedi cael pleserdaith i Byllau Teifi trwy garedigrwydd y Foneddiges Pryse.

Mae’r Preifat Llewelyn Morgan o Bontarfynach wedi bod gartref ar seibiant am 4 wythnos ac mae Mr Sidney Richards of Ystumtuen wedi ymuno â’r fyddin yn ddiweddar.

Mae’r Capten Gwilym James yn sôn am y ffliw eto. Ar Sadwrn 13eg caiff ei ddeffro am 1.15 am gan gyrch awyr. Yn ystod y dydd mae’n ymweld â Poulainville lle mae’n brechu rhai o’r dynion. Nifer isel a ddychwelodd o Draeth Paris ar Sul 14eg.

Mae Mrs Elizabeth Davies Jenkins, brodor o Aberteifi wedi’i gwobrwyo am ei gwaith yn ninas Caerdydd ac mae Miss Margaret Richards, recriwt cyntaf Ceredigion ym Myddin y Tir, bellach yn hyfforddwraig yn Fferm y Coleg, Aberystwyth. Yn y cyfamser cynhelir cyfarfod o Fyddin Tir y Merched yn Aberteifi a fynychwyd gan nifer. Mae Miss Margaret Richards a enwyd uchod yn bresennol i gefnogi’r Fonesig Jenkins. Yn ei haraith, mae Mrs Cotwil, trefnydd y Sir yn cyfeirio at iechyd da Margaret Richards gan ddweud ei fod o ganlyniad i’w gwaith ar ffermydd Ceredigion.

Mae Sarah Ann Evans o Fferm Coybal, Ceinewydd yn gwneud cais i gael ei chofrestru fel etholwraig Seneddol ar gyfer Etholaeth Ceredigion.

Cenir caneuon gwerin Ffrangeg a Chymraeg gan blant ysgol yn Aberystwyth mewn cyfarfod gorlawn yn y Coliseum ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ffrainc, ac mae’r Maer yn anfon neges yn enw’r trigolion i Arlywydd Gweriniaeth Ffrainc.

Dogni,- daeth y cynllun newydd i rym ar 15 Gorffennaf ac mae’n cynnwys dogni siwgr, lard, menyn, margarîn, te, bacwn a chig.

Erbyn hyn mae’n ofynnol i berchnogion cerbydau ffordd sy’n cario nwyddau ddarparu manylion eu cerbydau ar ffurflenni y gellir eu cael yn yr Orsaf Heddlu.

Mae ‘Dymuniad Heddwch’ yn gerdd a ysgrifennwyd gan W.G. Evans yn mynegi dymuniad am heddwch i ddychwelyd i reoli dros y byd tra bod Aronfa yn ôl pob golwg yn ysgrifennu o ‘rywle yn Ffrainc’,- ac yn dweud ei fod wedi dod i sylweddoli 3 pheth ar fynd i Ffrainc y tro hwn,-

  1. Mae pris ffrwythau yn ormodol gartref
  2. Mae’r Almaenwyr yn fwy gweithgar nag erioed yn yr awyr
  3. Mae ysbryd y Ffrancwyr mor fywiog ag erioed.

Gosodir hysbyseb arall ynglŷn â Bondiau Rhyfel Cenedlaethol ac anogir pobl Aberaeron i roi eu harian i’r wlad – gwobr y llwyddiant fydd ‘Awyren i Aberaeron’ – tra bod Aberystwyth wedi rhyfeddu’r Deyrnas ynglŷn â’r cyfanswm o £682,448 a godwyd yn ystod Wythnos y Tanc.

Digwyddiadau hapus yn Swindon a De Dyfnaint,- Y Lefftenant Martin Jones o Feulah yn priodi Miss Winnie Martha Evans o Swindon ac mae Miss Olive Lettice Jones o Aberteifi yn priodi’r Capten Oliver Stanley Webb o Dde Dyfnaint.

Photographs appear of the late Private David Davies of Llanon, Sergeant S.G. Schwartz, nephew of Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth and also of the three Pateman brothers of Llanbadarn. Private John Davies of Llandysul is home discharged and Corporal William Jones has undergone lengthy treatment in hospital. There are two reports of the wounded in ‘Aberystwyth’: Private J. D. Theophilus who is in a clearing station in France and Lieutenant John J. Evans who was wounded in France on July 12th.

Around 70 wounded soldiers and staff have been treated to an outing to Teify Pools through the kindness of Lady Pryse.

Private Llewelyn Morgan of Devil’s Bridge has been home on furlough for 4 weeks and Mr Sidney Richards of Ystumtuen has recently joined the army.

Captain Gwilym James mentions the influenza epidemic again. On Saturday 13th he is woken at 1.15 am by an air-raid. During the day he visits Poulainville where he inoculates some of the men. Low returns from Paris Plage on Sunday 14th.

Mrs Elizabeth Davies Jenkins, a native of Cardigan is decorated for her work in the city of Cardiff and Miss Margaret Richards, the first Cardiganshire recruit for the Land Army is now the instructress at the College Farm, Aberystwyth. Meanwhile a well-attended meeting of the Women’s Land Army is held in Cardigan. Aforementioned Miss Margaret Richards is present in support of Lady Jenkins. In her speech, Mrs Cotwil, the County organiser refers to Margaret Richards’ healthiness being as a result of her work on Cardiganshire farms.

Sarah Ann Evans of Coybal Farm, New Quay makes a claim to be registered as a Parliamentary elector for the Constituency of Cardiganshire.

French and Welsh folksongs are sung by schoolchildren in Aberystwyth at a crowded meeting at the Coliseum on French National Day, and the Mayor sends a message in the name of the inhabitants to the President of the French Republic.

Rationing: the new scheme came into force on July 15th and involves the rationing of sugar, lard, butter, margarine, tea, bacon and meat.

Owners of goods-carrying road vehicles are now required to furnish the particulars of their vehicles on forms obtainable at the Police Station.

‘Dymuniad Heddwch’ (Wish for Peace) is a poem written by W.G. Evans expressing the wish for peace to return to rule over the world whilst Aronfa apparently writes from somewhere in France – ‘Rhywle yn Ffrainc’ – and states that he has come to realise 3 things on entering France this time:

  1.  Fruit is overpriced at home
  2. The Germans are more active than ever in the air
  3. The French spirit is as lively as ever.

Another advert is placed regarding National War Bonds and the people of Aberayron are urged to lend their money to the country – the prize of success will be ‘Aberayron’s Own Aeroplane’ – whilst Aberystwyth has amazed the Kingdom regarding the grand total of £682,448 raised during Tank Week.

Happy events in Swindon and South Devon: Lieutenant Martin Jones of Beulah marries Miss Winnie Martha Evans of Swindon and Miss Olive Lettice Jones of Cardigan marries Captain Oliver Stanley Webb of South Devon.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 12 Gorffennaf / July 1918

 William Robert Lloyd of Aberystwyth, aged 24. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Wythnos/week 140: 6-12 Ebrill/April 1917

[English below]

Ar Ebrill 10fed bu farw 2 lanc o Aberporth pan darodd yr HMS Salta (llong gleifion Brydeinig) ffrwydryn yn La Havre.

Dengys adroddiad am angladd Taniwr Oliver Davies (gweler wythnos 139) a bu farw yn Ysbyty Llyngesol, Gosport ar ôl bod ond 6 wythnos yn y Llynges.

Newyddion diweddara’ – mae llong Capten Protheroe wedi ei tharo gan dorpido, tra disgrifir dyn arall o Aberteifi, Capten W.H. Ladd a’i griw yn ddewr tu hwnt pan darwyd eu llong am yr eildro gan dorpido.

Mae’r Parchedig R.J. Rees yn annog pobl Aberporth, dynion a menywod, i ymrestru a’r Gwasanaeth Cenedlaethol. Ond bu rhaid gohirio anerchiad ‘Aronfa’. (cyfeiriwyd ato unwaith eto yn wythnos 139)

Mae Taniwr Tom Owen Jones wedi bod adre’ ym Meulah ac y mae David Dan Rees ar seibiant yng Nghoedybryn.

Apeliwyd at ddarllenwyr y Cardigan and Tivyside i wneud adduned i beidio bwyta wyau dros y Pasg ond i’w danfon i’r Casgliad Cenedlaethol Wyau i’r Clwyfedig’.

Ceir adroddiad gan Arolygwr Ffyrdd Pwyllgor Priffyrdd De Sir Aberteifi ar gyflwr gwael yr heolydd oherwydd tractorau stem trwm yn halio coed, glo, a.y.b. yn ddyddiol.

‘Form A’, ffurflen am y rhai hynny sydd wedi eu restio gan Heddlu Sir Aberteifi sy’n cynnwys cofnod o 9 person a gyhuddwyd o fod yn absennol o’r Fyddin, 5 ohonynt wedi eu heuogfarnu.

Ysgrifennir y Dirprwy Derbynnydd, J. Mortimer yn y llyfr Particulars of Wreck a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Masnach y bod darn 4 troedfedd o’r llong ‘Poseidon Syra’ wedi ei achub ger Cei Newydd ar Ebrill 7fed, tra ar y 18fed o Ebrill darganfuwyd 2 gist o Gordite ar Draeth y De, Aberystwyth a’u symudwyd ymaith i le diogel.

Ac yn olaf am y tro mae J.P.D yn cyflwyno’r darn Cwyn Coll i deulu Ffosteiliwr o Langoedmore a gollodd ei mab, John Lloyd ar y môr.

April 10th, and 2 Aberporth lads are killed when their ship the HMS Salta (a British hospital ship) strikes a mine at La Havre. A report appears of the funeral of Stoker Oliver Davies (see week 139) who, having only been in the Navy for 6 weeks, died at the Naval Hospital, Gosport.

News has just come to hand that Captain Protheroe’s ship has been torpedoed, whilst another Cardigan man, Captain W.H. Ladd and his crew are described are extraordinarily brave when their ship is torpedoed for the second time.

Rev. R. J. Rees delivers a speech in Aberporth appealing for both men and women to enrol for National Service. However the lecture arranged to be given by ’Aronfa’ (again mentioned in week 139) has had to be postponed.

In Beulah, Stoker Tom Owen Jones has been home, and David Dan Rees is on furlough in Coedybryn.

Readers of the Cardigan and Tivyside are appealed to make an Easter resolution not to eat eggs but to give their usual quantity to the National Egg Collection for the Wounded.

The Surveyor of the South Cardiganshire Main Roads Committee reports on the condition of the roads which are in a bad state due to heavy steam tractors hauling over them daily with timber and coal, etc.

Form A, the return of persons summoned and apprehended by the Cardiganshire Constabulary, records that 9 persons have been charged with being Army Absentees, 5 of whom have been summarily convicted.

J. Mortimer, the Deputy Receiver, writes in the Particulars of Wreck book issued by the Board of Trade that on April 7th a 4ft piece of the ship ‘Poseidon Syra’ has been salvaged near New Quay whilst on the 18th April, two cases of Cordite washed ashore on Aberystwyth South Beach have been removed to a place of safety.

Finally for this week, J.P.D. dedicates a poem ‘Cwyn Coll’ to the Ffosteiliwr family of Llangoedmore who have lost their 22 year old son, John Lloyd. He lost his life at sea on the 6th February.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

9 Ebrill/April 1917

John Benjamin Jones of Pontsian, aged 22. Private, Royal Fusiliers

Harold George Collins of Llandyfriog, aged 22. Lieutenant, Royal Flying Corps

10 Ebrill/April 1917

Joseph Selwyn James of Aberporth, aged 18. Quartermaster, Mercantile Marine

John James Rees of Aberporth, aged 19. Quartermaster Mercantile Marine

11 Ebrill/April 1917

Walter Raymond Hicks of Llanon, aged 19. Private, Royal Fusiliers

Jenkin David Jones of Llanon, aged 24. Private, 16th Queen’s Lancers

12 Ebrill/April 1917

Jenkin Morris Evans of Llanrhystud, aged 37. Rifleman, King’s Royal Rifle Corps

Rev. Thomas Glasfryn Jones of St. David’s College, Lampeter, aged 33. Chaplain 4th Class, Army Chaplains’ Dept.

Joseph Thomas DCM, MM, of Aberystwyth, aged 29. Sergeant, Royal Scots

John Charles Edmunds-Davies of of St. David’s College, Lampeter. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers